STADSNIEUWS. flr 300. 30e Jaar. Zondag, 2Tfn September 1892. Safes Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREK. E i n d e 1 ij k t. Zulke meester, zulke knech Gelukkig; Belgie Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 'i land. Alleaffichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk legen-Yrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-50 fr. 's jaar» voor de stad; 3 Fr. voor gcliecl België, Buitenlandsche verzendingen, 'f port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel'. Rekiamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Eindelijk heeft de galachtige Woeste het spel gewonnen. Door ministeriëele besluiten van einde Oogst, heeft De Burlet de magere wachtgelden van honderde onder wijzers of ingekrimpt, of teenemaal afgeschaft. Gansch het land door, maar bijzonder in de Vlaamsche ge westen, zijn de ongelukkige voor vechters der beschaving in rouw gedompeld. In Vlaanderen, is er schier geene enkele gemeente waar men geene slachtoffers telt, want, door de wraakgierigheid onzer fana- tiekegeestelijkheid,is daar de school- afschafling bijna algemeen geweest. uitstrekke over die rampzaligen, len die een ambt of bediening bekleeden kiezerslijst vermeld wordt. Zooals over die rechtschapen onderdanen, welke Hem en hunnen eed getrouw bleven ondanks de gevloekte wet van 1884 en welke, in tegenstelling met de klerikale onruststokers, die van 1879 tot 1884 den Vorst beschipten en de kroon bezwadderden, steeds 's lands instellingen eerbiedigden. Op het katholiek congres heeft Woeste op de geldbeurs geklopt der rijke fabrikanten, die wat al te veel hun werkvolk exploiteerenen honger laten lijden. De heilige Gentsche tjeven, de groote fabrikanten, zooals: Casier, J. De Hemptinne, Borrcmans, enz. De akelige voorspelling der klerikaleldie duizenden werklieden in hunne dwepers is daar ten volle verwezent- fabrieken gebruiken en het werkvolk lijkt: alom is er geween en geknars met moeite betalen om eene droge der tanden.Huisvaders, die veertien, korst brood te kunnen eten, zouden vijftien jaren onberispelijken dienst thans goed doen de besluiten van het in den Senaat uit, wij moeten de miljoe tellen en zeven,acht kinderen te voe- katholiek congres en de encykliek den hebben, zijn gebroodroofd ten van den Paus te volgen. Die klerikale fabrikanten hebben men moeten goed opletten, want zij worden weet, beproeven de klerikalen alle moge dag en nacht afgespioneerd. lijke, valsche middelen, om de liberale Laatst heeft het katholiek congres van kiezers te doen uitschrabben. Mechelen beslist nieuwe strijdkorpsen in Met het oog op de aanstaande algemeene te richten voor het behandelen der sociale kwestien en het verdedigen der heden- daagsche samenleving. In stad en dorp zullen nieuwe sociëteiten opkomen, die ongetwijfeld het vooral op de liberalen zullen gemunt hebben. Wij hadden ook, volgens de klerikalen, geene forten, geene kanonnen meer noo- dig en de krijgslasten zouden verminde ren. Zooveel woorden, zooveel leugens. Daar aan de Maas worden forten ge bouwd die nu reeds 72 miljoen kosten, al was men met eene eerste schatting van 24 miljoenen voor den dag gekomen. Zwijgen, jongens, zwijgen is de bood schap, riep baron de Coninck smeekend voordeele van beestachtige broêr- kens, sulachtige boerendeernen en domme koewachters 't is walgelijk, 't is wraakroepend En zeggen dat onze weleer zoo fiere bevolking die onrechtvaardigheid met gekruiste armen aanschouwt, dat ze straffeloos hare eigen kinderen tot den bedelzak laat doemen, terwijl vreemde schui mers zich vet mestenZou onze oude nationale geest dan zoo verbasterd zijn, dat kruipende papenknechten ongehinderd de schreeuwenste recht verkrachting mogen plegen en daar bij nog den hoon en den spot in het aangezicht hunner slachtoffers smij ten? Woeste moet zich op het con gres van Mechelen de handen ge wreven hebben van voldoening als hij dien ketterbrand