1801 Zeuren STADSNIEUWS. ]\Tr 262. Jaar. Zondags 4» Januari 1891. Men schrijft in: Te Tperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van't land. bij den drukker van dit blad gedrukt, ^5^^er^elM{i^h^ve geplaatst tol den dag der verkooping.' v A i alle hoegenaamde artikelen acht vrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 9-50 I's». »s Jaai-s voop dc stad; 3 tv. voor geheel Belg?®., Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CEN T IE MEN HET N U M M E R. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 2o id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEHEft1. Ons blad treedt haar 30e jaargang onderstand vinden bij alle goede en rechtzinnige liberalen. Nu, met het begin van het jaar, in. Reeds 29 jaren is het dat het(is het onze plicht aan onze geachte strijdt voor de vrijheid van alle man;pezers eene heilzamen voorspoed, dat het strijdt bijzonderlijk voor hetjeene voortdurende goede gezondheid welzijn en het geluk van Yperen, onze aloude en welbekende stad, waar de kaloten de vrijheid van alle man willen benemen om de hoog moed en de heerschzucht te voldoen van slechts eenige domme en pre tentieuze kwezels. Ons blad heeft,sedert zijn bestaan, altijd op de bres gesprongen, voor de verdediging van het liberalismus, dat de kaloten willen ten onder hel pen, maar helaas! Het zal, voortaan, zooals het altijd gedaan heeft voortdurend strijden ,ingeren> zegt h<jt voor co vei 'ging cr i era e w00(jg en 0-me wjjwatefkwisöeis be- nrondstelsels, het zal steeds alles .v ginnen het reeds maar te wel gevoe- aanwenden, om onze politieke tegen- jen strevers of beter gezeid: arlequins van onze bisschoppen, op hunne ver te wenschen en het goede gedacht van ons blad zooveel mogelijk te hel pen verspreiden. Aan de kaloten wenschen wij dat zij de onderlaag voortdurend zouden krijgen, omdat zij,met den godsdienst en de geboden van Christus in de hand, de vervloeking en de verwen- schingen aan alle treffelijke men- schen toe werpen, zij drijven den spot met hun eigen geloof, hetwelk hun ondergang te weeg brengt, 't Is wel besteed ook Wie met het vuur speelt verbrandt van eene zegepraal met 200 stemmen, De controleur Colaert loopt alle kroeg- zooals zij rekenden, eene huis van 67jesafom de hazen tot den kant zijner kaloten te winnen. Hij, de welsprekende waande pijpekoppen te kloppen; zij, die overal'willen meester spelen; zij; die alle man willen in 't zand doen bijten; zij, die met hunnen voet allen Yperen, 3" Januari 1891. meters bekwamen. Onze rechtvaardige kaloten, die wi voor geenc zeuraars zouden willen uitschelden, trachten op allenhande manieren de kiezers naar hun nen kant te lokken.Zij deinzen voor geene middelen achteruit. Henrietje ontvangt geene kiezers meer, maar hij ontbiedt de vrouweu die, in bunnen kapmantel gewikkeld, tusschen donkeren en klaren zijne deur binnen- sluipwi- en daar bevel ontvangen hare echtgenooten de les voor te spellen en ze te dwingen voor de rechtvaardige katho lieken te stemmen. Dat is toch immers geen zeuren. eerwaarde heer Boone,pnstoor- g dat hij Advokaat, vernedert zich zoodani herbergorateur is gewerden, hij spreekt en declameert tegen de liberalen, hij doet al wat in zijne macht is om eenen kiezer te winnen en dit is geen zeuren. Wij weten wel dat die vent dit al doet tegen zijne goeste, maar wat wilt gij, als men met lijf en ziel tot eene partij behoort die u in hare kluisters houdt, men kan zich moeielijk aan hare eischen onttrek ken en men aarzelt niet de domste dwaas- ledcn te begaan om den vriend van Hen rietje en Surmontpardon, om den vriend van Cesar te worden. Het is alom gekend en geweien dat de j. o- ui i i i klerikalen groote sommen geld bieden om deken van Smt-Maartens, zegde onlangs i i,, ,-. A de kiezers die buiten