STADSNIEUWS. Nr 294. 80e Jaar. Zondag, 16« Oogst 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREA. Yieuwe belastingen. Aangroeiende voorspoed. Aankomst. van West-Ylaanderen, Binst den dag. Men schnjfi in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de posibureelen van't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden cnvergeld in heizelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-50 fr. 's jaars voor «lc stad; 3 fr. voor geüaecl Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Men weet hoezeer de klerikalen alle maal gezind zijn tegen elke belasting, 't zij oude of nieuwe. Zij zijn zoo met goede intentiën vervuld dat zij a3n ieder burger en boer een pensioen zouden betalen uit eigen zak. Dat is algemeen geweten en de kerklieden komen van kleven niet, zij hebben liever te geven dan te nemen. Elk zeg het voort. De achtbare burgemeester van Brugge ging Woensdag in de Kamer op zijn hoofd staan en daar vielen drie, vier voorstellen van nieuwe belastingen uitzijnen broekzak. Wat goede boodschap, om iedereen te doen lachen in dezen trcurigen tijd van aard appel plaag en het te gronde regenen van de vruchten te velde. De nieuwe belastingen zouden moeten zijn: Eene grooterc belasting op den tabak. Eene id. id. op den alcohol. Eene splinternieuwe belasting op den petrool, wal ongetwijfeld zeer welkomen zou zijn in stad en dorp. Eene dubbele belasting op de wijnen. Dit zou er nog al door kunnen. Speksplinternieuwe belastingen op den invoer van zijde en drukwerk. 't Is wetenswaardig om lezen boe de heer A. Visart zich in de Kamer heeft laten hooren om nieuwe belastingen te vragen, wat minister Beernacrt zeer Het kan niet gelochend worden dat met het klerikaal gouvernement Belgie een luilekkerland geworden is, overvloei ende van melk en honing en gebraden kiekens langs de straten met. het mes op den rug. Lust u een brokje, toe, bijt maar, goei en appetijt. Luistert eens met opene ooren. Het prieslergouvernement doet al het mogelij ke om de liberale steden te plunderen en van alle voordeelen te berooven. Doch, zie-de-ge-wel,de klerikale sleden geraken nu ook in de krolte lot over de ooren. Wie zou dal ooit hebben kunnen denken ofte gepeinzen. In het Staatsblad van Donderdag worden leeningen bemach tigd. Meenen -123,000 fr. en Mouscroen 34,000 fr., terwijl de hoofdstad Brugge 3 per honderd mag blijven leggen op het kadastraal inkomen. Goede God, gelief de klerikale gazetten eens te doen uitleggen hoe hel komt de klerikale sleden in de krolte zitten plaals en de triomfboog aan den ingang'pompierskorps met muziek, der Y'lpeschhouwerstraal wekten iedereens,wacht, verwondering op, gelijk de opcentiemen die men den scbatplichligen op den hals zal leggen om dit alles te betalen, ieder een zulkn misnoegen. Nu, tot daar! Ziehier nu het verslag der plechtigheid: Om 9 ure vergaderden de pompiers, de burgerwacht, de kaarters-, biljard- en vissehersmaatschappijen der stad, op de Esplanade, en naarmate één der talrijke muzieken, welke men uilgenoodigd en vooraf betaald had, toekwam, schaarde het zich op zijne aangeduide plaals Een groot getal commissarissen liepen heen en weder, gelijk schaapbonden die eene kudde moeten bijeen honden. Allen waren voorzien van een groot blad papier, waarop weinig of niels le lezen stond. Weldra verschenen een veertigtal gen- burger do de blauwe Kousen, de weezen- school, dc burgemeesters en schepenen der gemeenten van liet arrondissement, eenige maatschappijen van kaariers, bit- jardspelers en lijnvisschers, alles door- mengd met de zestien vreemde muzieken, die mits betaling het feest waren komen opluisteren, en een veertigtal harenmut- sen, die den liberalen veel schrik aan jaagden. Op geheel den doortocht bleef het pu bliek koel en overschilhg; eenige vreem delingen en vele pastoors hebben gezwaaid en geroepen, doch men zag dat hunne les le voren gespeld was. Vóór het huis van den heer Fraeys, (den nieuwgekozeüe van Mei), hield het rijtuig van den heer gouverneur stil en twee, drie meisjes kwamen hem eencn bloemtuil aanbieden en welkom wenschen. Op dit oogenLiik hoorde men een kreet van Leve de Gou verneur! over de straat dreunen; het was Yperen44" Oogst 4891. Bezoek van baron Ruzette Gouverneur darmen, in groole kleedij,waarvan eenige A op de hoeken der straten post namen om een "Cl> commissarissen, een