Eene oplossing. STADSNIEUWS. w Jaar. Zondag, 21n Decent Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREA'. BERICHT. Liberaie Associatie. van 14 December 1890. J&K j\ i ^CC-jlBgaa^hnjft in: Te Yperen, DIXMÜDESTRAAT, 18, en op al de posibureelen van't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBA7 8-50 fr. !s jaars vooi* de stad; ,3 fi*. voos- geheel Belgis. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id, id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. De personen die een abonnement aan het blad De Toekomst nemen, voor 1891, zullen hetzelve van heden af tot Nieuwjaar kosteloos ontvan- gen. Yperen, 20" December 1890. Algemeene Vergadering Reeds lang vóór zeven ure is de Gou den Arend opgepropt van volk.Elk snelt naar de vergaderingszaal, uit vrees van geene plaats meer te vinden. Om zeven ure treden do heeren Cornette, voorzittei*| der Liberale Associatie, en Bossacrt, dd.j Burgemeester, in de zaal en worden met: levendige toejuichingen ontvangen. Wij bemerkten de tegenwoordigheid van een. groot getal personen die de gewoonte niet^ hadden de vergaderingen der Associatie.^ bij te wonen, gematigde liberalen, die zich doorgaans weinig met de werkzame politiek bezig hielden en die, ditmaal, hebben willen bewijzen hoezeer de partij- aanslag der klerikalen iedereen, zelfs de gemaligstcn misnoegd en verontwaardigd heeft. De heer voorzitter Cornette staat op te midden der toejuichingen der vergade ring, en neemt het woord in 't vlaamsch. Al de liberalen in deze zaal vergaderd, zegt hij, welen om welke reden wij ze dezen avond bijeen geroepen hebben. De verbreking, door de bestendige De-: putatié, van onze gemeentekiezing van 19 October, is een feit dat door geheel onze stad gekend is.Om lot dien uilsiag te komen hebben onze oneerlijke tegen- w strevers alle middelen gebruikt, gelijk welke Vóór hel eindigen der kiczing van den 19, hadden onze klerikalen reeds de vermetelheid gehad aan te kondigen dat, indien zij niet zegepraalden, zij de kiezing zouden doen verbreken. Kon men aan zoovele oneerlijkheid geiooven? Velen hebben er niet aan geloofd, en De grieven, die zij tegen de geldig- de bestendige Deputatie ingeroepen? heid der kiezing uitgebracht hebben, zijn zoo belachelijk, zoo uitzinnig, zoo kinderachtig, de eene als de andere. Ziehier: 1) Verschil tusschen het getal stem- mers en liet getal kiesbriefjes; 2) deel neming aan de kiezing van personen die er geen recht toe hadden; 31 om- kooping en drukking van vvege openba re besturen; 4) stemmen met opene briefjes; 5) gebrek kigheid der kieskotjes. Is het gelooflijk dat van al die valsehe en belachelijke grieven, die moesten van kant geschoven worden, een eenige,de kleinste van allen, de gebrekkigheid der kieskotjes, behouden zij en gediend hebbe om de kiezing te verbreken Inderdaad, liet eenig gebrek van die kieskotjes, welke gemaakt zijn naar het model van Brussel gezonden, is van ge- Nemen wij van nu af onze maatrege- len in het vooruitzicht van een nieuwen strijd. Ik raad u aan, lijdens de stem ming, maar één lamponslag te geven, opdat er geene vergissing mogelijk zij. Op het laatste oogenblik, door aandoe- nir.g getroffen, bedriegt men zicii som tijds mei te willen eene keus doen tus- sehen de kandidaten. Een enkel tam ponslag voor geheel de lijst, is het beste, zonder te rekenen dat, indien wij met eenparige slembriefjes zegepralen, onze overwinning schitterender zijn zal en dat wij zullen bewezen hebben hoe sterk en hoe VEREENIGD wij zijn! Ik raad ook bijzonderlijk elkeen der leden aan die in deze talrijke vergade- ring tegenwoordig zijn, te werken, vol- gehs zijnen invloed, op de lauwe kic- zers die hij zou kunnen kennen en op wélke hij eenige macht heeft.Van zijnen kant zal hel Comilcil geene pogingen De heer Woeste had het wel gezegd: sparen om onze zegepraal te verzekeren.» Men moet ten allen prijze die strekte. j)je rctje> <jie meermaals door geesldrif- van