9 ft* 278. 8®e Jaar. Zondag, 22" Maart 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. Be verklaringen van Beernaert. Kiezing Iloboken. Món Schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. h- ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 8-50 fr. 's jaars voos* de stad; 3 fi*. voos* gctiecl BcSgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. eischt voorwaarden 1° De Congo zal aan België gean- Het oordeel dat bet nageslacht nexeerd worden; over Beernaert vellen zal, zal ver- De gemeentevrijheden zullen in- schrikkelijk wezen. Het zal hem gekort, de politiemacht in de handen rangschikken in de rij der ministers van het staatsbestuur gecentraliseerd die, van den staatsman enkel den de herziening toestaan, maar hij'en er de liberale bladen abonnenlen te be naam bezittende, door hun lichtzin nig gedrag, door hun gemis aan wilskracht,aan vastberadenheid,aan doorzicht, door hunne kleingeestige bekommernis voor ellendig eigenbe lang, de rust, de welvaart, de toe komst eener gansche natie ten ver- derve leiden.Meerdere zulke mannen heeft het ongelukkige Frankrijk,aan het hoofd zijner staatszaken gezien: Beernaert is hun waardige opvolger. Het Belgisch volk vraagt meer politieke rechten, meer politieke rechtvaardigheid. M. Beernaert is van de billijkheid worden; 3° De Senaat zal ophouden eene volksvertegenwoordiging te zijn en ingericht worden volgens een stelsel dat Beernaert waarschijnlijk in Chi na is gaan zoeken. Beernaert weet dat België's volk, voor het oogenblik ten minste, geen lust gevoelt zich eene gevaarlijke co- loniale politiek om het lijf te gorden, 't welk het eene kostelijke marine en misschien de vriendschap van mach tige naburen koslen zou. Hij weet dat het volk aan zijne ge meentelijke vrijheden gehecht blijft komen. Men schreeuwt ons alle dage doof dat wij het algemeen stemrecht mogen ver wachten. Welke strijdmiddelen hebben dc libe ralen aan dc hand als dit nieuw regiem opkoml? Dat de liberalen niet vergeten dat de veldbewoner enkel eene stem hoort, deze van zijnen pastoor, die hem van de wieg tot het graf gestadig onder de hand houdt. Over eenige jaren was de klerikale macht niet zoo ingericht als nu. Verre vandaar. Thans bestaan in alle dorpen mannen- en vrouwencongregatien bij de voere en bovendien klooster- en ezclscho- len die gebruikt worden als strijdwapen zonder genade noch verpoozing. Veel is er te doen om den buiten tc welke onze moedige vrienden van Iloboken te bevechten hadden. Algemeen werd er dan ook gedacht, dat de klerikalen zouden gezegepraald hebben. De strijd is uiterst hevig geweest, slechts een denial kiezers op de 500 en zooveel hebben aan het appel ontbroken.Men beeft klerikale kiezers naar de stembus gebracht in voituur en in wol len dekens gehuld. Rond 3 a 4 ure 's namiddags was de Kapelle- straat zwart van 't volk. Het eenige kiesbureel was in de Gemeente school gevestigd. Liberalen van Hoboken, Ant werpen, Hemixem, Boom en Wilryck verbroe derden met elkander; de vreugde was op ieders aangezicht te lezen! Vivat de geuzen! weg met de klerikalen! ziedaar de eenige kreten welke men er hoorde. Gelegenheidsliederen werden gezongen, een paar muzikanten speelden het geuzenlied, a bas Malou, enz. en iedereen hield eraan luidkeels te begeleiden. Blauwe linten versierden reeds al de borsten, de dépólhouders van 't Laatste Nieuws Protin en Van Opstraet reden in open voi tuur, met blauwe vlag, dwars door de opeen gepakte menigte, en honderden en duizenden van liberalen juichten hun toede hoop lag op ieders gezicht te lezen, kortom iedereen, groot Goede voornemens! Dc woorden zijn 'en klein was van de zegepraal verzekerd, goed zei de duivel, en hij keek in een mis-j Kwart na 5 ure verschenen de haren mutsen. mnpr! bii heeft oeene kmchtdorlio- ~s'f i u„c boek, Eiwel! thans wordt gesproken dal P* wer^en °P een honderdvoudig geroep ont- moed, ny heeft ^eene kiacntaacüg waarden, weigeren zal en Inj aldusj haald van: A bas la calotte! Vivent les queuxl- lieidHij beeft. Een soort van poli- aan gevaar ontsnappen zal, door|G0 bberalen in dc dorpen volLsvoordrach-;^ mindep dan 20 23 gendarmen tc voet en tieke struisvogel, meent hij tgevaar eene stellige weigering, Woeste of 'tden zullen inrichten en er met ijver en inlepaard waren door