STADSNIEUWS. Nr 299. 30^ Jaar. Zondag, 20n September 1801. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. Woekcrintresten. Politieke windstilte. (lelijkheid en Vrijheid voor allen! Men schrijft in: Te Yperen, DIXMtiDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 'i land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tol den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaarade artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-tO fr. >s jaar» voor de stad; 3 fr. voor geheel Belgis^ Büitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 2o id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Over eenige jaren kwam een stelsel in voege van stad sloten (obligaties op ter mijn te verkoopcn. De opgelegde voor waarden schenen heel gunstig; men be taalde 5 of 10 fr. om te beginnen en dan alle maanden fr. 2-50 of 5 fr. volgens keuze tot het gansche lot eindelijk den rechlmatigen eigendom van den kooper werd. Eene kleine berekening nochtans bewees dadelijk, dat iedere persoon die een lot aankocht, zich op schandalige wijze liet beetnemen. Er waren sukkelaars die ééne enkele obligatie tot 145 fr.moes ten betalen, den intrest nog te buiten ge laten. Op ongelooflijk snelle wijze breidde die nieuwe woekerhandel zich uit. Maat schappijen lot verkoop van stadsloten op termijn kwamen overal tol stand, agenten in menigte liepen de dorpen af en duizen den werden op de schaamtelooste manier bedrogen. handel al gedreven is. Is men soms van den verkoop van stadsloten niet overge gaan tot bet aan den man brengen van koeibeesten op termijn Hoeveel arme boerkens zijn er misschien al in de klau wen van die grijpvogels gevallen? Opgepast dan, pachters, laat u niet beetnemen door de sclioone beloften van de loerende agenten. Zendt ze wandelen die oneerlijke speculanten, want zc heb ben het toch maar enkel en alleen op uwe schaarschespaarpenningen gemunt. Oogcn open en die aftruggelaars maar dadelijk aangeklaagd bij het parket. En hopen wij dat liet gerecht ditmaal :t te lang wachten zal om handelend op te treden tegen deze nieuwe soort van uitbuiters. Kieawe ketens voor de liberalen Nimmer was de politieke windstilte zoo groot, zoo algemeen in ons land. De drukpers houdt zich met niets bezig dal Indien wij die zaak nog eens op 't tapijtjeenigzins belangrijk kan heeten. brengen, dan is hel om eene nieuwe sja-l Ja? wi: hebben daar wel het katholiek chelarij van dien aard bekend te maken, congres van Mechclen dat geopend werd Het katholiek congres van zal alles voorbereiden om de heerschappij nog lang te doen blijven duren, zoo mogelijk voor altijd. Niets verwaarloost die partij, zelfs steekt zij zich in een socialistisch kleedje om er' een werktuig in te vinden van in vloed op de werkende klas. Geene waaghalzerijen: de geestelijke partij heeft tijd genoeg; zij is in het bezit der openbare macht en thans is al hare aandacht gevestigd op het uitdeden der openbare plaatsen van rechters, notaris sen, greffiers; zij kent de familien der plaatsenvragers en weet wat er van te verwachten is nu en later; zij is meester ran het onderwijs en wacht enkel eenigen tijd om dc middelbare scholen, de alhe neums.de hoogescholen ook in den grond te boren. Ziedaar het werk dat te Meehelen in gericht wordt om dubbele krachten aan de klerikale dominatie te geven. En is 't niet droevig er nevens te moe ten zeggen: de liberalen slapen Meehelen men...? Die dragen toch geen kostuum, klerikale Van den Bon Marché Wij zullen minister De Burlet daarmee gelasten, die heeft de spaecialiteit der.... broeken. Yperen, 19" Sept. 1891. punt van het kalole-programma: Zondag laatst gaf het Nieuwsblad een artikel dat handelt over partijdigheid. Vermits dit artikel gericht is aan ecnen drukker, vader van een talrijk huis gezin, achten wij het noodig op eenige punten te antwoorden en te laten verstaan aan de lezers van de Ypersche weekbladen welke leeuwen de kalofe-drukkers zijn. Nochtans gansch het artikel is tegen ons (drukker van de Toekomst) niet ge richt; maar wij kunnen niet verstaan dat het in het vlaamsch geschreven zij, daar Door de opgeloopcn veroordeelingen van confraters wat voorzichtiger gewor den, wachten deze nieuwmodische bedrie- Zekerlijk van daar mag de liberale par tij eene nieuwe oorlogsverklaring ver wachten, maar dezelve zal eerder eene Het. schijnt dat er in onze kerken,door j 'de hemeldragonders, nog geen rijkdom'wij nooit van zulke zaken gesproken heb ben pracht genoeg verspreid