UrïouAG DER GEMEENTE-HERKIEZING Hr 267. 36® Jaar. Zondag 8n Februari 1891. Zondagsblad van Stad cn Arrondissement YPERE0L VAN 1" FEBRUARI 1891. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van't land. Allcaffichen bij.den drukker van dit blad gedrukt, worden otivèrgeld in hetzelve, geplaaist tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3~50 fr. 's jaar» voor de stnd; 3 Cr. voor geheel België Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. o CENTIEMEN HET NUMMER, Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. 1° Bureel neemt de stemmen op van de 2° en 6' bureelen. Ingeschrevenen Getal stemmers 575 Nietige briefjes 9 Geldige briefjes 566 Volstrekte meerderheid MM. Beaucourt, 276 Bossaert, 277 Cardinael, 275 Cornette, 276 Gaimant, 275 Hynderick, 275 Van Daele, 274 Verschaeve, 272 2°Bureel neemt de stemmen op van de 4" en 5* bureelen. 589 2 587 275 280 280 277 280 275 276 274 MM. Begerem, Berghman, Biebuyck, Boone, Breyne, Iweins d'Eeckhoutte, Struve, 284 286 287 287 289 289 288 Surmont de Volsberghe, 290 306 303 304 306 304 304 305 302 4® Bureel neemt de stemmen op van de 1B en 5* bureelen 584 15 569 282 288 284 282 282 286 282 288 284 285 280 282 282 282 282 279 totaal 1871 1748 26 1722 862 833 845 839 835 837 836 832 834 874 874 Iedereen weet dat zij maar gewon- oordeeling of de goedkeuring der dadeii nen hebben dank aan een groot stiel-]van een bestuur dat een kiezerskorps ge sel van vreesaanjagmg, van bedrog roepen is te oordeclen, maar het bederf en van omkooperij; stelsel, dat door van alle vrijwillige betooging, het ver eenigen opgevat en door anderen uit gevoerd werd; allen even plichtig en onwaardig, zoowel dezen die het goud verschoten heeft, als dezen die zich heeft laten betrappen met het te geven ter zelfder tijde van het leen briefje. Deze onder de kleine kiezers die zij door hunne bedreigingen niet hebben kunnen verschrikken of ver leiden door hunne beloften, hebben zij als veedieren gekocht En zij hebben het. schoon te looche nen! De zaak is niet meer loochen baar. Zij is zeker en algemeen ge kend. Zij kunnen het zelfs niet meer ontkennen noch onder hen, schaam- smachten der individueeïe vrijheid, door de laagste middelen, door het schande lijkste bedrog. En dit is het wat de kien- kalen de groote middelen noemen! Zij werden den 19 October overwonnen niet tegenstaande hunne gewone middelen die de eerlijkheid afkeurt, zij kondigden ons de verbreking dezer kieziug aan en be loofden ons voor de volgende stemming hunne groote middelen. Men raadde bijna wat die groote middelen zijn zouden: al hunne strevingen van eertijds, druk king, geteekende briefjes, beloften en om kopingen, maar op eene breedere schaal; maar de groote middelenwij weten het nu, 't is dit alles,maar zoodanig volmaakt, zoodanig stout uitgedacht en z«o schaam- 871 jtelooze medeplichtigen, noch in het leloos uitgevoerd, dat zij, die er zich binnenste van hun geweten, hoe on-jplichlig aan maken, de overtuiging 875 875 875 871 inoc- De volstrekte meerderheid van 862 zijnde, er volgt uit deze tabel dat de heeren Surmont en Biebuyck, die elk 871 stemmen bekomen hebben, 9 stemmen meer hebben dan de vol strekte meerderheid en dat zij met 10 stemmen min dan zij gehad heb ben, niet zouden gekozen zijn ge weest Het scheelde maar 13 stemmen of de heeren Berghman en Begerem waren in hetzelfde geval. De andere hebben de volstrekte meerderheid maar van 14 stemmen