Tanden DuKvenbooné'n en Slaïs, MUNTALMANAEKBN Pittellioen - Clement, JSw ,v-r isïft s, >B fSiw Bil d I IMUinAOJWAlTO MELROSE haar hersteller. IE... VU F. KNOTS M «laaapi» 7fff ML VAN DEN BEUG it kt Fijne Graanjenever, AWÏI STE SOLXBOIVF, Belangrijk bericht. li E M P 1 A A D, Kanariezaad, HENRI HOFLACK-DE BEVELE, IN DEN YISSCHER, f.o gelegde Rog en Paling. yoor 1891, aan den prijs van 19 cent Atslag op de Schoenen Thoarontstraat, Nr 36, YPEREft. Siortriik, Moskroeostraat, A üortrijK. kostgangers. meest gezochte BLQEBPILLEH Ml F. VERGAUh ■m BLOËUriLLtH IM F. BLOEBPULLEH VM p L - I m PERTfdEB VIB F. VERBMJWEH "s SsPlLLEB VU VERtUfl n, c» «TSSSi'S^Jt-JSi 1 SSSJSSmmmmtm !lo'ten om.?' Prüs van de doos fr. 50 n/?n r\r\/ïrap-v '9 1 33-43, Brouwersvliet, Antwerpen DE KLOK a e s KORTE MEERSCH,Nr 11, TE YPEREN, heeft de eer het 'publiek kenbaar te maken, dat men bij hemmet volle vertrouwenter gelegenheid van den Karnaval, zeer schoone maskers en kostumen kan bekomen voor beide ge slachten, aan zeer genadige prijzen. ■vervaardigd volgens het oude stelsel. ~n EIUCH Y van eerste hoedanigheid, even als al ander granen, dienstig voor het pluimgedierte, zijn verkrijgbaar bij Ook verkrijgbaar ten zelfden huize: Te bekomen ten bureele van dit blad bij Mans bottinnen met elastiken begin nende van fr- |2"-a Mans beltinnen, vaux-mat elastiken 12-oU Weke mansschoenen, beginnende van 7-50 Vrouwe bottinnen elastiken kalfvel 7-50 niet ringels of haken 6-80 Mans mouillièren S"®® Vrouwen moullièren 6-00 Vrouw bottinnen in prunelle IS draden 7-50 Alle slaeh van kinder bottintjes, volgens grootte, aan zeer genadige prijzen, al de schoe nen zijn in huis gemaakt en goed genaaid, hij «mlast zich ook met alle vermakingen, en met het gereedmaken en stekken der schoenen aan genadige prijzen. Hij verhoopt, door zijne manier van hande len, en de allerspoedigste bediening, het ver trouwen van eenieder te winnen. PITTELLI OEN-CLEMENT. Ten zelfden huize aanvaard men ]\i M. M. MEIER ni«- 4 o.ir»» - f a Ynres cbez M. Vermeulen-Joos, coiffeur-parfumier, 22, rue au Beurre, cUieM.'iiiSiS ömmilaghi «mm*, pariimerie, 55, Grand'Place. 160, Aiïspaehlaan, 160, Brussel 9 G c zondheid too r iedereen. u thLhiJi'fim.c,c «mm m 1- 1 I/W., W. fi.. f ïVSwrai cm V 9 •s BistiUïdcslraat, N1' 35, ïpcren. de heelkundige bewerking van den rcon 6 waardoor de gevoelige en vreesachtige personen met eene slaapmachicn (gaze P-'Otoxyde dazo.e) ge geene pijn gevoelen. Niet alleen vetoorza. on<;ctia'deli;khcid der gevoelloosheid; gondstop- schen over het gemak,de vlugheid, den duur der ongeregelde tanden bij de ping der holle tanden, kunstma .gTemadleer ng rechUeU^ 8 b e kinderen van beneden de twaalf jaart rfgïf (..elsel M. Meibi.). Bijzondere werkplaats voor het vervaai o Jn zonder haken, platen, veeren of De gemaakte tanden en volledige g noodzakcn geene uilhaling der wortelen en banden van welken aard 'let "ok we e het schoone parende, dienen deze tanden verwekken noch pijn noch hind r. Y,lera js beider en klaarder. Dit stelsel is nieuw lot bet vermalen der hardste spijzen;e Hj[lvindcr daaidoor is het mogelijk kunsttanden uitgevonden en bestaat 'n d volle(j|w bijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens uin ste se eewaarborgt voor het leven. 