STADSNIEUWS. IVr 25?. 29e Jaar. bondag, SOn November 189IE Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEKEN. BERICHT. I Men schrijft in: r. To Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen m uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. »s Jaar® voos» «!e stad; 3 fa». voo«' gcisccl Bclgfic. Buitenlandsche verzendingen, T port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER, Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank ad. id. Akkoord per maand of per jaar. j De personen die een abonnement taan het blad De Toekomst, nemen, ivoor 1891, zullen hetzelve van heden af tot Nieuwjaar kosteloos ontvan gen. j KLERIKALE DANKBAARHEID - Het hart van onzen minister der almoezeniers loopt over van dank baarheid voor zijne soldaten en bij zonder voor de oud-strijders van 't jaar dertig. I Nu, dat is kristenplicht I Te Antwerpen woont een stokoud, tachtigjarig manneken .Frans Egger- ikont.dat voor 's lands onafhankelijk heid streed in 1830-31-32 en 33 en daarna nog verscheidene jaren in het leger diende. Het programma der vooruitstre vende mannen bevat Herziening van het art. 47 der grondwet openbaar, verplichtend, kosteloos onderwijs scheiding van Kerk en Staat;afschaffingder loting; afschaffing der belastingen op de eet waren wetgeving op den arbeid volksinrichting van het credietge lijkheid der landstalen iedereen, in België, dient in zijne taal onderwe zen, bestuurd, ondervraagt of ver oordeeld te worden. Yperen, 29" November 1890. Gematigheid io deu schijn Onder dien titel schrijft de wijwater- kwispel van 't Nieuwsblad een ellenlang artikel, waarin hij, als een kwakzalver dienst dat zij ui 1879 te velde trokken Geen derde! Zij toonen zich wel in ker- tegen de schoolwet en hemel en aarde!ken en kapellen, in processiën en bede- deden beven om de wellen van't landjvaarten; zij bukken wel vóór bisschoppen legen te kanten, om zelfs óp de vreed- en priesters, maar T is om te beter hun zaamsle gemeenten twist er. tweedracht doel Ic bereiken en hunne heerschzueht te zaaien, om zoovele ongelukkige onder- te voldoen. wijzers en onderwijzeressen te vervolgen en te broodrooven? Is 't niet in den naam van den gods dienst dat zij zoovele ouders, zoovele kin deren, zoovele onderwijzers en onderwij- I De ouderdom maakt Eggermont j v. -j idie zone ware aanbeveelt, zijne lezers een ;hans onbekwaam voor den arbeid,! m met recht smeekte hij onzen groo-l .°P armen ntn ram ophangt, waarmede ten sabelsleper hem een jaarlijksch ze zoekt te misleiden. Wij weten het pensioentje toe te staan, om niet van en meermalen reeds hebben wij hetbewe- honger te sterven. ,zen, de schrijvelaar is zoo rechtzinnig als I Zijne vraag deed eene reis rond liet een vos die de passie preekt. Liegen en ministerie en op zekeren keer be- lasteren is zijn beste stieltje en hij is on- kwam Eggermont 30 fr. en-O! wel- ,s ke eer een ministerieel brieiie 3 der ze te doorzaaien met allerhande bc- Henrietje riep ook na de kiezing van 19 October, 't is voor mij niet dat ik spijtig ben, 't is voor mij niet dat ik zou willen burgemeester worden, 't is voor mij niet dat ik Yperen onder het klerikale zeressen vervolgden, met de straffen des juk zou willen zien buigen, is voor 't geloove Welnu, wij vragen het aan alle ver standige lieden, wat gevaar loopt liet geloof met de liberalen aan 't bewind te hebben en wat zou het winnen met eenen onnoozelen greppedanser als Henrietje aan 't hoofd van onze stad le zien. Het geloove De godsdienstMaar 't mannelje liet er zich steeds zoo weinig |n" Hij was mil titaan geweest, Kon sciluidigingen,waaraan hij zelf geen geloof geschiedden steeds in den naam van den dus geen oud-slriider zun en geen - hemels bedreigden, hun de HH. Sacra menten ontzegden en uit de gemeenschap der christenen banden, juist alsof men zou gezegd hebben dal die kerels met de sleutels van hemel en hel in hunnen zak liepen Ja, het woord godsdienst is almachtig en hel heeft altijd gebruikt cn misbruikt geweest van in de vroegste lijden af. 