STADSNIEUWS. 3öe Jaar. Zondag, 1" Maart 181)1 Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPERM. Be Aasleiicomedie. schrijft in: Te YSQte/i, DIXMl:DT^RAATf i8, en op al de postbureelen van 't land. AliejaïficheH^ dpu^ukker van dit blad gedrukt, geplaatst tot den dag der verkoopins t véi'zocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's Jaar» toos» «ïc stad; fi\ voos» geheel Betgk®. Buitenlandsc'ne verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklatnen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Alles verandert op de wereld, waarom zou de vasten dan ook niet veranderen Over twee honderd jaar bracht men ze naar den brandstapel, die 's Vrijdags vleesch durfden eten, en over eenige jaren slechts werden ze voor ketters en goddeloozen uitge scholden, die de wetten van den vas ten niet naleven wilden! En thans is de vasten zoo goed als opgeschept; die heilige tijd is afge schaft; de gewoonte van spijzen te derven en boetveerdigheid te doen is deerlijk aan 't slabak ken,zij is uitge brand net als een oordjeskeersken En 't schoonste van al, 't zijn onze bisschoppen zeiven, die den vasten op 't schap habben gesteld Andere tijden, andere zeden, zegt het spreekwoord. 't Zijn drooge truters, onze kerk- prelaten, maar slimme vossen ook, dat dient gezeid. Die eerwaarde heeren monseigno- ren zagen.dat de meeste burgers hun tertemberen gebodene vastendagen te expliqueerenhoe zullen onze ex cellenties zich nu uit den slag trek ken? Zoo lachte en jokte het publiek van over een paar maanden. En pardaf? De bul van den vasten wordt afgelezen, en men verneemt met verbazing, dat het weer toege laten is van alles binnen te spelen omdat....omdat de winter toch zoo buitengewoon streng is geweest Rechtuit gezegd,men moet beken nen dat onze gemijterde bazen pijlen van alle hout weten te maken, en dat ze om den bliksem van geen klein gerucht vervaard zijn. Verleden jaar was 't voor de in fluenza, en nu is het voor de streng heid van den winter! Toekomend jaar wordt men ontslagen voor kou 'teenen.'t jaar daarop voor de zweet voeten en't derde jaar zal er over den vasten niet meer gesproken wor den De beenhouwers zullen in hunne pollekens wrijven van contentement, de vischverkoopers zullen sakkeren als tempeliers en daarmee zal de vastencomedie ophouden en uitgebeld hielen vaagden aan den vasten, en'zijn tothet eincfe der eeuwen. Amen! dat alleen kwezels en diepzinnige menschkens nog de wetten der ker- Ejj clefl Bazar, keliike sauspan observeerden. En daar de stadhouders van Ghris- t^eloof gaat om zeep is eene tus hier op aarde toch al de overtre- Uneuk die rneei en meer L ders der vastenbulle niet in de pan tot mond gaat. i der heilige kerk konden bliksemenI Sedert dat de bisschoppen bijna zoo besloten ze in hunne bisschoppe- gansch den vasten hebben afgeschaft de o-oestino- beginnen kwezelaars en paternoster spitsvondigheid maken. ds eene tweede spreuk die het volk Maar wat uit hunne gewijde teen vooral op de huidige hemeidiagon- ^ezosen, om het gebruik van vleesch.ders toepast. op den vastendagen toe te laten,zon-.1 ?°P tegenwooixug der te veel opspraak te verwekken? geestelijkheid niet alleen aflaa maai ii lil ook sleutels van kapellen. Geluk boven alle gelukTe B'ornhem, hebben reeds een De influenza kwam eene omreis in dertigtal kwezels een heiligen sleu- Europa doen, en deze koorts hield gekocht der kapel tegen 25 fr. per de meeste menschen voor tweemaal sjeutel vier en twintig uren in de kraamDie sleutels zullen Eureka! gevonden!! riepen de brengen. dene bloedverwanten doen afroepen, waarvoor men jaarlijks 5 fr. betaalt. Als de priester er mijnheer of madam bijvoegt, is het 6 fr. Er worden nu reeds meer dan 200 namen afgeroepen duseen schoon in komen van 1100 fr. per jaar. Waar gaat die afpersing naar toe? Aardsbisschop Goossens geeft het voorbeeld aan die buitengewone geld- lopperij. Zijne Hoogheid doet in zijn geboor tedorp der Wit heeren, te Perck, eene jaarlijksche mis lezen zoolang hij leeft, tegen 70 fr. per jaar! Iedereen beseft maar al te wel, waarom M. Goossens die missen der leventien instelde... om de inkomsten der kerken te vergrooten en de on- noozele snullen geld te doen geven terwijl ze leven! 