gebuur des dat den doortocht open te houden, lerwijl de hceren Fraeys, Karei Mortier, in één andeie tot de statie drongen om den stoet woor(1> die dezen machtigen kreet had op te luisteren. (voortgebracht. Ongelukkiglijk, hij bleef Volk was er niet te kort! Niet min dan ^merkl en niemand-beantwoordde hem; twintig duizend(ü!) menschen verdrongen Karel,werd z°° ^aamd om zijne b au- zich langs alle wegen cn straten, om den scbenf' da blJ druipneuzend zich m luisterrijken stoet te zien en te bewonde- de men^tc verdronS en er van door lrok- moet zijn, nu hij ziet dat zijne vrienden'fer slede van Yper, 9" Oogst 4891 zelve hem uitnoodigen het tekorl in de schalk its aan te vullen door nieuwe be lastingen te leggen op burger, boer en werkman; tot zelfs op de petrool, die toch tegen alle reden te goedkoop blijft, vol gens de klerikale heeren. Ziehier wat, volgens het Beknopt F er- slag, M. Visart in de Kamer gezegd heeft: Men zou nieuwe grondslagen van be lasting moeten zoeken; men zou, b ij - voorbeeld alcohol en tabak NOG MEER MOETEN BELASTEN. Ook zou men eene lichte belasting op PETROLEUM kunnenleggen. Eindelijk, de herziening der handelsverdragen zonder verbod noch bescherming, zou toelaten zekere invoerrechten'le verhoogen, bij voor- beeld die op wijn, zijde, drukwerk. 't Zijn maar eenige punten die ik aan duid, doch ze schijnen mij van aard om de aandacht der regeering te verdienen ren. Toen dc stoet op de Groole Markt gc- en de geldmiddelen der provinciën nut tig en doelmatig te verhoogen. Eindelijk ontwaart men de rijtuigen, waarin burgemeester, schepenen en ge- schaard was, stapte Baron Ruzette van meenteraadsleden hunnen genoodigden te zL'n rijtuig en nam het muziek der pom- Findelijk is hij verschenen, de dag,^emo£d komen. piers, de burgerwacht en het pompiers- vvmrmpde 'f NipuwsMnd znnveel onlief Y0'k aanschouwt koel en onver- korps in oogenschouw, en begaf zich naar maakte! Wihebben de ZoZZ li- scbillig de beeren van bet magistraat en }>et stadhuis, waar de ontvangst der over- tci-rijkc en zegevierende intrede van wact,t ongeduldig op de aankomst van den lieden en beambten moest plaats hebben. Gouverneur. J Om 41 ure begon deze plechtigheid,die Eensklaps kondigt het kanongeschut rond 42 ure eindigde, den trein aan en welhaast komt hij in' Om 12 ure, geen concert op de Markt, volle vaart binnen de statie aangestoomd. hoewel liet Nieuwsblad er een aangekon- De sladhuisheeren zijn van hun rijtuig ge- digd had, maar aanhouding van een acht stegen om hem te verwelkomen, en als jarig kind, dat met een fluitje speelde! op een gegeven teeken, bevinden zich al Om 4 ure, ontbijt ten huize van den de schaaphonden.... pardon,'k wil zeg-burgemeester. gen de commissarissen bij den ingang der 0m ur0) rauziekf(jest) ^elfder tijde statie verdrongen. 0p jyjark(- en 0p Vandenpecreboom- De verschijning van den gouverneur plaats, deed hen eenige kreten van leve Ruzette! Op de Markt werd het muziekfeest Leve de gouverneur slaken, die zonder geopend door de pompiers, die men dar,- weergalm over de menigte wegstierven, 'per toejuichte, en voortgezet door do mu lle Sloft zieken van Meenen, Oostende, Wervick, jRousselare, Brugge en Kort rijk. Zoodra de heer Ruzette in zijn rijtuig; Op de Vandenpeereboomplaals speeldei was gestapt zette zich de stoet in bewe- de Blauwe Kousen de eerste en dan op ging. jvolgenllijk al de betaalde boerenmuzieken Deze stoet was samengesteld uit liet van 't omliggende, die men had kunnen onzen gauwgraaf gezien en bewonderd, en, wij moeten het bekennen, alles was ver beneden onze verwachting! 's Morgens, om 7 ure, kondigde ons de beiaard, door zijne blijde tonen, bet feest aan. Het vroolijke klokkenspel dreunde over stad en veld en deed alle harten van opgeruimdheid kloppen; maar eensklaps werd iedereen weldra lot de wezentlijk- heid van den toestand geroepen, door de geroepen onbermhertige cacaphonie der Pierens- bende, die zonder eerbied voor de godde- ijke diensten, die op dat uur plaats had den, St-Maartens toren had bestormd cn van daar hun verwilderd getuit met de vreugdegalmen van het karillon mengde. Elkeen verhaastte zich een kijkje Ie wagen op de versieringen der stad, die, rechtzinnig gesproken, niets te wenschen lieten. Het kiosk op de Yandenpecreboom DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1