STADSNIEUWS. N* 272. Zondag, IS» Maart 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement PEREN. Gewichtige verklaring van minister llecrnaert. fkiezing van Boom. De Magistratuur Wat zal er van geworden? io de Vlaanderen. De herziening in den pet. Si)e J ear Men schrijft in: Te Yperen, DI^MtlDESTRAAT18, en op al de poslburèelen van't land. Alle affic.hen bij. den drukker van dit blad gedrukt worden onvergeld in hetzelve tst tot den dag der verkooping. Men wordt vefzocht alie hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fi». >s iassrs voor de sta«3; 3 fr. ve»r geheel België. Buitenlandscbe verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Roklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Be herziening in de Middenseklie M. Beernaert beeft Dinsdagbelang- rijke mededeelingen gedaan in de middensectie der Kamer over de Grondwetsherziening. Het kabinetshoofd verklaarde dat dit eene nationale kwestie is, boven alle Staatspartijen verbeven. Om die groote kwestie te verwezenlijken moeten beide gezindheden zich on derling verstaan, om eene goede op- De herziening der Grondwet ligt in den pot ziedaar wat de woorden van Beernaert beteekenen. Hij heeft gesproken van Konink lijk Referendum^!); van politie agen ten! van eenen Senaat door de pro vinciale raden te benoemen van Staatspolitie; van bet engelscb stel sel (S. G. d. G.) en van allerlei chi- neesche vodden,die eenvoudig' bedui den willen dat Beernaert en Gw niets zullen doen om den algemeenen volkswenscb te bevredigen. Die mannen zijn aan 't bewind, en dobberen op eene ultramontaanscne zee en worden niet gewaar dat een lossing te bekomen. Daar liberale en katholieke par-, om het til en niet t accoordzyn kan dus de& a regeeringlJEEN WETSVOORSTEL:110»^1'^ 47 dH VOORDRAGEN overde herziening.! dw°t te wijzigen, en Beernaert Het is aan de linkerzijde dat het be-, J±,:i;„ hoort, bare inzichten te doen kennen. 'antwoordt: politie. Naar wij vernemen heeft M.(de) Burlet, minister van binnenlandscbe zaken en openbaar onderwijs, zich aangesloten bij het besluit der bestendige deputatie van Antwerpen, en is de goedkeuring dergé- meentekiezing van Boom, thans aan het koninklijk handteckcn onderworpen. Dus dat de groote kiesbedriegerij van Boom wordt gewettigd? Dus dat de 80 omkooperijen door den broekminister Pantalon worden goedge keurd Het ziet er lief uil met ons huidig kies stelsel,gesteund op bedrog en omkooperij. nationale zaak eene voldoende oplos- py roept uit: ik moet studeerén! sing te geven. uUnri vroami Yperen, 14" Maart 4891. Iedereen vraagt zich af wat er zal ge worden van de tegenspraak der liberalen, tot den Minister van Binnenlandscbe za ken gericht, tegen de beslissing der be stendige Deputatie, aangaande de kiezing van 1" Februari. Onze twee gebenedijde leugenaarsblad- jes, 't Nieuwsblad en hel Journal d'Ypres, na lang genoeg de liberalen be schuldigd en belasterd te hebben, bezon gen de zegepraal der zeuraarspartij op allerhande toonen en waanden hunne pa tronen reeds op het Stadhuis. Zelfs was de dag hunner inhuldiging reeds bepaald en, het leed geen twijfel, of men zou niets meer dan dc ccacrfecstcn na de andere vieren. Het schijnt nochtans dat de kalot en beginnen te verkoelen in hun gezwets, zij laten hunne ooren hangen en staan met een gezicht zoo lang als veertien dagen. Hel schielijk vertrek van minister Mc- lot, die een hunner ijverigste medeplich- Het is 't oogenblik te berinneren wat het klerikaal ministerie bij zijne r nrrlfhieromI diei eenen vanoptredihg verklaarde en boe het M. Prere-Orbaii antwoord h eropJstemreollt aan een mühoe„ burgers, ^gebeurlen. dat het met aan de