STADSNIEUWS. Nr 279. 30e Jaar. Zondag, 3» Mei 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEEEIV. I)e invloed van mijnheer pastoor. De priesters en de politiek Prijskamp. ZONDAG, 10 MEI, aIge m ee ne v vrga de ri n g Een e k ao ie w ra a k neming Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaarade artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. Men schrijft in: Te Ypercn, DIXMtlDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaar» voor de stad; 3 fr. voor geheel Belgic. Buitonlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Deze zag, tot zijne groote verwon- deel bij aan de hem Zondags te dering dat zij, die voren tusschen pot en pint gezworen hadden dat hij moest in den Raad Voor de kortzichtige liberalen uit faaaen aai m4 1 de groote steden, die denken dat de hem schuwden. Hij vroeg aan een dezer uitleg, en invloed der geestelijkheid op den bui ten van geener weerde is, dat de menschen daar liberaal kunnen zijn zooals in de stad, zullen wij een feit aanhalen, dat getuigt hoe zeer de buitenlieden naar de stem van hun nen pastoor luisteren. Het was gemeentekiezing in Octo ber. Van de zeven raadsleden waren er twee te vervangen door overlijden en ontslag. Drie ingezetenen stelden zich op rang, voor die twee zetels, met toe stemming van den heer pastoor, want allen waren even getrouwe on derdanen aan zijnen wil deze zegde hem heel vertrouwelijk; dat de pastoor overal was gaan zeg gen dat men voor hem niet mocht stemmen, dat hij van een liberalen eigenaar huurde; dat de man zijner zuster, uit de stad een franschman was en dat eens in den Raad, die schijnheilige, liberaal al zou tegen werken wat door kerk of klooster zou gevraagd worden. De kiezing had plaats. Onze zooge zegde liberaal bekwam 28 stemmen minder dan de week te voren. De pastoor juichte; hij had wat hij verlangde, namelijk raadsleden die leder der nieuwe kandidaten, deed afhingen van hunnen kasteelheer of zijn best om gekozen te worden, op van het bedrijf waarmede zij vrouw stoffelijk gebied belovende al wat mo-en kinderen moesten in het leven gelijk was; van politiek was er geene bouden. spraak. De wil van den hemeïdragonder is De stemming had plaats; een land- de wil van... God. bouwer waaraan men het minst had gedacht, bekwam 25 stemmen meer aan zijne collegas, doch, had eene stem te kort voor de volstrekte meer-'Katholiek Congres welke te Parijs ge derheid, zoodat hij met den andere houden werd en waaraan vele hoogge- du in balloteering kwam. belangen der klerikale scholc partijmaar veroorzaken veel, zeer vee nadeel aan den godsdienst, die voor ben toch de hoofdzaak zijn moet. Dit Ireeft de aartsbisschop van Parijs begrepen, daarom aarzelde hij niet de katholieken te smeeken te werken voor den godsdienst hutten alle politiek denk beeld, maar de man zal in de woestijn prediken. De priesters zullen voortgaan uit poli tiek voordeel den godsdienst te misbrui ken en hem al langer zoo meer in min achting te brengen. Fr is voor de geestelijken tegenwoordig iets veel grootscher, veel belangrijker dan den godsdienst, dat is hunne lieerschzucht en hunne geldzucht. Zij willen overhcerschcn, zij willen rijk en machtig zijn cn daarom gaan zij onver poosd voort in hunnen strijd legen de. burgerlijke macht, die zij als slaafsche dienaresse voor hen wil doen bukken. van het gras, toebehoorende aan het koninklijk gesticht van Meesen, waar van de heer baron Surmonl voorzitter is. Er waren nogal veel liefhebbers. Maar bernique, het ging ons onder den neus. Een groot getal der loten wierden inge houden om reden zij hunnen prijs niet gingen, en werden later, zoo ik vernomen heb, door den gezegden heer baron uit de hand verkocht aan verscheide marchands. Daar valt niet veel legen te zeggen,'ik aanveerdt het. Maar, recht voor de vuist, ik vroeg mij. waarom het niet zou zijn- eenen bijzondere, te doen hetgcrie M. Surmont, namens liet gezegde gesticht cn de Staat, zelf gedaan heeft Waarom Waarom Ilel is gemakkelijk en vroeg aar ai ion, toegelaten om uit te leggen... Den achtbaren beer Mérghelynck is iberaal