STADSNIEUWS. Mr 298. 30e Jaar. Zondag, 13n September 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. Eit Baasrode. Een verjaardag. Nijverheid, handel en openbare werken of den bloei en welvaart in Yperen. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-&0 fr. 's ja ar» voor dc stad; 3 fr. voor geheel België- Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER- Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id'. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id; Akkoord per maand of per jaar. Arme Lippes Melanie, loopt eens gauw bij den burgemeester en zeg hem dat ik hem sef fens spreken moet. Ja, meneer de pastoor. Een half uur nadien stond Lippes op de pastorij met eene nieuwe zijden klak in de hand. Ha! burgemeester, zijt ge daar. Ik moet u eens serieus spreken. Weet ge niet dat ik mij heesch moet roepen tegen de herbergiers die durven spel houden en nu gaat gij dit vervloekt programma teekenen waarop te lezen staat dat alle man gedurende de kermis gansch den nacht mag dansen. Foei! Hebt gij verge ten dat ik u burgemeester deed benoemen stadsbestuur waren, moet bekennen dat het altijd op den rug zat der laatstge noemden omdat de werklieden verplicht waren naar Frankrijk te vertrekken om werk te zoeken, uit reden in Yperen, gelijk in vele andere steden, dc koophan del en nijverheid kwijnen. Maar, laat de katholieken op hel stadhuis komen, niemand meer zal ge- dwongen zijn Yperen te verlaten, zoo schreeuwde schreef en bazuinde bet Nieuwsblad gansch Belgic uit, zelfs tot in den vreemde. Nu is hun wensch volbracht, de zeu- raars zijn op 't stadhuis, zij zijn meester endoen de stad bloeien?!?!?! op eene zekere manier. En wat ziet men heden gebeuren en dat gij mij beloofd hebt van het libe- |n plaats dat sommige werklieden de raai Baasrode eene katholieke prochia tc stad moesten verlaten, tijdens het liberaal maken? bestuur, moeten dc werklieden der kalo- Stolterend wil Lippeszicb verschoonen,beHj 0p (jen (iag Van heden, naar Frankrijk want roodvlammend blikt het oog van vertrekken,om een stuk brood voor vrouw den drielip hem in hel gezicht. en kroost te gaan zoeken. Wel wel meneer de pastoor, de mannen van liet gemeentehuis zeggen mij dat zij meester zijn, ik moet leekenen1 wat zij stemmen. De man stondverstomd en kon niet spreken 1:ij ging naar huis en men kan denken in welke houding! Ziedaar, vrouw, mijn geld en ik heb mijne acht dagen gekregen. Wat riep de vrouw verbaasd, gij doet mij sidderen. Moogt gij maar acht dagen meer op den winkel blijven? Ziedaar nu de belooning van uwe overdrevene politieke daden bij de kalotepartij zult gij nu welhaast uwe oogen openen en denken waar gij de meeste rechtzinnig heid vindt? Ik heb het u altijd gezeid dat gij u zoudet laten foppen met naar die schijnheilige kaloten te luisteren; maar de ondervinding zal u leeren. Waar zult gij nu werk vinden vervolgde de vrouw; in Yperen zal het u niet baten en uit dc stad gaat het werk ook slecht. En wat dan ge daan met ons en onze kinderen, ons laten vergaan van honger De arme drommel stond daar, niet kunnende spreken, en dacht dat zijne vrouw toch wel gelijk had. Wij vernemen dat de man reeds 14 da- Wij kennen eenen man,die zich met lijf «en in Frankrijk is om werk te zoeken en Maandag, 7 September, was het zeven* jaren geleden dat de katholieke landslie den, die zich hadden laten medeslepen naar Brussel, onder voorwendsel van den Koning tc gaan spreken, zulke geduchte trommeling kregen, dat, al ware het bij vijftig jaren, zij nimmer dien dag vergeten zullen. Wie herinnert zich niet welke grove beschuldigingen men alsdan tegen den. heer burgemeester van Brussel uitbraak te? Wie heeft niet onthouden dat Jacobs en Woeste, de toenmalige ministers, alles aanwendden om den heer Buis te overha len op het volk te doen schieten Maar de heer burgemeester, die de snoode in zichten der kaloten geraden had,weigerde