STADSNIEUWS. Nr 296. 30e Jaar. Zondag, 30n Oogst 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEllEA. Eitbongeraars. Waartoe dient een Gemeenteraad De klakk nde en haren hoofdman. Men schrijft in: Te peren, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 'i land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamdc artikelen uiterlijk legen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderleekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaar» voor de stad; 3 fr. voor geheel België. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Dc graanoogst is voor de twee derden mislukt en dc aardappelen zijn voor de helft gerot in den grond. Hetzelfde ver schijnsel doet zich voor in de meeste lan den van Europa, en Rusland, dat op an dere jaren ontzaglijke hoeveelheden tarwe en rogge aan zijne naburen verkocht, heeft van nu af reeds allen uitvoer van graan ten strengste verboden. In Enge land, Frankrijk, Duilschland, Oostenrijk en andere streken, overal klaagt men over den armzaligen oogst, overal klaagt men over den duren tijd, dien we gaan bele ven. Ons land eken, dat in jaren van rijke oogsten, geen graan genoeg oplevert, om de helft der bevolking zeven maanden in t leven te houden, heeft dus bestendig en voortdurend de hulp van vreemde gewes ten noodig, wil het den hongersnood in al zijne vreeslijkheid ontspringen. Welnu, op het oogenblik, dat de pach ter handenwringend het verlies zijner in komsten beweentdat de burger centje voor centje bijeenschrafelt om voor win- terproviand te zorgen, en dat de nederige werkman zich voelt koud worden van schrik, als hij aan de duurte der patalten en den hoogen prijs van't brood denkt; welnu, ja, T is op dit oogenblik, dal vijf, zes klerikale Kamerleden zich niet scha men een wetsontwerp nêer te leggen, om inkomrechten op 't eten van het volk te heffen Diimonl, Carluyvels, Snoy, Ancion, Pasteur en Tliienpontziedaar die fameuze jappers, die over eenige dagen gevraagd hebben, op iederen zak van 100 kilos welke in ons land gebracht wordt 5 fr. belasting te stellen voor bloem en mout, 3 fr. voor garst en haver, 4 fr. voor chikorei, boter en was! kunnen betalen,en nog met de rest dc on- zulke of zulke maatregelen, beslist over geroepen om de opeengelegde witsellagen kosten van kleederen, huishuur en andere zullen dekken? Dat mirakel zal hun wel volstrekt on mogelijk wezen. Is bet dan met opgezetlen wil, dat die hoogedele nulliteiten het volk tot honger lijden veroordeelen? Ze hebben burger en werkman reeds belet van nog vleesch te eten, willen ze nu ook nog dc korst brood uit hunnen mond komen halen Is het te veel, dat dc wroeter nog brood en patalten slikt? Willen de uithongeraars hem dwingen knoopen in zijn darmen te leggen, en is het daarom, dal de laatste brok voedsel dobbel en dik moet belast worden 't Zijn mannen zonder hart, die zulke schreeuwende, zulke hatelijke belastingen durven voorstellen! 'I Zijn grijpvogels, die speculecren op dc hongerkrampen van het lijdende volk! deze of gene zaak en de Raad is er van Te tellen, sedert 1830. verwittigd als 't Zijn ikzuehtigen, die speculecren en bësprókeü WOrden, maar dit ngueeren tot voldoening van hunne y J, dca Vant a]les oit verzadigde geldzucht, lot vulling vani„e(jaan intrigueeren noo hunnen altijd gapenden portemonnaie! Maar.... waar zouden zij zich om sto- ren? De renteniers, eigenaars, neringdoe-p001 n cn zei riers cn pachters, wier intresten zij nooit alles beslist is, als alles effen en klaar is, in één woord, als de zaak als afgedaan mag beschouwd worden. De Raadsleden hebben schoon te pro- testeeren, zij hebben schoon te zeggen dat zulke handelwijze onwettelijk is, niets kan er aan helpen en de eene of de andere der drie farceurs die het Schepencollegie uitmaken, weet zoowel het bladje te kee- ren en de zaken uiteen te doen dat de miskende jaknikkers die in den Raad ze telen denken dat het zoo zijn moet. Gc- lukkiglijk zijn zij niet allen van denzelfden deesem. De 'afschaffing der kostschool van het sladscollegic was sedert lang reeds beslist en word in de prijsdeeling van dit gesticht reeds aangekondigd en niemand van de Raadsleden zelfs het besturend bureel van 't gesticht wist er liet eerste woord Van. In dc openbare zitting van Zaterdag itst moest de afschaffing der kostschool dit was maar as reeds af- De lieer Colacrt kwam met de zaak In den tijd was er kwestie van de krenken, bezitten alleen het stemrecht;1» kostschool afteschaffen. liefgetal ieer-sc'ia^ul8 met 't ..