STADSNIEUWS. tfr 25<ï. 2Be Jaar. Zondag, 2311 Noveiiiber 18ÖIK .ON -d-%n x^"s?TV^ Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEllÈN. BE III CUT. Be politieke priesters. Klerikale wraak. /VjY f A ir-1) ff, \,r i AA>; /iY Men schrijft in: Te Tpéren, MXMU BESTRAAT18, en o,p al de postbnreelen van 'tknd. Alleaffichen bij den drukker van dit blad gedrukt, 'svorden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkeoping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen «Heidijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 IV. »s jtsat's root* de stftd; 3 ft*, vojw gelieei Bcïgl®. Buitenlandsóhe verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regdl. Reklamen: 25 id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank Akkoord per maand of per jaar. id. id. id. id. De kaloteparlij verbiedt aan de burger- De personen die een abonnement 1!ike bramfbtf zlcb Ie ta de aan het blad De ïWroms* nemen, polihek, ofschoon deze parl.j zelf het utl- voor 1891, zullen hetzelve van heden sluilelijk uitvloeisel, liet voortbrengsel is «i tot Nieuwjaar kosteloos ontvan gen. Yperen, 22" November 1890. van dit werk van ambtenaars die met de -openbare fondsen betaald worden en die hun uitgangspunt hebben in liet aartsbis schoppelijk paleis van Mechelen om maar- in de laatste der sacristijen stil te houden. Niettegenstaande de belofte van vrijwil lige armoede en van allen afstand der we 't Is door leugen en bedrog dat dc'reldsche goederen, die ambtenaren eischcn kalotenpartij te Yperen, gelijk overal,j(]at de burgerlijke samenleving hen de immers, den slag levert, hetzij om »ch:-sehatlen en de.opperheerschappij van hel meester te maken van de kiesmandatcn JWerekllijk gezag brenge, hetzij om zich aan liet bewind vast te] Die ongeregelde toestand is gekend, klampen, 't Is door hetzelfde stelsel dat zijn nationaal gevaar is het voorwerp der zij, die in onzen laatslen kiesstrijd totaal overdenkingen van al de vaderlanders die Verslagen werd, zich toelaat cle vernieti-zelf de burgerlijke zaken, willen besturen, ging onzer kiezing in te roepen of er aan 't Is in tegenwoordigheid dezer plaag dat te doen gelooven, nu dat iederéén weet men liet woord verbreking durft uitspre- •dat indien eenè partij er'een handje 'van'ken voor onze laatste kiezing, omdat cle heeft omkoopingen en kiesbedrog te ple-Jmanhaftigheid onzer kiezers op de hoogte gen en indien wij dikwijls zien zeuren, der omstandigheden geweest is.liet eenige het de kalotepartij is die de kroon spant,'déél dat de kalotepartij wil hereiken, is In die aanspraken nochtans, die vol| Doch zien wij eens hoeveel schade die verdraagzaamheid en gezond verstand gewaande volksvrienden aan de nering- zijn, vinden wij niets dan de uitdrukkingldoeners van Yperen zouden veroorzaken van den eerbied voor de denkwijze van om hun doel te bereiken. Zij, die altijd iedereen. Zij zijn eerlijk en rechtzinnig en zeggen vlakaf aan hunne politieke broeders, dal hunne zending niet beslaat in den godsdienst en zijne bedienaars le bevechtenvoor welken zij den grootsten eerbied hebben, maar wel in liet bestrij den van die politiekers die niets door hen en overal boffen met luinnc belangstelling in Yperen's welvaart, zij,die zich -uitgeven voor cle verdedigers der belangen van de Ypèrsche nerin «doeners, zij, die reeds bewijzen van het tegenovergestelde gege ven hebben tijdens het festival en de krijgsoefeningen, zij, in één woord, die zeiven kunnen en die gekozen worden of al loochenden wal wij hun ten laste leg plaatsen bekomen door de tussehenkomst van den politicken priester, toestand die altijd tegenstrijdig is aan de aigemeene belangen en schadelijk aan het vader land. Daar is hetgene wat de hoofden en de .soldaten van liet liberale leger willen. Onze.slrekkingQü zijn noodzakelijk van stoffelijk belang. Onze politiek is de eer bied voor den godsdienst, maar ook deze den, zij zouden nu uit vuigen haat, uit wraak omdat zij zoo eene geduchte klop ping kregen, liet eenige dat den Yperliu- gén nog wat'profijt bijbrengt, in eens afschaffen. En wie zijn die oolijkaards die alzoo Yperen willen ten gronde helpen? De senator Suimonl, een Gentenaar, die overgewaaid is én.in Yperen zijne oor de burgerlijke overheid. In korte heerschappij wil vestigen na vruchtelooss© woorden, wij willenden priester, in H eP èl0 gen gedaan te hebben ©in- te oor- kerk en deii burgemeester op 't stadhuis. 