OPENBARE MEETING 87 koopen GROOT NACHTBAL EmileV anAerre PLANTSOENEN op Stam IV ÜE KOMEDIEZAAL op Zondag in Maart POPERINGHE. MENGELINGEN. MA RKT ERI JZrE.N ON DEMANDE Yerkoopiog Kan Sefioone en Zware 31 koopt-n BEUKEN en EIK EN Öjnsdag 10 Maart 1891 y TITEC/% te Ype rem. GROOT II L Zondag 1 Maart 1891 BE U EU Se Beeeïaere, OP MAANDAG 2 MAART'igfh Recht oveis de Steiuiesth.^at. Tc raadplegen alle dagen van 9 tot BW3> Y3' 2?. Petrus Lematre, St-Jansliospitaalstraat. Zijt wel indachtig dat de Pastillen Wal- Baeekelandt, Catharina, kantwerkster, 57 tkery, in 2 dagen, de hoest, borstdrukking, jaren, weduwe van Petrus Deleye, Meeaen- keelkwalen geneest. 1 fr. straat. Deloffer, Leopoldus, kleermaker, Depot: Apotheek Monteyne, Poperinghe. 58 jaren, ongehuwd, Lombaardstraat. Lameire, Sophia, zonder beroep, 74 jaren, echtgenoote van Karolus Demey, St-Jans- hospitaalstraat. Verhille, Amelia, zonder beroep, 73 jaren, weduwe van Karolus Bou- dry, Hondstraat. Maliieu, Hortentia,win kelierster, 66 jaren, echtgenoote van August Lambrecht, Lange Meerschstraat. Ver- caemer, Hendrik, daglooner, 60 jaren, echt genoot van Charlotte Amman, Meenenstraat. Vandermarhere, Alphons, peerdesmid, 34 jaren, ongehuwd, Rijselstraat. De Meyer Eugenia, kantwerkster, 59 ja ren, echtgenoote van Franciscus Knockaert, Meenenstraat. Bulckaen, Petrus, dagloo ner, 80 jaren,echtgenoot van Natalia Noter- dame, Meenenstraat. Six, Julia, zonder beroep, 65 jaren, ongehuwd, Meenenstraat. Dewitte, Petrus, koopman, 70 jaren, on gehuwd,Lange Thouroutstraat-—Van Exem, Karolus, daglooner, 37 jaren,echtgenoot van Maria Roose, St. Pieters-buiten. Sancto rum, Petrus, zonder beroep, 81 jaren, weiu- waar van Ursule Durnez, Meenenstraat. Elslander, Corneillius, daglooner, 76 jaren, weduwaar van Maria Alleman, Lange Thou routstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 1; Vrouwelijk id. 4 der stad Yperen, algemeen stem- ten 3 ure namiddag.. DAGORDE ij Herziening der Grondwet, u) Invoering van. het recht. c) Geëvenredige vertegenwoordiging De ingang en het icoord zijn volko men vrij. Men schrijft aan het Laatste Nieuws: Ziet gij 't nu, hoe het gaat met die brave tjeven?... Ze weten een schijnheilig gezicht aan tetrekk- n, ze vleien en inouwvagen met Üeemende stem, ze loopen geheele dagen met de hamien op de borst gekruist schietgebede kens te prevelen, ze zijn de eerste en de laat ste in de kerk, ze hangen geheele dagen aan de pasters soutane, en als ze ne pater te gen komen langs dé straat, ze durven ook al op de knieën vallen om de benedictie te vragen (wel te verstaan als ze door dibben of kwezelaars kunnen gezien zijn). En dat is altemaal... schijnheiligheid, om de oogen uit te steken. Zoo staan ze in de gratie van de zwartjes, en zoo komen ze in geur van. heiligheid bij geheel de kwezels wereld. Ze worden de confident van Pier, Jan en Ivlaai, al de godvruchtige persoonaadjes van beide geslachten loopen om ter eerst met den sleu tel hunner geldkas.'t en kan immers in geen beter handen geplaceerd zijn; 't is menheere de geestelijke zelve die zooveel van den bra ven jongen houdt. Intusschen maakt de jongen goede sier, hij eet en brast, als een tempelier, trakteert de zwartjes, en drinkt zich met hen twee maal daags Lazarus.... 't Is schoon! 