9 STADSNIEUWS. Kr 268. 86e Jaaïa Zondag, 15n Februari 1891, Zondagsblad van Siad en Arrondissement YPEREN. 59 Millioen. De grrrooie zegepraal. De werklieden hij den Koning. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaars voor c!e stad; 3 fr. voor geheel Belgte. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. Alleafïichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in he zelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen d frank id. id Akkoord per maand of per jaar. katholiek werkte ondersteunen?Mis, jongenDie erfdeel inpalmers doen buiten alle partijen staat) die Voor de stemming der Kamers, Dit is geen klein bier he, pachter'dit-uit spekulatie orn groote intresten gij die zoo moet schrabbelen om met van hun geld te krijgen, hun kapi- Kerstmis uwe pachtte kunnen beta-Jtaal te doen vevt'iendubbelen en len "Welnu, jongen, de katholieken gaan eene bank stichten te Parijs en de jezuieten geven voor hun deel al leen 50 millioen franken. De paus zal gratis voor niet, zijnen zegen schenken; de bisschoppen van ons land zullen een handje toesteken en op hun bevel zal elke pastoor van iedere gemeente, makelaar zijn. Op den predikstoel zal hij de bui- tenmenschen openlijk aanraden ni ne spaarpenningen te storten ii. i - alzooalles in handen te krijgen. De jezuieten, pachter, zitten in alles waar geld in steekt. Buiten hunne gestichten, met hoo- ge muren,groote hoven in de steden, bezitten zij hectaren landerijen, wei den en bosschen. Zij zijn actionna- rissen in koolmijnen, ijzerenwegen, financiëele banken en genootschap pen. Bovendien bezitten zij groote handelshuizen in de bijzonderste ste den: met hun geld kunnen zij alles op voorhand aankoopen aan lage katholieke bank. In den biechtsto- prijzen en zijn alzoo de grootste con- zal hij te weet komen wie geld bezit, daar zal hij zijnen invloed gebruiken om geld af te persen, met groote in tresten in het verschiet en hoe rijker de bank wordt, hoe armer zal de geldschieter zijn. Diegeldklopperij,pachter.zal mijn heer pastoor uitoefenen in naam van den God, die nochtans de rijkdom men verstiet Ziedaar 50 millioen, pachter, die onttrokken worden, deels aan arme menschen die eene welhebbende tan te bezaten welke op haar sterfbed currenten van onze winkeliers Zij hebben onder hen beheer, groo te boerderijen, met vijftig koppelen beesten;kweeken, mestenen boteren en zijn de oorzaak dat de buiten- menschen geene prijzen kunnen ma ken van hunne waren. het leger hun uitlegde dat de koning enkel verzoe- zegden de afgevaardigden, kunt gij als ken van aangestelde overheden kan ont-|verzoener lusschen de partijen handelen om ongelukken voor het land te voor komen. Opdat de verzoening mogelijk zijdeed de Koning opmerken, is het noodig dat de partijen zich laten verzoenen. Bij het afscheid, heeft Z. M. de afge- veerdigden de hand gedrukt. vangen en niet van aangestelde korpsen, zooals de raad is. De afgeveerdigden vroegen dan om ten persoonlijken titel ontvangen te worden, hetgeen geschiedde. De koning was voor dat verhoor opzettelijk uit Laken naar het paleis van Brussel gekomen. De werklieden hebben een lang ge sprek gehad met Z. M., die volgens ïunne eigene verklaring hen zeer vrien delijk ontvangen heeft. Hij heeft de werklieden ondervraagd over hunne bezigheden, over het fgetal uren dagclijkschen arbeid, over hunne woningen, erbij voegende dat hij zich ield met de werkmansbuizen van St-Gillis. De afgevaardigden hebben dan ge vraagd of de Koning er in zou toestem- ncn men zijnen invloed te gebruiken om het' stemrecht te doen aannemen. Yperen, 14" Februari 4891. Het Nieuwsblad vliegt zoodanig hoog op mei de grrrrrroote zegepraal, die de kaloten den 1 dezer behaalden, dal, at hadde het honderd monden, hel nog niet zou voldaan zijn om dat groot nieuws op de vier hoeken der wereld uil te bazui- algemeen Ik ben de