STADSNIEUWS. Nr 291. 30e Jaar. Zondag, 26n Juli 189]! Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEHEN. De liberale partij EEN ONTWERP DAT ERNSTIGE GEVOLGEN De Openbare Liefdad igheid. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMü DESTRA AT, 18, en op al de postbureelen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in herzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk legen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-50 fr. 's jaars voor de stad; 3 fr. voor geheel Belg». Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Kl/_ De liberale partij! wel deze is dood en begraven Dit is het liedje welke wij dage lijks in de klerikale gazetten lezen, en zelve onze goede vrienden, de ra- dikalen, denken het zich ten plichte, nu en dan nog een refrein bij te voe gen om Barrabas te roepen op de doc- trinairen of de liberalen, die zonder pauwpluim op den hoed loopen. Als de liberalen dood en begraven zijn, waarom wekken zij nog zooveel haat en beleedigingen op?... 't Is, beste lezers, dat de liberalen de eenige partij zijn die nog aan het bewind des lands kunnen komen en geroepen zijn om eerstdaags de kle rikale meerderheid in de Kamers te vervangen. De kleri kalen vallen de radikalen niet aan, neen! al hunne woede be waren zij voor de gematigde liberalen Meermaals is het gebeurd dat de pa pen, als bakke met zijn makke, ge- meene zaak maakten met de radika len en de socialisten om de liberalen Gulzig, altijd gulzig, en nooit verzadigd revolutie van 1789 waarvan er voor ben is de leus van moeder de Gans en van ha- enkel spraak is van moord en schavot maar zij zijn wel zoo slim te verzwijgen hoeveel eeuwen het arme volk had gele re aanhangers. Wat reikhalzen de klerikalen toch, om dien goeden ouden tijd te doen terugko- den eer het razend werd men, dat onze Moeder de H. Kerk alleen heerschend was. Jammer maar dat ons de geschiedenis leert dat, alle eeuwen door, de groote in palming der katholiekenis moeten gekort wiekt worden, enkel en alleen uit hoofde der al te groote misbruikeu die zij deden ontstaan door die alleenheerschappij en door het opslorpen van de rijkdommen die aan het algemeen toeliooren en door de kloosters voor het publiek onvrucht baar werden gemaakt. Ten andere de goederen der Doode Hand zijn altoos aanzien geweest als van het openbaar domein onafhankelijk en on derworpen aan de rechten der natie. En hoe kan het anders, vermits die in stellingen, die als noodig erkend zij», zooals: armbesturen, kerkfabrieken, con sistories, enz. enz., aan de wetten onder worpen zijn, is het wel eene bewezen zaak oordeel te vellen. Noch burgemeester, noch schepenen zijn daarioe bevoegd. De man, eenmaal ingelijfd en onder ln dien weg slaan we toch onvermijde lijk in herleest enkel in de dagbladen de opsomming der kloosters voor de stad Antwerpen alleen en zoo is het gesteld in het geheele land met de kloosterplaag die erger aangroeit dan paddestoelen. En wat zien wijin plaats dat het gou vernement dien aangroei zou te keer gaan en beletten het volk tot op het hemd uit te buiten, weet hel niet genoeg op welke manier de kloosters te mesten,door hunne scholen aan Ie nemen, te betalen, enz. en op alle manieren hunne handen tc vullen. Yperen, 25" Juli 1891. ZOU KUNNEN IIEBBEN. ln de Zitting van 11 Juli 11. heeft sche- afbreuk te doen. Vroeger waren er te Brussel bij de onafhankelijken vrij dat liet niet anders mag zijn voor die in- Colaert een ontwerp van wijziging richt.insftn. die er niet noodia zijn, en der richtingen, die er niet nood)q w. meerendeels voor bel algemeen schadelijk jneêr'Sele8d hcl ie« e denkers en te Antwerpen" onder de zijn, daar eene misplaatste cn weinig ver- piers. Dit korps is ingericht, zegt luj, om meetingisten Godsloochenaars. lichte godsvrucht hunne rijkdommen doet hulp te bieden m geval van biand cn ook Alle middelen zijn goed als zij maar aangroeien zonder maat of bescheiden- om de politie bij te slaan in het liand- tot het doel geleiden, zeggen de kle-jheid zooals: kloosters, abdijen, kapellen, }iui:cii qer orr/e. rikale Ons Heere-bedriegers. Och .broederschappen, enz. Daarom oordeelt men het noodig de brigadiers en onder-officieren te doen be de tartuffen weten wel dat, eens del Wie niet aanneemt dat de Natie lu i liberalen overwonnen er geene vrees recht heeft die coederen aan te slaan en het oog der officieren werkende, toont zich waardig of niet van het