4 ure namiddag, ten huize van M. vAaa Kemmel, Groote Markt, 5, te IJperen. «V Hoofd Dépót—26 Rue Etienne Marcel, 1 arijs. apotheker, Anspachlaan, 118, te Brussel -zijn liet beste purgeermiddel voor oud en jon !f| voor man en vrouw I g,S n van maagpijn, maagzuur, maagden i •..■;io7.cii van gal, slijmen, verstopping. m genezen van hoofdpijn, buikpijn, speen pmsien. ^niczeivvan krevelingcn, geraaktheid, koeren der i "o«dm m Jdïër cVccnëcerc diploma i S§ komen in de Gezondheids Tentoonsteilii.gcs. y ,p .e-,oudheid ie verkrijgen en le hew ai en. Daarom raden wn deze'goedc remedie onze lezers boven alle anderen aan. Te bekomen bij M. r. ap0tt,e [,ca a-.smicl'.laaii, 118. teBinsset. 1 1 'moedpiUcn worden franco verzonden mits 1 uiEostzp'ete vaii 10 cenlimcn of een postrean- i daal van f fr. GO aan M. F. Yergauwen te sturen, 64 OOK TE BBKOJira TeVperen. bij R. StiGQllEl'^-TLBRIKRE, AN- pin i's mj RKCl' \V E, apoihekers. - Te Pop-ritigh", bij lub. HON fEYNb, apotbe. ter. Groote 51arkt Tegen lïoest.VcrUonrtDcUl» A»tï«ï»»' StrooeliictBSoseSiSseaaKJnlv- Te-rins', e«iz. 5 Gouden Mediiinen en een ICerediptoma te. Parijs, 1889 He pastillen van een zeer aangenamen smaak mo<TU door eeniedm- genomen wou n /.oo- wef door -le kleinste Kinderen als dooi e on,We mensehen zij bevatten «me stoflon die schadelijk voor tic gezond bent zijn. i De V«-a-S'iv»5'vvoi»"»i» illon ver- welden onmiddclijk den. lmest en a^e - borsli'dieden.Zij zijn cnmn.sb.iai voo. de men l svlienlli'i hunne stcnv vermoeien, "tic van V. J won hehbe.il hunne proeven al an? en zijn het strafste geneesmiddel böi'SlfkWUlGR» I PRIJS VAN IEDER DOOS 1 FR. 50 DEPOT APOTHEEK VAN DEN BIJSTAND F. YERGAUWEN m acothkkkk I Eike doos wordt franco verzonden tegen een 9 postmandnat ran I fr. GO of 16 postfels tan 10 centiemen- fa Ypercn, bij R, SOCQUET, ANGILLIs, en BEClkVE, apothekers. Te Poprringhe, bij Arlh, KOMEYNF., apothc ker, Groote Markt, HOLLA«Dsc/y .^rOhr1 V/ r r\ ir-"«,n rfirjiji pomn^^ri -«LyLLo II Recht over 't Stadhui^ VOTWCnVOOT QA^cdacrrn^KxXxt dLockeav 0^ ccVUf"trYlCQ.ciC/WJ Groote U&TttR kUo\ |Ö0. vazracKtti-rwAiz iirowigtC «s2£s3£3^| gedaan légen de Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van d^EyER, MAAG, Zii geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en j 1 nezmg aan alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig Van welken leeftijd. Ivn« betaai'haar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde W Ter Peneziim van Kliergezwellen en alle soorten van llmdz.ek.cn heeft zij geene mededingt, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor IJocloway's Etablissementen mFPf 78 NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen t>.», OXFOhD bltihüi veikrijpbaar bij alle medecijnen-vcrkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven'het Eiiquot van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 555, Oxford Street, er niet staat, zoo is liet bedrog. Drukketij Engel-Kcudrik raïnnekccr, Dixtnudestraat, 18, telJpereu.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 4