1 Wij wéten het, onze strekkingen, door Hier, gelijk in al de hoeken en op al slechts onze schitterende zegepiaai le ui- d(J re(je ea vacjerjanc[sjjefje ingeboe- de gewesten van 't land, welke zijn dezen minderen. - 1 die betaald zijn door het budget van den] Yoor de kiesdravingen en het oanwij- Staat, der provincie, der gemeente en zen der kandidatentot de verschillige verkics(. dc jja;tenSp0rjg| der parochie, die zich niet alleen tevreden kiesmandaten, 't is altoos de geestelijkheid zeker voorj-omcn te zemd, zijn om der wille hunner verdraag zaamheid bestreden. De politieke priesterT u heden om zich .tJPÜ,-- geven. De redej houden met in de worsteling der partijen die op het eerste gend slaat, l Is nog zij mook de werei(j veroveren, de priester op de onbeschaamdste wijze tusschen te die de kleine pondpapiei tjes o.jstidt,^f 1 lt-,moei van politiek veranderen indien hij komen, maar die overal tot stand bren- tot vuilbak dienen en waai in men ,il c, eeng de schipbreuk wil vermijden en be lenen aanvuren? Zeker, bef zijn de ka-eerlijke lieden beleedigt die huuii.. ingc-<jat liij voor immer in de golven tholiéke priesters, hetzij dat men zc pa-vingen in d,e sacristijen niet gaan zoeken,.'yei.jw:jn0lK ters, pastoors of kapelaans noemt. jen waar de rede en liet gezond verstand Wij kunnen het niet genoeg zeggen, 'teencmaal gebannen zijn. De rechtzinnige die doenwijze onteert hunne heilige zen- en eerlijke bespreking een er eervolle po- din°" en vernietigt liet maatschappelijk lilieke partij is er volstrekt uitgesloten •mezeele iets te bekomen. De controleur Colaert, een Poperinghe- naar, die zoo min geeft om Yperen's wel vaart als een kalf om eencn mostaard- w velzijn. Wat men ook anlwcorde en wat Wat men er in te lezen vindt, zijn slechts Struyé, een Yperling, die noeh moeder stad noch vaderland kent buiten Rome en idie,gelijk de twee hoogergemel.de vreemde schuifelaars, een strooien man is van Henrietje. Ja, van Henrietje, den gemisten bur gemeester van Yperen; van Henrietje, 'l domste, 't pretentieuste en '1 booveer- digste mannetje dat ooit onder de kappe des hemels bestaan heeft; van Henrietje, die bloedige tranen gekreschen heeft den men ook schrijven moge, zij moet onver-arme praats, die maar eenen wéèrklanl mij del ijk de schipbreuk voor gevolg hel)- of gezag kunnen vinden in de hersens ben van het schip dat zij besturen, hoe van dezen die arm Van geest zijn en bij de sterk het gebouwd zij. De geest der eeuw polietieke arlequins voor wie zij uiLsluité- gelijkt aan een element des volks. Hij lijk géschreven worden, ontstaat met den menseh zelf en komt. Onze manier van zien en de zaken te overeen met deklimaatsbewegingen waar- verstaan heelt niets dat öVeidieveü is, ivoor men nog geene vaste regels gevonden om zich ervan le overtuigen is het genoeg heeft om ze te besturen. In de le leveren de proza onzer gekruinden te lezen aan- worstelingen, is het de ruwe natuur die gaande de aanspraken die gedaan zijn ge- eindelijk altijd overwint. Het menschel ijk weest in de liberale vereeniging, dooi genie kan de rampen beperken, maar den achtbaren dd. burgemeester M. Bos- cooit kan het die beletten. saert, en door den heer schepen Goi nette Wij vernemen dat het balaillon van het derde linieregiment, dat hier in garni-!negentienden October en nu uit politieke zoen is, de stad moet verlaten en in eene wraak zijne arlequins vèrplieht heeft alles andere plaats zal bezetting houden. aan le wenden bij den minister van oor- Indien wij geloof mogen hechten aan log om Yperen alzoo te beschadigen. het nieuws dat alom verspreid is, zou dit nog eens eene weldaad zijn die wij aan de kaloten te danken hebben, omdat zij niet weten wat aanwenden om zich te wreken over kunne nederlaag van 19 October. Inderdaad, die maatregel zou het kie zerskorps berooven vaa een zeker getal kiezers, die zich onder de officieren der bezetting bevinden, en alzoo hopeu de kaloten hier ooit d,e bovenhand te hebben. Begrijpt gij het, burgers, die onkosten gedaan hebt om gemeubleerde kamers aan officieren te .verhuren? Begrijpt gij het, winkeliers en been houwers, die jaarlijks een schoon profijt liadt van de soldaten? Begrijpt gij het, herbergiers, die alle dagen op eene eerlijke winst moeht reke nen en nu zooveel rain zult verkoopen? Begrijpt gij het, Yperlingen in 't alge- iwi - -ut TV :fA I ■fj/ ■re;y

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1