STADSNIEUWS. Nr 297. 3öe Jaar, Zondag, 6n September 1891, Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREft. Offerblokken De speculaties van den Paus. Eene zeldzame verschooning. L Men schnjfi in: Te "Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaarade artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-50 fp. >s jaar» voor de stad; 3 fr. voor geheel Befgl*. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Wie kent er eene kerk of kapel zonder offerblok Niemand In sommige straten hoeft men slechts de eerste de beste deur binnen te loopen om in eene herberg te zijn, en in kerk, kluis en klooster kan men blindelings zijne oor den kwijt spelen, zoo dicht staan er de offerblokken bij elkander. Doorreist de Vlaanderen, wandelt in de Kempen; aan kruisstraten, op de uithoe ken der wegen zijn Christussen of Maria beelden aan de boomen genageld. Daar vóór heeft eene kwezel uit de buurt een hofje aangelegd, en achter een bidbankje staat een groote holle paal met gapende slip en een stevig ijzeren hangslot: 't is nondekeu, nen offerblok Aan iederen inkom van 't dorp beeft men een sleenen kapelleken opgebouwd, aan dezen of genen heilige toegewijd. Hier geeft men voor de heilige Anna, daarvoor den godvreezenden Joseph, gin der voor liet kindeken Jezus, wat verder voor 't zuivel en op eene volgende plaats voor eene geruste en zalige dood Op dozijnen manieren en om honderden redens kunt ge uw cenljes in die verleide lijke slippen kwijt geraken. In duizenden en honderdduizenden van offerblokken komen alzoo de duitjes, cen ten, halve en heele kluiten te recht, welke er door diepzinnige personen en lichlge- loovige snullen ingeworpen worden. Ook worden ze voor een goed gedeelte gevuld door menschen, die er aanhouden dat hel publiek getuige zij van hunne offerande. En dat die offerblokken ror.de somme tjes op brengen hoeft geen bewijs: de heeren dieven zijner fel op verlekkerd, de kerkuilen spelen er nog al eens schampavie mede en men zou erzooveel en zulke dure niet plaatsen, indien zij geene ferme win- Nieuwsgieriggaal geeens door de Irahes ^fwi-pnpn J 8 kijken en wat ziet ge De tradilioneele. slip met de woorden: hier offert men voor Zo° lruggelen PaPe" dc ce" jes U1 Verleden week had op het Antwerpsch 't riw 1-onni 't ïiVhi vnn m,s'de zakken hunner teergeliefde parochianenvetieatn ween mui op nei Antwerpsen t onderhoud der kapel, t licht van ons I .iPP provinciaal gouvernement de aanbesteding Lievrouw, den afkoop der zonden of ter Enwat doet men met de opbrengst -derA' verschillende werken welke pprp van den heiligen Sint-Antut offerblokken? In wiens handen komen de Plaats ^an ^eischillende werken welke tere van uen ueuiseu auu aiiiui lucr en daar in de provincie moeten uit- Het katholieke Parijzerblad Le Figa ro, sprak over den St-Pieterspenning en'uitvinding, ook kan de architectnietspoe de beursspeculatiën van Leo XIII. Wij dig genoeg gedecoreerd worden. Maar we schrobbering, dat ze er eene uur nadien nog zitten van te bibberen. Rechtuit gezegd, pastorij en gemeente huis aaneen vastgebouwd iseeneheel mooie vertalen letterlijk de volgende regelen: Op zekeren dag overhandigde een bisschop aan den paus eene beurs die tien duizend frank behelsde. De somme bestond uil duizend goudstukken van lien franken, waarvan elk werd gegeven door eene ar me werkvrouw en dus talrijke vermoeie nissen en ontberingen vertegenwoordigt. Welnu, dit goud dat als geheiligd zou moe ten worden aanzien, dat men in een offer blok had moeten plaatsen onder de taber nakellamp, werd op de Beurs verspeeld. Wij vinden dal gemeen en krapuleus. De wetten van het land zouden de licht- geloovige vrouwen moeten beschermen, die zich door de papen het goud laten uil den zak kloppen, opdal deoudegierigaard uit het Vatikaan zou kunnen spckuleeren. Langs dezen weg zet geen voet of,M terl ondo„rgrondelijt. mys- Snoert wrden zegt Mama tVees gegroet, zoo leest^» wjj]) duu°% de mJ„niasi- deze bevindt zich hot bouwen men boven de deur van honderden kop-!