't Is nu niet meer na het overlijden dat voor de ziele- zaligheid gebeden wordt, maar wel gedurende het leven. Een goed middel om tot den laat ster! cent uit den zak der kwezels te halen. Nog nooit werd de roomsche geld- klopperij zoover gedreven Men verkocht, wel is waar, ailer- lei bazarartikeitjes en Lourdeswater op flesschen, maar thans heeft men eeneheele nieuwereeks kwakzalvers middeltjes uitgevonden om geld te slaan. Is het dan te verwonderen dat al- wie tot de kerk behoort, schatrijk moet worden. De bewijzen zijn daar: de bankroe tier Macé van Parijs,had 21 milliocn fr. in zijne kas, van pastoors en gees telijken van allen geur en kleur. Als door de schandelijke kiesomkooping van 1" Februari is goedgekeurd, hebben de liberalen het volgende verzoekschrift naai den minister gestuurd om een beroep bij den Koning te vragen: Aan den heer Minister van Bin- nenlandsche Zaken en van Open- baar Onderwijs, Mijnheer de Minister, Dc ondergetcekenden hebben de eer u voor Ic leggen dat, ten gevolge der nieuwe kiezing van ln dezer, zij aan de bestendige Deputatie een verzoekschrift gezonden en den 9" ter provinciale greffie neergelegd hebbende, strekkende om een onderzoek le bekomen aangaande de tal rijke feilen van omkooping, die volstrekt de kiezing bedorven en den stemming vervalseht hebben. Eene kopij van dit smeekschrift is bij het tegenwoordige gevoegd. Wij voegen cr ook bij eene vervul- lingslijst van feiten die wij sedert dien opgedaan hebben en 2° zéven uittreksels 'van verklaringen, geteekend door kiezers uitslag dei- die het voorwerp zijn geweest van omkoo- pingspoogingen en die zouden kunnen getuigen in het te bevelen onderzoek. Gij zult er zien,Mijnheer dc Minister, hoe ernstig dc feiten zijn, die in hun ge heel en gansch stelsel daarslcllen inge richt en gc-schikt om door hot geld en tegenteekens de lijst der klerikale kandi daten te doen zegepralen, soort van be drog dal de schikking der kiëskotjes bovenmate vergemakkelijkt heeft. Deze hebben inderdaad zoodanig geplaatst geweest dat de kiezers, aan alle mogelijke waakzaamheden van wege de bureelen ontsnapten lietgerie, wat men er ook van zegge geheel en gansch tegen men zoo 'n sommetje op den bank kan, zetten zonder werken is dit niet her.lstriJdlS 13 met dcn ^epsch der wetgevers. veel geld op- riepen kerkvoogden! Ontslagen van te vas-j Te Brussel werd eene kerk ge- ten de christenen mogen vleesch bouwd van pater Scherrewcg, waar eten om hunne lichaamskrachten te van men bons afleverde aan 1 fr. per herstellen! 'kareelsteen. Maar wat gaan ze dees jaar ver-j Te Baasrode kunnende famiiiën zinnen, om de ontheiliging der qua- alle jaar eens cle namen van overie- ■schoonstc bewijs dat de beschavende en menschlievende instelling van den Zaligmaker in ecnen echten Joden tempel, ofte bazar, veranderd is? Als die mannen niet ophouden met handel drijven, dan voorzeker zal er een tijd komen dat al de artikels zul len moeten uitverkocht worden «pour cause de mauvaise affaires Yperen, 28" Februari 1891. In tegenwoordigheid van het partijdig besluit der bestendige Deputatie, waar- klaar uitgedrukt in de wetgevende bespri kingen. En bet bewijs dat die manier van plaatsing lot, liet aangeklaagd bedrog geholpen heeft, 'l is dat de werkzaam heden zoolang geduurd hebben dat elk; kiezer gedurende verscheidene minuten in liet kieskolje kon blijven. Er zijn n zelfs die er vijf en zelfs tien minuten go: bleven zijn. 't Is alzoo dat, ofschoon er 6 burre len waren, terwijl er in al de voorgaar kiezingen maar vier bestonden, de we - zaamheden meer das hel dubbel van tijd geduurd hebben, die men cr tot km toe aan besteedde, en dat, in niet bureel de eersle nieuwe oproepjde tvw 0( DE TOEKOMST V-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1