V - ir 275. 3öc Jaar. Zondag, 5n April 1801* Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN, Be Toestand. Afschuwelijk, Baug voor "t licht. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMU DESTRA AT, 18, en op al de posibureelen van't land. Alleaffichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. >0 jaars tooi» eïe stad; 3 fr. voor geheel Beïgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN IiET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. De toestand is gespannen: alwie rond ziet en nadenkt, alwie niet, evenals het verschrikte kieken den kop onder de door de a]gemeenc vrees, die elk gels verbergt en zoo het gevaai meent tei u gevoelen voor de gevolgen van zulken ontkomen, moet vaststellen dat dc ke'eldoesland t bruist, dat de verzekeringsklep fluit, dat de damp in een woord zoodanig samenge- niet verplaatst en misschien voor altijd dus maar éénen klank hoort. Wij denken, klerikale bladen de boeren zien aanzetten dat hij gedwee voor de klerikalen stemt, Join de liberale redenaars af te troeven en omdat hij het doel, de strekking onzer buiten het dorp te stampen, en als we partij niet kent of niet begrijpt. andere jappersgazelten krokodillentranen En om dit dubbel kwaad te keer te gaan, hooren schreien,omdat er geeneklerikale denken wij, dal de propaganda op den tegenover liberale propagraade wordt ge- builen niet genoeg kan doorgedreven steld. verloren zouden zijn. Alsof alleen het werkvolk en niet ieder een zou lijden, zoo niet stoffelijk dan toch perst is, dat er weldra eene geweldige^.c/^ (e kor( Welnu, wij verklaren het zonder aar zelen: Het ministerie blijft aan zijnen losbarsting zal plaats hebben, zoo er van hooger hand niets gedaan, niets gezegd wordt, dat van natuur is, weer kalmte te doen ontstaan Maar wat hoeft er gedaan? wat hoeft er gezegd Sedert lang moest het ministerie de verklaring afgelegd hebben in volle Ka mers, dat de toestand va ft het land eischt dat er qroote uitbreiding van stemrecht verleend worde, dat de werkende klas talrijkzoo talrijk mogelijk in het kiezerskorps moet vertegenwoordigd worden. Wat werd er tol nu toe gedaan, om het volk te stillen en verduldig te maken Niets, of beter al wat de werklieden meer en meer moet tergen. De middensectie heeft zich dikwijls vereenigd, ja, men heeft veel en zeer slecht gesproken of beter gebabbeld; men beeft voor de belachelijkste redenen de zittingen uitgesteld; men nam veel vakan tie, zooveel mogelijk, en., zwijgt alsof het hem niet aanging Zijn zij de bestuurders des lands, ja ol neen? En zoo worden de gemoederen opge hitst, de dagloonen vermindert men, alsof men het inzicht had vuur in het poeder te steken. En sommige klerikale gazetten zijn boos genoeg om met de bedreiging van alge- meene werkstaking den spot te drijven! Alsof de uitvoering dier bedreiging niet het grootste onheil zoude zijn dat over ons land kan losbarsten Alsof dc werkstaking, al duurde zij maar drie weken, niet honderd duizenden fr. zou kosten aan de belgische nijver heid Alsof de handclsbestellingen daardoor Het moet, niet tegenstaande Woeste, de werkingen der middensectie verhaas ten; het moet zonder uitstel openllijk de verklaring afleggen dal de eisch van hel volk naar mter uitgebreid stemrecht gewettigd is en dat het vast besloten is de wijziging van art. 47 der Grond- wei voor te stellen, dal het den soldaten dienst wil verbeteren en meer algemeen maken, dat het minde) kalotle- en meer nationale politiek wil maken. Dat en dat alleen is van aard de ge moederen van het volk te bedaren. worden. Onze dorpen moeten met druksels over stroomd worden; 't moet gazetten regenen bij de boeren; er kunnen er geen genoeg naartoe gezonden worden. En 't woord bij het schrift voegende, kunnen er nooit tc veel meelingen gehou den, nooit te veel voordrachten gegeven worden k Klopt en u zal opengedaan