9 STADSNIEUWS. m 295. 30e Jaar. Zondag, 23n Oogst 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. De K amers. Nog: eon woord over de blijde intrede van den Gouverneur. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMU DESTRA AT, 18, en op al de posibureelen van't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2^50 fï» 's voor tic stai!: S Ti», voor geSisel :8®lgte< Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. X'V\ v V oc De klerikale bladen loopen hoog op met het wetsvoorstel Dumont, om invoer rechten te heffen op het vreemde graan en de boter. Die Dumont spreekt voor zijne eigene kapel, daar hij landbouwer en veelokker is. Die stoker bekommert zich meer om zijne duizenden ossen dan om de millioe- nen werkmenschen die hierdoor alles duurder moeien betalen. dienstige sekte lot stand gekomen die denjneigingen hunner medeburgers, konden deelden daar niet waren, om dezelfde eer Senateur De Coninck zegde in de zitting van Dinsdag: dat de Maasforten ten min ste 400 millioen fr. zouden gekost heb ben. En Portas, die eerst verklaarde dat hij met 32 millioen toekwam Er beslaan op de wereld geen grootcr leugenaars dan katholieke ministers. naam van Nazareërs dragen en nog zotter zijn dan al de officieren en offieienmien van het Ileilleger te samen. Dezer dagen boden zij zich voor den rechter van Gysma aan en vroegen de toelating om een hunner geloofsgenooten, die beweerde de ware Krislus tc zijn, te mogen kruisigen. Kan de wereld nog lang bestaan De concurrentie wordt waarlijk te groot! Petrus, die zijn meester verloochende, heeft menige navolgers gevonden, maar nu wil men den meester zelf den baard afdoen De menschen respecteeren hedendaags toch niets meer De Patriots schrijft over den overleden oud-minister Thonissen: Er was geen vergift in de warme en Yperen, 22" Oogst 1891. Alwie zich nog bevonden heeft vóór de niet verantwoorden van hetgene het geraas te genieten en het getier der klerikale lawijlmakers konden teweegbrengen. Nu, de komedie is eindelijk gespeeld, en onze matadoors hebben zich moeten overtuigen dat, wan neer men zegt dat de wereld door de zinneloosheid bestuurd wordt dit niet altijd waar is en bijzonderlijk te Yperen. Nemen wij geheel bel feest, van 't be gin tot 't einde, hel afstappen en liet ont haal van den Gouverneur aan de slalie, de monstering, den stoet, de fakkeltocht, hel festival, het banket, het vuurwerk, hel vertrek en de algemeeneverrukking,en dat men ons rechtzinnig zegge of al dit ge rucht, al dit lawijt, al dit beslag te verge lijken is met de feesten die de liberalen met zooveel pracht, leven en vreugde, zonder moeite konden inrichten en doen gelukken. nobele ziel van M. Thonissen. En de honderden scholen dan, die de,*011^ van cenen goochelaar of vóór het rij lijkbidder afschafte? en hij wordt met dezelfde plechtigheid onthaald als de eerste de beste heer die bij eenen bijzonderen komt noenmalen. De burgerwacht, in plaats van in slag- luig van eenen tandentrekker, heeft kun-orde in Wat gezegd van den stoet, waar zoove le maatschappijen zich door hunne afwe zigheid onderscheidden en waar andere, die 60 of 80 leden lellen,maar door 10 of 43 man vertegenwoordigd waren; andere nog waren maar vertegenwoordigd door het kartel, dat gedragen was door bet slachtoffer, welk hel lot had aangewezen. En de fakkeltocht, die ten minste wel dertig meiers lengte had, mei het muziek der pompiers aan 't hoofd,dat in den don keren gehouden werd, en men verstaat waarom Gaan wij nu over tot het banket. Veel volk, waarvan een derde daar geleid was met de koord aan den hals,gelijk de ossen naar het slachthuis; eenderde was er. op zijne plaats gelijk honden in een kegel spel; eindelijk een derde, dal rechtzinnig De Gouverneur stapt van den trein af geloofde dat het gebeurd is. Een dertigtal genoodigden nemen plaats aan de cirkelvormige eeretafel. In bet midden bevindt zich de heer Surmont,met den Gouverneur Ruzetle aan zijne rechtere aan zijne linkere zijde bevonden de statie te staan, bevindt zich zijde, En de talrijke onderwijzers, die hij'nen hooren mel welke overdrevenheid die'verre va» dMr' °P het Plein- als verdoold zicli de heer Ridder Hynderick, oud-yoor- i i i ii beden den lof maken van hetoene yii ver ie eene wildernis, overal, met vrouw en kinderen deed op. a L" w neioene Z,J ^e!