kid STADSNIEUWS. IV 293. 39e Jaar. Zondag, 9n Oogst 1891 Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. Kermis op den buiten. Onze Tuindagfeesten Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 9-50 fp. 's jaar» voor de stad; 3 fr. voor geheel Belgis. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET N M M E R, Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jafc' znn die knoraclitige drntikken daar om die We ztin volop m de boerenkermissen.! J, T 'uitspanning Ie verbieden Tegen die dagen wordt het dringendste 1 werk op de velden afgemaakt; de hoven worden opgekuischt; de gevels der huizen springpartij zouden kunnen vergeten dat de regeering de lusschenkomst vraagt geheele reke, van 't een einde tot 't andere gewit, deuren en vensters geschilderd; de grachten uitgegraven, de straten gekeerd, kortom,alles wordt opgefrischten schoon- gevaagd. Hel vet verken wordt geslacht, de fri kadellen gerold en de rijslpap gekookt. Eenige kramen worden nabij de kerk opgetimmerd, soms wel een gebrekkige peerdjesmolcn opgericht en ook nog twee drie tenten maar daarbij bepalen zich al de preparatieven van kermisvieren. 's Zondags morgens spoedt zich de helft van 't dorp naar de vroegmis. Een ver waande lummel van onderpastoor klimt in zijne kuip en begint een sermoen af te rammelen over de boosheid der menschen, de bedorvenheid van onzen lijd en de schromelijke doodzonden welke er met feest- en kermisdagen bedreven worden. In de meeste dorpen is het spelliouden dan ook zoo goed als verdwenen. De her- Ruim een half uur weeft hij op dien kerf r J y nen kraag, dansen en vloeken van deen voort, on t is rood van gramschap dat h.j hcri) en lcn aïonds don stoel van waarheid verlaat. CM jn aIgemeeM veci,t_ 't Kan nog al lellen zoon sermoen partij bei'giers durven in 't algemeen de bevelen van den zwartrok niet meer trolseercn, want kolossaal hooge taksen, door ge dienstige gemeentevaders gestemd, heb ben hun den lust lot bal geven totaal be nomen. De gevolgen van dit belachelijk verbod laten zich ook niet lang wachten. Zoo deftig en vroolijk als de kermissen vroeger waren, zoo gemeen en eenloonig zijn ze den dag van vandaag. En dat moeten alle buitenlieden met ons bekennen. Het dansen wordt aan de boerenjorigensjKerken en luchtkasleelen,daaraan worden belet, omdat de boerinnekens absoluut millioenen en millioenen verte®, het verbod van den pastoor niet durven weerstreven. Ze rattrapeeren zich dan ook op wat anders. Ze zuipen een ferm stuk in hun- van het Anlwerpsch gemeentebestuur en van kooplieden, om ijsbrekers te doen maken, ten einde de Schelde des winters bevaarbaar te houden. Daar de regeering alléén meester is over de Schelde en alles wat ze opbrengt tot den laatstencentiem in hare kas steekt, dient het gouvernement natuurlijk ook alléén de kosten te doen! De Schelde is Staatseigendom; de Staat heeft er al de winsten van en 't is dus zijn plicht er voor te zorgen, dat alles edaan worde om dit eigendom in den besten toestand en steeds open te houden. Ons gouvernement heeft geen ander doel dan de groote liberale steden dik en n leggen, om dc 80 millioen fr. der forten van de Maas te kunnen betalen. Yperen, 8" Oogst 1891. van het Plain. Enfin, ge kunt raden door wat het komt. Wij hebben nu de prachtige en parade processie; maar ja, zooals de kaloten het zelf zeggen: als er te veel glorie is,dan valt alles in duigen. En ziet ge, dat God geene glorie wilt, hij heeft de sluizen des Hemels opengezet en de paraderende man nen wat gestraft, omdat zij beier zouden met iedereen vriend zijn, in plaats van haat en nijd tegen elkander te dragen. Maar wat wilt ge, de leuze der kaloten is haat en nijd legen elkanderin plaats va a broederlijkheid. 