STADSNIEUWS. ftr 289. 39e Jaar. Zondag, 12n Juli 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. aan 5 centiemen Landbouw en Onderwijs. Hoe men de waarheid vervalscht. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-50 fr. 's Jaars voor de stad; 3 fr. voor geheel Betgie, Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMM Aankondigingen: 10 centiemen den Reklamen: 25 id Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id, id. ij Akkoord per maand of per jaar. IJZEREN WEG. I JULI 1891. Vertrekuren van Yperen naar Poperinghe, 6-50 9-09 10-00 12-07 3-00 4-00 6-42 9-05 9-58. Poperinghe-Hazebrouck,6-509-0912-07 4-00 6-42 9-05. Houthem, 5-50 8-20 11-16 5-20. Comen, 5-50 7-59 —8-20— 9-58 10-05 __11 6—2-46—2-52—5- 20-7-50—8-57. Comen-Armentiers, 5-50 7-59 11-16 2-52 5-20 8-57. Roeselare, 7-4510-40 12-20 3-00 4-10 6-45. Langemarck-Oostende, 7-1810-0812-15 -3-56— 6-20. Kortrijk, 5-30—8-20—9-58 11-16—2-46 5-20 7-50 8-57. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-16 2-46 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30 8-20 11-16 2-46 5-20 7-50. TRAM. Vertrekuren van Yperen naar Veurne, 5-00 7-54 10-20 1-00 4-00 6-25. o Voor de standplaatsen en de dagen van heen en weer gaan der voerlieden, men zie de tabel len machtig veel geholpen door zijnen listigen De verstandige boer leest en leest veel en allerdoortrapsten dorpsherder.Die ook zegt hem op tijd en stond: allemaal nieu wigheden pachter, die niemendalle beteo- kenen; een kind moet het voorbeeld zijner ouders volgen, en die sladsche mannen en wijsneuzen zoeken u maar op den dor pel te brengen? En de boer die niet wijzer is, omdat hij niet beiers weet, omdat hij niet meer heeft kunnen leeren, weet den vriend uit den vijand niet te onderscheiden, gelooft den slimmen paap, en slaaft en wroet, stort zijn zweet en werk zich krom,knoopt met heel veel moeite de twee eindjes van 't jaar aan elkander, en sukkelt en lijdt van zijne geboorte tot aan zijnen dood Nooit voert hij hervormingen in, nooit is hij op lotsverbetering bedacht: altijd in boeken die over zijnen stiel handelen. Hij abonneert zich op tijdschriften van landbouw; verneemt alzoo -de proeven in andere provinciën genomen, de nieuwe beplantingen in vreemde landen gedaan. Hij wikt dc voordeelen, berekent de na doelen, vergelijkt en oordeelten geraakt er zoo toe de beste methode, de doelma tigste bewerking te leeren kennen. Hij brengt ze in praktijk, ziet zijne uit gaven verminderen, zijne inkomslen stij gen; doet groole, groole vorderingen, ziet zijne zaken groeien en bloeien, en wordt een welstellend landman, dank aan zijne kennissen,dank aan zijn verkregen onder wijs! Vuur en warmte gaan altoos samen. Landbouw en onderwijs zij&even onaf- eentonige slavenleven met den scheidbare dingen datzelfde kindertroost hiernamaals zal liet u duizendvoudig vergolden worden. Het onderwijs is geroepen om alle stielen, alle vakken van het maatschappe lijk leven uit te breiden en te verbeteren. En de landbouw, die zoovele kennissen, Yperen, 11" Juli 1891 Leugen, bedrog, laster, wij hebben bet ven. Een oogenblik vreesde men dat geheel ii den hoek der Sterrestraat zou afbranden. En verder: Onder dezen die zich hij den brand bijzon- derlijk onderscheidden, hebben wij vooral een kaporaal van 't 5° linie opgemerkt. Hij heeft verscheidene keeren zijn leven gewaagd d om den brand te beperken. En nog verder Wat de pompiers aangaat, deze die er waren hebben uitnemende hun beste ge daan. Dit is willen doen gelooven dat zij er niet al waren en dat een zeker getal zich aan hunnen plicht had onttrokken. "Welnu, dit is een snoode leugen. Allen hadden bij het hooren der nood klok zich ter plaats begeven en in min tijd dan men denken kan waren zij met hun materieel ter plaatse van den brand. Maar wat het werk verhinderde, wat meer nadeel dan voordeel bijbracht, was de lusschenkomsl van ecnen hoop man nen, die het eerste woord der reddings werken niet kennen, en die, niet alleen tevreden met hunne hulp te bieden, nog de verwaandheid hebben hunne bevelen op