't Was in den naam van den godsdiensl'aan gelegen, ja, onverschillig, en nu, dat men in de middeneeuwen stroomen omdat hij denkt dat niemand meer weet bloed zag vergieten door de dweepzuchligcjioe zeer hij geloove en godsdienst ver en politieke priesters, die de inkwisitie kleefd was, wil hij zich van dat woord inrichtten. Ibedienen als van eenen trap die hem lot Al de buitensporigheden, al de mis-;het toppunt der verhevenste plaatsen moet bruiken, al de stelselmatige vervolgingen'doen stijgen. pensioen ontvangen. geeft. En alzóó zijn al de huichelaars. Te godsdienst. En zij, de dienaars van eenen'beginnen van de politieke priesters, lot Dat 's lo°iek... van krisfene men-' In gemeld artikel treffen wij onder God van liefde, de volgelingen van Hem.Henrietje, ja zelfs tot den ellendigen sch en andere de volgende zinsnede aan: die den vrede en de eendracht aanleerde,'schrijvelaar van 't Nieuwsblad I Omdat het lot. hem heeft aan^e- ^et een'gste dat de liberalen te hoope die de onderwerping aan 's lands wetter. duid, gedwongen de wapens opV dfc «men,en hy dan voor s lands onaf dienst. {Geef aan Cesar wat aan Cesar toekomt; ■xnkelij kheid zijn leven offerde,daar-. Ziedaar het groote woord waar achter zij, zeggen wij, schilderen dien God van t>pi1-lWCU at "jaai 161 de schrijvelaar zich verschuilt om den'liefde af als eenen dwingeland, eenen op- gerd en M. de Minister werpt hem 30 Fr. toe. Hij heeft, zijne soldij ontvan- aFkeer zlJller tezers tegen de liberalen op roermaker, eenen fcvolutionnair. Ja gen, hij is betaald geweest voor zijn le wekken. De godsdienst is een toover- 'even, en daarmeê uitjwoord dat hij gebruikt om zijn spel te ■Nu, de militaire adjunct van car- verbergen, 'L is het masker dat hij aan Sinaal Goossens moet eenige duizen-'jrekt om 7jjne lezers le verblinden, want ien sparen voor de pensioenen der hij weet wc, de sukke] kt d odsdiensl praoezeniers.Zn redden de zielen der, soldaten, hun is men dankbaarheid™ de P°hUflk twee onderscheidene zaken schuldig, want wat is—daarbij ver-Zl'jn, die de klerikalen alleen verwarren geleken 't stoffelijk welzijn van en willen vereenigen om des te beter hun Het Nieuwsblad zegt uog: Doet uwe maskers af, liberalen, en loont n opentlijk aan het volk wat gij zï.jt en waartoe, willen of niet, uwe pogingen strekken. De schrijvelaar heeft gemist van adres toen hij deze woorden schreef. De fenen oud-strijder Dat is klerikale dankbaarheid doel le bereiken De politieke priesters, waarvan wij verledene week spraken, gebruiken ten Gisteren werd overal de plakbrief aden t"de |)et woord godsdienst om hunne Ijgekondigd van het Liberaal Voo-i r^™inn litstreveSd Count,dat den 25 De-em»cl' 18 de liberalen overal cember, te Brussel, moet gehouden,en 's a'tes tegen te kanten. Worden. I Is 't niet in den naam van den gods- moest de Zaligmaker nog op de wereld liberalen durven opentlijk hunne gedac komen om de zalige leering te verkonden die toch zoó schoon is, de politieke pries ters zouden de eerste zijn om Hem te ver volgen en hem ter dood te brengen in naam van den godsdienst. En denkt de schrijvelaar van 't pond papiertje ons wijs te maken dat zij, die gedurig het woord godsdienst in den mond hebben, de grondslelsels van dien godsdienst naleven. Bij lange niet Onder al de klerikale kopstukken die wij hier en elders aan 't werk zien, hoeveel zijn er die rechtzinnige christenen, oprechte katholieken zijn? len uitdrukken en in den klaren handelen zonder zich le verschuilen achter huichel achtige cn bedriegelijke voorwendsels. Het volk weet klaar en duidelijk waar de pogingen der liberalen naartoe strekken: naar de vrijheid van iedereen, naar de beschaving, naar den vooruitgang, naar de ontvoogding des volks van de dweep zuchtige en valsche strekkingen hunner tegenstrevers.De liberalen willen het volk. onderwijzen, verlichten en groot maken; de klerikalen, integendeel, zijn de vijan den van onderwijs en verlichting, zij zoe ken het volk te misleiden en van hunne I DE TOEKOMST pnngr ipncit kn 7ii riA niPHnnrc vnn ppnpn

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1