burgemeester Pauweles ontsnapt te zijn,wanneer hij ellen-voil te misnoegen. Doch hij rekent menigte gazetten zenden. jopgeëischt, om de zoo populaire katholieke Niet waar, goede voornemens. Maar raadsleden tegen de volkswoede tc beschermen. dier vraag overtuigd, maar...', 't be-'en te veel walg gevoelt voor de mi-;kunnen overtuigen dat de liberale gedacb- lang van het land, van het gansche^isteriëele mouchards. (len met slecht noch goddeloos zijn. Van volk, eischt dat er voldoening gege-J Hij weet dat het volk aan betj kindsgebeente afleert men er dat de libe- ven worde aan de vraag; 't belang hoofd der staatszaken, eene vertegen- ralen de slechtste menscheti zijn. Hoe der klerikale partij zou misschien woordiging vraagt van het volk door daar||,en 0pkoraen? geen vrede hebben met het voldoen het volk. dier vragen: Beernaert is geen staats-- Hij rekent er opdat het volk.de man, hij heeft geen wil,hij heeft geen herziening onder dergelijke voor- dige uitvluchtséls gevonden heeft om zonder c[en waard, 't Volk" wil de geene bepaalde verklaringen te moe- herziening en zal de herziening be ten geven, nopens de vragen die den komen. En moet, daartoe, Beernaert lande gesteld_zijn. Wat kan het hem ajs minister vallen, hij zal vallen, schelen of, bij een langer dralen, het me£ schande beladen en door het na- vaderland in een onuitkombaai ge- p'@5lacht gevloekt, vaar gestort wordt, als hij maar mi-° nister, en de gansche papenboel aan JJ0 dl'ukjJCFS* zeg me eens, wat zal cr van komen?,. 't vette schotelken blijven. Zoo was het reeds met de legerin- Wij berinneren ons nog den schoonen van Bijzondere briefwisseling aan het Laatste Nieuws In October zegepraalden de liberalen met ongeveer 25 stemmen. Zondags daarop,in de balloteering voor éénen richting, met de belangen van s tijd dal ons Vlaanderen een liberalen pro- kandidaat steeg onze meerderheid tot 50 a landsverdediging. Zoo is het weer vincieraad bezat; ook liberale represen- met de kwestie der herziening. Tnnlen on senators koos te Brugge, te Het land eischt de herziening, y .e ,e Dixmud ,e Oostende. Woeste werkt ze tegen, Woeste is de. V. meester van Beernaert. Beernaert Die schoone l,Jd 15 verdwenen, w.j be- durft Woeste niet wederstaan, Beer- zitten noch liberale provincieraadsleden, naert durft den wilt des lands niet representanten noch senators meer. miskennen, maar Beernaert wil mi-j Liberalen, beste vrienden, zegt eens nister blijven en hij poogt, dooi eenen j)e^ - a| j!e^ noodjge gedaan om uwe ellendigen truk, de gansche natie om, den tuili te leiden om zich zeiven te P0Sllieu te behouden en de bevolking in redden, ten koste der heiligste belan-,te lichten? Neen! niet waar, want wij we gen van het vaderland. jlcn bij ondervinding dat cr nimmer iels Oh ja Hij wil het Belgisch volk gedaan word om den buiten te doen lezen 35 stemmen. De kiezing werd verbroken.omdat de jappers onze meesters zijn, en het ons duchtig doen gevoelen. Verleden zondag werden de kiezers dus voor de derde maal opgeroepen, om te beslissen of Ho boken liberaal zou worden of onder den Room- schen dotuphoorn gebukt zou blijven. Ongehoorde pogingen waren er in 't werk ge steld, de schandaligste omkooperijen gepleegd drukking, broodroof en bedreiging ten aanzien van Jan en alleman uitgeoefend. Aleetingen in de kerk, sermoen in 't huis van de kiezers, het geld van klerikale nobclen, ziedaar de vijanden Weinige minuten na half zes komt notaris Vekemans buiten, en wordt onmiddulijk door honderden liberalen omringd. Wij zijn zoo gelukkig dadelijk het officieel resultaat te vernemen één klerikaal gekozen - balloteering tusschen zes liberalen en zes kleri kalen. Liberalen De Jjaet Eyskens Jönckheer Smits Van den Perre Vekemans Meyvis 244 245 241 239 244 242 236 Klerikalen Pauwels Paeschhuis Huybrechls Huysmans Van den perek Segers Hoevberghs 243 255 257 242 2 41 257 De klerikaal Iloeyberghs passeert met ééne stem meerderheid voor het mandaat van drie jaar;balloteering voor de zes andere kandidaten. Op oorvei'doovend ahoert en geschreeuw wordt de bekendmaking van dit resultaat ont haald. Eenige jappers beproeven het hunnc- blijdschap te manifesteeren, maar ze moe onmiddellijk voor het verbitterde volk dc nemen. DE TOEKOMST 241

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1