's Middags, concert door de pompiers en duivenvlucht, oud systeem der libera- en. Het weder was helder geworden en de zon laat haar liever toonen voor de lompiers dan voor de kaloten. Zelfde uur, opening der tweede ton- oonstelling, in de benedenzaal van het stadhuis, van teeken-, schilder- en beeld- louwkunst, gewrochten der leden der maatschappij Strijd naar Lauwm^en, ecrlingen en oud-leerlingen vsn onze aka- deraie-school. Deze tentoonstelling werd zegt boer Jan, terwijl hij zijn derde bor-j Gehucht tegen gehucht, dorp tegen reltje proeft. 'dorp wordt er geborsteld; men bokst mal-. En t zal er straks nog anders span-jkander me^ (je koppen legen den muur of Wij hebben in ons laatste nummer bet programma aangekondigd en heden wil-jseoPencl d°or burgemeester, schepenen eai len wij een schets geven van onze ver- gemeenteraadsleden deze doenwijze keu ren wij ten hoogste goed, daar het eeno Beiaard,'aanmoediging bijbrengt voor de jonge maarde Tui ndagfeesten. Als naar gewoonte heeft den nen, antwoordt boer Tist, wacht maar tol'»eaen rie kasseisleènen- do mossen komen c'en ZalcrJa" avond, om 6 ure, de feos-j'Jeei'en tcnloonstellers; onder bovenge- dot onze Kobe begint. -*«««*>• als Straks, dat is het sermoen onder deer over dat het kraakt; de knuppels doen hoogmis door den dikken pastoor. En die gaal er inderdaad met den gro- Geklettor van trompetten, waar is dat? scbermleden hebben aangeboden de rest en zoo gebeurt het, dat men tegen iwooi'dig van zulke schromelijke veclite ven borstel aan. 'rijen en zulke bloedige tooneelen hoort' Nondekeu, die kan het er doen klelte- gewagen. De kermissen op den builen ren! Hij spookt tegen de danslokalcn,|zjjn jn echie bras- en wildemansparlijen noemt ze plaatsen van verderf, peslholen'011j.aar£] Op de Markt? In de straten? Neen, neen, lezers, op Sl-Maartens toren. Ja, sedert de kaloten meester zijn, willen zij niet'vooi'werpen tentoongesteld Wij ook hebben een kijkje gaan wer pen, en hebben beslatigd dat er veel meer voor de jonkheid, en bezweert de ouders van toch hunne zonen en dochters uit de En zeggen dat de katholieke maatschap pijen in du stad publieke bals inrichten, bals te houden. IIij geneert zich niet omzoo^eze dansfeesten in klerikale gazetten doen maar vlakaf tc verklaren, dat de houders annonceeren en dal de papen er geen van spel en bal een ongeluk zijn voor de \V®ordje durven op afkeuren zielezaligheid zijner parochianen. Die bulderende sermoenen zijn de ge wone en altijd wederkeerende inleiding van alle dorpskermissen. Dc eenige dagen, dat de buitenlieden In de stad toegelaten, en op den buiten verboden: wat flauw comediespel! waarachtig dat onder fi- nantiëel opzicht ons ministerie ferm in We gelooven zich lustig kunnen vermaken, dat ze hun de... krot zit. slafelijk werk eens in eene vroolijke' Zoo wordt ons uit Antwerpen geroek dat den beiaard alléén zijne blijde toonen Iaat hóoren, maar de kaloten moeten ook hunne ZOETE tonen laten weergalmen; En onï van hunnen neus te maken liepen zij heên on weêr,juist gelijk kleine kinde ren die katje spelen. Iedereen dacht dat liet kraaien waren die op den toren zalen en onder elkander vochten. O! ka loten 's Anderdags was ik reeds vroeg op om te zien of geheel het Plain d'Amour» ging vol zijn mot Vinkeniers. Ik wachtte, en wachtte zoolang dat ik in liet geheel 26 vinkeniers vond. Welk verschil bij andere jaren! Eene waren dan verleden jaar; hetgeen laat zien dat de heeren liefhebbers met lijf en ziel aan deze schoone kunsten zich toeleggen,Tusschen haakjes gezegd, zijn al de tentoongestelde gewrochten gemaakt vóór, tusschen en na de uren van hun geldvcrdicnend dage lijks werk. Men kan dus denken met wel ken lever deze jonge kunstenaars bezield zijn. Om niemand te mishagen noch te be wieroken, zullen wij enkel de heeren jonge kunstenaars aanmoedigen tot de voortdurende bewerkingen welke zij zijn ingestapt, en zullen zien dat hunne stu diën zullen bekroond worden. Menigcn DE TOEKOMST.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1