'gia'e Mcchter ïan ecn ow- PROVINCIALE KIEZING STADSNIEUWS. Nr 281. 30e Jaar. Zondag, l^n Mei 1891 Zondagsblad van Stad cn Arrondissement YPEREN» B E IV IC H T. VAN DEN 24 MEI 1891. Be werkstaking Eit Aederbrakel. LIBERALE ASSOCIATIE. Algemeene Vergadering ^an 10 Mei, Schoolnieuwsü! Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van't land. Alleaffichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: S-SO fr. 's jaars voor de stad; 3 fr. voor geheel Belgte. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. BUITENGEWONE KIESCOELEGIE DER KANTONS YPEREN. De Voorzitter van het Hoofdbureel brengt ter kennis aan de kiezers dat bij de voorstelling der candidaten, hunne aanveerding, en de lijsten der getuigen, die zij zullen aangewezen hebben, zal ontvangen den MAAN DAG 18 MEI 1891, van 2 tot 4 uren 's namiddags, in de Raadkamer van het Paleis van Justicie. Eens dit drukken, omdat het voornamelijk de .4 kwestie der herziening is die het volk tot de werkstaking geleid heeft. M. Janson drukt er vooral opdat het gouvernement de werkstakers bijzonder zou moeten doen verstaan dat er een misverstand in 't spel is. De bevolking neemt dat de midden sectie der Kamers zich niet ernstig en ijverig genoeg bezig houdt met de kwestie tier herziening en de grieven der arbeiders en daarvan is het den plicht van het Gouvernement, aan de bevolking den toestand der werk zaamheden bloot te leggen. 618 fr. 65 cent. ten voordeele van in vervanging van den lieer Biebuyck, die M. Lejeune antwoordt in naam der regeering en zegt zich niet te kunnen aansluiten bij de zienswijze van M. x Janson. De bevolking is, volgens den tijdbestek verloopen, zal geene voor-Jminister van justicie, goed genoeg stelling of aanveerding van Candida- ingelicht over de inzichten der re- tuur noch aanwijzing van getuigen geering aangaande de kwestie der meer ontvankelijk zijn. herziening. r, vnlb vnlrritmo hpm vin Gech- jaren ook, toen de gemeente-sekreta- geheel en gansch te veranderen. Spreker i»''Woe bisters aan de vergaderi„g vóór, voor „e* J. B. De Tandt, geteekend te heb ben wegens werkingen aan de ge meenteschool; B. 390 fr. ten voordeele van Louis Blommaert, gemeente - secretaris wegens onderhoud der duikers (bruggen) in 1885; C. 25 fr. ten voordeele van Louis Blommaert, gemeente-sekrefaris en Petrus Vande Velde, veldwachter, wegens liet voorstellen der lotelingen aan den militieraad voor het jaar 1889. De ilerde en de vierde daarenboven: II. Met hetzelfde bedriegelijk inzicht of voornemens van te schaden van eene of meer der bovengemelde val- sche stukken gebruik te hebben ge maakt, te Nederbrakel 1890 in vroe ger sedert min dan tien jaren. De vier betichten lachen daarmede, maar lachen groen! Zij lachten overeenige vrederechter benoemd is. Het Comitcit der Associatie heeft zich reeds tweemaal verecnigd om dit vraagstuk te hespreken en heeft besloten de onthouding aan te bevelen. Inderdaad, de belangrijkheid dezer kiezing is te gering om van onzent wege eene groote krachtinspanning te ver oorzaken.Wij zijn op hel punt het ganscho kiezerskorps je zien hernieuwen. Indien wij krachten te gebruiken hebben, laat ze ons sparen voor dit oogenblik. De achtbare Voorzitter wensebt dat de kiezingen, die zich voorbereiden, eene zegepraal zouden zijn voor de liberale partij. Levendige toejuichingen.) De heer permeulen neemt het woord in 't vlaamsch en ondersteunt de rede van den heer Voorzitter. Hij doet den ongeluk- kigen toestand der liberale partij uitschij nen en voegt er bij dat de herzienigsbe- weging, die op dit oogenblik het gnnsche land opwekt, van aard is dezen toestand 1891, ter ze ïlfd e p (laats en uren. De Voorzitter J. IWEINS. zouden nog tot ergere gevolgen lei den Het gedrag der regeering is rechtzinnig in 't geen zij doet en een ieder dient zulks te weten, zegt