IV 284. 3®c Jaar. Zondag, 7» Juni 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPÉREN. 't Ss nog ver van gedaan. Nog over herziening. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de posibureelen van't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: $-50 fi*. 's jaar§ tooi1 «lc stad; 3 fr. voor geheel Bclgt®. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN IIET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. i klon „af willen zü nu de eigen 15° De discussie in de Kamer over hel oogen der cijnskiezers te openen en beu Aanliechtlllgsmakelmg. vfaaI^X ziel uit het jceeds ziek lijf door de middensectie aangenomen onl- vrijwillig afstand van hun voorrecht te Sedert eeuwen heeft Frankrijk ge-kloppen; J ken doen. tracht ons land in zijne klauwen te krijgen.Daarin is het slechts ten deele gelukt door ons Fransch Vlaanderen te ontrukken. Nooit heelt het de hoop laten varen dat bloeiend land geheel in te pal men, en verschillende malen gedu rende deze eeuw hebben de ontstan- digheden alleen het belet dien gelief- koosden droom te verwezenlijken. Op dit eigenste oogenblik schijnen de mannen van chez nous er meer dan ooit op gesteld, dit doel na te streven.Maar daar de stoffelijke aan hechting door geweld, dank zij de macht van Duifcschland,thans buiten hun bereik ligt, trachten zij hun doel langs een omweg te benaderen en leggen er alles op toe om den geest van ons volk eene verfranschte rich ting te doen inslaan. De nieuwste zaak die in dien zin op touw gezet werd is het stichten zaak zal wezen: werp; "Welnu zonder tegenstand zal dat 16" Verzending naar den Senaat: be niet o-ebeuren en alle verstandige noeming eenercommissie; verslag; vaderlanders zullen weten weerstand 1~' Discussie in den Senaat, te bieden aan de Fransche propagan- 18° Terugzending naar dc Kamer, als de welke ons land naar den afgrond de Senaat er wijzigingen aan toebrengt; leidt en waarvan het klaarste doel is:j 19° Eindelijk de koninklijke goedkeu- aanhechting van ons land bij Frans- ring. rijk op tijd en stond. De Middenafdeeling heeft besloten, dat er in princiep noodzakelijkheid bestaat om de Grondwet te herzien. Opperbest! Vele personen denken wellicht, dat de herziening nu in drij tempos zal geschic- den en weldra in de Grondwet ccn nieuw kiesstelsel zal ingeschreven worden. Welnu, daar zijn wij nog ver af. Ziehier wat er nog allemaal moet ge beuren eer de herziening eene afgedane 1° Nieuwe bijeenkomst der middenaf deeling om het verslag van VI. De Smet En de herziening is klaar, maar dan is nog alles niet gedaan. Dan zal er nog meer dan een jaar noo- dig zijn voor het opmaken der nieuwe kiezerslijsten, het nazien cn openbaarma ken derzelven, het toelaten aan de burgers van ze na te zien, enz. En als dat volbracht is zal er eerst overgegaan worden lol hef kiezen der Kamers, voortvloeiende uil het nieuw kiesstelsel. Zooals men ziet, is hel nog ver van lachen. Want, dat men het niet uit liet oog verliezc: de klerikalen zullen wel een handje toesteken om de koppigheid der cijnskiezers te versterken. Verplicht cn gedwongen heeft de Mid- denscctie de revisie in grondbegin aange nomen; ook slechts door dwang en ver plichting zal dc klerikale meerderheid zich bij dc herziening aansluiten. Maar de cijnskiezers moeten het laatste oordeel uitspreken, en hun vonnis zal zon der beroep wezen. En daar de paperij innig overtuigd is, dat een nieuw cn uitgebreid kieskorps onmiddelijk stemmen zal En het verplicht onderwijs, en den persoonlijken dienstplicht, twee zaken waar diezelfde paperij den duivel in per soon aan ziet, zoo zal zij inspannen wat trekken wil, al haren invloed gebrui- ..en, al hare geldmiddelen wagen om kost ,wat kost den triomf der revisie le beletten, Eens de revisie gestemd zijnde Ka-ja, deze zoo noodige hervorming mis- mers van rechtswege ontbonden. schicn nog voorjaren lc dwarsboomen. Nieuwe wetgevers moeten dan gekozen! Dc zwarte kliek is le machtig in Bet- eener Section Beleje de Valliance Francaise,0 die zich ten doelstelt: de répandre et|de Naeyer te hoorenen, zoo t past, goed de favoriser l'étude ainsique l'emploile keuren; worden..., ongelukkiglijk door de cijns- gie, het fanatism le diep ingeworteld en de la langue francaise en Belgique et 2° Op 't dagorde stellen van liet voor- /aeze,.s 