wordt. Jben-( 0f kunnen de gebenedijde schrijve- Op het Mechelsch congres werd door iaars misschien niets anders doen dan gers zich wel in't groot en ten aanzien poging van onderduimsche verworging putoor deken Verstraten van St Servaas, de vertaiingen maken uit het Journal van iedereen te handelen neen, 't is in 't genipt, te midden van onze stille Kem pen, dat de geldzuigers nu hunne slacht offers zoeken. Ziehier hoe ze het aan boord leggen Ze loopen de kleine pachthoeven af en presenteeren aan de peeboerkens hun koeien in liuur te geven, mits betaling van 2,3, tot 5 franks per maand. Vele geringe pachters, die hun vee bij gebrek aan voeder hebben moeten verkoo- pen, zouden al graag een paar beesten bij willen, maar bet geld tot aankoop ont breekt. Ze zien in het aanbod der agenten het middel om goedkoop aan stalbeeslen te geraken, ze nemen aan en ze zijn nog maals op schandige wijze gefopt. Voor eene koe van 200 fr. waarde 4 fr. per maand huurprijs geven, komt overeen met den ongehoorden woekerintrest van >4 fr ten honderd te betalen! We vragen het aan alle eerlijke lieden: Is het geene schreeuwende geldslroo- perijEn dienden zulke geldwolven niet oogenblikkelijk doorliet gereeht gevat en gevonnisd te worden, zelfs zonder aan klacht van de bedrogenen gelijken dan een opentlijken aanval. .te Schaarbeek, voorgesteld en aangenomen, pres. In 1863 was het katholiek congres' Dat de pastoors en kerkfabrieken aan Zieliier dc zinsnede waarover wij willen eene lange jeremiade van religievervolging de parochiale, mis al den luister zouden - dËmn. m-. vrnvtrntA-ino- vnn lipt o-f-lnnf geven dien ztj verdient en ze voor de gc- 1Jdliuemu. en verdiukknig >an h A gc o lnnviepn znn nanlrekkpliik momiliik ma- Om de partijdigheid der katholieken te be- Dan waren immers de liberalen aan het g 1 „A0fi0 vin wijzen, zij halen eenige voorbeelden aan en bewind. kena) door eene soede c zoeken zelfs een traantje uit de oogen hunner Doe!» thans is bel anders. Oud-ministerren zang; 6) door de pracht ot ten minste lezers te doen rollen. Wij willen u hier een Iirnhc hpdpn nnnplnmwi mei de ver-'de friscïibeid der gewaden en versierselen; enkel staaltje mededeelen, ziedaar, schrijven klaring dat: Dc godsdienstvrijheid in c) door den overvloed van lichtd) door r»_T <ipn n mtnr drr nftr.hliiih eid. in een woord. oo0, zieciaar een aruKK-r, x^aer \an een Dan, wie weet, hoever de woeker- liggen, Belgie niet meer verdrukt wordt. Oh, ja, de klerikalen zijn aan het roer en in name der godsdienstvrijheid houden zij niet op anderen te verdrukken gelijk wie het zij. al waren zij nog zoo zeer als godsdienstige personen gekend. Slaaf moet en zal men zijn om de geeste lijke overheersching in stand te houden en het land slechts eene schijnvrijheid te bewaren. De heer Jacobs zegde dat de katholieke partij niet alles bezit of uitvoert wat zij zou wenschen. Zij rekent nog af met den tijd, die niet toelaat alles dood te slaan. Dat zal wel komen. Daar te Meehelen worden zweepen gereed gemaakt om de iberalen nog meer te geeselen, die thans zoo stil slapen of instokke van tweedracht den luister der plechtigheid,in een woord. r talrijk huisgezin; hij heeft met een letter Schiet maar weer m uwen zak, onnoo- meer te drukken, die man is zoo goed als ge- zele kwezels en kerkfabrieken... ruineerd. j In dezen paragraaf is er sprake van Voor alle katholieke kunstschilders en traantjes in de oogen, of medelijden heb- beeldhouwers wordt dus de studie naar het naakte figuur door Mechelsche inqui-, siteurs verboden. Zoudtgy welgelooven heer schrijvelaar, Wat zullen nu de kerken en kloosters ei geene tranen moeten gestort wor- doen met de talrijke schilderijen van Mem-den, over de liberale drukkers. Allen zijn ling, Rubens, De Craeyer, Van Dyck enz. bekwaam en mogen zich er op beroemen waarop zooveel naakte figuren van heilige zeive te werken van 's morgens vroeg tot vrouwen voorkomen En al de oude schilderijen met de naak- s avonds laat, om het brood te verdienen dat zij met hunne vrouw en kinderen te te Adam en Eva in het A.rd*b. paradgS*^ hcbben Die kwamen immers loch op de wereld Mijnheer de uitjever van het niet met broek en rok. En de millioenen engelen inden hemel Nieuwsblad! Weet gij niet dat alwie den dan.... die op alle schilderijen voorko-stiel van drukker wil uitoefenen hij er het DE TOEKOMST 1 Ji I'i I lo Cnlinni'Küöl/ \Tvr\»»rrDc1 ol H Pn O nn OTAil AITïPn

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1