IV* 283. 3öc Jaar. Zondag;, 31n Mei 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEUEA. STAD YPEUEN. Een tijdbegin van vrede. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMliDESTRAAT18, en op al de posibureelen van't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaars voor dc stad; 3 fr. voor geheel Belglfc. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Ingeschrevenen Gelal kiezers Nietige briefjes Geldige briefjes Volstrekte meerderheid MM. HOUTEKIET, Jules FRAEYS, Ernest Het hoofd bureel onderzoekt Ns4, 5 en 0 4° Bureel onderzoekt N" 7 en 8 5e Bureel onderzoekt N8 5 en 9 8" Bureel onderzoekt N" 1 en 2 Totaal der Stemmen. 3612 819 522 568 612 2521 35 16 18 23 92 2429 1215 224 105 219 280 828 559 401 331 309 1600 Gelijk men het heeft kannen bemerken, de kieskotjes waren geplaatst den Mei gelijk zij het ten allen tijde hebben geweest. De klerikalen hebben te ver geefs gevraagd dat zij het zouden zijn gelijk den 1" Februari niet tegenstaande hunne woede en hunne protestation heeft de wet gevolgd en de kteskoljes geplaatst geweest gelijkvormig de wet. Men verzekert dat de klerikalen de vernietiging der kiezmg van Zondag vragen. de lucht scheppen. Dit was vroeger ge daan, maar zonder ernstige zwarigheid. Heden gaat het zoo niet meer. Wat hadden de klerikalen noodig dc liberalen, die zich in dc Drij Leliën be tonden, te tergen? Waarom moesten zij [er binnen gaan Is dit niet genoeg om twist te zoeken Waarom moesten zij in den Gouden Arend gaan? Was het nogeens niet om hunne handen te wellen De Drij Leliënde Gouden Arend zijn herbergen waar de dragonders der Hondstraat en der Meenenslraat nooit gaan. Zag men ooit benden jonge libera len de klerikale herbergen overweldigen, bijzonderlijk op de dagen van opgewon denheid Hoe zouden er geene twisten en schermutselingen uit voortspruiten Van de herberg komt men op de straat, men schreeuwt, men zingt, men fluit, men veracht zich wederzijds, men wordt kwaad, het bloed kookt, men speelt met den stok en het regent slagen, tien klup pels op éónen rug, dc jonge heer V.D.Y. weet er van te spreken; de vechtpartij Sedert de klerikalen ons aangekondigd hebben dat met hunne aankomst een tijd begin van vrede zou heerschen,heeft men zich dikwijls afgevraagd waarin dit lijdbc- gin wel mocbl beslaan. Tot dan toe ge loofde men der, vrede genoten te hebben, dewijl ten allen tijde de burgers onzerj goede stad Yperen,ofschoon zij van denk-j^j,., Jn jggg was wijze verschilden, de eene liberalen, de y0|k (iat Z1Cj, 0YCro-af elk tot er van „r--- den waren zin van dit woord tijdbegin' wordt algemeen, alles is verward, aanval- van vrede te verstaan. Zondag, 24 Mei, Iers en slachtoffers, en in die wemelende hebben zij een der tooneelen van dit tijd- bende, waar de slokken en de armen zich begin van vrede bijgewoond. Sedert de doorkruisen, bijlen verraderlijk dc kwaad- dagen van 1830 heeft men nooit iels der- ste der klerikale bende in de liberale bee- geiijks gezien, en dat onder het oog der nen, en er vloeit bloed. 'l Is het lijd- OVERHEID. begin van den vrede. Men heeft,wel is waar, niet geplunderd De politic komt cr voorzichtig lus- elen, onzerj lijk in 1830, maar was hel min schrik- schen. Zij ziet klaar, zij ziet wel van w denk"ikoliik? In 1830 was het't schuim van't het ongelijk koml, zij moet beteugel andere klerikalen, elk tot verschillige graden, elkander genoegzaam verstonden om zich het leven verdragelijk, altijd en zelfs dikwijls aangenaam te maken; dat de orde maar zeer zelden gestoord was, en toen zij het was, T was zoo weinig, zoo weinig, dat men er niet van sprak, is. daar ook, ondervinding, maar hare aan al de baldadig-,maar heden die men weet; Zondag laaie'. was De overheid het eene verhevenere, bene verantwoorde- hand is zonder ^«uuu^, lijker, eene beier opgevoede en bijgevolg niet geoefend, wal gedaan.... Zij weet eene plichtiger klas. n'el wat aanvangen. n En de uitdagers, en de opstekers, en' De geesten zijn zoodanig opgewonden de rechlstreeksclie en onréchtstreeksehe dat de overheid zelt (wij willen zeggen c, daders dezer geweldenarijen, moet men dezen die haar vertegenwoordigen) niet een onweder in een glas water; de politie,^ zegnen? Als wij de zaken zullen ge- meer geëerbiedigd is; in plaats van uoor -J zoet en gemakkelijk leven; men e„d hebben zooals zij zijn, zal men