stad wonen te ver in eene vergadering van kalhotieke Da- j i ipucliten te huis te blijven en ze te belet- mes, dat het hare plicht was hsre echtge- f nooten te overhalen om voor de tatholie-"'" "fj dc k,e2I"S le,l,omcn' Dat zij eene doodzonde fcntl,jl zes«cn dal zl' rteteralfenspiireii, dal zij niets zullen verwaarloozen om hun ken te stemmen, zouden bedrijven indien zij verwaarloos den op de stemming van hare echtgenoo- en te wegen; dat het geloof in gevaar was eia dal zij uit al hunne krachten moes- willen verpletteren om de roomsche f^^g|J§" II 1*0 II doel te bereiken; vijftig franken beloven zij aan dezen die willen te huis blijven Ja, vijftig franken en eene kostumc. Maar dit mag zijn, wetten boven de wereldlijke te doen heerschen; zij, die de oude gerechts- wetten zouden willen doen invoe- Seen lieoje-meer dan ren, dit wil zeggen: de inkwisilic, zeuren SiOIÏlt te peureu; ten medewerken om hel te redden. Elkeen weet dal de lieer deken een braaf dit llïimers gCCST ZCItr Onze klerikale pondpapiertjes zingenen geloofwaardig man is, en zijn woord; Al de kiesdravers van Henrietje en kan niet in twijfel getrokken worden. jSurmont, te beginnen van den welspre Doch de zeer eerwaarde heer deken is een. kenden en schranderen Colaert, tot den 'eene wet die alle man gebiedt te ge- eri zij weten niet, de slimme schrijvclaars!Slaa,sbediende' die volseils de vvel #"®,geringslen Staf Yerliaeghe, loopen rond hoorzamen aan de bovengenoemde van die lasterende beschuldiging, dat zij;'nvloed als geestelijke met mag gebruiken als brieschcnde leeuwen opzoek naar eene arlequins-, oftewel: ter dood veroor- gedurig hunnen vinger in hun eigen oogl0ra P°'^ieke P'opagande te maken en van slem; en dit is wettelijk, dceld. sicken. Maar dank aan het liberalismus j Treffelijke lieden willen niet voor dat de vrijheid van alle man tracht zeurtïftFS te behouden, dank aan de liberale uitgescholden worden. Want liet woord drukpers die onverpoosd, het volk zeur aar bevat alles. Een dief, een mensch de ware vrijheidsgedachten wil irr die zijne naaste door onrechtvaardigheid planten, om het slavenjuk der dom-bedriegt, een persoon die in den handel perspartij te verpletteren, zullen de zijne waren vcrvalscht, poogingen der japneuzen steedsj is (ïCil zctiraar verijdeld worden. cn dergelijke hoedanigheid mag niet gege- "Wij, van onzen kant, zullen voort- ven worden aan eerlijke, onbaatzuchtige durend strijden, met de hoop van en treffelijke menschcn, die gewetensvol onze hoofdmannen of aanvoerders hunnen plicht volbracht hebben lot groo- bij te staan en te ondersteunen wij ten spijt der pijpenkoppen die totaal in twijfelen er niet aan, wij ook zullen hunne rekening bedrogen zijn, en in plaats zijne hoedanigheid var. Priester niet mag! dit is geen zeuren. Het liefdadigheidsfeest, door de kat o misbruik "maken om kiezers te winnen 'ij zij rechtstreeks, 'l zij onrechtstreeks. f Ware het een liberaal die zulks verrichtte,dioken uitgedacht ten voordeele hunner kandidaten en door de liberalen men zou roepen halte la! dit is zeuren Maar het is een priester, een bezoldigden van den Staal, wel is waar, een priester, cn dit is geen zeuren. De pastoor \an Sint-Jan beeft bevel gegeven al de pachters van Sint-Jacobs- buiten te bewerken om ze te doen stem men voor de kaloten hij zelf zal een handje toesteken. En dit is geen zeuren uit mensclilievendhéid ondersteund, is gw» politiek feest, hel is niet gedaan uit ba;.I- maar toclfzucht, bij lange niet Dus het is geen zeur u Al wal de japneuzen verrichten,al w liet nog zoo tegenstrijdig met het reef. n de goede reden, mag geschieden z> dat iemand liet recht Jicbbe dit i knibbelen, want het is toch geen ze TOEKOMST IK» K.WMtWSiCWircx; i i

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1