dc middelen te gebruiken die men hem aanwees en welke Vander Smissen later tegen de verbitterde en ongelukkige mijn werkers, op bevel van Beernaert en op voorstel van Pourbaix, ging inspannen. Hadden de kaloten de belachelijke en. tergende betooging van 7 September in burge- Yerdonders, gij zijt toch meester en gehoorzaamt gij niet aan mij,,mecr dan doe ik u met de eerstkomende kiezing afzetten. Maar moet ik dan tegen de belangen der herbergiers, die kiezers zijn, gaan handelen De religie boven alles, Lippes Awel, pastoor, ais hel zoo is, dan krijgt gij binnen twee jaar nog eene groo- tere klopping. Had ik toch mijne kazak niet gekeerd eenen burgeroorlog,of ten minste in eenen oproer kunnen veranderen,zij zouden niets en ziel opgeofferd heeft aan de kalotepartij T0t heden nog niets gevonden heeft. tijdens de twee laatste Ypersche gemeen- tekiezingen; hij was verzekerd altijd werk Men ze8l ons dat er verschllllSe kalote- beters gevraagd hebben, want zij zouden te hebben en was daarenboven beloofd mecslers hunne knechlen afgedankt heb-getracht hebben nut er uit te trekken om te winnen Blij van geest trotsch ^11' om reden de ?roole veranderingen de liberalen van broedermoord te beschul- en welgemoed om zulke belofte ten zijnen die levveeS gebracht zijn sedert de laatste digen en in troebel water te visschen voordeele, deed bij al wat men van hem stemomkooping verlangde. Hij zou zijne politieke vrienden! Wel is waar, de arme,onnoozele jands- Klerikalen, een groote last begint op u jjeden verdienden het onthaal niet dat men. niet misdoen, alles was bij hem geheiligd te we§en' deze lasl zal u in het kort hen te Brussel deed, maar de leiders, de jgansch verpletteren door de groote on- opstokers, de predikers van die zonder- dewelke gij dagelijks iinge kruisvaart alléén moesten eens eene geduchte les ontvangen, doch die moedige dat van de kalotepartij afhing; Kortom,! had hij de macht gehad hij zou alle vjjan_irecht\aardighedeu den van de zeuraarsbende met zi~:ne oogen Yperen, 12" Sept. 1891. Zesde punt van het kalote-programma Wie het Nieuwsblad somwijlen gele zen heeft ten tijde dat de liberalen aan het doorboord of gescholen hebben. Zoo groot was zijn gedacht voor de jezuietepartij, zijne fierheid was ten toppunt en niets kon hem hinderen. Nu, de hoogmoed was ten hoogsten gerezen en hij dacht dat Keizers kat zijne nicht was. Maar, op een jl. Zaterdag zegt de meester van dien gelukachtend man dat hem nog acht dagen gegund waren en hij elders zijn werk mocht gaan zoeken. In welke verslagenheid was hij al mei eens gedompeld Wat had hij misdreven? Er moest iets onder schuilen dat hij niet kon raden. Ziehier nog een ander heldendaad door [ere]s uit den weg, zij de jesuitepartij gepleegd en waarvan gansch lang§ aüe kanten CQ Ueten hunne de stad, zoowel kleiikaen as i x-ra en'iVeriejcje kudde het loon hunner onbezon- de grootste schande spreken. De heer Jules lweins, voorzitter der nenheid genieten. Hoe dikwijls sedert dien hebben die Akademie van Schoone Kunsten en Pro- vaische volksverdedigers niet beproefd de fessionneelescbool onzer stad zou als eenvoudige landslieden tegen de liberalen Voorzitter van dit gesticht afgezet zijn, en te verbitteren met hen dien rampspoedigen met denzelfden coup de tampon of zonder dag te herinneren? Doch telkens hebben komplimecten zou hij vervangen zijn door ziJ YerSfen le ztpn dat mcvmand andefs r nnn 7.11 no oorzaak w.'irftnvnn hun onofilnk M. Colaert. Wat mag dit beteekenen tegenover een dan zij de oorzaak waren\ran hun pngeluk, nimmer hebben zij willen bekennen dat zij die menschen misleid en bedrogen had- onpartijdigun man Zelis de edellieden (jen en zjj Waren die den haal en onder den voet houden, wat zullen de het misprijzen der slachtoffers van 7 Sep-» kaloten met den minderen man doen tember verdienden, DE TOEKOMST J

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1