STADSNIEUWS. Kr 271. 39e Jaar. Zondag, 8n Maart 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREK. lie gazetten in het Senaat. Be drukpersvrijheid. Liefdadigheid. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de posibureelen van T land. Alleafiichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 9-50 fr. 's jtiars voor de stad; 3 fr. voor geheel België. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. rind en er wordt hard jacht gemaak op de liberale gazetten, zelve op de bladen die enkel moorden en bran- Verledene week heeft de heer Lam-]den mededeelen. mens in het Senaat het zegelrecht! De pastoor heeft zijne speurhon- gevraagd op de vierde, de aankondi-jden, den persoon der dibben en gingsbladzijde der gazetten. Spreker congreganisten die gestadig op toer zegt, dat de annoncen in de nieuws- zijn om te weten wat de parochianen 1 lezen en onmiddelyk wordt de her der gewaarschuwd, die dan zijne moetenmaatregelen neemt om de stoutmoe dige lezer der liberale gazetten te straffen en te vervolgen in zijnen handel of bedrijf en is het een land bouwer, die op eene hofstede van een Lj1 uueu een j.jerjj,ajen eigenaar woont, dan gaat cijnsrecht te vragen op de zoutelooze een ief;je yan den \0Qr en kleingeestige redevoeringen, wel-; CJ Rrussel of dien niets in dat aanleiding kan geven lot eene en ongegrond zijn, en dat het maar de bladen meer ruchtbaarheid versprei den dan welkdanige affiche of plak briefen dus zij, de gazetten, geslagen worden met zegelrecht. "Waar heeft de man zoo iets ge droomd Hij zou oneindig heter doen glimlachte ze- - ,v naar Brugge, Gent, Brussel of diep ke sommige gepantenteerde babbe-lin Ppank°gk. laars in de volkskamer ot het senaaf uitkramen. Een ongezegelde gazet,' Baron de Conmck hoe nederig zij ook moge zijn, sticht ker spottend onder den neus,toen hij meer goed in het land, aan handel senator Lammens berispte die vroeg en nijverheid dan al het dom getater naar boekenkeurders en zegelrecht dier zao,emans. op de dagbladen. Beter dan iemand ernstige polemiek. De zinspelingen die hij doet zijn niet alleen dom, maar lafhartig; en sinds den oopdag van ln Februari schijnen de ka- loten in 't algemeenen, de schrijvelaar van 't Nieuwsblad in 't bijzonder, voor taak genomen Ie hebben de liberalen te tergen, uil te dagen en te verbitteren. Doch hun gezwets kan ons niet hinderen en hunne uildagingen kunnen wij slechts met mis- irijzen beantwoorden. De hoofdmannen der pijpenkoppenpartij zijn gekend voor hetgeen zij zijn, 't is te zeggen voor on eerlijke zeuraars en bedriegers, die alles, zelfs het welzijn en het beslaan hunner medeburgers, aan hunne onverzadelijke heersehzucht en aan hunnen hoogmoed willen opofferen. Aangemoedigd door de houding zijner meesters, wil de schrijver van 't Nieuws blad spotten en gekken, hij wil humor is- waarheid is die kwetsen kan. Geloof ons, armzalige knoeier van 't Nieuwsblad, houd u tevreden met uwe gekochte meerderheid, laat uwe meesters devruchten hunner oneerlijke handelwijze plukken en laat voorlaan de liberalen met vrede. Zeker is het dat uwe zegepraal, indien zij er in gelukken te zegepralen) maar van korten duur zijn zal, want de liberalen zijn vast besloten meer dan ooit te werken om het onrecht dat zij verricht hebben tegen te kanten en hen schandelijk van hunne gestolene zetels te jagen. Daartoe zullen de hoogmoedige pijpen koppen wel een bandje willen toesteken, want, naar men zegt, is de tweedracht reeds onder hen uitgeborsten en het burgemeesterschap is fel betwist. Sur- mont, die altijd en overal wil lieer en meester spelen, maakt aanspraak op dien De lachers zijn schokschoudert weet hij welke inkwesitie tegen het lezen in Vlaanderen aan het werk is; ja, drijdubbel erger dan ooit eene De heer Lammens heeft, zooals'wet het opentlijk zou kunnen of dur-muingtun suiiunswiuuuen lmj uti u»en ren bezit yindl dat jpj maar een hierhooger gezegd in den Senaat een ven voorschrijven en uitvoeren. zijner armzalige betichtingen. veranderingske zou behoeven te doen om hevigen uitval