't is treffelijk! maar Duren is eene sekoone stad... Op zekeren dag begint men aardige dingen te vertellen men spreekt van deurwaarder en kweet niet wat nog, en daar zijn vertrou wen en crediet zijn gaan vliegen.. Men vertelt al meer en rneety t een brengt het ander bij. en zoo valt het schijnheilig masker af; de waarheid komt aan den dag Nu loopt elk om ziju centen ;men.klinkt...! De deur blijft gesloten taat de rekening: in een eitje te lezen. Bezoeker. O welke schoone plant. Madame. Die behoort toe tot de familie der Begonias. Het dochtertje. Wel neen mama, zij hoort toe aan den apotheker die ze u voor dezen avond geleend heeft. Het is mij onmogelijk, Emma, ik kan niet meer eten; ik vind daar een hair in het groensel. Maar Louis, dagelijks hebt gij; mij verze kerd, dat gij mij uit liefde wel zoudt willen op eten, en nu maakt een enkel hair van mij u het eten reeds onmogelijk. Mijnheer ligt op de canapé te slapen dat hij ronkt. Madame, die zich met de meid in de kamer bevindt, vraagt aan deze laatste: Marie, ronk ik ook alzoo als ik slaap? O neen,madame,antwoordt Marie,gij ronkt als gij wakker zijt. Generaal tot den nieuwen kapitein die hem wordt voorgesteld: Ilebt gij broeders?. Kapitein, Slechts een, generaal. Generaal. Dat is aardig, uwe zusier zegt dat zij twee broeders heeft. tafel negmr.I een weinrg eeflast dat is het geheiöl BURGERLIJKE GODSHUIZEN om lang te leven. Lever u nooit aan een lastig of pijnlijk werk, onmiddelijk na bet eten, blijf in tegendeel stil, of wandel- heel traagjes. Vermijd1 zorgvuldig alle te sterk gekruide spijzen alsook atleplofs-ditoge verkoelingen. Ga ook Dooit sla pen onmiddelijk na een eetmaal genomen te heb ben. Begunstig de goede apijsverteering met eene goede tas koffie,eenigen tijd naheteten, te nemen vrant het is helgene twen eet niet dat voedt, maar wel datgene, wal men verleert.Ten slotte eet om te leven, en leef niet om te eten, Be Meester. Zeg mij eens Fransken, wie i» de luiste jongen in de school Fransken Dat weet ik niet, meester De Meester. Wanneer ai de leerlingen vlij tig aan het schrijven of studeeren- zijn, wie zit .daar zonder iets te doen Fransken.. Gij, meester. IJ PEREN 14 Februari;.- 21 Februari Tarwe 1,200 2-2-87 25-00 Rogge 800 16-75 800 16-75 Haver too 17-00 600 7-00 Erweten 00 -00 000 00-00 Boontjes 900 20-00 1,800 21-25 Aardap. 000 8-50 4,000 8-50 Beter 8,611 3-10 7,688 3-25 Ëiers,25 2-40 2-50 femme propre, dévouée, kien. élevée,, pour dont uii malade. App van Yperen, dienstig voor timmerwerk7 kepers, tabak- en hoppepersen,. en TE WytSCÏÏAETE,, in den HOOGENBOSCH, bij de her berg. De Sterkte,, ©p ten 1 ®re namiddag, door het ambt van den Notaris soigner 3 enfants £n Zeker dorp in Duitschland woonde voor eenige jaren, een persoon van bijzondereuniver-; sele kennis, hetgeen men uit zijn uithangbord Sadr. rue dc Lille, 99, h Menin kon, opmaken, waarop het volgende te lezen, stond; Baltliasar Alexander Babian Scliwar- tzkittel Stad Yperen. barbier, 'pruikenmaker, chirurgijn, aansprekerbedienaar des altaars, hoef-\ smid en vroedrneester scheert voor o penningen, snijdt voor 2 pennin-j gen en geeft jonge heeren en dames nog pomade toe: Repareert spaarlampen en harmonica's- en' ;eeft onderwijs in de Duitsche taal en het reke nen. Neenii jongelieden in de kost, en leert hen schermen, baardscheren en paarden beslaan. Hij geeft tevens-onderricht in zingen en rijden gelijk de beste koetsier. Hij zet nieuwe zolen en achterlappen op oude