ons hare tegenwoordigheid de orde te herstel- had een z drift telen, vuurt zij nog de gramschap aan. En wij uil 'l is liet tijdbegin van den vrede zag de gendarmen maar bij. hunne dieven- beschuldigen van uit politieke kar; de overheid was geëerbiedigd en voor g rekcn; men zal ons zeggen dat -- y wat het straatgeraas betreft, deze die eiu (,aak spreken en dat wij onrechtvaardiglijk Eindelijk wordende liberalen in uen elders nooit zou gezien of nooit hooren onze tegenstrevers met al de schulden be- bak gestoken en dc klerikalen zijn mét van Spreken hebben, zou niel hebben ge-ijgdgn. nochtans zouden wij liegen vaderlijke zorgen geleid, de eene, met ul weten wat dit zeggen wilde. Dit moclit;indicn w« zeg(jen dal de klerikale partij den eerbied dien men aan zijnen rang ver dus voor vrede doorgaan en, waarlijk, 't ecnc geheele reeks droeve jongens nevens schuldigd is, naar den frontage óuisse, was de vrede. eenige trolsche en moedwillige: opleiders êen tweede naar hei politicbureel, waar Maar de klerikalen hadden ons iets be-bezit, voor wie dc twisten koekebrood hij in vrijheid gesteld wordt vooraleer den tors beloofd. Wat? 't Is, gelijk wij lieten de gevechten hun eereveld zijn, en die drempel le hebben overschreden, anaeien komen te zeggen, hetgene men zich af-Jzooveel te moedwilliger zijn dat zij den- slaan op eene» liberaal, dien men naar vroeg, en er zijn lieden geweest die on- ken temogen rekenenop de toegevendheid hel politie bureel leidt, gelijk op email \i i I o i i1.,„ ,1, mi rl.i n.-Uiiio «e.lii int. een oo .ennnt hunner overslen. noozel genoeg waren om le denken dat de of op de bewondering vrede iets anders was dan het ne zij ge-j Op eenen dag gelijk dezen van Zondas kend hadden. Nu moeten zij bc innen met is het zeer natuurlijk dat de twee partijen een jongen 'zak, cn de 'onder de schijnt een oo .enbliK sield tc worde a \a.i dolhond, met een kienkalen politie leiding kluppel gewapend, volgens de omstandig heid. Men vecht hier, men kijft daar, in den Arend breekt men tafels, ruiten, glazen, en geheel den avond gaat voorbij in gehuil, in gekijf en in vechtpaitijen die van het tijdbegin van den vrede de schoonste wanorde maken die men ooit gezien heeft. En dit dagleckeni sedert de kiezing van 19 October cn dat verbetert nog altijd. Wat zal dit alles geworden? Wij hebben niet de minste goesting een vuur aan te stoken dat reeds maar te ge weldig is, maar het is ons toch wel toe gelaten aan onze meesters tc vragen of zij nu verstaan dat het niet genoeg is onder steund te worden door schaamteloozc be zetenen; dat bet niet genoeg is de macht cn het gezag te bezitten, het is noodig dat de vrienden waarop men zich steunt, een gezond oordeel hebben en niel verleid zijn door bedriegelijke en uilsluitelijke inge vingen; dat het gezag maar geëerbiedigd wordt voor zooveel hare oorsprong zuiver zij en dat de macht cn het geweld nooit de orde en den vrede hebben voorlge- braebt. Ah! alles is niet rooskleurig in deze wereld, en zooveel te min rooskleurig dat men meer rooskleurig papier gebruikt. Programma van het Gonccrt, welke zal plaats hebben, morgen Zondag, 31 dezer, om 8 ure juist 's avonds, in.de groote zaai van den Gouden Arend, door dc li beralen van de stad: 1° Ouverture de Vopéra Inès, J.Goetinck. pour symphonie. ,o (xSerenade mélèht&oliqueTschaikbwsky Polonaise, pour vioion Wieniawsky. par M Jino Sarton.i. 3° Air de Psyche, pour chant, par Mll° A. Delhaye. 4° Fantaisie pour violoncelle, par M. Henri Jillet. Tarantella, pour piano, par M'u Vandermeerschaut. fi0 (a Berceuse, (u Rondo, pour vioion, par M. J. Sarloni. (a Chanson d'exil, 7°(n Amour d'unjour, (c Boujour Suzon, chanlé par Si1" A. Delhaye. Ro (a Rêverie, Dunkier. (n Tarentellepour violoncelle, Popper. par M. H. Jillet. Q0 xUne chanson de jeune file, A.Dupont (b Bacchanale, pour piano, Chopin, par MUc Vandermeerschaut. (a Chanson de printemps, Mendelsohn io°(b Pizzieatiduballet SylviaL.Delib s (c Flirtation, pour symphonie, 5 Thomas^ Servais. Liszt. Consola. Juirano. J. Sarloni. J. Refer. J. Sarloni. DE TOEKOMST I I. Prth nn 7n n I nl I/loov» 711 71/"»! U'Ol VB 11 \YQ31* - -- - -• J L „..nmonb.vn non li.lt IJ CU seggeil, uLIqUIIo lllull LI Lu al~ ZdJUYUUl IC 111UCU \V 11 i t J i tut*»/ /jij v*v^j.a v t - i j D f Steek.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1