Liberale Associatie Zondag, 18 Januari, algemeene vergadering Kr 264. 8De Jaar. Zondag, 18» Januari 1891» Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEHEN. van Yperen. om 7 ure 's avonds, in het gewoon lokaal. Eindelijk! Liberale Associatie. Henrietje krijscht! Liberalen, opgepast. Is dit rechtzinnig? Is dit geen zeuren? Een treffelijk man. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-5© fr. 's j«as'« voor de stad; 3 fr. voor gchcd Belgte, Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN IIET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Ons Stadsbestuur heeft eindelijk het officieel bericht ontvangen van de verbreking der kiezing van 19 Oc tober 11. door de bestendige Deputatie van den provincialen Raad van West-Vlaanderen. de zaal was zoo proppend vol dat meer waande, zooveel verdriet zou gemaakt Henrietje, Surmont, Colaert of een hun- hebben bij hel vernemen van den datum ner klieke gaan bij de liberalen en fleemen op welken de kiezing moest plaats heb- met zeemzoete woorden: dan honderd personen geene plaats kon den vinden en verplicht waren aan de deur te blijven. De heer Voorzitter Cornetle zegde dat hij gedacht had de kiezers te kunnen in lichten nopens de aanstaande kiezingen maar dat bij noch het Stadsbestuur zelf geene inlichtingen bekomen hadden, maar dat hij deze gelegenheid wilde waar nemen om de kiezers op hunne hoede te stellen tegen de arglistige en jezuietische werking onzer tegenstrevers. Dat elk hel zijne bijbrenge, riep spreker uit, en wij zijn zeker te zegepralen over de oneerlijke klerikalen die niets dan door bedrog en omkooping willen bekomen wat zij door eene eerlijke stemming niet bekomen kun nen. De heer Schepen Bossaert, op het aan dringend verzoek der vergadering, nam alsdan het woord en gaf lezing van het Volgens men ons verzekert is het besluit dat dit bericht vergezelt, ge-!verzoekschrift dat de liberalen tot den Mi- steund op eene menigte overwegin-,nister van 't inwendige gestuurd hadden, gen die den grootsten partijhaat, de'en dat wij over veertien dagen aan onze grootste onrechtvaardigheid kunnen'lézers mededeelden. Hij zei dat hij niet teweegbrengen. Wij hopen dien zeld- hoopte dat dit billijk verzoek zou toege zamen brief eerlang aan onze lezers staan worden, dat onze tegenstrevers on-^e twee organen der pijpenkoppenpartij, te kunnen mededeelen, zij zullen al- verpoosd werkten om hunne plannen te hebben reeds verscheidene dalums aange- dus kunnen oordeelen over de man-doen gelukken, maar dat de liberalen niet|Wezen, op welke de kiezingen zouden nen die in den provincialen Raad enhnledig bleven; dat zij al de vvettelijkejplaats hebben; namelijk den 11", den 18" in de Bestendige Deputatie zetelen, middels inspanden om hunne zegepraal te.en den 2b" Januari, en men over hunnen medeplichtige minister verzekeren en dat hij hoopte, ja, dat hij naïef, zoo Melot, en overal de pijpenkoppen die overtuigd was dat iedereen zou medewer- de hand geleend hebben aan dit ha- ken om die zegepraal te verzekeren, lelijk werk. Alsdan deed de spreker eene vergelijke- !