„aren 2ijn niet mocl. koo„c|jjk en duifkens gemeentehuis en eene pastorij le pellekens en onmiddellijk daaronder schijnt liameJIenkHll kosten sJak<|ien ïa„ mc„ JBorAeeek. Dit werk is te za,nen geschal u een klein openingsken toe te wenken,,sc{,en op 29,149 fr. en er wordt eene borgsom om toch naast uwen wees gegroet eene weten toch nog iels practisclier, dat is: geen gemeentehuis bouwen en de leden van den raad in eene kamer van de pasto rij doen bijeenkomen. Dan was 't spelleke volmaakt. Maar laat er ons niet mee lachen, want 'l kan nog eerder gebeuren dan we wel denken. klinkender herinnering achter te laten Bezoekt een klooster, en ge vindt er De 71 miljoentjes voor de Maasforten jzijïi integraal gestemd en de heeren laslen- vereiselit van 3000 fr. Welnu, zou men het kunnen gelooven? Gemeentehuis en pastorij maken te za- minslens een half dozijn offerblokken; aan Waiers zunen ze kunnen leggen. Rechten 113011 maar °én gebouw uit de poort, in de spreekkamer, naast betj0p gi>aan en andere uilhongerings-| En sterker nog: van de vijf vensters oratorium, op de binnenplaats, kortommaatregelen werden reeds aangekondigd/agodezijner uier voor de pastorij en slechts overal slaan schildwachten in de gedaante <joor Dumont en Cie. Met het geld of lie-'één voor 't gemeentehuis van offerblokken om de centjes uit de be zoekers hunne zakken te kloppen. Zekeren dag zelfs bezocht men een'bij gebrek aan soldaten. Ofschoon al de klooster, waar de zuster geleidster eenejgeneraals van ons leger lot zelfs fransche bus had aanhangen met de erop geschil-jen duitsche deskundigen beweren dat onze derde woorden: eene almoes voor onze 130,000 man krijgsvolk op verre na on toereikend zijn voor de verdediging onzer forten, houdt Woeste, de Leonidas der rechterzijde, mordicus vol, dat hij met zijn 800 Spartiaten onze Thermopilcn wel zal beschermen tegen den doortocht van vijandelijke legerbenden. Zoo fopt men Frederick enspelen papenen kasleelheeren met hun teenen voor 't plezier van hun hielen, terwijl onze volksjongens en werk lieden par le flanc gauche en par le zieken als 't u belieft, 't Was dus een wandelende offerblok En in dorps-enstadskerken.daarkrioelt liet van offerblokken, Kleine en groote, ijzeren, houten, slee nen, met of zonder hangslot; onderden predikstoel, vóór het altaar, legen de com muniebank, midden in de kerk, aan iede ren pilaar, onder elke schilderij: korlom, overal is de noodige ruimte uitgespaard om een respectabel contingent bedelblok- ken en offerkistjes neer te flansen, flanc duur droit draaien.... zoolang als het Worden onze meesters nu stapelzot, ja of neen De pastoors zijn reeds overal baas over dedorpsbesluren; moeien zenu die zwarte kraaien nog met hunnen neus in 't ge meentehuis steken, teneindeliunde moeite te sparen ver te moeten gaan om burge meester. schepenen en raadsleden naar ge liefte te kunnen dresseeren Ziet ge nu te Borsbeeck den gemeente raad vergaderd. De meid van den pastoor slaat aan 't achterpoortje te luisteren; ze hoort over iets praten, dat niet naar de goesting van haren menheer schijnt, en roei! hop, schob gaat zij haren baas verwittigen. Op zijn sloeffen, zonder lik en de sigaar in den mond, komt dpze af gedonderd en geeft de raadsleden eene Yperen, 5" Sept. 1891. Het Journal d'Ypres en het Nieuws blad willen hunne herren en meesters vrij pleiten van de willekeurige wegzen ding van eenen bediende, wien zij niet het minste le verwijten hadden. Doch de reden dien zij daartoe inbrengen heeft juist het tegenovergestelde uitwerksel als hetgene zij ervan verwachtten. Ziehier de verschooning Maai', M. Brunfaut, waar is de tijd dat het Progrès schreef, als een anderen heere dan Creus zonder recht of reden aan de deuro gezet wierd, dat de openbare besturen geen weldadigheids bureelen en warenEn nog- ihans den heere, waarvan kwestie, was ook een brave huisvader, tegen wien men niets en wist in te brengen dan dat hij katholijk was. Waarom dan aan uwe vrienden niet gezeid dat het geld wel zou besteed zijn. Of is 't hier nog eens de leering van uwen meester Bara die gij in 't werk stelt We laten het publiek i> oordeelen. Volgens ons is die verschooning niets dan eene bekentenis, die wil zeggen Ha! gij klaagt omdat men een bediende weggezonden heeft, maar de liberalen ook hebben er een weggezonden omdat hij ka tholiek was. Ergo, poets wederom poets: de liberalen ontmaken zich van katholie ken, en wij, wij hebben het recht ons te ontmaken van liberalen. Dus, volgens de bekentenis der twee organen van 't stadhuis, is de reden der afschaffing des heeren Creus niets anders dan dat hij liberaal was Maar waarom hebben Surmont en Berghman dit niet bekend als men hen de DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1