werklieden zeer gene Ziedaar 50 millioen, pachter, dat ervan dient om kiezers met lijf en gen, heeft Z. M. geantwoord, maar ik ziel te koopen,om huns geiijken over- peil dictator en ik zal de natie uil- al meester te maken. Waar er nog'spraak la(cn cloen< liberaal bestuur is, moet alles ver dwijnen, en waar zij door de eerlijk- Juist dat vragen wij, Sire, maar Maar iels waarover het godvruchtig j leugenaarsblad niet spreekt, is de wijze waarop die zegepraal behaald werd. Het gaat van zelfs dat iiel geen gewag maakt van de gelatine papiertjes, het kladdcr- papicr en de rooskleurige zijdenbladjes heid niet kunnen aan het bewind,WÜ hooren toe aan de nalie. waarmede de omgekochte kiezers moesten alles, door tusschenkomst van derde!komen moe±en zh do(?r het ld deJ Gij hebt ongelijk u te aanzien als bewijzen dat zij aan het verlangen hunner personen, aan de jezuïeten schonk. |jesuietenmeester worden. Zoo eene afgezonderde kaste, wij zijn alien,0m^00Pers voldaan hadden. Deze 50 millioen kwamen gedeel-jverraadde judas 00p zya meesterBelgca en allen werkeU op verschillende' Het spreekt ook niet over het geld dat telijk voort van rijke jongelingen, zonder ouders meestendeels, die op aanraden van hunnen biechtvader het jezuietenkleed aantrokken en gansch hun vermogen in de orde lie ten. Ziedaar 50 millioen, waren zij in den handel gebleven, die werk zou den verschaft hebben aan honderd duizend werkeloozen die thans door de straten slenteren. Die vijftig millioen, pachter, zijn daar als een bewijs, dat de kloosters van beide geslachten die voor uit- con hangbord hebben, arm te leven,groo te, ongeloofelijke schatten bezitten, die oorzaak zijn dat de handel lijdt, de landbouw kwijnt en ons volk meer en meer verarmt voor een handvol geld graden. slagen van de worden, grootste wij waren plaag, van verlost dorpen Of denkt gij soms, pachter, dat de jezuïeten die millioenen schenken gegeven wcrct om onthoudingen te doen De werklieden hebben doen opmerken.ontslaan of om stemmen te koopen. Neen! Konden wij van de jezuïeten ont- (]a( zj- wd plichten liad(]en l0 vervullen'de zegepraal is alleen toe te schrijven aan maar geene rechten genoten, en daar zij ''ct goede recht der kaloten, aan desym- het censitarism aanvielen hc-eft de koning palhie d:e de kiezers voor de katholieke zeer juist doen opmerken dat de grond kandidaten hebben, aan de vei zekering wet hem verbood dergelijke zaken te be-ida^ ZÜ> d'e nu door cn bedrog over- spreken. Kvonnen hebben, de verlossers vanYperen, Ik zou alle Belgen gelukkig willen de verdedigers en de beschermers van t zien, en van mij zal hel niet afhangen werkvolk zuilen zijn. als dit niet is. Het Nieuwsblad jubelt zondereer noch Ik weet dat bet moeilijk is maar schaamte, want bezat de schrijver van dat als degenen, die het goed meenen, dejaroodroovend pondpapicrlje eenig eerge- handen in een slaan, dan zal men erlvoel, hij zou de liberalen niet beschuldi- misschien toe komen. gen van al het bedrog dat zijne meesters Ik heb altijd de beloften gehouden, gepleegd hebben, die ik gedaan heb, ik kan u op decs Wij vragen liet: was liet een liberaal oogenblik niets beloven, zonder de rol te die op heeter daad van omkooperij door buiten te gaan, die de Grondwet mij als de politie geknipt werd? en steden, pachter De werklieden van den Nijverheids- en Arbeidsraad hadden onlangs bcslolen verhoor te vragen bij den Koning om Z. M. in te lichten over de machtige beweging die in het land is ontstaan ten voordeele van het algemeen stemrecht. Het verhoor werd toegestaan, Zondag morgen zijn drie afgevaardigden, MM. Bruylanls, Daslille en Delporle in he. geweest paleis van Brussel ontvangen uit liefdadigheid, om dit grootsch door kolonel Lahure (met opzet omdatlhoofd van den Staat oplegt. Was het een liberaal die de stukken DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1