„ïi. j.._:i_..i i p! i:..i„ i„/i„ nnnvnard en Eindelijk, na al dc schijnbaar gegronde redens aangehaald te hebben om gelijk te balen over deze onwettelijke handelwijze, zegt de schepen van 't openbaar onderwijs, dat hij alles onder zijne persoonlijke ver antwoordelijkheid neemt en dat de afschaf fing der kostschool als eene afgedane zaak moet beschouwd worden, daar hij wel hoopt dal de Gemeenteraad dit besluit zal bekrachtigen. De heer Brunfaut drukt zijne verwon dering uit de goedkeuring van den Raad te hooren vragen voor eene afgedane zaak. Daar de afschaffing reeds aangekondigd was op de programma's der prijsdeeling. Jamaar, zegt schepen Colaert, de aan kondiging op het programma der prijs deeling is van mijn werk niet, maar ik neem al de verantwoordelijkheid ervan op mij. Het doel der afschaffing van het pen- sionnaat is het stadskollegie le ondermij nen en le doen vervallen, zegt de lieer Brunfaut terecht. Het stadskollegie zal afgeschaft worden gelijk het pensionnaat afgeschaft wordt, 't is te zeggen bij gebrek aan leerlingen, antwoordt Colaert. Eindelijk wordt liet voorstel van af stemmen legen zes af- lingen verminderde trapswijze cn de aanvaard en goedgekeurd, en uilpersen, blijft ongenadig van slad beeft meer dan eens het tekort' En zoo gaat het dat men stillekens aan 't volk dat ze gedurig verdrukken halen a alle kiezersrechten verstoken... is liet dan moeten aanvullen. Er is misschien geen den Gemeenteraad miskent en over'thoold niet heel natuurlijk,dal ze oorden kloppen op den rug van den minderen man? 't Is bijna zooveel als zeker, dat dc bloem dezen winter lot 30, 32 fr. en de patatten tot 44 a 16 fr.den zak zullen klim men en de kooien zullen bijna niet koo pelij k worden. Brood en aardappelen zijn de hoofdbeslanddeelen van het voedsel der meeste ménsen en. Hoe zullen werk liedenfamiliën het aan boord leggen om brood aan 20 a 25 cen ten en patatten aan 10 k 12 centen de kilo te koopen! Willen die honorabeleenvolklievende! representanten eens uitleggen, hoe zij met bet dagloon van eenen werkman vier, vijf brooden en vijf, zes kilos patatten daags Yperen, 29" Oogst 1891. Nooit hebben wij geboord dat in eene stad of dorp van België een Schepencol legie zich het recht toeeigende alles tc verrichten zonder vooraf de goedkeuring van.den Gemeenteraad gevraagd en beko men te hebben, 't lg in de zitting van den Raaddat alles gewikt en gewogen, bespro ken en overlegd wordt; 't is daar dat men ziet of de voorstellen van 't Collcgie voor- dcelig zijn of niet voor de ingezetenen der stad, Hier in Yperen, sedert de mannen van 1" Februari op liet stadhuis nestelen, schijnt de Gemeenteraad niets meer te zeggen te hebben. 'tSchepencoilegie neemt sprake meer geweest van deze afschaf-ziet, daar men zeker is altijd negen jakni fing, omdat de heer Houzé wonderen kers le vinden die al goedkeuren wat de verricht had en er in gelukt was de twee drievuldigheid van het Schepencollegie bc- einc'cn van 't jaar aaneen te knoopen. slist. Er is geen tekort meer, maar nochtans' Men ziet het, 't gaat er lief in onze stad de Kostschool kost aan de stad die, Yperen, de zaken zijn verkeerd en 't is de onder vorm van beurzen, er voor 850 Gemeenteraad die mikt en 'l Schepencolle- fr. tusschenkomt. Dit jaar zullen er gie dat beschikt, maar zes leerlingen meer zijn. j j]ej, ware veel eenvoudiger de Gemeen- Verschooning, sprak de heer Brun- teraden af le schaffen en steden en dorpen faut, daar zouden er zestien zijn. (|e doen besturen door een drijmanscliap, Dc heer Brunfaut schijnt het beter lo dat geene rekening zou te geven hebben weten, vervólgde schepen Colacrt, nu, aan w'en bet °°b ZÖ- het zij zoo. Indien men de kostschool] moet behouden, zal men eene uitgave moeten doen van 40.000 fr. om de lokalen een zeker voorkomen te geven, Men moet schilderen, witten, het tafel linnen vernieuwen, enz., enz. Hel publiek wordt altoos van langs om talrijker in de zittingen van den Gemeen schepen Colaert zegt dat hij het gesticht teraad; ook sinds eenigen tijd noodigt men bezocht heeft en hij was verstomd den het puik van 't Zaalhof uit om aldaar eene slaat van verval te zien waarin het zielf klakbende le vormen onder het bevel van bevond. Hij kon zijne eigene oogen niet kommandant Dupont, die er het leeken gélooven en bij heeft dep heer Surmonl toe geeft, en onder de bescherming vap fl DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1