$e kiezinp- zal plaats n's tl,S5Chen do handelwijze der klerikalen jen deze der liberale partij, hij laakte de hebben den ZiOlldüg, eer— doenwijze van die schijnheiligen die wel ston Februari aanstaande, en wettelijkheid over 't hoofd zien om zegt men, en dien dag zullen de kalo- ten loon naar werken ontvangen, hun doel te bereiken. Onnoodig te zeggen dat die rede meer- want de buis die men hun voorbe-™1™ door daverende toejuichingen on- reidt zal de kolossaalste wederwraak derbroken werd en dat er in de ruime zaal zijn die men aan de partij der oneer-jvan den Gouden Are,ld eene gecsldrifl lijke zeuraars geven kan. jontslond, die veel belooft voor de aan- Wij hebben gezegd en wij herhalen sll,ande kiezingen. het: Wie laatst lacht,lacht best. Wie zou ooit gedacht hebben dat het dom, pretentieus en hoogmoedig ventje, Yerleden Zondag was het algemeene vergadering in de Liberale Associatie eiYdal zich reeds burgemeester van Yperen ben Wanneer Henrietje vernam dal men den 1" Februari bepaald had voor den nieu wen kiesstrijd, riep hij met woede uit: En waarom niet den 25 Januari Waarom den 1" Februari De libe- ralen zullen nog eens lijd hebben om zich te bereiden. En hij begon zoo bitterlijk te weenen, dat men voor een zenuwaanval vreesde. Niets kon hem troosten, noch schoone woorden, noch stellige beloften, noch al wat men verzin nen kon om hem tot bedaren te brengen. Zijn eenig antwoord was altijd:Wij zul- len opnieuw eene buis hebben, de libe- ralen hebben teveel tijd om le werken! t Onnoozelaarlje weet zeker niet dat de.j^j. kiezers en zingen hetzelfde liedje. Zij liberalen altijd gereed zijn en dal zij niet doorzaaien hunne vraag met de woorden noodig hebben al de konkelfoesentoeren Godsdienst, vrijheid, spaarzaamheid uit te meten waarvan de kalolen zich huiselijk geluk enz., en '1 gevolg daar- bedienen, em hunne zegepraal, die steunt van js zjj meermaals twist en twee- op het goede recht en de billijkheid, te draehl zaaien daar waar er steeds vrede verzekeren. heeft geheerschl. Maar wat geeft hun dit, als zij maar hun doel bereiken? Alles mag onder te boven gekeerd wor den in een huishouden, men mag kijven en krakeelen zooveel men wil, als zij maar het vrouwvolk kunnen opveuzen ten hun ne voordode, 't is al wat zij vragen. Wij weten wel dat gij liberaal zijt en de gewoonte hebt voor geheel de liberale lijst te slemmen. Wij willen op uw® denkwijze niet wegen en wij eerbiedi gen ze, maar indien gij ons wildet het plezier doen voor drie van onze kandi daten te slemmen en het overige aan de liberalen le geven, gij zoudt ons zeer verplichten. Wij vragen niet te veel, drie van de onze maar en al de andere aan uwe partijgenooten. Van de tienmaal negenmaal en half zijn zij het gat van den timmerman getoond, maar toch geven zij zich niet verloren. i zij aan bij de vrouwen, bij de zusters, bij de tanten of de moeders iNieuicsblader) het Journal d'Y pres, en men moet zoo dom, zoo onervaren zijn als Henrietje om le denken dat zij tol het laatste oogenblik te wachten om goede maatregelen te nemen. Geloof ons, Henrietje, de liberalen zijn geene katten om zonder handschoenen te grijpen, en al weeudet gij al de tranen van uw pretentieus lichaamtje uit, zij zouden er fel mede lachen en zeggen: Henrietje krijscht, IVtlnu, dal hij maar knjsche! De laloten, die den duivel bij den kop hebben om te liegen en menschen te be driegen, hebben eenen nieuwen list ver- zind om eenige hunner kandidate» te doen kiezen. Ziehier waarin hij bestaat: De eene of andere kiesdraver of zelfs Foei die menschenbedfiegers!... Meermalen hebben wij gezegd dat de kalotcn hunnen toevlucht nemen tot een zeker getal lieden die van alle eergevoel ontbloot zijn, om de liberalen te bespie den en te gaan vertellen wat zij hooren en zien, welnu ziehier een nieuw bewijs van de waarheid onzer gezegden. Arthur Dwonende in de Oude Houtmarktstraat, was 's avonds ca zijn werk te huis gekomen om te avondmalen -n terwijl hij aan tafel zat werd er met zijne huisgcnoolen gesproken over de kie~ DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1