STADSNIEUWS. IVr 288. 3öe Jaar. Zondag, 5n Juli 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. 5 centiemen aan Openbare onderstand. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk legen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderleekend, toe te zenden. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: «-50 fr. 's jaars voor de stad; 3 fr. voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. f/rio.v IJZEREN WEG. 1 JULI 1891 Vertrekuren van Yperen naar I'operinghe, 6-50 9-09 10-00 12-07 3-00 4-00 6-42 9-03 9-58 Poperinghe-Hazebrouck,6-509-0912-07 4-00 6-42 9-05. Houthem, 5-50 8-20 11-16 5-20. Comen, 5-30 7-39 8-209-58 10-03 _i i-i 6—2-46—2-52—5-20—7-50—8-57 Gomen-Armeniiers, 5-30 7-59 11-16 2-52 5-20 8-57. Roeselare, 7-4510-40 12-20 3-00 4-10 6-45. Langemarck-Oostende, 7-1810-0812-15 3-56— 6-20. Kortrijk, 5-308-20 9-58 11-16 2-46 5-20 7-50 8-57. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-16 2_ 46 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30— 8-20 11-16 2-46 5-20 7-50. TRABÏ. Vertrekuren van Yperen naar Veurne, 5-00 7-34 10-20 1-00 4-00 6-25. o Voor de standplaatsen en de dagen van heen en weer gaan der voerlieden, men zie de tabel len Menheer Lejeune, die zijnen liberalen frak voor eenen klerikalen ministerspitte- leer verwisseld heeft, is tegenwoordig bezig met de groote vrijzinnige steden eene leelijke poets te bakken. Het staat wel niet schoon, aan dien overlooper zijne vroegere partijgenoolen in hunnen nek te schuppen, maar de pa pen hebben hem een postje van 21,000 fr bezorgd 't is dus hel minste van zijne plicht de liberalen te foppen,om zijne ge- kruinde bazen te believen d'een' vriend schap is d'ander' weerd,zegt kazakdraaier Lejeune. Ziehier waarvan er kwestie is Een werkman, die een dorp bewoont en naar de stad gaat arbeiden, valt van de beste burgers. Klerikale steedjes en dorpen laten hunne zieke menschen op kosten van on gelijk, en behandelen hunne arme dom pers al erger dan bonden. Liberalen doen dus hunnen plicht, gansch hunnen plicht, en worden daarom door japministers vervolgd, geplaagd en gestraft. Klerikalen komen aan al hunne ver plichtingen van naastenliefde te kort, en worden dan ook door godgewijde minis ters vooruilgezet, beschermd en op alle manieren bevoordeeld. De verstandige lezers zullen met ons moeten bekennen,datdeugnielen en schob bejakken even schurkachtig handelen als de fanatieke kliek, welke ons in den naam der gemijterde bazen regeert, drilt, fopt en dresseert. Ons klerikaal ministerie beeft dus maar een doel: dat is de liberale sleden den duivel aan te doen en ze voor andere ge meentebesturen te doen betalen, zoools M. Buis maar al te wel in de Kamers deed uitschijnen. Niet meer dan juist, niet meer dan Liberale sleden bouwen gasthuizen en plichtVolledig't akkoord daarover, niel.wezengestichten als paleizen, en verzor- waar, lezers? gen hunne arme menschen benevens de Maar zieke menschen verzorgen,oppas sen en genezen, arme lieden voorthel pen en ondersteunen, zulks heeft men in 't geheel niet voor niet. En gevallen als die welke wij aanhalen, gebeuren in de groote centrums met bonderden in de week Op 't einde van 't jaar kost dat veel, ja heel veel geld. In Antwerpen, bij voor beeld, beioopt die uitgave jaarin jaaruit tot een paar honderd-duizend franks. Tot nu toewenden dieonkosten betaald door de gemeentebesturen, waarvan de zieke of ondersteunde menschen afkomstig waren; 'tis te zeggen, de besturen der groote steden zonden de rekeningen naar de respectievelijke gemeenten, welke dan voor hunne zieken of armen betaalden. Eenige dorpen gaven niets, andere zeer linig en de meesten niet veel. Een uiterst rechveerdig systcma dus. De liberale steden verzorgen hunne CC1T WOOrcllC» zieken en hunne arme lieden; waarom j zouden ze die der dorpen er nog bij moe- n °t bovenstaande artikel over den ten onderhouden? De eenen alles, de an- openbaren onderstand slaat vermeldjSchu-ld alleen dat tot nu toe de onkosten, voor verple- doenwijze der slechte betalers,die zoeken Yperen, 4" Juli 4891. Nog de financietoestand der stad. Wij hebben liet dus gehad, dit merk waardig schrift, met zooveel gerucht aan gekondigd, het verslag op den financie- toestand der stad. Financietoestand, merken wij wel het