m i 5 "mj a j 1 7 jggj 1 gemMente-herriezing Liberale Associatie Zaterdag, 31 Januari, algemêene vergadering CU CU' KIEZERS VAN YPEREN, Ng '1 BEACCOURT, August, BOSSAERT, Hector, CARDINAEL-SNICK, C. CORVETTE, Tjiéopiiiee, s GAIMANT, Ekiiel, HYNDERICK, Kakel, VAN DAELE, Ferdinand, VERSCHAF YE, Emiel. Onderrichting voor den Riezer. N' 266. 3öe Jaar. Zondag, ln Februari 181)1 Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. Vreemdelingen. VAN 1» FEBRUARI 1801. Tan Yperen. om 8 ure ?s avonds, in het gewoon lokaal. Men vernietigt het wit punt als men voor de liberalen stemt. 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 1 8 8 I. De kiezing begint ten 9 urs's morgens: de tweede naamoproeping zal juist ten 12 •are beginnen: HDe kiezer brenge zijnen stembrief mede;daarin zal hij het bureel aangeduid zien waar hij moet gaan stemmen. UI.Bij het afroepen van zijnen naam, gaat de kiezer het gansken in, en ontvangt daar uit de handen van den voorzitter een briefken in vieren geplooid, met den kieszegel al buiten daarna gaat hij naar een der afzonderde kamertjes, doet zijn briefken open en met den stempel of tampon maakt zwart het wit puntje dat boven de lijstin hetzwart vierkant staat onder de ster. Dit «edaan zijnde plooit de kiezer zorgvuldig zijn sterabriefke in den vorm zooals hij het ont vangen beeft, verlaat zijn kamertje, toont het briefke met den zegel langs buiten aan den voor zitter, steekt het zelf in het trommelke (kornetje) en vertrekt. IV. Men moet opletten geen inkteplekken buiten de palen van het vierkant te maken, an ders 'zou het zekerlijk ongeldig verklaard worden. y.Gebeurd het dat de kiezer zijn stembriefke bevlekt had buiten het vierkant,hij mag een ander briefke aan den voorzitter vragen. Het eerste wordt dan ongeldig verklaard, onmiddelijk onder omslag gesteken en toegezegeld, zonder dat iemand er den inhoud moge van kennen. De dag breekt aan op welken gij zult geroepen zijn om uw oordeel te vellen over de mannen die de stad zullen besturen. Gij weet het, zij zijn verdeeld in twee klassen, de eerlijke en de on eerlijke. De eerlijken zijn dezen die de kie zing van 19 October heeft aangewe zen, dezen die uwe belangen zullen ter herte nemen en alles zullen aan wenden om de welvaart van Yperen te bewerken. i De oneerlijke zijn de heerschzuch- tige zeuraars, die gij over drij maan den verworpen hebt, en die, orn zich te wreken, de kiezing hebben doen jverbreken, u allerhande spotnamen en scheldwoorden naar het hoofd jhebben geworpen, en ondanks u, op het stadhuis willen komen. Het is uwe plichtzulkste beletten, daarom moet gij slechts de noodige voorzorgen nemen om niet bedrogen te worden door dezen die niet ophou den u voor bedriegers uit te geven. Ziehier waarin die voorzorgen be staan 1° Bij het ontvangen van uw stem briefje uit de handen des voorzitters, moet gij wel nazien dat het niet geplekt is, dat er geene plooien of krokken in zijn, dat men er geene schreven in gemaakt heeft met de vingernagels, in één woord, dat uw briefje net en zuiver is; 2° Vooraleer het op den pupiter te leggen moet gij u verzekeren dat hij Te Yf per en, DIXMUP' schrijft in: .aAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. Ai ichen bij den drukker van dit blad gedrukt, ergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen aderlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: J-S© fr. >s jaars voor dc stad; 3 fa», vooa» geheel Beïgte, Buitenlandscho verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: id. id. id. id. id Rechterlijke eerherstellingen 1 frank Akkoord per maand of per jaar. niet zwart is, daarom zoudt gij wel doen eene oude gazet in uwen zak te steken en ze onder uw stembriefje te leggen, om het voor alle vuiligheid te bewaren; 3° Wel nazien of uw tampon goed teekent, of hij niet is vetgemaakt door een farceur die vóór u zou gestemd hebben; daarom zoudt gij wel doen eerst op de gazet te doppen dat gij onder uw stembriefje hebt gelegd en, wanneer gij overtuigd zijt dat alles goed gaat,dopt dan in het vierkantje dat zich links van uw stembriefje, ONDER het STERRETJE bevindt; 4° Het wit puntje van het vierkant moet schoon zwart gemaakt worden, doch men lette wel op niet te veel inkt te gebruiken; 5" Den inkt goed laten drogen, uw briefje toevouwen in dezelfde plooien als gij het ontvangen hebt, het aan den voorzitter laten zien met den zegel naar buiten gekeerd en het zelf in de stembus steken; 6° Men vergete niet zich te voor zien van den beroepingshrief dien u toegezonden is geweest, elke kiezer moet die brief in zijnen zak hebben, om desnoods te kunnen bewijzen dat hij kiezer is en recht heeft om zijne burgerlijke rechten uit te oefenen. Indien gij deze voorschriften goed navolgt, kiezers, indien gij u wei verzekert van de uitvoering der hier boven aangehaalde voorzorgen, zal men uw briefje niet kunnen betwis ten noch vernietigen. Dus één tamponslag.Stemt allen in het vierkant dat zich onder het sterretje bevindt, en zoo doende, zult gij de zegepraal geven aan de partij der eerlijkheid,en u wreken over den hoon, den laster en de onrechtvaar digheid der oneerlijke kaloten. Het \ieuicsblad zegt dat er 150 vreemdelingen zijn, die hier mogen kie zen. 't Zijn menscben, die elders wont - elders bun geld verteren, elders -■ "e i I i G'Ip OO'Ï A/ÖO*1U HO M WSi 1J-1 i[ r 4» i, 11 I Yl/bii. V/ 1 11 P - I - ■semsss&BK o o DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1