Liefdadigheid. K iezing \an Ypcren. erikale !o«iek. Nog altijd laster ii;en_ J Ezelarijj. Excelsior-Tfieater. te wijten is aan den overvloed van geld mer voort met de liberalen te beschuldi- Weïnu, wij vragen op onze beurt of de waarmede de eerlijke kalote partij de kie- gen en al het bedrog dat zijne partijge-zwartgerokte kiesdravers, die wij xers omkocht, en dat liet maar zij zijn, nooten gepleegd hebben op den nek onzer sedert meer dan vier maanden aan t hier werk zagen, en die nochtans ook bezoldigde mannen van den Staat zijn, meer recht die gansche weken dronken en brasten vrienden te leggen, met den loon hunner omkooping,die eene' Zoo is het gemeenlijk De moordenaar uitbundige vreugde lieten blijken om de beschuldigt zijn slachtoffer van moord; hebben dan een ander zich met de politiek oneerlijke zegepraal hunner ztelenkoopcrsJdedief beschuldigt den bestolene van diefte te bemoeien? Wat de heer Merghelyrck Jubel en zing nu zooveel gij wilt Jen alzao trachten zij liet publiek te mis- sehandalig leugenaarsblad, weldra zullen,leiden en de openbare aandacht van zich dezen die door uwe meesters verleid en af te wenden. uitgekocht werden, begrijpen hoe zij ge fopt werden. Het geld, dat zij voor hun verraad ontvingen, zal verteerd zijn en de onderstand waarop zij rekenden zal hun totaal ontbreken, 't Is alsdan dat inen eene omkeering zal zien die niet in uw voordeel zijn zal en zij, oo-k zullen meer dan, eens uitroepen fKaar zijn de liberalen /V ieuwsblad vertelt met veel op- bef dal de katholieke overwinnaars brood e» koeken uitgedeeld hebben in al de schol en en liefdadigheidsgestichten* zoo wel liberale als katholieke.. Wij; keuren die uitdeeling ten volle goed. en wij wenschen dezen die het ge dacht dezer uitdeeling opgevat hebben hartelijk geluk „Incferd'aad wat is er schoo ner* wat is er broederlijk er dan in de vreugd, en de zegepraal ie denken aan de ««gelukkige onterfden, die alzoo hun deel verwerven aan de algemeen®- blijdschap. Maar- wal vele van de waarde dezer; Tüstèeeïmg' wegneemt, is het onbeschoft «uitbazuinen van hel goede werk dat ver- Maar wat de onbeschaamde schrijve laars van Nieuwsblad en Journal d'Y- pres zeggen mogen, nooit zullen zij er in deed als grondeigenaar, doen zij als die naars des Godsdiensts en zij maken zulk groot misbruik van hunne zending* dat zij den biechtstoel in verklikkerskotjes en den predikstoel in politieke tribuun veran deren. Zij wegen op het geweten der kie- gelukken te doen gelooven dat hunne zers in den naam van den Godsdienst dien mannen onschuldig zijn van al Iietgene zij bedienen; zij misbruiken, hun geestelijk men hen ten laste legt. Nooit zullen zij ernstige bewijzen kunnen aanhalen om hunne gezegden te slaven en al wat zij !doeD is schreeuwen en roepen om hunne gezag om in de huizen te dringen en de vrouw tegen den man, de ouders legen hunne kinderen op te hitsen. En nochtans zij ook zijn betaalden van den Staat, zij benauwdheid te verbergen, juist gelijk ook mogen zich en nog minder dan een een bloodaard, die zich in eene eenzame.ander met politiek bemoeien, daar hunne en donkere plaats bevindt, schuifelt en zending bestaat in t volk te onderwijzen zingt om zijnen schrik ie verjagen. |in de leer van Christus, dien zij gedurig Hoe meer 't armzalig Nieuwsblad zal miskennen. Men bericht ons dat de kalote Be stendige Deputatie van West-Vlaan- deren, in hare zitting van gisteren, Vrijdag, de schandelijkste kiezing van Yperen, die plaats gehad heeft op 1" Februari laatstleden, goedge keurd heeft. Het moet nu nog onderworpen zijn aan het ministerie bij soepketel Me- lot; deze kunt