woord De nieuwe burgemeester had ongetwij feld het recht dien toestand vast te stellen. Maar hij was verplicht dit op eene eerlijke en rechtzinnige wijze te doen. Wij verslaan dat een rriensch, die met schulden overladen is, zijnen toestand verklare door het vaststellen van zijne Dit is immers de gewone deren nietszoo mag zijn. stelling, breekt zich arm of been, wordt naar 't gasthuis gevoerd,en blijft daar vier zes weken te bed. Eene buitenfamilie kan haren kost niet meer verdienen zij verlaat baar geboor tedorp en komt naar de stad wonen. Pas twee, drie weken aldaar gevestigd valt de man doodelijk ziek: ellende en gebrek kloppen aan de deur de ongelukkigen lijden honger. De man wordt wederom in 't gasthuis verzorgd en opgepastvrouw en kinderen worden voortgeholpen door hel bureel van weldadigheid, het volstrekt niet' - ging van zieken in de gasthuizen der ste- de scbuldeischers, die vertrouwen in hen den, betaald werden door de besturen der; gesteld hebben, nog te bedriegen met ze te Maar klerikale moeten liberale steden dorPen waarvan de zieke afkomstig was. bewogen, embêteeren dat valt in hunne natuurlijke!11S le zeë8en dat> de gemeente daartoe! Maar wanneer een deftig huisvader,om attributies' jverplicht zijn ingevolge de wet op de bij-juist te welen hoeverre hij staat, welke Eerst nam men aan Antwerpen, Brus- Mandwoonst, thans nog in voege en welke uilgaven hij zich mag toelaten of welke sel Luik enz de groote helft der'school-liel ministerie wil doen verdwijnen. jversparingen hij verplicht is te doen, den subsidies'af veie gemeentebesturen aan hunnen staat zijner fortuin wil bepalen, bet is ge- Tweedens' dwong men ze de rechten op PlicK te ko,,t blijven, blijkt hier uit: dat'makkelijk te begrijpen hoe hij zal en hoe de slachthuizen (abattoirs) af te schaffen. de stad Antwerpen, op dit oogenblik, uil hij moet handelen. En derdens komt Lejeune eene wet hooide van ondeistand in gestichten, aan] IIij zal beginnen met zijn goed aan te voorstellen, om allen openbaren onder-de buitenlieden van verschillige gemeeivteckenen; hij zal het uittreksel doen zijner stand te doen betalen door het gemeente-l^en ongeveer Ir. 100,000 verleent,zonder roerende en onroerende goederen; dan,als bestuur, waar de verzorging of de on- sP''eken van den onderstand verleend dersland geschiedt Wordt de wet gestemd en dat zal zij, want de papen wUlen bet, dan groote steden eene nieuwe on voorziene uitgave van honderd tot vier honderd duizend franks te dekken, sommen, welke natuurlijk uit de of uit de breedte moeter, komen. De jezuietentruk is dus: de liberale be sturen verplichten de lasten te verhoo- gen, om ze dan voor slechte financiers uit te maken, en ze door de misnoegde kiezers aan de deur te doen werpen lengte Welnu, hetzij hem flink weg naar het judasgezicht geslingerd: de heer Lejeune, gewezen liberaal, speelt hier een' lage en schandige rol. ten huize. En ge ziet van hier hoe de stad gewa pend is om die sommen te eischen. Zij kan zich enkel wenden lot de gouverneurs der provincies en men weet in 't algemeen, zijn die niet gauw gestemd om de stad Antwerpen te helpen hare rechten te doen gelden,tegenover de boerenhui lengemeen- len. Schijnt bovenstaande reeds niet al te rechtvaardig, dan komt er nog eene bij zaak van grooter gewicht, die oorzaak is dat de stad jaarlijks groote verliezen on dergaat. Ook te Brussel kan het bestuur der hospicen, maar niet de gemeenten doen betalen,en is de toesland al zoo slecht als te Antwerpen. dit gedaan is, zal hij zijne schulden en zijne lasten, 't is le zeggen den lijdenden toestand, aanteekenen; en uit de vergelij kenis van beide, zal klaarlijk de ware slaat van zijn erfgoed blijken. Men zal zich misschien inbeelden dat de burgemeester, in zijne hoedanigheid van vader der stad, gelijk men hem ge noemd heeft, en van bestuurder der ge meente fortuin, die deze moet kennen en doen kennen, op dezelfde wijze heeft moeten te werk gaan, '1 is te zeggen dat hij den staat der stadsfinanciën onderzocht en vastgesteld heeft, alsof hij het belang van zijne eigene foxduin te maken had. WelnuMen zou zich deerlijk bedrie gen, De burgemeester, vooringenomen, ver strooid, gek wollen, door eene geheele DE TOEKOMST i f

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1