STADSNIEUWS. Nr 202. 30° Jaar. Zondag, 2n Oogst 1891. X r\ Zondagsblad >an Stad en Arrondissement YPEREN. Het muziek onzer Pompiers te Bergnes. Een schoon familiefeest. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de posibureelen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tol den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3.50 fr. 's jaar» voor de stad; 3 fr. voop geheel Bcïgle. Builenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Yperen, 1" Oogst, 1891. Stoute Beesten. drukken dat de prijskampen zonder de der Maatschappij een 52jarig Bestaan ge- der spijskaart als voor de wijze van opdie medehulp van het zijn Wij weten stadsbestuur gegeven-geven hebben, dat niet een onheil is ko- jmen sloren en dat vol beloften is voor de- wel dat de kalolen in liet toekomst. Dit is de lieftallige benaming die het godvruchtig Jgyrnal d'Ypres naar het ïioofd werpt der leden van twee bolders- maatschappijen, en ziehier ter welker ge legenheid: Twee liberale maatschappijen onzer stad hadden een hulpgeld aan het gemeen tebestuur gevraagd om eenen prijskamp voor het bolspel in te richten. Eene vraag is vrij, en wij zien niet waarom eene maatschappij de medehulp der burgerva ders niet zou mogen inroepen. Dit hulpgeld, nochtans, werd hun ge weigerd en de leden dezer twee maat schappijen besloten elk hun aandeel bij te dragen en, niettegenstaande de weigering der stad, hunnen jaarlijkschen prijskamp legeven. Doch opdat iedereen het weten zou, deden zij op hunne plakbrieven drukken dat die twee feesten gegeven worden zonder de tusschenkomst van 't stadsbestuur. Is er wel iets natuurlijker? Maar neen, dit viel in den smaak mei van bel Journal d'Ypres en daarom verwijt het de leden dezer twee maat schappijen voor Stoute beesten. De benaming is wel niet zeer hoffelijk, maar wat wilt gij men kan toch geen wijn tappen uit een azijnvat. Wij zijn nieuwsgierig te weten waarom het Journal zoo woedend is tegen de le den dezer maatschappijen. Is het omdat zij, niettegenstaande de weigering van het stadsbestuur, toch hunnen jaarlijkschen prijskamp willen uitschrijven? Maar iedere maatschappij heeft het recht, denken wij, prijskampen en feesten te geven als het haar bevalt, gelijk bet stadsbestuur bet recht heeft die feesten niet te ondersteunen door hulpgelden. Of wil het Journal dat, wanneer men eene toelaag weigert, er geene feesten gegeven worden en men ootmoedig het hoofd buigc voor de weigering der burgervaders en de leden van alle verzei beroove? Dat ware wat veel eischen en nimmer zullen de li beralen zich laten muilbanden en kort vlerken, gelijk hunne gazeljes het zouden wenschen te zien. Nu eene tweede vraag: Zijn die scheldwoorden naar het hoofd dier maatschappijen geworpen omdat deze op hunne plakbrieven hebben durven algemeen en hunne gazetten in 't bijzon der denken dal alles hun toegelaten is se dert den ln Februari, wij weten en onder vinden dagelijks dat zij al de Yperlingen zouden willen zien dansen gelijk de stad huisbazen fluiten, maar dien wensch zal niet volbracht worden, en hebben de libe ralen het onderstipt gedolven, dank aan het bedrog en de omkooperij, toch heb ben zij hunne vrijheid,hunne waardigheid behouden en wij zenden de liefelijke be naming van Stoute beesten naar de twin tig schrandere ezels van het Journal tc- Wel moge het hun bekomen Dit ware voor het minste belachelijk en wij denken niet dat de twintig oolijke op stellers van het fameus Journal de ver waandheid zouden hebbenzulks te vergen? Wel hoe men om feesten te geven en de Dan zijn al de leden opgestaan om met de helden van het feest te komen drinken De heer Beke,in zijnen naam en in den naam van den lieer A. de Ghelcke heeft den voorzitter en de leden der Maatschap pij bedankt om hunne vriendelijke betoo ging. Ilij heeft de gelegenheid waargeno men om een kort overzicht le geven van liet vcrledeno der Maatschappij en heeft den wcnsch uitgedrukt dikwijls zulke feesten te zien hernieuwen. De .heer Dalmote dronk op de een dracht der burgers en der militairen. De lieer Majoor Siron, militair lid van liet Bestuur, heeft in diepgevoelde woor den bedankt en beeft gezegd hoe gelukkig l'ij was te bestaligen hoe rechtzinnig en standvastig die eendracht aan de Maat schappij was. In de groote garnizoen ste- Het muziek onzer Pompiers heeft zich verleden Zondag naar Bergues begeven. Het vertrok om 6 ure 50 m. 