Nr 287. 30c Jaar. Zondag, 28» Juni 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEHEIW Concurrentie. Vervolgers des- religie. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergetd in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. Men schrijft in: Te Yperen, I)IXMU DESTRA AT, 18, en op al de postbureelen van 'i land. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaars voor «lc stad; 3 fr. voor geheel Belgl«. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER, Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Nonnekens doen geene concurrentie aan dc neringdoende menschen och neen, 't is 't katje In de Vlaanders maken ze kant dat liet klettert.Honderden en mogen zich ken... en dan die kiridskorven volgens kwaliteit en tarief aan de grootste linge riewinkels van de stad vérlappen. Komt in de groole sleden, waar hel van vrouwenkloosters krioelt. Allen, van duizenden kinderen1'1^ eers,c t°t het laatste houden zij zich daar krom, blind, ziek en dood wroeten voor een handsvol duiten; de zoetsappige maseurkens surveillee- ren de arme kleinen en strijken dobbel en dik dc oorden op. Bij eenc zijner laatste propagandareizen in diezelfde verkwezelde Vlaanderen, vond,ven 011 str>jken zij, een onzer vrienden eene kolonie, waar af110? cen anoer stieltje, die bedelen, pren- dc boerinnekens cn jonge dochters hand- Sc'en en schuimen dat het kraakt. Van 't eene einde van 't land lot hel andere wordt alzoo de kostwinning dei- met eene speciale industrie bezig. Hier borduren, erochcteeren festonneeren, mazen, sloppen en breien zij; daar lee- kenen, vlechten, strikken, flikken, lappen cn repareeren zij ginder snijden, naaien, slikken, wasschen, plassen, slij en de overige doen schoenen maakten voor hel schatrijke klooster van het dorp. En de spotprijs, voor deconfeelie betaald, loonde ons eens Wingdoenders benadeeld, de winkeliers te meer, welke goudmijn er voor die lieve in hunnen handel onderkropen en werk- nonnekens in die industrie besloten lag.'man en werkvrouw hel brood uit den Onderzoekt de zaken in alle dorpen mond gestolen! Als de pastoor zijne parochianen eenen heiligen schrik wil inboezemen voor 't liberalism, dan zegt hij dat de g haatdragende menschen, wraakznehtige kerels en vervolgers der religie zijn. In tijde van kiezingen rollen al zijne sermoenen over hetzelfde punt.Het klinkt cn bolst cn dondert er dan in de ooren der verschrikte dorpelingen: Ja, beminde christenen, ik zeg hel u uil de volheid van mijn bedrukt gemoed; als dc geuzenpartij zegepraalt, als de framagons de overhand moeien behalen dan is '1 met de religie gedaan!...Dan worden de kerken gesloten, dc kruisen van de torens gezaagd, de klokken ge smolten en uwe goede- zielenherders in 't gevang geworpen of lot ballingschap ver wezen! Gcene mis, geen lof, geene biecht, geene communie, geene gebeden meer! Zonder priester, zonder God, zonder ge-' eenvoudig uiteen te rammelen en op de vlucht te jagen En de pastoors dan Waarom in die stad nageroepen en uit gejouwd? Moeten ze zich in de huizen van vrienden en kennissen als misdadigers verbergen? Mogen ze niet in volle gerust heid door de straten flaneeren, net als de loof, leven als een redeloos dier; zie eerste de besle burger? Wonen zo niet met eene ferme poezelige meid en smullen cn zuipen ze niet juist gelijk hunne confraters van den builen. Sterker nog Betalen de geuzen do huishuur niet voor de pastoors, en gaan de drijtikken niet regelmatig den eersten van iedere maand hunne oorden naar de Staatskas halen? En zijn het nog de geu- zenbesturen niet, die de onkosten van onderhoud en opbouwing van kerken met stadspenningen bekostigen Wie klerikaal zou ons kunnen of dur- ven bewijzen dat bovenstaande vragen de waar men vrouwenkloosters vindt. Overal Maar we mogen geen kwaad van die,- -> "T Willen? -li i i .I. bin1*!!' lipt iiit Hii ii tf wiplit'iti siii'H „e. minste onvsaat n cict ocvcitien worden er bemdens, slaaphjven, jakken, brave nonnekens zeggen: want t zijn loch;UddI .lul.l wacnu.ii swat, ai&j kleederen, rokken, oorkussens, beddela- zulke heilige en vromé zuslérkens, en ze ]aa® krijgeii'^ i Ze zijn dus wel gekomen de papen, met