Kr 285. 30e Jaar. Zondag, 14n Juni 18DSe Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPKRlM. Het avontuur van broekmioister Deburlet. Renteniers en Renteniers He propaganda e ii de processiën. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDKSTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaar» voor tic stad; 3 fr. voor geheel Beïgic, Builenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen d frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Het personeel van de ministeries lacht hartelijk met de avontuur dat is voorgevallen aan minister Debur let. Eenige leden der linkerzijde, waar tusschen bijzonder MM, Hanssens en Buis hebben laatst in de Kamer het ministerie aan den schandpaal ge spijkerd dat sinds 1884 zoovele scho len heeft afgeschaft, zoovele onder wijzers op straat heeft geworpen. De arend van Nijvel wilde het schandig gedrag zijner voorgangers MM. Meiot, Devolder, Thonissen en Jacobs vrijpleiten en daarom vroeg hij aan zijn personeel dat men eene lijst zou opmaken, het getal onder wijzers, onderwijzeressen, bewaar- en gemeentescholen die sinds 84 werden afgeschaft en hoeveel klerikale scho len er werden aangenomen. M. Deburlet vond de lijst zoo ont zaglijk groot dat hij uitriep: Maar dan gaan. Daarenboven zijn er 301 ge meenten die hunne eenigste officiëele school bij, koninklijk besluit hebben zien verdwijnen. Die cijfers zijn officiéél 1 Wij zijn benieuwd wat minister Deburlet in de Kamers zal komen vertellen D'hislorie van den bekrozen pot, die naar eene of andere bezigheid uit te zien? den ketel verwijt dat hij zwart is. Voila!j't Is immers te schandalig en te walgelijk Aangaande IipI afschaffen der wacht gelden van de onderwijzers in beschik baarheid, zoude Bcernacrt in eene verga dering der rechterzijde gezegd hebben: Dat het altijd gevaarlijk is in eens die 600 mannen op straat te zetten en men zachtjes aan die onderwijzers moet trachten af te danken en hun armzalig bestaan tc onlnemen. M. Beernaert wil de kiekens dooden zonder ze te doen schreeuwen. heeft de linkerzijde cj Na een oogenblik overwegens schreef hij op het dossier: Ik heb niet Wij lezen in een kadoddersbladje: Er zijn in ons land 4,896 katholieke priesters, die van den Staat trekken, en zij ontvangen te samen 4,362,315 fr. Die cijfers moeten echt zijn, vermits De papenbladcn van allen kaliber hel pen de dief-diefschreeuwers een handje toesteken, en keffen en blaffen op hunne beurt achter de afgedankte onderwijzers En alle jaren komt cr een klerikaal Kamerlid op bevel van zijne luie zwarte bazen, de arme afgestelden van de hoogte der parlementaire tribune bespotten, door hun het woord renteniersals een brand merk naar het hoofd te slingeren Renteniersl de weggejaagde onderwij zers? Welke lage en laffe beschuldiging! ebben die trouwe ambtenaars vroeger om er langer over uit te weiden! Maar als er renteniers in ons ban deken bestaan, dan zijn het wel stellig de papen Vóór een ander zijn werk begint, heb ben zij reeds hunne pree verdiend. Ze prevelen met de gauwte eene klad latijn, en op een half uurtje is alles amen en uit en de daghuur gewonnen. 's Zondags rammelen zij een sermoen af, dat men hun in 't seminarie beef opgestoofd, ze kletsen wat wijwater in 't rond, drinken eene ferme scheut wijn, en alles is geflikt. gen niet meer besteden kunnen, om aan een ultramontaansch voddepapierlje ze de veredeling en de verstandelijke ont wikkeling der jeugd temogen arbeiden! Men heelt ze brutaal weg aan de deur gesch upt. Men heeft ze dus verboden van le wer ken, en naderhand komt men lien van Sinds'!884' 'c^er bijzondere buitengewone toelagen.jlffjaardij beschuldigen! Werden 192 bewaarsch. afgeschaft;' Daar elke pastoor tenminste zijn 5 a! a!s de papen toch zoo bang waren En 274 klerikale bewaarscholen 6000 fr. per jaar wint, kost