STADSNIEUWS. Mr 276. Zondag, 12» April 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREA1. Congres der werklieden te Brussel. Be herziening. Sombere toestand. 30® ifn3r< Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de posibureelen van't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvcrgeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verk'ooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-50 fr. »s jaars voor dc stad; 3 Cr. voor geheel Belgïe. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank Akkoord per maand of per jaar id. id. id. id Zondag om tien ure zijn de afgevaardig den der Werklieden-partij van ganscli het land bijeen gekomen, om den politie leen en economischen toestand van bet land te onderzoeken en eene beslissing te nemen aangaande de AL GE MEE NE WERKSTAKING. In de ruime zaal der Eendracht, Fa briekstraat, zijn ongeveer vijf honderd afgevaardigden vereenigd. Aan het bureel zetelen MM. Volders, Anseele, Vcrryckcn en Leon Defuisseaux. Het is elf ure eer M. Jan Volders de zitting opent. M. Folders. Da olgemeene raad der Werklieden partij heeft noodig geacht de afgevaardigden bij een te roepen, om in deze gevwehtigë omstandigheden eene beslissing te nemen, aangaande de werk staking. M. Volders beeft dc afgevaardigden welkom en herinnert dc nagedachtenis van Caesar De Paepe. (Toejuichingen) M. Berlrand leest de lijst der vereeni- gingen die vertegenwoordigd zijn, er zijn er van alle kantendie van Gent en den Borinage zijn bijzonder talrijk. Er zijn 2110 groepen vertegenwoordigd door 175 algevaardigden. M. Jan Folders, Iaat het voorzitter schap over aan M. Leon Defuisseaux. Deze neemt het woord en zegt dat het gouvernement al lang genoeg de werklie den heeft gepaaid. Zij zijn moede langer te wachten. 900.000 mijnwerkers, te Parijs verte genwoordigd door afgevaardigden van En geland, Duilschland,Oostenrijk en Frank rijk, hebben besloten de Belgische werk lieden te ondersteunen. M. Folders. Er zijn drie verschillende zienswijzen in de vergadering aangaande de algemeene werkstaking. Er zijn er die de werkstaking onmid dellijk willen op 20 April of 1 Mei. Er zijn er die de werkstaking willen verdaagd zien lot het einde der kamerzit tijd. Eindelijk, die ze willen op een niet vast gestelden datum, gedurende den a.s. kamerzillijd. Twee afgevaardigden van Luik vragen de pers publiciteit geeft aan onze bespre-belgische werklieden zedelijk en sloffe- Ilijk moeten ondersteunen wanneer in België de algemeene werkstaking los barst in DuilschlandEngeland en Frankrijk zou de werkstaking ook plaats hebben, indien er uit die landen kolen zouden geleverd worden in Bel- gie, loanneer alhier hel werk in de koolmijnen zoude stil liggen. Ziedaar nagenoeg het gewichtig en hoogst belangrijk besluit, dat door de af gevaardigden van een milbben europee- sche koolmijnwerkers, wórd genomen De toekomst is dus zeer somber en de koppigheid van ons klerikaal ministerie, kan in ons land, dc ergste gevolgen heb ben. De bclgische werklieden-partij, die Eene lange bespreking wordt daarover aangegaan en eindelijk wordt de pers toe-; gelaten. Dc zitting wordt geheven tot 1 4/2 ure. De vier eerste sprekers der namiddag- zitting zijn: Rogier, Deïnblon, Anseelc en Volders. Namiddag-zitting. De zitting wordt hernomen om 2 ure M. Demblon vraagt in naam der groep van Luik de algemeene werkstaking voor den 1°° Mei. M. Anseele stelt alles in het werk,ge bruikt al zijn redenaarstalent om de werk staking te doen verdagen ze onmiddellijk doen ontstaan, noemt bij eene uitzinnig heid. De gevolgen konden voor de socialisten te verschrikkelijk -zijn bet gedacht der revisie wint dagelijks veld en de traagheid van de rcgecringkan ons geen kwaaddoen. De burgerij moet ons den oorlog verkla- die bedreiging onuitvoerbaar, een ren, ons lusschcn eene zelfmoord in mas-Js^afl ee" moeras! sa plaatsen o( de revolutie, en dan zullen) Wij, integendeel, die liet welzijn onzer wij een beslissenden slag leveren en de werklieden uit al onze krachten moeten' door alle wettige middelen hare burger lijke rechten wil veroveren, werd door het klerikaal bestuur tot het uiterste mid del gedreven: de algemeene werkstaking! Dc ultramontaunsche bladen noemden De midden-sectie beeft Donderdag eene vergadering gehouden. Al