worden,» zegt het spreekwoord.Welnu,voor wal de uitbreiding van het liberalism bij de land lieden betreft, herhalen wij nogmaals en roepen wij luidkeels al onze vrienden toe: Schrijft, spreekt en verkondigt de liberale Als men zulke verschijnselen mag be- staligen, dan kan, ja dan moet ieder liberaal rechtzinnig bekennen, dal de pro- pagande op den buiten, eene kwestie van leven of dood is voor het Belgisch libera lism Uit de officiëele stukken, versche nen in den ft.loniteur blijkt, dat het gouvernement heeft afgeschaft: 877 offic. gemeentescholen, 228 bewaarscholen, 1079 y> adultenscholen, Totaal2184 officiëele scholen, be- princicpen; doet lezen, herlezen en nog al vattende 44,996 leerlingen. Blijft het ministerie slapen tegenover lezen; spreekt,spreekt op nieuw en spreekt Dientengevolge werden; den onrustwekkende» toestand, dien wij altijd en de buitenkiezer zal naar u, 1047 onderwijzers op wachtgeld bijzonder in het Walenland vaststellen,«fluisteren, ja, hij zal eindigen met lijf en gesteld berst de bom los, aan U, Beernaert, de ziel de vrijzinnige partij toe te hooren verantwoordelijkheid, want gij zult het gewild hebben. Die mecning staat bij ons rotsvast inge worteld, en ware zij liet niet, dan zou de huidige doenwijze van klerikalen en gees- Ve!e liberalen denken, dat er op den leliikca ons alrus die inecnin8 komen op" buiten niets goeds te verrichten is; dat de,dl'n°c"* het mmisterie'landelijkc kiezers immer dc klerikale par-J 0f is misschien voor den koning van lij zullen toegedaan blijven, kortom: dat Pruisen> dal dc PaPen tegenwoordig dc stukken van hunne preekstoelen tromme len? dal zij donderen, sakkeren en buide ren tegen de slechte gazellen, welke lot propagande bij de dorpelingen gelijk slaat met boter aan de galg te kletsen. Die kortzichtige vrienden zouden niet slecht doen eens eventjes aan ons verstand,'11 de 'Mnste dorpen beginnen door te te brengen, waarop zij hunne gezegdens|drin»en' da' ze 'teren en schuimbekken steunen, met welke feiten zij hunne be-ia's razenden, wanneer een paar sprekers weringen staven, in één woord, waar zceend me°ting in hunne paiochie aankon- de bewijzen halen, om zoo maar kortweg te verklaren, dat onze landlieden van geene vrijzinnige politiek hooren willen. Zoo iets zeggen is niet moeilijk, maar het bewijzen, dal is een ander paar mouwen! Wij zijn van een ander gevoelen met reden. Wij denken dat de pachter klerikaal is, omdat hij, jaar in jaar uil maar óéne klok, digen? En is 't soms de schrik niet die spreekt, wanneer we twee honderd fanatieke lum mels van Egne, zes liberale jongens zien afranselen die och arme, maar eene voor dracht kwamen geven? wanneer we de opgehitste hinkcls van Koningshoyckt een paar andere sprekers op fluiljesmuziek en keiclorkesl hooren onthalen? En zou het soms nog geen bewijs zijn, dat de papen met de poepers zitten, als we 1500 onderwijzers en onderwijze ressen weggezonden zonder wacht geld. 3326 dito gedwongen eene vermin dering van jaarwedde te ondergaan, met een nieuwen post aan te nemen. Hierdoor heeft het ministerie 2 millioen ingespaard, die het heeft uitgedeeld aan klerikale scholen, be stuurd door 1409 kloosterlingen en nonnekens, tusscben welke 1,409 vreemde onderwijzers en onder wijzeressen er 1071 waren, die geen diploma van bekwaamheid heb ben. Of het niet hardverscheurend en wraakroepend tevens is! Te Moeskroen hebben de tjeven do gansche week rondgeloopen en om- zend brief op omzendbrief uitgestuurd, opdat zich de bevolking toch maar zou gereed maken voor de inhaling van den nieuwen klerikalen burge meester. Zoo 't schijnt bijten de in woners op enkele uitzonderingen na, niet fel in den appelen schijnen ze zich weinig to bekommeren om het welgelukken der maskarade welke de tjeven op touw zetten. Of ze gelijk hebben. DE TOEKOMST CP

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1