vertrouwen dat men in hem gesteld heeft. Ilij is be hendig, dapper, vlug, vol ijver, onder worpen, gehoorzaam, hij bemint zijnen stiel, gedraagt zich met zijne makkers ge lijk het behoort, hij is waardig van te vorderen, ofwel dit alles laat meer of min te wenschen en men moet er niet aan den ken van dezen eenvoudigen Pompier eenen brigadier of eenen onder-officier tc maken. Wie kan er over oordeolen,is het schepen Colaert of zijn het de officieren Daar is geheel het samenstel van 't re glement, dat tol nu toe gediend beeft, zonder dal iemand, noch burgemeester of lid van het schepencollegie, er ooit aan gedacht beeft zich in de plaats der officie ren van het Pompierskorps te stellen. En dit eenvoudig, waar en rechtzinnig reglement, dat alleen gelijkvormig is aan Pom-'de vereiscliten van den dienst, werd bui ten rdle partijgeest opgevat en gemaakt. Nu wil men het wijzigen en men wil de politiek mengen daar waar zij niet noodig is, daar waar zij de grootste rampen kan veroorzaken. Het is geen Pompierskorps meer om do moet gekoesterd worden voor eenige de uitbreiding te keer le gaan van écr.e schreeuwers die beloven de maan met'soort van handel die kapitalen op Kapila noemen door hel schepen coliegieen zó'n- branden uit ledooven, dat men wil, maar der dat den koniniaiidanl of de andere ofti- bunne tanden te grijpen. jlen stapelt, zonder verplicht le zijn eenig eieren er iets in le zien hebben. Doe maar als de negers van Afrika werk of koopwaar in ruiling te geven voor die de gloeiende zon vervloeken die het onlvangenc geld dat enkel dient om hen het vel verzengt: vervloekt ook degenen, die er in bezit van komen, een maar de liberalen, gij, klerikalen, en'lui leven te laten slijten en zich vette mes gij,radikalen, zooveel bet uw hartje ten met deinkomsten die aan het alge- lust: neen, de liberale partij is nog niet dood; de bijzonderste redenaars in de Kamers zijn nog liberalen. Tot spijt van wie het benijdt nu eens geroepen: Leve de liberale par tij Volgens de briefwisselaars v.an IIet Handelsbladzou men aan de katho lieken de vrijheid der liefdadige fondaties moeten teruggeven want de officiëele liefdadigheid, zelfs wanneer zij beter ge regeld ware dan zij liet nu is,zal altijd on voldoende bliiven meen toelioorenwie niet anneemt, zeggen wij, dat het een heilig recht is,de door gevventsdwang ontfutselde goederen terug tot hunnen oorsprong te doen koe ren, die wachle maar lot dat het volk zelf, als opperheer bevelende, na tot het einde toe gedwongen te zijn en uitgeperst als een appelcien, zich het rectil toeëi- gene en met geweld 3fneme wat het niet met goedheid heeft kunnen bekomen. En dan,oh dan houden zich die luiaards als martelaars, en dan vertellen ze later dat men hunne goederen door het schuim van 't volk en met geweld zijn ontnomen, dan schilderen zij u de wraak van 't volk af gelijk zij zulks doen met do fransche een Pompirrskorps om het vuur der twee dracht aan le stoken. Zeker is het dat Wij voorzien dat de herziening van dit'schepen Colaert tegen alle gedacht van reglement zal dienen, niet om het pom-partijgeest zal protestccrenmaar hij wil pierskorps te verbeteren, maar om het in dat hel Pompierskorps een klerikaal korps wanorde te brengen, want de wijzigingen kunnen die schepen Colaert voorstelt, geen ander uitwerksel hebben. Nu treedt een Pompier in het korps op het advies en met de goedkeuring van den overste. De kommandant alleen, na zijne collega's geraadpleegd te hebben, is in staat over de bekwaamheid van den kan didaat le oordeelen. Door zijne ondervin ding, door de dagelijksche betrekkingen die hij heeft met de mannen die onder zijne bevelen dienen, is hij zeer wel onderricht over de vereischte voorwaarden om eenen Pompier te maken, en hij alleen is be- worde, ziedaar de waarheid, en, dc kos- lelooze diensten miskennende, die deze oude dienaars sedert zoovele jaren be wezen hebben, heeft hij maar één doel, alles vernietigen, en er kome van de bran den wat ervan komen wil.Bekreunt men zich daarmede als liet er op aankomt zijne ware meesters tc voldoen en dat men alle soorten van verbintenissen hou den moet? Maar, zegt schepen Colaert, de verant woordelijkheid zonder waarborgen is eene onredelijkheid! Dit is zeer wel ge zegd. Maar wie heeft de verantwoorde- kwaam om op al die zaken een gezondilijkheid en waar zijn de waarborgen? Wi DE

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1