en M. Surmont is het opperhoofd der kalotcn die, door de middels die Dal zij voortgaan, dal zij aan hunne rften kent, ons stadhuis beklommen zijn. Inde algemeene vergadering van hel! hopen aanschouwen die zij opeengestapeld blinde lieerschzucht den godsdienst lot op het einde toe opofferen, ons laat dit on verschillig. Indien zij nochtans een blik wilden werpen op den afgelegd cn weg, de puin- Daar is geen andere reden voor schrij- velaars van 't Nieuwsblad en het Jour nal. Een uwer lezers. hebben, zouden zij misschien hunne dwa- erkenncn cn de woorden van den Dat er in onze jongensstadsschool een degelijk onderwijs gegeven wordt, blijkt •plaatste klerikalen van Belgie deelnamen,'aartsbisschop van Parijs overwegen cm eens te meer uit den uitslaö van den prijs Eenieder was verwonderd; de pas-heeft de aartsbisschop van Parijs de,zijnen raad volgen, toor het meest van al. De gansche katholieken gesmeekt zich te vcreenigenj Maar dit zal niet, cn dit is te betreuren. week liep hij van hoeve tot hoeve. om te werken voor de verdediging van Des Zondags deed onze tikkenhaan den godsdienst builen alle politiek denk een hevigen' uitval testen degenen beeld. die in de herberg het katholiek mi nisterie dierf verwijten dat het voor De aartsbisschop heeft gelijk. Yperen, 2" Mei 1891, die schijnheilig genoeg zijn des Zon dags ootmoedig te bidden in de kerk den landbouw niets deed, dat dit al- den poefen zorgen enkel en alleen voer leen, de gevolgen waren der slecht%e belangen van den godsdienst, zonde gazetten die zij lazen; dat de kiezers wegenaamd te denken aan politiek be- niet mochten stemmen voor mannen ianfj_ Zoo zou het moeten zijn, en indien dc geestelijkheid zoo handelde, zou zij geëerd of in de processie te gaan, met eene e0erbiedi„d vvordcn, er zou minder flambeeuw om alzoo de genegenheid ,)aat efl nijd tusschcn de menëëüen zijn der inwoners te winnen, doch dat en de „odsdienst zou er veel bij winnen. zij dit alles deden met vooruitzicht p .„e-™!,™ J r-i j i Er is een overgroot versclni tusschen om, gelik de vos m den schaapstal rV. te geraken en de schapen onzer moe-|P° 110v. cn. :jUCl" L J der de heilige kerk te verworven. jonze hedendaagscl.e geestehjken meer dan Wee hen, die zijne stem aan zulke,001*-le cn' duivels zou geven, want zij kunnen; Het éérste beweegt zich uils.uite.ijk op niet bevrijd blijven van de straffen.hét burgerlijk terrein, liet tweede is eene des Hemels. kwestie van gevoelen, van geweten. Niemand twijfelde of deze woorden' Onze priesters en onze katholieken ver waren op den landbouwer in kwestie varren mocdmillig in alles deze twee za- n-erickt, ken.Zij brengen daardoor misschien voor- De geestelijken en de katholieken zou- LIBERALE ASSOCIATIE VAN YPER, om 8 ure 's avonds, ui den GOUDEN AREND. den volgenden brief, Wij ontvang welken wij eerbiedi'glijk aan de gcvlasdc baardmannen van 't iMeuwsblad opdra gen: Mijnheer de Opsteller, De kalole gazellen spreken met liefde sedert eenigen tijd van hooi en hooimar- chands. Ik ben éen weinig van de partij en zou ook mijn woord willen zeggen. Ziellier Over jaar was er venditie te Noord kamp tusschen de leerlingen der avondscholen, die op Paasch-Maandag plaats had. Acht leerlingen onzer avondschool na men deel aan dien prijskamp en zeven behaalden een diploma. Een rechtzinnig goedheil! aan die be kroonde jongelingen en ook aan de ijver volle onderwijzers onzer stadsjonger.s- scliooh Men is bezig aan de herstellingswerken der voorgevel van St-Maartenskerk. Dc heer aannemer ontbood een waren Ypcrling, zekeren Com zijne hulp te vcrleenen lot het medewerken cn daarbij om hem brood te laten winnen voor zijn huisgezin. Bezig zijnde met werken, gaat een mouchard, zeker Slafije, voorbij dc kerk en ziet dat Cbezig is met werken; gelijk een wegvluchtend broertje loopt bij naar W., en vertelt ademloos wat hij ge zien heeft aan St-Maartenskerk. Is de kerk. ingevallen of zijn er on- HE TOEKOMST llUUUUll Vt tl U CU vvutuiuui itio -I i i •U i Lumn illCCPhGlT GG PPVinoPH f AP hpAfl

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1