m* f STADSNIEUWS. I\> 29e Jaar. Zond 11 ff, 28» September 1899* s Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN.. 1889. En weel gij wanneer de natio- jaarlijks niet alleen geen 20 sous wil ver-jna'è Maatschappij bericht kreeg van de die klerikale rechtzinnigheid Be serenade bij den nieuw gedecoreerde. kler i ka 1 e recbizi oiiigbeidsP°orwes reehtzinoigbeid O die klerikale rechtzinnigheid O! die klerikale rechtzinnigheid o\ Te Yperen, rvV^Men schrijft in: AAT, 18, en op al de poslbttreelen van 't land. Alleaffichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Hen wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 's Jaar» voos» «Je stnd$ 8 fr. vooi' geheel Buitenlandsche verzendingen, 't port daarbovenX%13_ 5 CENTIEMEN HET N M M E R, Aankondigingen: 10 centiemen den regel-. Reklamen: So id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen -1 frank id. id-. Akkoord per maand of per jaar. Yperen, 27" Sept. 1890. klerikale rechtzinnigheid Het Journal dl Ypres heeft aan zijne lezers het beknopt verslag medegedeeld van de rekening der exploitatie van den buurtspoorweg Veuraé-Yperen, van den 15 Juli 1889 tot den 31 Juli 1890. Ziehier den uitslag van dit eerste jaar: Reizigers en reisgoed fr. 104,532-70 Koopwaren, enz. fr. 8,560-20 Nieuwkerke. Zeggen wij eerst,en alle ver-' Alle andere als M. de Gheus zou be- top van zijn neus niet laten zien, noch dè Totaal fr. 113,092-90 Deze som zal verdeeld worden tusschen den a exploitant, die 75,000 fr. zal ontvangen, 't zij 2000 per kilometer, waaraan hij recht heeft volgens het lasten kohier, en de Nationale Maatschappij,die omtrent 4i,o00 fr. zal heb- ben Na aftrek der kosten zal die.som aan de tusscbenkomenden: Staat, Provintie cn Ge- meenten, toegekend worden. ,5 Yperen zal dus een groot deel der annuiteil die zij ingeschreven heeft, te betalen hebben. (7 Is altijd het rechtzinnig wijwaterblad dat spreekt). Wij verwachten er oris aan het 5> gemeentebestuur en de drukpers een oorver- standige lieden zullen het goedkeuren, schaamd geweest zijn voor zulkdanige^kleur van zijn geld. Dat -moet een aardige dat onze Gemeenteraad gecne spoorweg-(verklaring. Maar hij, als goede on rec/tPjbijzondere zijn, een bijzondere die be- linie wil van Yperen naar de Se-de. Die zinnige klerikaal, hield goed hij hield schaamd is. linie is een onzin,eene gekheidHet ware staan dat zijne gemeente een groot aan- te dom aan eenen ijzeren-weg een ge-'deel gestemd had in de tusschenkomst der huchlc van drie huizen lot standplaats te onkosten van bouwing der linie, en de geven, dat zich op eenen afstand vanvermaarde controleur, die vergeten had zeven kilometers van Armentiers bevindt.:de leugens van zijnen makker te contro lled, is maar in een hoofd zooals dit vanJceren, hield niet op overal uil te strooien onze japneuzen dal zulke redeneering kan ontslaan. Die linie wil ons stadsbestuur niet omdat zij niets zou opbrengen en dat het en te roepen dat de stad Yperen alleen ten achteren was. Dit alles gebeurde in het begin van tecren, gelijk de olijke schrijvers van het kleding der gemeente Yoormezeele, den Journal zeggen, maar alle jaren 3 of 4j 2tl Ma art 1899, 't is te zeggen duizend franks om er niets uit te trekken meer dan een jaar nadien, dan... pompe water. j Men'had dus schandelijk gelogen gedu- Leest het verslag der zittingen van den rende meer dan een jaar. Ziedaar tot Gemeenteraad, zoowel inliet Progrès als welke ellendige middels men zijnen l®e- in het Journal cTYpres zelf, en gij zult vlucht nam om te trachten de stad Yperen tijd en overal zien dat indien men den te dwingen. Raad een wel bestudeerd ontwerp voorgc- I O! die klerikale doovend geschreeuw te hooren aanheffen en )egd had van eene linie die Yperen en zich waarschijnlijk op dien uitslag te ««ij. JjY |10nfdnimteii Imdden het j: steunen om de werken van den tramway, e s nooiüpumen imaaen, net 55 Yperen-Nieuwkerke te zien tegenkanten. Onze geld ware gestemd geweest met geestdrift. 