nogmaals in zijne pu- piter laten tot op het laatste oogen- biik, zonder verder onderzoek, want ongelooflijk vele reclamen zijn, van wege de liberalen, aan de bestendige Deputatie, aan den minister, aan den pro'kureur-generaal en aan den koning gezonden geweest. En als zulke kiezingen goedge keurd zijn, dan moeten er geene wet ten meer bestaan. In alle steden en dorpen zullen en moeien de kaloten meester word en - Indien de tijden niet zeer veranderen zal alles zoo gebeuren. willen verzekeren dat het bewijzen heeft, ;hoe meer wij zullen besluiten dat het be vreesd is en dat hunne meesters ferm in de klem zitten. Wij dagen die gepatenteerde leugenaars uit ÉÉN bewijs aan te halen, en wij heb ben, er meer dan, veertig in ons bezit. Hadden die mannen nog een greintje eergevoel in hunne galachtige ziel, zij zouden zwijgen dat zij zweeten, want zij verbergen God met hunne lastertaal en hunne leugens. riieht werd.. Ik: schrijver van 't Nieuws- Mad schijnt geheel en gansch onbewust 'l Nieu™blad, dal altijd zoo vinding- Christus r'jk en 200 waarheidniinnend is verhaalt dat een liberaal en een invloedhebbende te zijn met het voorschrift van (die toi de Phariseërs zei: Geeft den ar- me zooveel gij kunt, maar doet hel zon- kalholiek (leesl Surmonl, Colacrt of iïen eter- ijdele pronk; dat uwe linkere hand rielj':> clkandei' ontmoette!en dat de libe- nimmer wete wat uwe rechtere uitgeeft, waal alzoo- verliest gij al de-verdienste van. u.w goed werk en gij vindt uwe be- loosing in de goedkeuring der menschen ia, plaats van ze te moeten verwachten a van God. die een druppel water in zijnen naam. gegeven niet onbeloond laat. Waren de kaloten in 't algemeen en de schrijver van 't Nieuwsblad in het bij zonder wat zedi-ger met het weinige goed dat. zij. verrichten, zij zouden er veel bij winnen vóór God en, vóór de menschen. f raai vroeg: Is 't waar van Fernand? Wat? vroeg de invloedhebbende kalote. Liberaal. Dat hij zijn demissie het f gekregen. Kalote. Ik weet van niets. Liberaal. Iloe gij weel van niets? Kalote. Neen ik. Liberaal. 't Is nogtans zoo. Kalote. llewel is 't- alzoo hij en heeft het niet gestolenals kiesdraver. Aan dis weinige reken kan men zien wie onze pijpenkoppen in den weg staal I en wal zij zouden wenschen te zien gebeu- ©H leugen. j. pc Fernand is niemand anders dan Niettegenstaande de menigvuldige be-jonze arrondissements-kommissaris, die wijzen die de liberalen in. handen hebben alléén meer invloed bezit dan al de in vloedhebbende kaloten van Yperen. En Nu wat wil men, daaraan heeft het Nieuwsblad niet gedacht* en vandaar komt zijne klerikale logiek, O die huichelaar Onder andere schoone dingen bevat het. Nicuivsblad 't volgende verhaaltje: Waar zouden, ze nu zijn, die aclit lieve beestjes, die gereed stonden onder de Halte om de acht katholieke kandidaten te ver- beelden en, zoohaast na den uitslag der s kiezing stoetsgewijze rond de stad'geleid d te worden Ze stonden daar toch zoo schoone uitge- dorscht en zoo lankmoedig te wachten Maar ziet de kiezing gaat voorbij, de libe- raten druipen weg de eene achter de andere en de acht ezels blijven onder de Halte. :t Is al wet en geheel wel, maar de haver raakte uit- en als alzoo twee of drij van den uchten werd begonnen de langooren honger te krijgen en stalden het aan't bul- keil achter hunne meesters: Iha! Iha! Getukkiglijk dat de bureau van policie daar omtrent is.. De garde,villes werden door 't zonderling gerucht ontwekt en gingen voor O de beestjes zorgen. Maar waar ze naartoe gedaan: 'l Schijnt dat ze te rechtgekomen zijn ui zeker kasteeltje, waar er provisie is van hooi. Als 