Buitengewone Provinciale Kiezing jj| luIesHoutekiel; m 282. 3ÖC Jaar. Zondag, 24" Mei 1801 Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. KANTONS VAN VPEItEN. van 24 Mei 1891. FRAEYS Ernest. HOUTEKIET Jules, j Paarden loopstri j den Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de posibureelen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 8-50 fr. 's jaars voor dc stad; S fr. voor geheel België. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen; 10 centiemen den regel. Reldamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Het is mergen dat het kiezerskorps der twee kantons van Yperen bijeenge roepen wordt om een provinciaal Raads lid le kiezen in vervanging van den lieer Louis Biebuyck, die vrederechter gewor den is. Wij hebben over acht dagen gezegd dat de Liberale Associalie besloten bad zich m dezen strijd te onthouden^ en de be weegredens dezer onthouding aan onze lezers kenbaar gemaakt. De katholieke kandidaat,'de heer Ern Fraeys zou dus zonder de minste aarzeling voorgesteld om in den provincialen raad te zetelen. Wat de kiezing zal zijn, weten wij nog niet, zegt baron Surmont. Sedert jaren reeds geven de liberalen geen tee- ken van leven meer. Ditmaal zal er strijd zijn, zoo het schijnt. Is dit waar, dan moeten wij hard werken om den katholieken kandidaat eene zoo groote meerderheid te geven dat de liberalen nooit geen goeste meer hebben om nog te herbeginnen. Dit is ij-del gezwets en de baron loont steld, en dat moet voldoende zijn om ge heel de slavenkudde voor hem te doen stemmen Wal is Jules Iloutekiet, zijn tegenstre ver Dit is een eenvoudige beenhouwer, die in betrekking is met lands- en steêlieden, die gunstig bij iedereen bekend is en beter dan een miljoenbezitter weet wat er dient gedaan te worden ten voordeele der èchatpliehtigen. Maar bij is niet gepa troneerd, noch van Surmont, noch van de Liberale Associatie, en niettegenstaande dit durft hij in het strijdperk treden en de plaats van provincieraadslid betwisten aan den machtigen, ondersteunden, opgehe- melden en rijken M. Fraeys. Colaert wil den lieer Houlekiet doen doorgaan voor eenen Socialist om alzoo le kunnen spreken over eene partij, die hij eene sekte noemt welke slechts de vernie tiging van Vaderland, Godsdienst, eigen dom en familie beoogt. Wij weten niet of de heer Houlekiet tot de socialistische pertij behoort, doch in 'alle geval mogen wij zeggen dat bet de medemenschen ia armoede en ellende dompelden Wie vernietigt de familien Wie zaait twist en tweedracht in de huisgezinnen Wie ruisehl de kinderen op tegen hunne ouders, de vrouw tegen baren echtgenoot, enz., enz., enz. Zijn het niet de KLERIKALEN, die door lusschcnkomst hunner politieke gees telijkheid in biecht- en preekstoelen den oorlog aanprediken legen alwio niet ge dwee voor bunnen wil buigt Nu, wij gelooven niet dat de heer Houlekiet socialist zij, en, al ware hij het, nog zou Colaert hem de misdaden zijner eigene partijgenoolen niet mogen ten laste leggen. Wij zullen zien wat de kiezers lusschen beide kandidaten zuilen beslissen, wij hebben slechts de twee tegenstrevers wil len wikken en wegen en wij vinden dat dc volksman meer verdiensten heeft dan de rijkaard. Dus allen gestemd voor socialisten niet zijn die de vernieligingden moedigen legenslicvei vanFiaeys. willen van al hetgene de zecmer Colaert wel dat hij, om zulke taal te voeren, niet provinciaal Raadslid worden, ware 't niet t0 veel rej;cnt 0p de schranderheid zijner dat een liberaal, de heer Jules Houtekiet, zich builen de Associalie, als kandidaat voorstelt. Baron Surmont, die in de vergadering der kathol ijkc Associalie de lofspraak ge maakt heeft van M Fraeys, heeft, bij ge brek aan goede redens om die lofspraak te verrechtveerdigen, laten verslaan dat de kandidatuur van dezen heer eene vergoe ding was voor de teleurstelling die hij den 19 October onderslaan heeft. Iedereen weet dat de he°r Fraeys als kan didaat op de lijst der katholieke Gemeente raadsleden moest verschijnen; doch door partijgenoolen. Weihoe! de liberalen geven sedert jaren geen lecken van leven meer en ditmaal zal er strijd zijn. Knoopt dit aaneen! En om in dien strijd de zege te behalen moeten de klerikalen hard werken of 't is baron Surmont die 't zegt de libe ralen die geen teeken van leven meer geven zouden nog wel den provincialen zetel voor Fraeys neüze wegnemen. Nu, wat is Fraeys De beer Fraeys is een rijke Bruggeling, die zich in Yperen is komen vestigen cn bijna gansch onbekend is. Hij weet zoo- zekere in omloop zijnde geruchten, h eb-j veel over de belangen der kantons van ben de klerikalen liet voorzichtig geoor- Yperen le spreken als een blinde over de deeld die kandidatuur tijdelijk leverschui-Ueuren. Maar luj is de kandidaat, door ven en nu, om hem te troosten, wordt hij baron Surmont aan de klerikalen voorge- aanhaalt. En lot bewijs: Wie brengt bel Vaderland in gevaar? |Wie is dc schuld dal de werklieden op staan cn zich verzetten tegen de willekeu rige wetten, die loodzwaar op den werk man wegen De KLERIKALEN Wie maakt er misbruik van den Gods dienst om tot zijn doel le geraken De ZONDAG 7 JUNI 1891. Lengte der loopbaan, omtrent 827 meiers; o Programma: Om 3 ure: Paarclenloopslrijden. 1° Prijs der Beschermende leden, (Welter Handicap), 600 fr. voor. alle paarden die, sedert 1" Januari 1891, nog KLERIKALEN,want voor hen is de Gods-!geene som van ^QOO fr.gewonnen hebben, dienst slechts een tooverwoord waarmede a[s COn of cenige prijzen. Koslclooze zij de verdwceple menigte bedriegen en uilbuiten. Al wat zij beoogen, al wat zij verrich ten geschiedt in den naam van den Gods dienst en zij hebben zelve zooveel religie als iemand die nooit geen Godsdienst ge kend heeft. 1 Zijn bel de KLERIKALEN niet die gedurig en in alle lijden den eigendom van een ander ten hunnen voordeele heb ben willen vernietigen?Zijn zij liet niet die vroeger met de tienden en de doode hand (en zij zouden 't nog doen, ware t mogelijk) zich alles toeeigenden en hunne) inschrijving, verbeurgeld 15 fr., de ver- beurgelden aan den tweeden. Afstand, 1,200 meters. 2" Prijs der Yperlée, tusschenland- selien bereden drafloop, (Handicap door afstand). Prijs: 700 fr., waarvan 400 fr. aan den eersten, 200 fr. aan den twee den en 100 fr. aan den derden, voor alle paarden. Gemeen gewicht: 70 kilogr. Afstand: 3000 meters.—Inleg: 35 r. ten voordeele van het wedrennenfonds. 3*"Prijs van de stadsplatte vluchtlo: met eisctring). 600 fr., vooralle paar den van 3 jaren en daarboven, te eisc 3,000 fr. Inleg: 30 fr.; verbeurg 15 fr. Gewicht3 jaren, 65 kil DE TOEKOMST -.Ti- - i '.,1^„nlA <D O

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1