A STADSNIEUWS. N* 280. 30e Jaar. Zondag;, 10n Mei 1891, Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. Waarom en daarom. De werkstaking. LIBERALE ASSOCIATIE VAN YFEil ZONDAG, 19 jn£i? algemeene vergader' tg IN 'T GROOT.,.. GERECHT. EEN VERDEDIGER VOORNIETEN. Veel geschreeuw voor weinig wol. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van't land Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaar» voor dc stad; 3 fr. voor g-chccl Belgte. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. waren tot hooge prijzen op te jagen T, en zoo te speculeeren op de schrale Een werkman, die een stuk in zij-,. r r. J,!inkomsten van den minderen man, nen kraag heeft en door de straat di0 wden m Qf yan nie_ zwijmelt, wordt b,j den nek gevat in mand die schenk( pap te brokken heeft en de wetgeversBelgische wérkliedenparlij. Is er mangel hun pollevieën aan de kleinburgerij aan solidariteit en samenwerking, of heb- de doos gedraaid en proces-verbaal gedresseerd. Een zatte pastoor wordt met allen verschuldigden eerbied in eene koets naar zijn huis gebracht, en de rijke wellusteling, die, dron ken als honderd Zwitsers zich over de boulevards doet voeren om te ont nuchteren, welnu, die zatterik laat men ongestoord zijnen weg vervor deren. Waarom dat onderscheid Foormannen of barakspelers, die met anker en zon op dorpskermissen de stuivers uit de zakken der boeren kloppen worden als gevaarlijke kwaaddoeners aanzien en door veld wachters en gendarmen zonder ge nade vervolgd. En de groote heeren, de nobiljons, de fils a papa enfin, spelen te Spa, men een eerekruis Voor de vierde maal: waarom? Peperkoeken of hespen verloten verboden aan de burgersmenschen. Op de Beurs in 't groot speculeeren, wijnbergen uit de maan verkoopen, den oogst van 1999 verlappen, kortom iets koopen en verkoopen, dat nooit bestaan heeft, dat nooit zal geleverd worden en zoo malkander ruïneeren en heel de familie in den grond boren dat is wederom met plezier toege laten. Waarom blijft dat zesde misbruik bestaan Waarom laat men den millioendief kunnen vagen, daar ze geen kies recht bezitten!! Daarom, en daarom alleen bestaat er den dag van vandaag nog zulke schreeuwende misbruiken in ons land! Alwie liet wel meent met de werkende klas, zal met ons bekennen dat de werk lieden onzer koolmijndistrikten niet prak tisch handelen, met den arbeid tc staken, op 't oogcnblik dat de herziening der Grondwet mag aanzien worden als een voltrokken feit, danks het wijs beleid en de krachtdadigheid der vooruitstrevende, elementen van het Belgisch liberalisme. De onvermijdelijke invloed der laatste werkstakingen in Duitschland, dc tergen- loopen en doet men den brooddief uitdagingen der klerikale pers en de ben de hoofdmannen den noodigen in vloed niet om een genomen besluit te dsen eerbiedigen? Wij weten het niet en verkla ren ons onbevoegd in de zaak. Yperen, 9" Mei 1891. om 8 ure 's avonds, inden GOUDEN AREND. knoopen Waarom drukken 's lands belas tingen zoo loodzwaar op het eten en ernstige zachlende omstandigheden, wel ke te hunnen voordeele pleiten, doch het is te betreuren dat de beslissingen geno- te Oostende of in hunne clubs voor^A^ y{m den £man 'men op het werkmanscongres te Parijs, duizenden en duizenden en het- - I gerecht durft er zelden of nooit zijnen iwaarom zijn voorwerpen van luxe,;en bc NV'Fe raadgevingen van de leiders bourgogne-, Bordeaux- en cham- ,^cr werkliedenpartij blindweg in den neus tusschen steken. Nog eens waarom Werklieden, die hunne vinken e ab, blind maken; boeren uit de Vlaan- Waarom moeten ver-man pour',aix een weIgeoefend leSr vormen, ders, die hunne hanen laten vechten kleine burger al zestig jaar hunne mouchardswerk hef. worden voor wreedaards en bard-,zonen zien °ptiekken vooi hun lot pagne-wijnen weinig of bijna nietuinc* werden geslagen De geheime agenten der regeering, die sinds de lotgevallen van Beernaert- en vochtige kerels uitgescholden en dik-jen zlJn PaaP en wiils zien wij de barenmutsen zulkde<!n? belachelijke.! spotprijs van edelman tiaar n,its;"on,c°' e" 's Ko"i"8 mi"iste,'s vvatertaa- hanengevechten met geweld beletten. Kasteelheeren oefenen zich in 't dui- venschieten, creveeren paarden en ontslagen? Waarom, ten slotte, worden alle wetten, alle reglementen ten voor jockeys op de paardencoursen en deele van rijken en papen gemaakt? dat is allemaal toegelaten; meer nog,IWaarom geschiedt alles ten bate van policieagenten, gendarmen en solda- bezittende idas? ten helpen zulke feesten opluisteren en doen het volk op afstand blijven. Waarom Ambtenaars en werklieden, die hunne centjes bijeen leggen om sa menwerkende maatschappijen te vor- Onnoozele waarom's! vragen belachelijke Omdat de Kamer uit welhebbende personen bestaat; omdat de Senaat men, worden met afzetting of brood-jvan nobiljons en millioenbezitteiv i-ooving bedreigd. Representanten,krioeltomdat Representanten en ministers, bankiers en andere geld-Senators, door begoede burgers, cijns zakken, die overgroote kapitalen kiezers van 42 fr.32 gekozen worden; bijeen brengen, om dranken of eet-omdat de mindere man niets in de [den naar een buitenkansje, om de recht vaardige eischen der werklieden mei eene losbranding en poeier en lood te beant woorden, en het onnoozelsle volksop- sloolje in onschuldig bloed te smoren; de gebeurtenissen te llornu hebben het he iaas nogmaals bewezen. De klerikale dagbladen profileercn van de occasie om moord en brand te schreeu wen, de exploitatie-maatschappijen bren gen intusschen hunnen voorraad steen kool voordeelig aan den man, en de werk stakers zijn op slot van rekening de bceuf der historie. Dat is jammer. IIcl ligt geenszins in onze bedoeling hier te onderzoeken, waarom er niet meer geest van organisatie heersehl in de Ten gevolge der vrijspraak van den drmen Bloed, maken de klerikale ga zetten vee! gerucht over het schitterend en verstandig pleidooi van den verdedi ger. Voor alwio dezen gehoord heeft, moc-t men veel van dien lof afnemen, want: l fs veel geschreeuw voor weinig wol Do verdediging is noch verstandig noch schitterend geweest. Zij was gesteund op dlendigen prietpraat, domme gekseheer- derij en onnoozele verwijtsels. Een eergast zou zich beter uit den slag ge trokken hebben. H r\ ri r\r\a rvnrlpooul TtVAOOO-VOPhO (J O •s.n.i«iWMn—w—a—i—attrnmvmmumi

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1