STADSNIEUWS. 30e Jaar. Zondag, 21n Juni 1891. Zondagsblad Tan Stad en Arrondissement YPEREN. De heilige inkwisitieraad te Room. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 9-50 fr. >s jnars voor dc stad; 3 fr. voor geheel Belgte. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Yperen, 20" Juni 1891. Praten zijn geene oorden. Het merkwaardig verslag over den gel- delijken toestand der stad, dat burgemees ter Surmont den 6" dezer in de vergade ring van den Gemeenteraad aflas, en welk zien hunne beloften te volbrengen, heeft burgemeester Surmont een uitvlucbtsel gevonden om het volk te paaien en zie!» uil den slag te trekken. Dit uitvluchtsel beslaat in bet beroemd verslag dat hij komt uit le geven en waar door hij wil doen gelooven dat, indien al de aangekondigde groolsche werken nicl t .verricht worden, het dc schuld is dei wn reeds in het Nieuwsblad en het' J t i ii a liberalen, die de slad in eenen afgrond Journal d Ypres gelezen hadden, werd deze week van huis tol huis rondgeleurd, opdat de Yperlingen zouden kunnen oor dcelen over het vernuft en de schrander heid van hunnen burgervader. van schulden gedompeld hebben. 41s de vos de passie preekt, Boeren waclit uw ganzen. Dit wil zeggen: laslenbetalers, maakt u gereed; er is schuld en wij zullen de op- Met dit verslag te vervaardigen, wdde.^^^ mQ(^n vcrhoogcn; er is schuk, burgemeester Surmont cijfers °P clJfersjen wij kunncn niels doen verrichten; er stapelen, rekeningen en begrootingen he- ,g en wjj zul,cn de begrooling van kelen, om te bewijzen dat de liberalen ondmvijs mopten vermindcren; er is geen versland hadden van besturen en da en onderwijzcrs Cn on- al wat zij verricht hebben slecht is of veel derwijVeressen zullcn wat ingekort wor. eenc goede inrichting der liberale partij zen zijn, benoemen zij op de bureeien des te wenscben laat. Met hel uit te geven, trachtte hij zich den. En alzoo wil burgemeester Surmont met zijn verslag de Yperlingen om den nog ontbreekt. Integendeel is de klerikale partij gesta dig in volle werkzaamheid; zij rust geen oogenblik om hare krachten bijeen te houden en er nieuwe aan le werven, 't zij met lisl of geweld. Overal is zij meester van de kiezerslijsten en spaart geene moeite om dezelve te kneden en te erkneden De herziening der Grondwet zal de geestelijke partij geheel en al gereed tot den strijd vinden, terwijl zulks het geval met de liberalen niet zijn zal. Is dit misschien de reden dat de bis schoppelijke Pair ie van Brugge voorhoudt dat het algemeen stemrecht de formule voor de samenwerking der partijen zal zijn tot het bekomen der herziening van de grondwet. Is dit met volle meening gezegd of zal bij .lenige dagen wederom verande ring komen. Wat er ook van zij, burgersslands eenen nieuwen bediende in de plaats van II. Creus, een ouderling die veel last van kinderen heeft en die met eene ware zelfopoffering altijd zijne bedie ningen waarnam. En wie noemen die godgewijde pijpekoppen? Nu die pilaar bijter verdiende zulks ook volop, want de man is zes maanden pater geweest en heeft zonder trommel of trompet het kloosterleven vaarwel gezegd om op ons stadhuis als beambte op te treden. Nu om logiek te zijn, moeten dc pijpekoppen, paternosterknabbelaars, wijwaterlek kers en keersesnuilcrs toch wel het vet van den pot aan oude paters of vetbroerkes afslaan. 't Ziet er hier proper uil! X. Laatste Nieuws. Een -11 jarige knaap, de genaamde II. 