te dringen. Wat uit zooveel iever spruiten moet, is dat, bij de kleine hulp die zij brengen, er eene overmaat van De landbouwersstiel is het moeilijkste^ ambacht, en er bestaat wellicht geen vak, zooveel uitspanning van verstandsvermo-!reec's meermalen gezeid, zijn de wapensjWgnor(je ontslaat, die ongelukkiglijk in dat door lomper werklieden beoefend'gens vereisebt,welnu, die /ancf6atHüjwaarvan fticuwsulad zich bedient, het-^ergeijj|ie omstandigheden, maar te me- is geroepen om het meeste voordeel te.ZÜ ,om zÜne tegenstrevers te schaden en^igynidig jSt was wordt. Is het de schuld van den boer? Verre trekken uit een grondig en goed door- hateiijk te maken, hetzij om de ruilenbre-| jzr Nvas 0nder andere, die zich van daar! anderen hebben daar plicht aan. dacht, praktisch volksonderwijs [kers en leHoorlekkers zijner jjartij tol in beeldt dal hij, door zijnen stand, geroe- _'den zevenden hemel te verheffen Sprekende over den brand, die in den pen is om alies te verrichten en die zich met lietgene hij niet kent. gaarne moeit Maar 't is een feit dat wij vaststellen; datj Willen bewijzen dat de boer geene ge- de boerenstiel door de onverstandigste, leerdheid noodig beeft, is zoo gek en de domste lieden wordt verricht. 'uitzinnig, als te houden staan, dat de,nacbt van be^ sladsnial>az'jn ver~ Maakt los, maakt los, riep hij tot de pom- De pachter mest, ploegt, zaait en be-plasten zonder de warmte der zonkunnen!1delde, doet liet rechtzinnig leugenaars- p}ers_ En deze mieken niet los, omdat er werkt nu ziin veld net als over honderd'onlkiemeil> opgroeien en tol vruchten ge-Madje eene grillige beschrijving van de niets jos te makeil viep De pompiers we- jaar. Zijne dieren worden verzorgd, ge-|dijen- jramp die eon geheel kwartier der stad (ea wat /osma£en zeggen wil in hunnen voederd en-opgekweekt zooals zijn over-1 Staten, die hel verplicht onderwijs,bedreigde, en liegt gelijk een biervoerder grootvader hém dat heeft wijsgemaakt. hel)ben ingevoerd staan sinds jaren aan t om te doen gelooven dat de pompiers niet Spreekt den landman over nieuwe hemes- hoofd van de beste en tingen, andere stelsels van landbouwtui- }audbouwprodukten. gen, doelmatiger methoden om meer! dat is heel natuurlijk, vruchten te oogsten-, betere voedingstof- De verstandige boer is gedurig op mid- fen om overvloediger melk, aangenamer delen bedacht om meer nut uit zijn land boter en gezonder stalbeesten te bekomen te trekken, om meer en meer opbrengsten hij zal u ongeloovig aankijken, glim-van zijn vee te bekomen Wat bij niet lachend de schouders ophalen en denken: weet van vaders of grootvaders zijde, gaat de vader van mijn'vader deed dat zoo, hij vragen aan mannen van t vak, aan ik heb het mijn' vader nooit anders weten landbouwkundigen, die zich jaren en ja- doen ei> IK doe het daarom zop! ren er toelegden om vee- en plantenteelt In die verkeerde redeneering wordt hij te doorgronden. de uitgebreidslejPP hoogte van hunnen plicht waren,en de burgers alléén alles gered hebben. Het gaat vast dat dit niet vlakaf gezegd wordt, maar liet is te verstaan gegeven, liet is eene san die sluiksehe zinspelingen, die meermalen door liet iSicuicsblad ge bruikt wordt, als liet er op aan komt iels te vertellen dat het later loochenen moet, om zijne eerc te redden. Zie hier hoe het bladje zich uitdrukt: Dank aan den inoed en de zelfopoffering van soldaten, burgers en pompiers, zijn de andere omstaande gebouwen gespaard geble stiel, en het is bijna zeker dat die nieuwe mode kommandant het niet weet, dat legt uit waarom hij een ongepast woord ge bruikte. En al loopende, gelijk iemand die den duivel op zijne hielen voelt, riep hij uitwij zouden hier moeten eene stoompomp hebben. Welnu, men heeft geene stoompomp te Yperen, en het was zeker 't oogenblik niet er op slaanden voet eene te koopen. Maar al badde men eene, nog zou men, in de huidige voorwaarden der waterleiding, er geen gebruik kunnen van maken, daar de stoompomp eene drukking eischt die DE TOEKOUS

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1