dc leden waren aanwezig, behalve M. Beernaert. M. Frère hekelde de verklaringen; ge daan door MM, dfc Boi'chgraVe en Ne- rinckx aan de socialistische aigeveerdig- den, en waarin M. de Borchgrave zou gezegd hebben dat spreker "(M., Fi'ère) geneigd was de herziening legen te! wer ken. Spreker protesteerde daartegen en be weerde dat het leden der rechterzijde zijn die comcdie spelen. M.dc voorzitter gaf daarna lezing eencr, langq nota van M. Beernaert, waarin de zes verklaringen in de midden-afdceling worden herhaald. Deze hola zal gedrukt en zoo spoedig mogelijk aan de dagbladen worden uitge deeld Eene langdurige bespreking bad daarna sabel- pHals. M. Frère verdedigde liet stelsel der bekwaamheid. M. Jan son houdt in 't geheel niet van zegepraal behalen. M. Anseele spreekt behartigen, wij die voor die parias, op de kiesbekwaamheid van ambtenaars en eerst in 't fransch en dan in 't vlaamsch. politiek gebied,politieke rcclilen vergden, M. Rogier Borinageintegendeel ^en reeds in het verschiet de algemeene vraagt de onmiddellijke werkstaking,voor,werkstaking in liet, kólenland mogelijk, den 20 Mei. omdat deze door de andere landen zal on- Dc Borains willen niet langer meer dersteund worden, wachten en wij zijn niet bij machte zelan-j Het parijzer-congres der koolmijners is -er lenen te houden. geen sabelslag in een moeras, maar in- M. Folders. Wij moeten rekening "tegendeel oendier gew ichtige gebeurtenis- houden van liet ongedulddermijnwerkers. ,s®n onder de werkliedenpartij, die maar i al te \ve! bewijst, dat ons papenministeri Binnen eenige weken, na dat de Kamer J 1 ii i- i ,iii! i legen «beugen meug», tegen «wi de begrooting za! gestemd hebben, moet p dc grondwetsherziening op het tapijt ko-f1»'" f l'looien ot t"*». men, gebeurt dit niet, werft in dien zit- al 110 Wo5sto' Shoppen ,41 en on- dat de burgerspres zou uit bet Congres gesloten geworden. M. Jan Folders komt daar tegen op. Ilct is in ons eigen belang, zegt hij, dat tijd de herziening verworpen, dan roepen wij de algemeene werkstaking uit. bedienden. Hij wil integendeel de kies bekwaamheid herleiden lot hare eenvou digste uitdrukking: hel kunnen lezen en schrijven. Doch al deze besprekingen, voegt M, Janson er bij, zullen overbodig zijn Het Belgische volk wil algemeen stemrecht,en liet zal het bekomen. Ik zal deze demo cratische hervorming verdedigen; enkel als dc Kamer haar verwerp!, zal ik mij aansluiten bij hel gouvernementeel voor stel. komen, of wel zal 's land nijverheid heel »f r ii tr. „„i i cm cn al door dc werks aking 111 het W alen M. Lallewaert spreekt ui naam van ïo 3 1 j j |„!luna verdwijnen cn zullen al de menigvul- duizend mijnwerkers. Langer Mei willen de mijnwerkers niet wachten. M. Fauviaux. Als wij in den Bo rinage moesten terugkceren en zeggen dat de algemeene werkstaking nog uitge steld was, zou men ons steenigen. De 20 April moet de vervaldag zijn van de bur gerij. Onze lezers zullen waarschijnlijk reeds welen, dat op liet Internationaal Kool mijnwerkers-congres,dc Parijs gehouden, en met algemeene stem men werd besloten: dal aide gefedereerde mijnwerkers, de M. de Smel-de Naeyer beeft vervol- Het algemeen stemrecht zal en moet er "ens z'.in stelsel van huisbewóning, zoouls li ij dil verslaat, verdedigd. Spreker heelt met 'zijn stelsel eene be rekening gemaakt op hel aantal kiezers der stad Gent; dit stelsel zou, beweert hij, dit aantal vergrooten in verhouding van 1 tot 10. dige.vertakkingen der stoomnijverheid, op weinigen lijd stil liggen. Geenc kolen, gcene nijverheid, geen ijzer, geene sloffen En liet ergste dan nog van al,is de ver plaatsing der exportatie,ten voordeele van andere landen. Ais onze fanatieke, klerikale wetgevers voor 'réén halven kluit gezond verstand hebben, zullen ze de bisschoppelijke be velen naar de weerlichtwenschen cn recht doen geschieden,waar er rechtvaardigheid noodig is, om de maatschappij, om ons bestaan, niet in gevaar te brengen. Yperen, li" April 1891. Wij hebben altijd gezegd en wij lier halen T, dat de schrijver van 't JVieuic i- blad de onbeschaamdste leugenaar is d: ooit onder de zon bestond. Als men verslag leest over de inhuldiging van 1: gemeester Surmont, zou men zegge dit feest zonder weerga is geweest 9!S DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1