kens cn honderd andere voorwerpen voor bidden locli zoo hard en zoo veel voor s Jr' eenen spotprijs vervaardigd. hunne zondigende broeders Tracht niet te concurrecren tegen de nonnekens, want ze breien, stoppen en Als we nu cen klein overzichtje houden mazen uwe kousen; festonneeren uwe on- van de vette bijwinsten, welke door zvvor- derrokken; wasschen, stijven en strijken ie, grijze, bruine en witte zusterkens bin- uw lijnwaad tegen eenen onmogelijken nengereven en opgeslokken worden,— lagen prijs! Maar geen wonder,sacrebleu! dan vinden wij, dal de 30,000 mat En 't besluit van den slimmen paap aan onnoozele builenbewonersof aan kort- luidl natuurlijk: kiezers, will ae die ram-1zicl,li88 spelingen over godsdiensthaters I Jen vervolqers der reliqie te zeeveren pen, al die schroomeli ke ongelukken op, J -,.i 1 ,ij De religie wordt nergens vervolgd. De uwen hals niet 1 alen: stemt dun voor de s 0 uitoefening van alle godsdiensten is ge- klerikalen want ze doen het zeiven niet! zij zijn veel kens uit het evangelie, in ons land slimmer; ze laten al die karweitjes netjes concurrentie doen aan: kantwerksters, aftappen door weesmeisjes of oude vrouw- borduurster-s, handschoenmaaksters,naai- tjes, die ze doorgaans in hun klooster slers, sliksters, breister, strijkster,wasch- kost en inwoon verschaffen. [vrouwen en honderd andere stielen, Zoo doende, hebben zij den handarbeid dan beslatigen wij, dat verkoopers van voor niet, en daar juist licht de deugnie- oliegoed, gemaakte kleederen, ondergoed, terij van hun deloyale broodbeneming. 'brei-, weef-, stik- en crochclwerk, eige- Wilt ge iets goedkoop, gestikt hebben/naars van bleekerijen, wasscherijen en verlangt ge fijn crochclwerk, wenscht ge[Verwerijen op de schandaligste manier een elüe geborduurd zakdoekje en hebt ge onderkropen en op schreeuwende wijze ir. geen goesting om er lang achter te wach-'hunne intresten benadeeld worden, dooi ten.... gaat maar gerust naar 't klooster:'de honderden winstgevende stieltjes van moeder overste zal u dat op een ommezien'de schraapzuchtige nonnekens! agöe- wreed vervolgd eken ie dan inderdaad zoo, :om de vrijheid w.Mi..1„aar liberaieu zichI fo gelen, t bewind bevinden groole laten bezorgen. Wij kennen nonnektoosters, waar een In alle rechtzinnigheid zij liet u ge vraagd, lezers van de Toekomstzou vijftigtal oude vrouwtjes, van den mor-jdaar soms de hoofdreden niet liggen van gend lot den avond niet anders doen dan de verschrikkelijke crisis, die de werkers hemdekens', slaaplijfkens, halsdoekskens,'stand thans doorworstelt bavettekens en nagelbandjes aaneenflik-' Wordt de daar w aan Laat ons zien. Nemen wij bij voorbeeld de vrijzinnige sleden Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en andere, waar de liberalen sinds twintig, dertig en nog meer jaren volledig meesier zijn. Worden de kerken en kapellen daar gesloten, in brand gestoken of afgebroken? Verbied men er de burgers hunne chris telijke plichten te vervullen zooveel en zoo dikwijls ze maar willen? Mogen er de kwezels en pilaarbijters niet over de straal defileeren met kerkboeken zoo groot als registers? Heeft men al ooit beproefd de processies te beletten,welke dikwijls uren en uren de straten en pleinen belemmeren? ja, heelt men er wel ooit aan gedacht, die gewijde stoeien te verbieden, of ze dood- vrijwaard door onze constitutie, cn de liberalen zullen wel stellig de laatsleo zijn van geweten te kortvleu- AIs onze dorpspapen dan met dien flauwcn praat de stukken van dc preek stoelen trommelen en het schuim over hunne lippen laten rollen, dan liegen ze cn weten zij dal ze liegen. Maar de on waardige discipelen van Christus zien in die onbeschaamde leugen liet besle middel om hunne teergeliefde parochianen te stroopen in alle eeuwen der eeuwen, en om le blijven leven, teren en smeren ten koste van den zak hunner zeer beminde christenen Ziedaar gansch liet geheim van de ver volgers der religie Dinsdag toekomende verschijnen alhier voor de rechtbank, de christelijke aanval lers van Zonnebeke, die de voordrachtge vers mishandelden. Meer dan 100 getui gen zijn gedagvaard. DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1