schoenen, laarzen, pan toffels en ander keukengerief. Leert do oeboe blazen cn orgelspelen, vei drijft eksteroogen, doet aderlatingen, en zet spansche vliegen aan civielen prijs. Hij drijft handel in gengelmand Ter gelegenheid van Kattefeest gegeven in de groole zaal van Gouden Arend,. om 4 ure 's namiddags. Ingangprijs20 centiemen. den Openbare Verk&o-ping: van- 54 KOOPEN Schoone" en Ewar® 6 koopen1 O'LiEH Zélfden, dag, jes, zegellak, mui/.evallen en confituren. Ook verkoopt hij goudtinctuur, maagpoeder, en kramppillen, lainagels, braadworsten, aardap pelen, potlood en raapolie. Zondags les in de sierrekunde en dansen van 5 tot 7 ure, aan 0 penningen per man. In een boek van Paul Mantpgaza: De kunst om niet ziek Ie worden, lees! men het volgende: Wie met rhumatiek- btdiebt is, neme de vol gende punten in acht: I Meeer water dan wijn. 2. Meer groenten dan vieesch. 5. Meer flanel dan linnen. -i Meer beweging dan rust. 5 Meer zweeten dan koude uitstaan, 6i Meer alkalisch water dan andere minerale wateren. 7 Meer hygiënische middelen dan geneesmid delen» Raadgevingen. Zet u nooit aan tafel om te eten, vooraleer gij een goeden en scherpen eetlust gevoeld. Neem uwe eetmalen altijd in eene plaats die maliglijk verwarmd is en op geregelde uren. Ver- oui S taj-c nvoiudls, Ingangprijs voor man- err vrouws persoon, 50' c Kantoor staande- in eenen boseb genoemd De- PI ui maart, dicht bij het Spilstraat- jj*»en- achter de brouwerij: der hee ren Gryson, te Becelaere-. De venditie geschied door 'i ambt. van den Notaris DEGRYSE, te Be- jcelaere.met langen tijd van betalir imits voldoende borgstelling i om l ure namiddag'. van den Notaris DEGRYSE", to Becelaere. Maandag 9 Maart 1891 om een ure namiddag, 0 P EN BARE V E R K 00 1' ING 95 koopen zware en langslammige Popels ere II e uk. en Liken en Lijst e gediplomeerden CHIRURG IJ N - TAN DM EESTEB; tandmeester I v&m hetkomnffj-ijk gestiektvcm Memew van Lonibaardstraaty I9r¥psr- behalve den Zondag-. Inzetting'van tanden en kunstige grictt-m,. Uiltri kking, GbmJütopping:en Herstelling: ongeregelde landen, volgens de beste s-ftslso:>. en-. Meubelmaker en Se fir ij mrerker,. heeft de eer het publiek kenbas»? -. makem dat hij zich komt te-stellen:\- den steenwegenE oOUlfEUOORTSTRA T want boven de deint alitle hevi.8e ontroeringen,de-lezingen en de'zeer gemakkelijk van vervoer, splinternieuw spie- besprekingen binst de maaltijden, let langzaam; Deze verkooping geschi opdat gij den tijd hebbe behoorlijk de spijzen Ie betaling, mits borgtocht, de maaltijden. Eet 1 angzaam; knabbelen,. Wees matig, 't is te te ZONNEBEKE in de Neeringen, dicht tegen naar Becelaere.. ~j~N ij'"" D "'""if Z; Deze boomen zijn bijzonderlijk dienstig voorjtö' i PEREN, als- M'eubelmakgtr gv: timmerlieden, kloefkappers, stoeldraaiers, bor-jSchrijnwerker. Hij gelast zicht au.' r il- en meubelmakers. alle slach van werken,. KersteRih:- Door hunne nabijheid van gezegden steenweg; D,en enz Zijn spoedig werk en gegaifee •an prijzen' durf hij hopen den roorlisk van eenieder te verdienen,. Deze verkooping geschied met langen tijd van g. mits borgtocht, ten aanveerden vr Z(*8fJenvan bovengenoemden Notaris DEGRYSE. GRANEN verkochtte middenprijs verkochtte middenpriji enz. kwantiteit p. iöOkilo. kwantiteit Jp.iOO kilo OyiGO SPARREN BOOMEN o V-yï

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 3