5i heeren en meesters kunnen geen twintig sousj En aangezien wjj van dc lussciienkomst e zaak aan lo gaan' lrachlte 'dichtingen met eene menigte kalegroote heeren. verteeren om er honderd te winnen en vooral! te bekomen, wanneer zij klaar wilde zien i. om er honderd te doen winnen doorden koop- der Gemeenteraden spreken, bande,en wij J Wij waren nieuwsgierig hel feest te zien dat de 'maatschappijen der Blauwe Kousen en van den Orphéon Henrietje 1 weifis aanboden. Het toeval begunstigde onze nieuwsgierigheid. Op een canapé in de diepte der zaal, zaten Dupont, Debuigne, Wulleman, L. Seys en een onbekenden, elk met eenen sigaar in den mond. Roiïiaen-Seys, 't mannetje uit do mane, zweefde rond de tafel en rookte gelijk een tempelier. Surmont alleen bevond zich in liet bu reel. Ten gevolge van het slechte weder, handel en de nijverheid der stad. Dat is: 'eene aardige rol gespeeld lieeft. Dus, wanneer de stad Yperen, vooroleerplonden de natte kazakken in den gang, et eene menigte kalegroote heeren. Ik moet vooraf zeggen dat de familie van burgemeester^1'''4 nu voor Yperen-Ntcuwkerfce, men van M lweins tc Heyst gebleven was, en die in de zaak ^un den buurt- WGi»erc'e 'iel haar.de kalotenschreeuwden zich niet meer bekommerde om bet feest, van Ypereu naar Nieuwkerke dal het eenc goede zöak was' dat men!aIs eene kat om eenen mostaardplaaster. eens over de houding de Gheus, want deze laatste zinsnede laat zien hoe rechtzinnig de aanvallen zijn, door de twintig oolijkaards tegen het gemeentete-fc-fe nieUwc lini sluur gericht ter gelegenheid dei leesten,me{. aarzeling der stad die zich niet waaruit de plaatselijke handel zoo ('rC',\vi]de laten medeslepen, zeggende dal zij voordeel getrokken heeft. De stad heeft tn,aueen was om haar aandeel van tusschen- dezc ornstandiglicid juist gedaan wal dekomst niet te stemmen, dat al de gemcen- pijpenkoppen partij van Surmont,Colaei(^e zjjne de eerste, reeds een besluit en cle baar verwijlen. Zij heeft geld vei- dien zin genomen hadden, enz., enz. ezeldom moest zijn om dit niet rechtuit te Ziehier de woorden die Henrielje uilge- M."dè" Gheus', UgSbïter'van Voor-zien' dat men aailstondsof noS moest sproken heeft, in antwoord op de geluk- mczcelé, heeft een der grootste voorstan- |oestemmcn en inschrijven. De stad noch-.wenschen die de Blauwe Kousen cn de n mnvées' Ili' loech ans was zo° verzekerd niet en de gebeur-^voorzitter van den Orphéon licni toege- n„,i hL .mi, lenilsen hebben haar gelijk gegeven. Kan sti men dus liarc voorzichtigheid kwalijk nc- tcerd om cr de lastenbetalers le doen win nen. Waarover klagen die slimmerikken dan? Maar daar ligt juist de hond niet ge bonden. Mijn inzicht is twee woorden te reppen over de tegenkanting door ons stadsbestuur gedaan aan liet leggen van eenen ijzeren-weg van Yperen naar men En 't is 't zelfde met de nieuw ont- worpene linie. Zoo gij niet aanstonds uw aandeel van het kapitaal onderteekont, zei de controleur aan zij re collega's van den gemeenteraad, ik ken een bijzonderen die zal inschrijven in uwen naam en de Naar genomene inlichtingen (dit alles winsten in zijnen zak zal steken, want blijkt uit de verslagen door het wijwater- er zullen winsten zijn en groote win- blad uitgegeven) vier gemeenten op tien sten, dat is zeker. hadden ingeschreven voor de annuiteit Ziedaar wat de controleur zei dat de nationale maatschappij haar vroeg. I Entwee jaren zijn verloopcn, sederl De gemeente van M. de Gheus bevond zich Colaert en zijne aanhangers dit wilden onder de zes die, gelijk Yperen, zich lie- wijs maken en de bijzondere, dien men als ten bij de ooren trekken. (eenen Messias beloofd had, heeft nog den stuurd hebben: Dierbare en lieve vrienden, De gevoelens van dankbaarheid die ik u verschuldigd ben, voor hel deel dat gij neemt aan mijn geluk, dit van le mogen met hoog- moed het kruis der Leopolds orde dragen, zijn mij onmogelijk uit tc drukken. Die opperste i) eer waarmede de Koning mij begihigd heeft is de belooning van al heigéne ik gedaan heb in het belang der belastingbetalers onzer stad. Indien ik hel festival niet goedgekeurd heb. 55 dat de stad uitschreef, indien ik zelfs met de hoofden der klerikale partij medegeholpen heb om het festival van l'operinghe in te richten, 't is omdat de fcesicn van het slads- bestuur maar voor doel hadden ons van het stadhuis afgewijderd te houden. Hetzelfde had plaats voor de kmjgsocfe- 55 ningen. 5i Wij hebben gedacht dat het in 't belang was dér eerlijke bevolking van Yperen, haar i> niet in gemeenschap le brengen met al wat d~y~ VQ'i 1 I I 1 T DE TOEKOMST n-Ap'nïirftflnw tn (VAGi'bn aunhpffpn pn 1 Ar/Al rln i-v\ »-»■» A/5/.I na /l!l ml f7' I 1 1 1* TC a i

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1