overtroffen. En van den meest bevoordeeligden der katholieke lijst tot den meest be voordeeligden der liberale lijst (845) is er maar een verschil van 30 stem men De twee lijsten volgen elkander van nabij op en het is onbetwistbaar eerlijk bet ook zij ten hebben dat de wetten voor hen niet Ook zouden wij gerechtigd zijn,'gemaakt zijn en dat de openbare macht met oneindig meer goede redens dan'hen niet hinderen kan. Anderszins kan zij ellendige voorwendsels gehad men zoovele schaamteloosheid en zooveel waren), op hunnen post geweest had- o^bben, op onze beurt eene verbre-jstoutmocdigheid in bet uitvoeren hunner den, de zegepraal zeker was, niette- ki®*? f® vragen, die maar te zeer zou^Rdcn niet verslaan. Indien zulke handel- genstaande al de groote middels die verrechtveerdigd zijn. jwijze, gelijk deze waaraan onze tegen- onze tegenstrevers gebruikt hebben.' M at de omkooperij gesticht heeft steevers zich hebben overgegeven, 't zij In alle geval,de zegepraal is klein, hnmcis niet langei duren dan^rcchlslrecks, t zij door tusschcnpcrsonen, maar hoe klein zij is, zij kan eerlijk Hetgene me^ geweld gesticht wordt, de prijs van de zegepraal moet zijn, hot zijn; hier is zij klein, maar niet eer- en' moet bet hopen, de dag zal^is met onze politieke zeden gedaan cn do lijk terugkomen op welken wij in andere man die eenige eigenwaarde bezit en wil - voorwaarden van rechtvaardigheid,behouden, zal voor altijd cr van afzien Aan CIC liberale kiezers, met het oog op onze zaak,die schaam- op zulken vuilen grond Ic gaan. Men MIJNIIEEREN, |tcloos verraden en geslachtofferd'waagt zich niet op wegen waar men niets Ofschoon wij overwonnen zijn, werd, eenen nieuwen oproep zullen dan modder vindt. achten wij het niettemin onzen plicht doen aan uwe loyale en dienstwillige u onze dankbaarheid te betuigen,aan medehulp. u allen, die ons in dezen laatsten In afwachting, nog eens dank strijd ondersteund hebt. I Dank aan de vrienden die van EeilC gevolgtrekking, verre en bij, ons de trouwe hulp' Dc dag van ln Februari is noodlottig hunner stem gebracht hebben. geweest voor de liberale partij te Yperen. Wij zijn overwonnen, ja. Maar Na vijftig jaren eerlijk en voorspoedig be- indien alles verloren is, de e^re ten heer, bezwijken gelijk wij het Zondag 11. dat indien onze mannen, (waarvan minste, van onzen kant, is gered,, 'gedaan bobben,door don grootsten dwang, Onze tegenstrevers mogen zich de-de schandelijkste omkooping, door liet de eene afgehouden waren door den invloed der klerikalen, die zoowel'zelfde getuigenis niet toeëigenen. 'goud, door allerlei rooskleurige en andere van ver als van nabij gewrocht heb-J Het is de oneer die aan hunne'papierljes, dit is geen politieke strijd meer ben, en waarvan de andere ziek.schandelijke zegepraal kleeft. van princiepen tegen princiepen, de ver- De kalotegazeljos hebben het.wel voor- zeid dat de katholieke kandidaten op St- Pielers genoeg gingen vinden om hunne zegepraal te verzekeren. Surmont cn Boone, die dit kwartier bewonen, gingen er al het sap uitpersen dat het beval. Die bladjes hebben ditmaal de waarheid ge zegd en nimmer heeft eene kiesbus ge trouwer den aard wedergegeven van eene bevolking die de klerikalen eertijds met den naam van vlooienvangers bestempel den. Dit is genoeg zeggen waaruit onze nieuwe raadsleden spruiten en wat zij op hel stadhuis vertegenwoordigen. DE TOEKOMST OV jsj.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1