vernamMaar hij herinnere zich, de heillooze kwe zelaar, dat een druppel water het vat kan doen overloopen en dat eene mug oolc wel een leeuw kan doen brieschen. Het is tijd, meer dan tijd, dat de Koning zijne beschermende hand nen voor dc forten stemmen anders krijgt hel klerikaal ministerie het gat van den timmerman. Dus uit vrees dat dc liberalen kiezingen, dient men waakzaam te zijn op de roomsehe kiezersfabrikanten. Het Nieuwsbladdat voor niets ach- teruildeinst als het er op aankomt zijne meesters te verdedigen en hunne wille keurige daden te verschoonen, schrijft met zijne gewone onbeschaamdheid een lang artikel over hel ontslag van den heer J. Iweins, als lid der Commissie van de Akademie en Beroepsschool. Het vergenoegt zich niet met te zoeken zijne meesters te verschoonen, maar bet voegt den spot en den hoon bij zijne ver schooning en begint zijn artikel volgen- denvijze r Schrikkelijke dingen wat gaat er van Yper geworden ais ge peist, M. J. Iweins overvloed van... geloof, maar ge weder aan het roer zouden kunnen komen president van tribunaal, president van de moogt aan hunne beurs niet komen, stemmen de klerikalen alle soorten van nieuwe krijgslasten Dus dat de oppositie der klerikalen legen de militaire uitgaven enkel valsche bestaat nog enkel voor de tjeefkensgazet-; ten. De oorlog legen de vrijzinnige bladen duurt voort erger dan ooit te voren. Ja! ja! Belgie heeft niemedalle meer te Dat ons landeke nimmer en nooit zoo 0„ukkig was dan den dag van heden, tocren ziin v00r '«ct bedriegt den boer. onder bet klerikaal ministerie, dat behoeft,*-"'^'Sten rct'ds lang, maar des wel geen beloof jtemeer is hunne komedie verachtelijk en 't Is waarachtig de verkeerde wereld, schandelijker, en de geestelijke dominatie neemt genoeg' Wat de drukpersvrijheid betreft, deze er hare voordeelen en prolijlen uit. De twist van liberaal en katholiek was versleten en buiten de mode en zie wij worden door bet klerikalismus verwurgd en opgeëten. Over eenige jaren dacht men de liberalen te sterk en voor altijd oböver winbaar. 't. Ging te wel, de liberalen gin gen op 't ijs dansen en trokken elkander brokken van een op bet gladderig politiek pad. We worden van langs om meer in de klerikale doeken gewonden, en verliezen allengskens zelve onze kostbaarste vrij heden. Yoor de liberalen is er geene enkele bediening noch plaats meer; en de libera- hospicen en schrijver van 't brochuurken, waarmee de liberalen zelve zoo herfelijk beb- 9 ben gelachen, M. J. Iweins heeft zijn ontslag gegeven als lid der commissie van de akade- 9 mie en ambachtschool. Schrikkelijk, schrik- kelijk Wat er van Yperen gaat geworden, dit zullen wij u zeggen, onbeschaamde schrij- velaar; uwe meesters, die gij wilt ophe melen en verdedigen, zetten alies in rep en roer om Yperen, de stad die zij door bedrog en omkooperij in banden gekregen hebben, lot verval te brengen. De eene willekeurigheid volgt op de andere en het ver wal zij willen, de openbare denkwijze en de liberalen blijven onverschillig wij worden een slapend landeken en mogen er op staat maken dat het niet beleren zal, zoolang de liberale partij niet nieer werkzaamheid en krachtdadigheid aan den dag zal leggen. dangen. De klerikalen mogen al doen stadhuis is herschapen in eene krocht waar de mannen, wier vuige sleppedrager gij zijt, samenzweeren tegen liet geluk en de welvaart der inwoners.Maar wij voor zeggen bet, die vreemde stekvogels zullen den tijd niet hebben hun vernielingswerk te voltrekkenen Yperen zal liet juk af schudden, de ketens breken waarmede men het wil boeien. Yperen zal wederom vrij worden, want uwe hemeldragonders hebben zich reeds zoo hatelijk gemaakt, dat menige Yperling, die door valsche be loften en door geld zich heeft laten om- Yperen, 26" Sept. 1891. Liberale kiezers, opgepast!... Iedereen heeft goed na te zien of hij wel op de TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1