9 ftr 27$. 3®° Jaar. Zondag, 29 n Maart 18111. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREK. Klerikale kiesmiddelen. Dc werkstakingen in Siet Walenland. De der €if i lerzieïiing Men schrijft in Te Yperen, DIXMU DESTRA AT, 18, en op al de posibureelen van 't land. Alleaffichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fi*. 's jnars voor de stad; 3 Cv. voer geheel SSeï&ie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. In het dorp X.... werd er voor de Zooals men weet moeten burge- in de geschiedenisboeken van ons meester en veldwachter in die onder- gemeentekiezing man om man, lijf orn lijf gestreden. De pastoorskandidaten,door mach tige nobelen gerugsteund, deden dan ook bovenmenschelijke pogingen om te gelukken. Bedreiging, broodroof en schrik- aanjagingen werden gebruiktde schoonste beloften gedaan en de stem- omkooperij op groote schaal uitge voerd. zoeken gehoord worden. In die gemeente, noemen wij haar altijd X..., woonde een kiezer, die sinds lange jaren onbekwaam was van nog te werken.De ziekelijke man en zijne vrouw moesten dan ook gansch en geheel bestaan van bet-i gene hun eenigste zoon wekelijks'miJn verdiende. De burgemeester verklaart dat het een dronkaard en een moedwillige kerel is, dat hij heel onregelmatig naar zijn werk gaat en veeleer to last dan tot steun zijner ouders ver strekt. De veldwachter spreekt met den grootsten lof over den jongeling, en de moeder legt tot in de minste bij zonderheden den handel en wandel van haren zoon uit. De burgemeester teruggeroepen, wordt in contradictie met veldwach ter en moeder gesteld en houdt zijne gezegdens staande. 1 Ha, ha, menheer de president, zei de vrouw, nu weet ik waarom brave zoon voor eenen dronk- vaderland. Een der bijzonderste dee- len van 't gebouw onzer grondwet moet vernieuwd worden, omdat, zoo 't schijnt, het te verouderd geraak en niet meer overeenkomt met den geest, de begeerten en de noodwen digheden der belgische bevolking Die onderneming is van het grootste belang en het is de plicht van alle vaderlanders er de oogen op te hou den opdat zij zonder hinder voor het geheele en ten besten mogelijk ge schiede De werkstaking te geëindigd. De werklieden hebben het hoofd Seraing is gelegd voor de Cockerill-Maatschap- aard en eenen deugniet wordt uitge- pij en eenieder is tevreden De geestdrift was ten top. Eenieder danste,zong en juichte alsof er eene groote gebeurtenis was afgeloopen. En het mag toch wel eene gebeurtenis heeten, de victorie te behalen na de on gelooflijke bewerking der klerikalen der eente met de schandalige medewer king van het ministerie. Een blauw vaandel, gevolgd van de muziekmaatschappij en door 1000 man nen, vrouwen cn kinderen, deden den toer van de markt cn trokken spelende en zingende langs de Kapelstraat naar den Waterkant, waar dc fabrieken staan, die aan 1800 werklieden brood verschaffen. De jonge wacht van Boom met blauw vaandel was bij den stoet. Zoodra de victorie gekend was, kwa men per tram en rijtuig de geestdriftige ren aangereden en werden begroet door de muziekmaatschappij metwaar (an men beter zijn De milicieraad was ook van dit'maakt- *s' omdat mijn' vent voor| De ernstige en vlijtige werkman Rond zeven ure waren er minstens drie gedacht want twee jaar na elkander kiezing zijne ziel niet heeft willen heeft er genoeg van tot speelbal te honderd Antwerpenaren in de gemeente, had men den braven zoon als brood-lyer^00Pen; is omdat hij het geld dienen van de