hel liberalisme te Yperen innemen!» yge uitroepingen onderbroken werd, Onze klerikalen hebben die woorden gj^jgt mci algemeene en oorverdoovende willen bewaarheden, maar zij hebben toejuichingen zich bedrogen cn zullen zich nog be- diend te hebben om de kaloten te over- winnen toe te laten volgens hunnen wil eens kiezing goed te keuren of te verbreken, volgens dat de gekozene kandidaten van hunnen kant zijn of niet? De heer Bossaert beschouwt alsdan de gewichtige kwestie van het wegtrekken van ons bataillon, en bekrachtigt wat de. achtbare Voorzitter over dit punt reeds gezegd had: n Maar, voegt spreker er bij, laten wij de bestendige afgevaardigden en de kle- rikale listigaards da&i'! 't is het kiezers korps dat in laatslen aanleg het ware verbrekingshof zijn zal. 't Is gij allen die onherroepelijk zult vonnissen. Gij zult niet vergeten dat de ontkenning die u opgelegd is eene onrechtvaardigheid en een bedrog isIemand zegde dezen morgend; De strijd bestaat thans niet* meer tusschen liberalen en katholieken, maar tusschen eerlijke en oneerlijke lieden. Dit schijnt maar al te waar te zijn! Maar men moet zich wel wachten van het hoedanigheidswoord zonder on- derscheid aan al de klerikalen toe te passen, want men vindt er ook eerlijke onder hen. Wij willen maar spreken van dezen die gansch deze zaak van ver- De heer Bossaert, door de vergadering breking gemutsemaald hebben, om de driegen! Ziet eens door welke middeleneer toe -uitgenoodigd, staat op zijne beurteenige reden dat hunne partij verslagen zij gezocht hebben ons Ic foppen! Ziet op en neemt hel woord. De achtbare werd. gansch deze kwestie van hel wegtrekken spreker wordt begroet door eene zoo onzer bezetting, waar onze volksverte-luidruchtige als hartelijke betoo genwoordiger Colacrt eene zoo schoone rol gespeeld heeft, en dot al de ver standige lieden eene treurige komedie lk maan u tot de kalmte aan en geef u den raad het gewoel te ontvluchten. noemen: Wij hebben op liet sladhnis nog de ook, de strikken te vermijden die uwe kennisgeving van het besluit der bc-1» tegenstrevers u zouden kunnen spannen: stendige Deputatie niet ontvangen, zegt u uitdagen, om zich nadien als slacht- de heer Bossaeit, wij kennen er den in- offers Ic kunnen voorstellen. Weest ge- Wanneer zullen wij een beslissend j10ud niet van, ik kan het dus met ken- besluil kennen? Misschien binnen 3 of njs Van zaken niet gansch tegenspreken. nu is hel feit bekrachtigd 4 weken. Wij zullen al de mogelijke pogingen doen om dit ongelooflijk besluit dei- bestendige Deputatie te doen verbreken. Maar dat hel opnieuw kiezing zij! De verontwaardiging is zoo groot te Yperen, in al de klassen der samen leving, dat de mislukking die ouzo te genstrevers zullen ontmoeten, een dood slag zal zijn in vergelijking met de vorige mislukking. 't is de eerste maal sedert 1830 dat er in Belgie eene verbreking plaats heeft voor een zoo nietige reden als deze door Nochtans, ik mag u zeggen dat dit be- sluit in het publiek bijna eenpariglijk schandalig gehcelcn wordt. Wij zulten ai doen wal wij kunnen om het te doen verbreken. Ons kieswelboek heeft reeds aan de bestendige Deputatien hel recht ontno- men te beslissen over de tegenspraken der kiezerslijsten en heelt dit recht aan de beroepshoven gegeven, die samen gesteld zijn uit rechtschapene en onpar- tijdige magistraten, buiten en boven de partijen geplaatst. Is het. niet eene on- regelmatigheid aan diezelfde Deputatien maligd en mistrouwt u 9 Dat de kalmte langs van den kant het goede recht zij De beslissende zegepraal, weest er zeker van, zal ook langs dien kant zijn. .1 Wij zullen winnen spijts al het bedrog, al de leugens, al de onrechtvaardighe- den! De zitting wordt geheven te midden ecner onbeschrijflijke geestdrift Dat de hoogvliegers der pijpenkoppen partij aangetast zijn door het delirium tremens of woedende raaskalling, blijkt «0 DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1