STADSNIEUWS. Sir 269. Söe Jaar. Zondag, 22" Februari 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement ¥PEREN. Plaatsvervanging persoonlijke dienstplicht Vrij beid iss alles cd voor allen. Waar zij a de liberalen Men schrijft in Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de poslbureelen van't land, Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld int hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. »s jaar» voor de stad; 3 fr. voos* geheel België Ruitenlaiïdsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER, Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. en Wie te lui is van te werken,—wie vandaag dezen stiel doet, morgen geeno betrekking aanvat en over morgen goesting heeft voor een ander ambacht, in één woord, wie alle water kens is doorgezwommen, gaat op slot van rekening naar den troep en wordt remplacant. Dat is zóó in algemeenen regel en niemand zal zulks betwisten. Het gevolg daarvan? Bemplacanten zijn door en door slechte soldaten. Ondervraagt de officiers en zij zul len u bewijzen, dat de plaatsvervan gers de kanker en de pest van 't leger uitmaken; dat zij het zijn, die de rekruten en jonge soldaten van hun nen weg brengen, hunnen dienst doen mankeeren en hun op den weg naar de discipline brengen. Dieften, wallebakkerijen, grofhe den tegen de oversten, miskenning- der krijgstuchtziedaar zoovele ak ten, welke negen keeren op de tien krijgen; voor hun slapen zal op de beste wijze gezorgd wordenrhuma tieke forten en ongezonde kazernen zuilen verdwijnen en er zal wat min der kwistig met cachot en discipli naire straften omgesprongen worden. Want de zoon van senateur X, of het fiske van rentenier Y, zou ai da delijk aan papa kunnen schrijven; papa zou er erg boos worden, eene interpellatie in de Kamers doen en 't ware er dan seffens mêe geklonken. Van eene andere zijde beschouwd, zou de persoonlijke dienstplicht nog groote voordeelen opleveren, omdat hij verteer en plezier, lust en leven in 't leger zou brengen. De rijke jon gens,met welgevulden portemonnaie, zouden de diensten van hunne min dere makkers lobbig beloonener zouden oorden bij de soldaten te win nen zijn, en de meeste redens van misnoegdheid waren hierdoor voor immer uit den weg geruimd. En boven die aangehaalde redens staat er ëéne, welke al de andere in de schaduw schuift; De Belcjen zijn niet gelijk voor de wet, zoolang de persoonlijke dienst bijzonderste punten van bet programma der ka loten. Wil men nu weten hoe de pijpenkoppen deze vrijheid verstaan en wat wij ervan mogen verwachten? Zondag 11. moest eene groote meeting plaats hebben in het Zilveren Hoofd, over de herziening der grondwet. Welnu, ansch dc Rijselstraat was bezet met spioenen en moucbards, die daar gezon den waren om te zien en over te klikken wie de onvoorzichtigen waren die daar uit- of in gingen. Men beweert zelfs dat eenige der nieuw- gekozenc kandidaten het zoo verre brach ten dat zij zich niet schaamden post te vatten vóór het lokaal zelf, om te beter de toehoorders dezer meeting le kennen. En wij vragen het, wat hebben de ka- loten hierin te zien? Denken zij door hun ne tegenwoordigheid of door iiunne mou cbards de liberalen schrik op het lijf te jagen! In dit geval zijn zij fel mis. Zeker willen wij den armen prietpraat, hot verwaand stoffen en bollen van "L leugenaarsblad niet weerleggen, maar wij houden er aan den schaamteloozen schrij ver van 't heilig lasterbladje te doen be grijpen dat de liberalen zich niet hoeven le verbergen en dat het maar dezen zijn, die zich iets te verwijten hebben, die zou den moeten beschaamd zijn hun aangezicht te toonen. Ook zag men eene gansche bende kalo zen, uitgekochte en andere, de slad door- loopen in een slordig maskerskosluum, overal rondzoekende om de liberalen te tergen, en ze desnoods eens duchtig het stof uit de kleed eren te kloppen. Want tiet zij in 't voorbijgaan gezegd, niemand is moediger dan de japneuzen als zij met tien tegen één zijn. Onze vrienden hebben te wel begrepen dat zij zich