-j [richten.Volgens hunne eigene beschouwing! Moet men spreken van de mons!ering:UV('ins> voorzitter bij me! 'I zijn al leugens wat zij vertellenjlénlandschè overheden, die erin v ór-en de l'eer deken van Poperinghe, en vijf- Van daar komt zeker het spreekwoord kwamen, of tenzij om melding te makend-twintig andere, de eenen met een offi- Liegen gelijk een tandentrekker Welnu, bet Nieuwsblad, in zijn ver van den handdruk door den Gouven:eur(cu''t4cn titel, de anderen zonder titel,allen eerst aan den Burgemeester van Zó'nnch'c-jmeeD Iïdn w<d geplaatst, op zijn goed slag over de blijde intrede van den Gou-'ke en dan aan Schepen Gesquiere gege-jatros 'iet ud> zonder liet minste de rang- verneur, schreeuwt en tiert dat hooren eniven? De Gouverneur hield er sterk aap de schikking in acht te nemen. straat werpen? Als er werkelijk eene hel bestaat, dan n zij' niels dan wonderen, en, och ar-;der maatschappijen en van eenf moet het niemand verwonderen, dat Tho nissen er ferm branden zal. De klerikale dagbladen, welke sinds eenige dagen bezig zijn met minister Tho- nissen-zaliger heilig te verklaren,vergelen te zeggen dat hij 4300 gemeentescholen, 4080 scholen voor volwassenen, 228 be waarscholen, 325 leergangen van hand werk en 413 cursussen van landbouw heeft afgeschaft. Voegt daarbij dat hij verscheidene onderwijzers heeft laten knappen van honger en gebrek, en ge komt tot de slotsom dat de schim van den braven man tegenwoordig moet zwe ven aan de rechterhand haars liemelschen vaders. zitler bij bel Verbrekingshof, de beer de rechtbank van o plat-'eersten aanleg, de heer deken van Yperen Goesting is koop, zegt het spreekwoord en wa.arachtig, men vindt van alle liefheb bers. In IJongarië is er eene nieuwe gods- zien ervan vergaan, om te doen gelooven dat nooit geen schooner, geen beter ge lukt feest in peren heeft plaats gehad. Wij hebben in ons laatste nummer een volledig verslag gegeven van deze plech tigheid, maar gelijk wij dezelfde redens niet hebben als het Nieuwsblad om kal vers voor juffers te verkoopen, hebben zij gebeurd wij de zaken verteld zijn. Ja, de Yperlingen zijn ferm teleur ge steld geweest, zoowel de katholieken als de liberalen, en de eerste nog meer dap de tweede, want deze, die zeer wel weten waaraan zich te houden over de algepieepe band te drukken van dien veroordeelde De spijskaart was voldoende en over voor de feiten die wij kernen, aangezien vlocdig, De dienst liet niets te wénscbenjjj hij reeds die beminnelijke en belangrijke.Er waren van alle soorten van wijnen, magistraten vcorbij was gegaan, toen hij,jvanaf den wijn Jonckheere, lol den wijn op een woord door een zijner vrienden m Vandelanoitte.en men kon er zich riet aan het oor gefluisterd, op zijne stappen te rugkeerde om die onverschoonbare ver getelheid te herstellen, en zij stonden daar hand in hand de eerherstelling is gedaan, Gesquiere is gewroken, de Gouverneur hield er aan dit openbaarlijk te toonen. En wie zal nu nog zeggen dal bet Gerecht niet geëerbiedigd wordt in ons schoon Bclgenland 't Is jammer dat al de andere veroor- vergissen, de flesschen droegen het merk van 't huis. Gewaarborgde koopwaar! Ook welken geur en welke fijnheid! 't van lekt mijn lipje. Daarop las de heer Surmont eenen heildronk af op de ge zondheid van den Gouverneur, die een goede jongen is, altijd wel gezind en vro lijk, en die bijzonderlijk de stad Yperen bemint. Heildronk van den Gouverneur, aan DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1