's morgens en kwam rond 10 ure le Bergues aan. Bij zijne aankomst, werd het door eene talrijke afvaardiging ontvangen, aan welks hoofd zich de heer Delaroqqua, overste van het Stadsmuziek, bevond, die dadelijk zijne twee commissarissen voorstelde. Van de statie werd liet geleid naar bet huis van den heer Senator Clays, meier van Bergues, waar het ecnige stukken uit zijn repertorium uitvoerde. De eerewijn werd in het stadhuis aangeboden; gansch de gemeenteraad hield er aan deze scboo- ne muziekmaatschappij te komen groeten. Om 1 ure waren al de Yperlingen verga derd in de groole zaal der Pompiers, in dat men zegge": met medehulp van /te/jvendiglicid, maar,integendeel, in de kleinejhet hotel het Groot JVil Paard. Daar het garnizoenen en een hulpgeld den, zegde de Major Siron, zijn er, wel is voorwaarde is waar, afwisselender vermaken, meer le nen. De afwezigen, vooral zekere afwezigen, hebben verduiveld ongelijk gehad. Stadsbestuur ofwel men weigert hulpgeld, en men zou niet mogen zeggen inniger dat'de prijskamp gegeven wordt zonde de medehulp van het Stadsbestuur Verleden Zondag, om 2 ure namidda waren de leden der Maatschappij Concorde vergaderd in de groote balzaal„(r(j op een prachtig bar.ket om liet vijftig jarig vooral te Yperen zijn er verwachtte hen eene lekkere en zeer goed en dikwijls aangenamere betrek- bereide maaltijd. De pompiers van Dun- kerke namen hun noenmaal in de zelfde zaal. Bij het nagerecht werden verschilbge jubelfeest le vieren der beeren Ghelcke en K. Beke, als leden der schappij. De tafel was voorgezeten door den heer Bossacrt, die den heer A. de Ghelcke aan zijne rechtere zijde en den heer K. Beke aan zijne linkere zijde had. Aan de eeretafel, door het Bestuur be kleed, bevond zich nog den heer doctor Dalmote,in zijne hoedanigheid van eersten kandidaat jubilaris. De spijzen waren lekker en uitgelezen, de tafel prachtig opgedischt, de geestdrift heerschte onder al de leden. Aan het nagerecht stelde de beer Bos- saert eenen heildronk voor op de gezond heid der achtbare jubilarissen. Hij heelt den geest van eendracht doen uitschijnen die ten alle tijde in de Maatschappij ge- heerscht en alzoo haren titel geverrecht- vaardigd heeft: de Concorde. Eendracht, wederzijdsche verdraagzaamheid en ou derlingen eerbied zijn de kenteekeps die kingen.Hel eene is wel hel andere waard. De heer A. Froidure, die zich de tolk maakte van eenige jongelingen, die allen, heildronken voorgesteld door de oversten; begeren eens hun vijftigjarig jubelfeest te'onder andere een aan M. Carnot, Voor- Sieren gelijk de beeren A. de Ghelcke en ziller der fransche Republiek, en een aan K. Beke, en zich bijzonderlijk tot den Z. M. de Koning der Belgen. Franschen heer de Ghelcke richtende, beeft hem ge-'en Belgen hebben gulhartig!ijk verbroe- hoe zij bet doen moesten om te derd. De pompiers van Dunkcrke en de A gelukken dat de heer de Ghelcke hel ge-muzikanten van Yperen moesten zich op Maat- de in oogen- heim moest kennen en dat de jongelingen dezelfde plaats begeven om begeerden het recept te hebben dat naar schouw genomen le worden de heer een vijftigjarig jubelfeest leidt. jCommandant Brunfaut heeft met veel be- De heer de Ghelcke, volgens de melho- valligheid zijnen collega van Dunkcrke, de door de les van dingen, de zinsneden den beer Colas, voorgesteld hem te ver door de praktijk vervangende, heeft de,gezellen, met het heer Froidure geantwoord met zijn glas champagne langzaam en met kleine teugen te ledigen, daardoor te verstaan gevende dal een gematigd leven tot eenen gevor derden ouderdom leidt. Daarna zijn de feestgenoolen, ten ge- lalle van 70, in de drinkzaal gegaan,waai de koiïij opgediend werd, vergezeld van den onmisbaren Gloria, en de gesprekken zeilen zich voort te midden der gurigste sigaarwolken en der grootste en zoetste gulhartigheid. Nu het was een zeer goed gelukt feest. De lieer Hoogen had zich gelast met de bereiding der spijzen. Dit is genoeg zegd om le laten verstaan dat niets te wenschen liet, zoowel voor de uitvoering muziek aan 't hoofd. 'Ónnoodig le zeggen met welke geestdrift dit voorstel aanvaard werd. 't Is op het Champ de Mars groot oefeningsplèin bij het poedermagazijn dat de burgerlijke en militaire overheden al de maatschappijen in oogenschouw namen. Met het slag van drie ure kondigde bet kanon de aankomst van den Gemeente raad en van de oversten van bel garnizoen aan. Hel was bijna vijf ure als onze muzi kanten zich op weg zetten voor den défilé. In afwachting van het oogenblik dat zij zouden vertrekken hebben onze Pompiers hel gelukkig gedacht gehad een klein concert te geven. Natuurlijk moest men met Reusje beginnen, het zoo geliefkoosd lied der Yperlingen. Nauwelijks hadden - DE TOEKOMST. Jg-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1