dit leger,voor Hebt der wetenschap, waarom hun geid verdiend zonder werken? Zijn ze wel ooit te lui geweest van te Het minste dat ze hunne pastorij ver slaven en te wroeten tol welzijn van de laten; twee latijnsehe woorden, die ze in hun toevertrouwde kleinen? de kerk uitspreken; eenen mondsvol, dien Hebben zij er soms om gebid en ge - ze geeuwen of zingen; een ander frakske smeekt om tot nietsdoeners verwezen le dat ze aanschieten dat alles gebeurt worden? tegen klinkende species. Boter bij den Is het hunne schuld, dat ze tijd en zor- visch, en ze zullen u helpen; gevraagd wat er af gesehaft werd maar mededeelt. icat ei nog overblijft! Wie had ooit kunnen denken dat er in Ziehier eene trou we kopij der lijst, ons klein landje 4,896 pastoors bestonden. die minister Deburlet deed opspnn-| n a i, i. Dus 4,898 meidoeners waaraan de gen, beschaamd over het werk ziineri voorgangers. (Staat 4,352,315 fr. per jaar betaalt, zon werden aangenomen; 843 gemeentescholen van lager on derwijs afgeschaft; 1,501 klerikale scholen van lager onderwijs aangenomen; 14 Staats-normaalsch. afgeschaft; 28 klerikale normaalscholen aan genomen en geldelijk ondersteund; 1,247 officiëele scholen voor vol wassenen afgeschaft; 134 klerikale scholen voor volwas- groolsle robbers, senen aangenomen; Ziedaar voor de scholen. Ziehier nu voor het onderwijzend korps. 1,168 officiëele onderwijzers en on-0p wachtgeld gestelde onderwijzers, derwuzeressen werden in beschik-! 7 baarheid gesteld met schorsing ran,c° le dal w liun ambt- van botlenvagerij geen luier schepsels, 304 hunner hebben eene merkelijke geen vadsiger nietsdoeners, ja geen fermer vermindering van traktement onder- renteniers onder de zon loopen dan zij. per hemeldragonders ons dus jaarlijks vooi\'1ee^ lljC>n ^an onderwijzers niet bevo- onderhoud, zoowat 39 niüüoeti fr.!! ^cn van s morgens tot s avonds vaderon- En zeggen dat al dit geld dient om ons zen' htaniën en schietgebedekens aan te te verstompen en te verslaven. ieeren? Hunnen eed van indiensttreding getrouw, zouden ze stellig en vast aan dit belachelijk gebod gehoorzaamd hebbern Baas is baas, en de onderdaan moet maar gehoorzamen: met of zonder goesting! Maar neen! men zendt ze wandelen en men durf hen daarna beschimpen, dat ze bunnen tijd mei wandelen doorbrengen. En 't minste dat een onderwijzer in disponibiliteit een paar honderd franks per jaar kan verdienen is er seffens een Pourbaix bij de band om dat schelmstuk le signaleeren, en oogenblikkelijk worden die verdiende centjes van zijn wachtgeld afgepitsl. Wie zou dan nog den moed bezitten om Dief! Diefroepen de musschen ach ter alle vogels, en ze zijn zeiven de de onbeschaamdstc pick-pockets van 't vliegend geslacht. Zoo ook doen onze papen. Luierikhen! nietsdoeners! renteniers schreeuwen zij dagelijks en op alle tonen achter de vunl ge geen duimkruid afstuiveren berniquel ze laten u bont en pront stikken in uw vet, die gebruinde boerejongens Ze hebben noch voor vrouw noch voor kinderen te zorgen; 't zijn pure! zuivere! jongmans; ze leven gelijk God in Frank rijk en na twintig jaar pastoorschap laten ze 80 ja 100,000 franks aan neven en nichtjes achter, met 'nen vollen wijn kelder! Ziet lezers, dat zijn litierikkcnl dat zijn nietsdoenersl dat zijn nu eens de echte resitessaerfe! Gebeurtenissen welke onvermijc gevolgen zullen na zich slepen, indien zij blijven voortduren, zijn sinds eenige maanden voorgevallen in verschillende gemeenten waar de vooruitstrevende- en werkliedenpartij hare meetingen inrichtte ten voordeele der herziening en het alge meen stemrecht, Te Waelhem, Zonnebeke, Saventbem, Wylschaete, Konings-Hoyckt en andere dorpen, werden de sprekers op eene wijze onthaald, die getuigt dat de menigte (ge- DE TOEkïOMST H

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1