'I is meer dan noo- Tres>"' was Zondag °P ccnc" muur Sc" dig dat de liberale partij kloeke levens-pommen 0111 eon vogelnestje rooven, zelve te ^wierrooken en ledoen gelooven tu.o jden doen geiooven dat de'krachten en werkzaamheid aan den dag toen hii met ecn deel van d™ muur naar dat hij, sedert hij op het stadhuis zetelt, kiekcns hooi e(en_ Maar alles ontdekt heeft wat de bestendige De- pra(m e oorden. putalie niet ontdekken kon en wat Con-| troleur Colaert, gedurende de drij jaren Re Eibcrale Partij, dat bij controleert, nooit vermoed heelt. legge. beneden tuimelde. De onvoorzichtige werd Maar!! Integendeel, sedert korten tijd,me^ geroken been en verbrijzelden sche- schijnl de liberale gemoederen meer dan de'> 'n cen ''ce^ hedenkclijken toestand ooit verslagen te zijn, in plaats van mei'°pgcraapt en naar het gasthuis ovcrgc- De onverschilligheid is eene kwaal van moed en kraclit, hand in hand, vooruit le ljrac''f> waar de noodige zorgen hem toe- Volgens hem is de financicele toestand 011zen tijd geworden. Meer dan ooit hoort'gaa0) en de werkman meer dan ooit ie'sedicnd worden, der stad allerslechtst. In plaats van geld mcn velen zeggen: wat raakt mij de poli-'ondersteunen, laten zij den burger of vindt hij een te kort van 75,000 fr., en (ick'werkman varen. palati patata. Het is u dan onverschillig hoe en door ktl va.lke zijn de gevolgen van zulke Maar die beweringen zijn zóó rechtzin- wje de stad of 't land bestuurd 'wordt. Dal1 Dandelingeii? iedereen weet ze nig als al de beloften die burgemeester js (je iaaj niet van een vrij man. Woensdag stond de Lombaardslraal bier gansch overeind Surmont en zijne collega's vóór de kiezin-. Waar is de tijd dat bijna al desleden gen deden. jvan West-Vlaanderen liberaal gezind'wa- Wie herinnert zich niet hoe de klcri- ren en de arrondissementen mannen naar kalen de kiezers trachtten le doen geloo- Brussel zonden als dc hoeren Alfons Van ven dat zij onze stad in een luilekkerland denpeereboom, Paul Devaux, baron De- zouden herschapen, dat er werken op vrière, enz., terwijl ook den provincieraad werken gingen verricht worden, dat de in groote meerderheid liberaal was. Yperlingen niet meer zouden genoodzaakt] Nu schijnt Vlaanderen een wingewest zijn hunne stad te verlaten om hun broods-oor den bisschop te zijn geworden, en te verdienen, dat alles, ja alles veel beter pastoors en kapelaans beijveren zich om zou gaan onder hun bestuur, dat de fa-'der meest alle politiek leven te doen op- brieken gingen uit den grond rijzen als'droogen en onmogelijk le maken. bij tooverslag, datmaar het ware tej Waar is de lijd dat onze stad Yperen lang om al hunne beloften te herhalen.Ook; m. Malou zelve op het kieslcrrein in 't L'eel belooven, weinig geven Doel de zotten in vreugde leven. Nu dat die beloovers aan bet bewind gekomen zijn en zich zedelijk verplicht zand deed bijlen en hem naar St-Nikolaas zond om senatoor te worden. Thans zijn al dc vTaamsche gewesten rotte nesten geworden, waar bovendien Zeker heilig vat van 'L zuiverste ras had zoo neerslig in 's boeren wijngaard gearbeid, dal de man noch staan noch gaan meer kon van zatheid. Eene vrouw cn een man van de beste soort uit Het komt aan de opren der kalolcn, trachten ze op te zoeken, geven ze wat werk of geld, en daarmee is de sukkelaar i.i de Zaalhofwijk, sleurden den godgewi den ie vréden, cn zegt tegen iedereen dat dc J 0 'zatterik, ten beste mogelijk naar zijne woonst. Hel was een heel kluchtig en te vens stichtend/! tooneel.Ook zal men hier kaloten mildige mannen zijn, wel wetende dat liet uit hunne beurs niet komt, maar niet le min. Iedereen weet genoeg cn de kaloten zeggen het zelf dat de liberale vrijzinnige gedachten de beste zijn boven alle andere, omdat deze gedachten voor uitstreven lol vrijheid, vooruitgang en goed onderwijs. Die pagadders zijn toch vieze beugels. Over eenige maanden nog huilden en tier den zij dat hooren en zien vergingen, omdat, zegden zij, de liberalen al de ste delijke bedieningen aan vreemdelingen aven. En nu dal zij op 't stadhuis de ba- nog menige keer zwanzen over dien god zaligen voorstander der gebenedijde vel- en zeeverlappen. Wij lezen in het Laatste Nieuws den volgenden artikel uit Boom, en waaraan Yperen eerlang liet voorbeeld zal volgen: In de laatste zitting op het gemeentehuis heeft Miel Gendarm, aangemoedigd en on dersteund door de Boomsche geestelijkheid, DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1