M. Le jeune. I Moge M. Lejeune aan de rechtzin- in de üainers besproken, nigheid der regeering gel'ooven zooveel jeX-akel ^uike jaar «v. van den burgerstand in orde te hou- algemeen stemrecht te stemmen. Wat de den. Tal van menschen waren ge- uitslag er van ook weze, zegt hij, hij zal trouwd, geboren of overleden, zonder altijd belet' zijn dan het stelsel dat wij nu opgeschreven te zijn, zelfs de geboor ten der kinders van den gemeente hebben! Algemeene toejuichingen.) De heer Voorzitter,na deze der legen- Iting M. Paul Janson heeft heden in de Kamers eene kernachtige redevoe ring gehouden aangaande de op schuddingen en de droevige gebeur- "Woensdag, 13 Mei, verschenen|brakel tenissen "waarvan op den huidigen'voor de boetstraffelijke rechtbank stond ons landje het tooneel is, ten van Audenaerde: gevolge der werkstakingen welkej P Alfons yan den Dooren, burpe- zich sedert eersten Mei overal in Bel- meester en muider te Nederbrakel;' gie te gelijk voordoen. De gunsti» prancjes Beerens, 1° schepene gekende redenaar drukt er op, da fin brouwer te Nederbrakel; het den plicht van het Gouvernement en der Kamers is, zich ernstig met' secretaris waren nietaangeteekend!!! woordige leden, die zouden begeerd heb- En wie is de schuld dat men in Ne-,ben aanmerkingen te maken,uilgenoodigd dingen zitt °ebeu-pc hebben om het woord te nemen, doet Neen 't is de schulduhschijncn dat de bestuurleden der Asso- van dekat! ciatie meer dan ooit voorstanders zijn van Wat peist gij, lezers, van den ka-j^0 herziening. De Associatie heeft reeds tholieken gemeenteraad van Neder-' 'vroeger een ofïicicelen wenseh in dien zin 3° Louis Blommaert, gemeente se- den laten toestanden te cre^aris en winkelier te Nederbrakel; e°n middeïenTe zoeken en aan' 4» Petrus Vande Velde, veldwach- tegenwoordigen werken en te heelen. Spreker zegt dat het oogenblik gunstig zou wezen eene dagorde te te wenden om het kwaad tegen te ter (en weet alles) te Nederbrakel, Beticht van: De drie eersten: I. Openbare amb tenaren of beambten zijnde met be stemmen, van aard, voorloopig het driegelijk inzicht of voornemen van le werkvolk aanzettende den arbeid te schaden, valscliheid in geschriften te hernemen en het te verzekeren dat hebben bedreven, om bij het opstellen de Kamer zich ernstig met de kwestie|van akten van hun ambt, derzelver der herziening zou bezig houden om wezen of omstandigheden te hebben de zaak weldra tot een goed eind te ontaard, met onware feiten als waar brengen. Hij zegt dat het vooral vast te stellen, namentlijk mandaten noodzakelijk is op dit laatste punt te ten beloope van: Yperen, 16" Mei 1891. 8 ure 's avonds. om ure Een weinig vóór acht ure komt het publiek in groote menigte toegestroomd. De groote zaal van den Clouden Arend is welhaast proppens vol De heer Voorzitter Cornette opent de zitting en bedankt de aanwezigen in zoo groot getal de vergadering bij te wonen. Niettegenstaande de sombere tijden die wij beleven, geven de liberalen bewijzen van vertrouwen in hun zeiven. Spreker behandelt de kwestie der dag orde: Kiezing vun oen provincie-raadslid uitgedrukt. Sedert dien, verre van achter uit le zijn geweken, hebben wij allen vooruitgegaan. Een donder van toejuichingen begroet deze woorden. Niets meer aan de dagorde zijnde, de zitting wordt geheven. De inrichting der Avondscholen is een der nuttigste instellingen, welke een be stuur daar stellen kan. Dat wordt eens le meer bewezen door de uitslagen, welke de leerlingen der Weezenschool onzer stad bekomen hebben. In hel laatste kiescxaam dat op 22 Maart plaats had,hebben negen leerlingen zich aangeboden, zeven hebben het kies- diploma bekomen. In den wedstrijd tusschen de leerlingen der lagere Adultenscholen.dic plaatsgreep op tweeden Paaschdag, namen drie leer- DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1