en de monchards antwoorden: rcfe- om2°en,lbrie,f> door al de mi. Wetsvoor stel neer te le pyr - rendum! misters onderteékend, hadden zij ver- wel de plicht is der katholieke regee^ geernaert is partijganger van de yaard nooit rekening te zuilen «om ïtowinH is aan deze Aün houden in de benoemingen van de rueui uit. iia luucu mmiooron. jpolitieke denkwijze der kandidaten.» Het gansche land vraagt uitbrei- Dat zij die belofte even als elk andere u„en was 0m het bedrog te bewerken, M. Beernaert is persoonlijk het van stemrecht en het kabinets-;lie^]:)en gehouden, bewijst de^samen-h Engelscb kiesstelsel der bewoning hoofd spreekt ons over bet aanhech- y^^en.'60"16U m 06 J°1Ce zeer genegen, maar om dit stelsel ten van den Congo. hier in België toe te passen zijn er, jpy Spreekt van eene vadeidand~!0penstAande plaats, nog aanzienlijke studiën te doen.Hij scpe overeenkomst tusscben liberalen vraagt den noodigen tijd om deze be- en katholieken, om het herzienings langrijke zaak van naderbij te bestu- do8| te bereiken en bij zegt.- dat de deeren. 'regeering geen wetsvoorstel kan Dus dat de grondwetsherziening neerleggen, dood en begraven werd door de kle-j Beernaert zegt dat het land tegen- rikale partij en Woeste met zijne woordig de herziening vraagt en discipels zegepraalden. daarom... kan hij nog niets voorstel- Dit besluit zal door bet gansche len. land de grootste opschudding ver- wekken. Uit al die tegenstrijdige verkla ringen van het kabinetshoofd, blijkt ten volle dat onze regeering alles 8 liberalen, 1 4 li- blauw wil laten en zoekt tijd te win- De verklaringen van het kabmets-, om utieke mi hoofd Beernaert, die we hier hooger 'fiT|boorte voor den dag te komen, mededeelen,aangaande de grondwet-, dg ering niet wil her_ herziening, is ten volle bewezen dat]^ zal het volk welhaast zelf de... de huidige, klerikale regeering an".!herziening vaa dit klerikaal kabinet ders niet zoekt, dan m troebel .water, te visscben, om niets te moeten doen. Dendermonde: 5 klerikalen, beralen, 1 openstaande plaats. Audenaarde: 5 klerikalen, 2 libe ralen. Brugge: 7 klerikalen, 2 liberalen, 1 openstaande plaats. Kortrijk. 8 klerikalen, 1 liberaal, 1 openstaande plaats. Yperen: 4 klerikalen, 2 liberalen. Veurne: 2 klerikalen, 3 liberalen, 1 openstaande plaats. Ziedaar het duidelijkste bewijs boe het klerikaal bestuur te werk gaat. Om in de magistratuur te komen oi te bevorderen, vragen onze meestere naar geene verdiensten, zijt gij kle rikaal'en hebt gij er bewijzen van gegeven, gij wordt benoemd. Of dat spelleken nog langen tijd zal duren gelooven wij niet, want bet is al te wraakroepend. heeft hen als verpletterd en nu vreezen zij al limine plannen in duigen te zien vallen. Zullen zij bij den nieuwen minister, bij den heer dc Burlet, dezelfde toegevend heid vinden? Zij weten het niet en dit maakt hen benauwd, want bun moed is in hunne schoenen gezonken en reeds herbeginnen zij met de herbergen af to loopen en kicsbezoeken te doen, in de veronderstelling dat er eene derde stem ming zal moeten plaats hebben. /elnu wij zijn verzekerd en de kaioten welen het zoo goed als wij, dal indien een nieuw onderzoek moest bevolen worden nopens dc kiezing van 1" Februari, zij liet onderspit zouden delven en hunne zoo gevierde zegepraal zien verdwijnen als rook. Ook sparen zij geene moeite om den minister de Burlet tot hunnen kant te over halen en hem te bewilligen hunne omkoo perij goed te keuren. Ziehier wal wij lezen in eene bijzondere briefwisseling der Chronique Er is nieuws. De afvaardiging van het ar- TOEKOMST i uiv xru. ÜVÜIIL VCllCgcn VVÜUIUI^.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1