't alzoo is ze zijn er wel. Om aan de vraag van 't heilig Nieuws blad le voldoen zullen wij maar rechtuit zeggen dat zij nu op het kasteeltje waar zij naartoe trokken, lot over hunne ooren in liet hooi zitten en kunnen eten buik Wij zien met genoegen dat onze foire nogmaals geen gebrek lijdt aan belang rijke en vermakelijke instellingen. Onder de verschillende spelen die hier zijn toegekomen, bemerken wij namen t'- lijk het Exelsior-Theater van den lieer Ed. Gaulhier, samengesteld uil eene troep van 45 artiesten, die allerlei schoone stukken zullen opvoeren en al de tooneel- liefhebbers van Yperen en omliggende plaatsen zullen uitlokken. Op een programma dal wij voor ons iggen hebben, bemerkpn wij de aandoe- nelijkste drama's die wij ooit te bewonde ren hadden, zooals de Twee IKeezen (les- deux orphelincs), de Brooddraagster (la vorleuse de pain), Michel Slraqoff', en vele andere vermaarde stukken. Daarenboven bemerken wij eene schoo ne keus van blij- en zangspelen (vaude villes et operettes), en wij mogen verze keren dat de troep des lieeren Gaulhier op de hoogte barer laak is. De tent die zich op onze foire recht over De Zon bevindt, is de grootste en dc sierlijkste die wij nog ooit tczien kregen; dc versieringen des tooneels zijn aller best geschikt volgens de stukken die er zullen vertoond worden; in één woord, de heer Gaulhier heeft niets verwaarloosd om- ons zijn verblijf zoo aangenaam, moge tijk te maken. «nn te toonen hoe de kiezing van ln Fe- bruarifop- niets anders-don op omkooping.daarom zouden zij wenschen dat hij afge matte* niettegenstaande- de vervolgingen sleld. wierde van zijn ambt. sta mij bij. Want hoe dots een ezel ook zij, hij verkiest de plaatsen waar hij best gevoederd is. Doch wanneer die lieve 'beestjes zich vet zullen geëten hebben in bet kasteeltje waar zij zich bevinden, naar een ander kasteeltje zullen gaan builen de slatiepoorl, waar er niets te vinden is dan krótte en gebrek, en dat zij daar op de landerijen van dien eigendom zullen scb..., met de hoop- dat hunne mest er eerlang gras zal doen groeien, dat hun later.hooi zal verschaffen.. Nu is het land dor en dis Ingespannen zijn. tegen-de katholieke De rechtzinnige vrijheidslievende oaxk onnets» dito op heeler daad betrapt mannen kunnen niet dulden dat iemand! - - V I iuitgeput, maar na het bezoek der ezeltjes •werct'en,, niettegenstaande cm ontueklung zich met politiek bemoeie, ais die politiek' zal het misschien vruchtbaar worden» dier talrijke tvue-s- me dc kaloten gebezigd tegenstrijdig is met de hunne, en dit on-, A„. .iefe.&en om hunne zegepraal' le verzekeren,'der voorwendsel, dal een arrondissement-1 eisluM gij, J leuws a jwnt- bet lafhartig. NmtiQ$.bl.ad maar im-kommissaris betaald is door den Staat,. 1 BURGERSTAND Geboorten: Mannelijk geslacht, Vrouwelijk id. 7. Huwelijken: Bogaert, Joannes, luitenant-betaalmeester,.i en Baey, Fe-'icia, z. b. VanbrantegemJ Franciscus, schrijn werker, en Hof, Victorina, kantwerkster. Coffyn, Josephus. bliksla ger, en Hof, Lucia,kantwerkster.- Peekei, August, blikslager, en Meersseman, Rosalia, naaister. -- Bulckaen, Julius, kleermaker,, en Macversou, Maria, kantwerkster. Sterfgevallen Arfeuiüe, Florentinus, schrijnwerker, 09 jaren,echtgenoot van Thecesia G oren.Hond straat. Ameloot, Josephus, daglooner, 52' jaren, echtgenoot v.an Maria Sibnave, Grim- mirikstraat...Decoene, Walterus,- major-- gardien, 61 jaren, echtgenoot van Ilortentia Laab.Elverdinghestraat.Boussaert, Ursu la, zonder beroep, 81.jaren, weduwe van) VAN DEN 6r TOT DEN 20n FeBE. SR t

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 2