zouden bevuilen met zich aan dat volkje te wrijven, en, om niet zwart te worden gemaakt, hebben zij vermeden door remplacanten bed reven wordenj n onze wetten niet opgenomen reeds spe!en de rol yan ink wisiteu rs en Die vr ij li e idsm&v nen zijn nog geene jn aanraking te komen met al wat onrein raadsleden, zij bebben nog het recht niet iets te verrichten of te wederleggen, en t Zijn dronkaards en liederijke kerels, zegt luitenant-generaal Dan der Smissen, die slechte raadgevin- UCwV róët LpT-ornpn' kienen tc doen overdragen en alzoo den seen aan uwe kinderen inblazen, en kunnen wi, met bekomen i En dien rechtvaardigen maatregel Ti trachten alle politieke beloogingen en ver gaderingen tegen te kanten met te bespie- bun tot kwaad aanlokken, zoolam De hatelijke, schandige plaatsver-sclirik aan te jagen, tot zij'ër in gelukken uwe zonen naar vanging wordt maar immer in eere Als het alzoo is dat de kaloten de vnj- de cellen der correctie te doen sleu- gehouden, en 't zijn en blijven de ar-/mm verslaan, wij hebben er vrede mede, ren! 't Is een onzer *yee- het lXieuicsblad zoodani me duivels, de knappe werklieden1^ wy verkiezen liet oude stelsel, T is te i ia ecu wijder bekwaamste bevel- en kleine burgers, die de stukken1 de vrijheid! aan deze die hebbers die alzoo spreekt. Ook zijn de gebroken potten moeten be alle militaire oversten het eens, dat kostigen een remplacant indagen van oproerj Rechtuit bekend; of oorlog het ergste gevaar voor het Wat moet hier bet meeste verwón- leger en dus ook voor het iand zou derende ikzucht en de onmeedoo- daarstellen. 'gendheid der bezitters— of de kalme 'en lijdzame onderwerping van hot Schaft de plaatsvervanging af en zpol^g verdrukte en nochtans mach- stemt den persoonlijken dienstplicht. "-1-6 volk. Wat zal er gebeuren? Rijken en armen,burgers en werk lieden, barons en blokmakerszonen, zullen optrekken voor hun lot en naast elkander hetzelfde leven in de kazernen slijten. Op een ommezien is 't gedaan met onze jongens voor Yperen, 21" Februari 1891. I -z -■ i ij i Vóór de kiczina van 19 October, zoo ezel, beest en verken uit te schelden; T. zuren arnenis, beschimmeld vleesch, wel als v0°r dcze van 1 Februari drukte aangebraden rijst en rotte patatten het rechtzinnig Nieuwsblad deze formuul zullen ze voor hunnen neus niet meer in zijne kolommen, als zijnde eene dei- voor het oog der kiezers deed glinsteren. Leugens en bedrog, beloften en rotte appelen', ziedaar wal men 'van de pijpen koppen moet verwachten. Wij hebben het honderden keeren ge- zeid en onze voorzegging is door de kalo ten bewaarheid t. Het Nieuwsblad, dal altijd liet legen- ovcrgeslelde zegt van lietgene waarheid is, beweert dat dc liberalen gedurende de carnavaldagen als bij tooverslag verdwe nen zijn, omdat zij bel niet wagen durf den eene kalote in 't aangezicht te zien na de ferme klopp'mg van 1" Februari. en vuil is. De carnavaldagen, die altijd en overal dagen van vermaak waren, za gen wij hier veranderd in dagen van los bandigheid en uitdaging.Het is niet ge noeg dat een politieke strijd de inwoners ccner slad op den dag der kiezing in twee kampen verdeelt, de kaloten willen dat die oneenigheid,die vijandelijkheid blijven duren, dal haat en nijd blijven bestaan tussehen de burgers, dat er zelfs gevech ten zouden ontstaan, waarvan zij, die de uitdagers zijn, zich als slachtoffers kun nen doen doorgaan, om nadien bij den polilie-kommissaris le kunnen loopon en processen te maken tegen dezen die zij hebben aangevallen. Wij begrepen maar al te wel waarom liet Nieuwsblad over de houding der liberalen klaagt; liet is in zijne verwach ting te leur gesteld geweest; de kaloten zich met schande en misprijzen overladen hebben. De liberalen zijn plat geduwd dooi' het kiezerskorps en nog platter door de blijd schap van 't volk, zegt het heilig leuge- naarsbladje; maar liet weet in den grond dat liet liegt; dat indien de liberalen ver slagen werden op ln Februari, het slechts DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1