0//ee« Daar ligt de ergstepét korps der cijnskiezers lc weinig, al te plus spécïalement'dans la par tie fla- stel in de Kamer en bepaling van den dag strunkelsteen voor het welgelukken der'Weinig op verstandelijk en staalkundig mande de notre pays. der discussie; [herziening, zoo schreven we in een vorig gebied ontwikkeld. Zoo vinden die kerels dat ons on-J 3° De discussie in de Kamer, die long artikel, en de toekomst zal het ons weid ral Qp dcn poop t,oe blijven dc zwarts kas- derwijs nog niet genoeg verfranscht kan duren, vermits er allerhande voor-^oonen. -sen nog beschikbaar, om de zegepraal van is! Dat er nog niet genoeg gedaan stellen nog kunnen gedaan worden; j pe cjjnskiezers immers, zitten nu al 60 den dornphoren le koopen met de macht wordt ter verfransching,ter verstom-j 4° Na de stemming inde Kamer ver-jaar aail 't scholellje; zij alléén hebben !van '1 goud. ping, ter verbeesting van ons volk zending van hel voorstel aan den Senaat; recht van spreken; aan hen het groole' Ons verfranscht onderwijs heeft dej 5° Verzending van het voorstel in den \vooid: de andere Belgen hebben niets te hoogere klassen van het lagere volk Senaat naar eene commissie, denkelijk zeggen, niets inde pap te brokken; zij j.j. ..j._ zjjtl niemendalle en tellen slechts voor den schoot laten zinken? gescheiden en belet dat iets van hetcene bijzondere commissie; verstandelijk kapitaal, door die klas-j go Djscussie inde commissie en aan- sen gegaard, zijn weg vond onder de duidin„ van een verslaggever; lagere; thans zijn die klassen, danki Moeten deze waarheden ons doen waa nhopen? of ons mismoedig het hoofd op eene groote zero. Het zou dan wel verwonderlijk mogen aan die ellendige verfransching, bui- I r Opstel en goedkeuring van het ver- heelen, en wij aanzien het haast voor ten de mogelijkheid om «enigen blij-;5 '|0' f de d de gtelHng jn don Senaa, yenden invloed op het volk te oefenen I d- d(m d dcr discuSr,ie; terwijl de priester, gewapend met het wapen der taal, sedert zestig jaar dat volk heeft gekneed naarzijne leering! En men vindt het tafereel niet mooi 9° Discussie in den Senaat; •10" Koninklijke goedkeuring; •11° Ontbinding der Kamers en bijecn- genoeg Onze dochters kweekt men ftep'ng van het kiezerskorps binnen tot ellendige, nuffige, verfranschte dagen; papegaaien, die er lang zouden voor ^ereemging om trouwe \ai. i. zijn liaar mondjeaan een kloek woord binnen de twee maanden, uit eigen taal te bezeeren; onze jon- Algemeene discussie in c amei. gens worden gebakken toUchauvins Verzending der ontwerpen en voorstellen en dat voldoet nog niét: De bestendigefcot herziening naar dc sec les en van woelzieke ruziezoekers van Europa seclies naarde micidensec te, Dat volk dat hun gedu- 14" Onderzoek in de middensectie en 'rdpfvnwen zoo menig- benoeming van een versla.'gever; wille rend Verre van daar! De verongelijkten vormen de meerder heid, de van politieke rechten verstokenen eene onmogelijkheid, dat de 120,000 zijn het overgroote getal en dat getal cijnskiezers welke ons land telt, zon maar goedsmoeds hun schreeuwend voorrecht naar den- weerlicht zullen schuppen, dat ze ineens Jan Goedzak worden en zul len zeggen: welnu ja, we hebben wij al zoo Jang den boterham jtllecn binnenge speeld, komt gij nu in l vervolg maar meesmuilen. Die genereusheid mogen we volstrekt niet van de cijnskiezers verwachten. En dal men ons niet verkeerd begrijpe; wij hopen niet dat zij de uitbreiding van stemrecht weigeren zuilen maar wij vree zen liet; ja, wij vreezen sterk, dat er erg', dineren zullen moet- eb. ww om de zal over liet kliekje bevoordeelden zege pralen coiile que coute! klinkt het niet, dan bolst het maar! In de Kamer heeft de beraadslaging over hel openbaar onderwijs alweer hel vuur aan liet buskruit gesloken. De klerikalen zouden op nieuw eenige normaalscholen willen afschaffen. Ook M. Compcrnolle, de afgezette Mee- nensche afgezette onderwijzer, werd door sleur Tack, het Kortrijks kieken, aange vallen. Komaan heeren schoolafbrekers,brood- benemers en sloven der bmJom.mrn, s ft DE TOEKOMST uui igj^ v i ;.iu u li et tciieLtJüi met lüuui i v Keuswuiuüu isiiuiAvino r> t L- IJCUiOlI, V. H IV tj t»v.u .V... j- ii i... .i x.u i r\ Krv*?/-\iwv>rlr>olr]rvn voor-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1