gedaan tegen de druk-, Voegt daarbij dat de liberalen, Onder andere lafhartige en eerlooze persvrijheid, die de geesten vergod-door hunne verduivelde onverschil- zinspelingen schrijft de wij water kwispel: J. deloost en de zeden verbastert. De ügheid, machtigjyeel helpen om den Wal verbranden ze daar 't Is juiste a ijzon cis e ac cur in e uezii-g senator had wel de herstelling wil- 00ri0gj door de geestelijkheid tegen!» «elijk men zou papier verbranden _)komedic, zijn recht met afstaan voor oen len vragen van het zegelrecht voor de liberale gazetten gevoerd, te doen1» inderdaad 't is een gcheele papier- ba|,°n. die reeds meer bevoordeeligd is titel en zegt dat bij hem van rechtswege Hek zijn en hij heeft er geen handje loe!|toekond HenrieljC) die recds zijn kostuum van zijnen kant niet en yan arrondissemenis_kommjssarjs sedert bij bet lezen jarcn bezit, vindt dat hij maar een klein zijner armzalige betichtingen. Onder andere lafhartige en cerlc de dagbladen en diesvolgens de ver- vruchten dragen. Niet alleen heeft'» reuke nietiging van meer dan de helft der de pastoor gestadig briefjes gereed) \Vat wil dag- en weekbladen. om iedereen aan te klagen en te ver bij daarmede zeggen Ten veronderstellen dat men al dan hij. Wij herhalen liet, die twist zal hunne Senator de Coninck verklaarde volgen, maar niet eens geven zich dejV" "]J gazetten die hii sinds vier1™^''1 'n' cn cn_ Cü,a£lu zich voor de vrijheid der drukpers libfralen de moeite hunne pachtersidc ec looze D^ten die hij sinds Mer zulIea n001l kunnen doen begrijpen aan en zegde dat de heer Lammens een aan te wakkeren zich te abonneeren maandcn mct z'Jn ellendig gezeevcr be-|die twee hoogmoedige allermhcersclicrs, gevaarlijken weg ingingen zoo hij aan liberale gazetten. ie censuur wilde, dezelve voor de Waarlijk! de vrijheid van druk- tiberale pers zou zijn die hij als zede- pers bestaatenkel bij name in Vlaan- .oos en slecht aanziet. 'derens dorpen Met plezier lazen wij die redetwist n den Senaat. Beide senators waren klad heeft, zou verbrand hebben om de dat Z]j de eerlijke klerikale partij liet vrijmoedig; M. Lammens zou le drukpers geerne muilbanden, naar durfde het niet vragen; terwijl vl. de Coninck zich voor de vrijheid verklaarde en de hoeken- en gazet afhartiger te werk gaan De Yperen, 7" Maart 1891. schaamtelooze schrijver van 'l Nieuwsblad wordt hoe langer hoe stou- enkeurderij aanziet als een mes snij- ter, en hoe stouter hoe dommer in zijn lende langs twee kanten. 'armzalig knoeiwerk. Jammer dat geen liberale senator. Niet meer wetende hoe zagen, hoe be- ïch de moeite heett gegeven uit te .-r. ij i Ii° x- i schuldigen, hoe asteren, schrijft hu blii- eggen hoe de geestelijke partij de 8 J vnjheid van drukpers wezentlijk sPelen en dramas,die zoo bermhartig dom lerbiedigtenin pratiek laat brengen. zÜn dat elkeen zich afvraagt of die ellen- De gemeenten zijn allemaal in dige proza niet geschreven is door eer.cn Vlaanderen met hooge muren om- kostganger van liet zothuis, want daar isjden heor Merghelynck uitkraamt, valsch stad te zuiveren van de venijnige aantij gingen die hij legen burger en werkman heeft uitgekraamd. Kan men wel dan altijd en gedurig denzelfden persoon aan le randen, te belasleren en te bespot ten? Het is nu reeds vier maanden dat dc lafaard die zich voor dc nopsteller van 't Nieuwsblad uitgeeft, gedurig den lieer Merghelynck tc lijve valt, ofschoon deze heer nooit gewaardigd heeft hem tc ant woorden. En waarom? Omdat al de beschuldigingen, al de zinspelingen die het Nieuwsblad tegen van Vperen in gevaar brengen. Nu Voor het smeer Lekt de kat de kandeleer. dag met de liefdadigheid der eene uitdeeliiK 't Nieuwsblad komt nog eens vóór den kalot en, die van brood en koeken ge daan hebben in al de scholen en liefda digheidsgestichten, zoowel liberale als katholieke. En zegevierend roept liet uit: De liberale Toekomst en kan niet na laten die uitdeeling goed Ce keuren en op le helderen. Inderdaad wij keuren ze goed en de DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1