syndikaten die hij tot den geestdrift beschrijven is onmo- winnaar voor zijne ouders vrij°'e-'n*et w^en aannemen, dat de hiertoe niet kende. Hij weet thans gelijk. Wij zijn overtuigd dal deze kiezing steld van den soldatendienst !burgemeester aan mijnen man is ko-Jdbor ondervinding wat de solidari-jdie reeds duurt van 19 October, niet meer jteit eischt en hoe deze hem soms kan zal verbroken worden. Zooals altijd waren er gcene haren mut- Dees jaar dan moest hij de derde men Piesenteeien en laatste maal voor den milicieraad! Genoeg, genoeg, genoeg! sprak meeslepen tot pijnlijke verplichtin- verschijnen jde voorzitter; burgemeester en veld-gen. Wat o-ebeurt er wachter, en gij moeder, ge hebt ge-j Wij willen nog wel syndikaten, Eeni°e da°-en vóór de kieziim komt ^aani zaak zal na(*er onderzocht verklaren de werklieden, maar alleemterwijl inde kazerne ecu peloton voet- de klerikale *schepene bij denVadèr worden> êe kunt vertrekken, jom weggezonden gezellen, slachtof-.'gangers van Berghem was aangekomen bredt hem geld om zijne stem teicrs van eene wiaak, te ondersteu— om de orde te bandnaven 1 yeval sen te kort, zes gendarmen te peerd, veertien le voet, stonden op de markt, koopen. Het antwoord luidde: Ik zeg aan niemand voor wien ik stem, maar ik verkoop nog veel minder mijne ziel!» 's Anderendaags arriveert de bur- Ziedaar wat men ons uit zeer loofwaardige bron overbrengt. Is dat feit echt, ja of neen ge nen. De algemeene werkstaking van 1" April valt zeer te betwijfelen. De werklieden hebben 80,000 fr. katholieken wonnen. Wanneer de liberale dagbladen aan het partijdig ministerie zijn schandelijke be noemingen in 't algemeen, maar bijzon- gemeester Wij bevestigen niets, maar we zul- verloren. op vier dagen werkstaking \1UC,... len onze lezers op de hoogte houdemon ,1Allf1on ni-af derhjk die,oprechterbjk gemed verwijten, in hoogsteigen persoon.'van de wending, welke deze zaa en houden er niet aan te herbegin- Hij verhoogt de som en hernieuwt nemen zal. jnern'. het aanbod van den schepene. j Ook maakt die schandalige proef] zullen zich door redenaars zoo Tweede weigering, ditmaal vanvan wraakneming een ongelooflijk'gemakkelijk geen ooren meer laten de vrouw. Heel goed, zegt de burgervader, "k zal zorgen dat uw zoon dees jaar goed gerucht, en met reden. Men moet waarlijk naar België igekeurd worde. komen, om de lafste klerikale middelen te zien gebruiken. kies- De milicieraad, door eenen kleri kalen provincialen raadsheer voor gezeten, komt aan de beurt van on zen jongeling in kwestie. i n d w e I Wij naderen een tijdperk dat in groote letters zal aangestipt blijven aannaaien. UITSDAG DEK BALOTTEEKIKG TE HGBQKEPJ. De liberalen zijn uit den slag gekomen, met twaalf stemmen meerderheid. Pas was de uilslag gekend, of, als bij tooverslag werden schier alle de huizen bevlagd,honderden vrouwen hadden blau- hoorl men niet zelden de katholieken ant woorden Elk zijne beurt; wanneer gij aan het bewind waart, deedt gij eok niets dan poüetieke benoemingen. En voor eerst is dat gelogen gelijk tan dentrekkers, want onder het laatste libe raal ministerie zijn statistieken verschenen, die bewijzen dat de evenredigheid der liberale benoemingen op verre na niet kan opwegen tegen het getal klerikale benoe mingen onder hel papenbestuur. En ten tweede de kwestie is niet te we strikken in bet haar of aan den hals.iweten of de liberalen meer vrijzinnigen DE TOEKOMST do

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1