STADSNIEUWS. Nr 301. 3ö« Jaar. Zondag, 4n October 1801. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. De klerikale wraak. Eene lotvoorspelling. Men schrijft in Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 'l land. Alleaffichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-50 fr. 'fit jaars voor dc stad; 3 fr. voor geheel Beigtc. Buitenlandsche verzendingen, 'f port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUM Aankondigingen: 10 centiemen den rege/^ Reklamen: 25 id. id. id^ Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. De klerikalen bepalen zich niet met onderwijzers op wachtgeld (c stellen, dit wachtgeld eerst le verminderen, om het nadien af te schaffen, maar zij zoeken nog door alle soorten van moeilijkheden de onderwijzers die getrouw aan hunnen plicht en eed zijn gebleven, te benadeeli- gen en ten onder te brengen. Wij vinden in een fransch blad van Gent, eenen brief van eenen onderwijzer, die in een vlaamsch dorp, sinds twee jaren op de regeling van zijn pensioen wacht en daardoor met zijne familie in de grootste ellende is gedompeld. Die onderwijzer telt 42 jaar getrouwen dienst en het klerikaal bestuur stapelt moeilijkheid op moeilijkheid voor het vaststellen van zijn pensioen, uit hoofde van een cumul, door het laatste liberaal Yperen, den 3" October 1891. Een sermoen en eenc voorzegging. Jongstleden Zondag, 27, vierde men in St-Nikolaus kerk den feestdag van den H. Mauritius, patroon der Katholieke Jonge f Vacht. Ter dezer gelegenheid was een vreemde predikant gekomen, de heer Dugardyn, leeraar in hét bisschoppelijk kollegievan Korlrijk, medeburger van den heer Debie, den achtbaren voorzitter van het hoofdbureel tijdens'de kiezing van 1" Februari. Daar er waarschijnlijk onder onze lezers zijn die het geluk niet gehad hebben deze zielroerende plechtigheid bij te wonen en dit sermoen le hóoren dal alleenlijk inge- gemaakt was ter eere van den ministerie toegelaten en nu door de knëcli- 'lc^oe die onze weldenkende scharen ge- ten der bisschoppen betwist. leidt, zullen wij ben een overzicht, eene Ziehier hel uittreksel van den brief, cnkelc sc,iets van die heilige welspr^end- door de vrouw van het slachtoffer der '!e'^ Keven. Ziehier hoe de eervveeide derf storten door een le groot vertrou- wen in dc toekomende overwinningen. Hel is dus tot nieuwe pogingen dat hij u roept; die pogingen moeten van heden af beginnen, zonder een oogen- blik op le houden, want, vergeet het niet, het is maar ten koste van een liardnekkigén en volsiandigen arbeid dat de zegepraal zal kunnen behouden w worden; zonder die uiterste poging zal zij u ontsnappen cn indien het ongeluk wilde dat zij u ontsnapte, liet ware ge- daaii, voor altijd gedaan met onze hei- lige en schoóné zaak! Op die woorden wendde iedereen zijné blikken naar liet hoofdaltaar. M. Colaert zat daar in den koorstoel, en 't is in hem dat voor het oogenblik al liet belang van dien noodkreet vereenigd was. Sursum Corda! Voor altijd gedaan, de régcering der katholieken, le Yperen, indien de fortuin hen een oogenblik ongunstig was! dié klerikale wraak, aan een persoon van Brussel geschreven en die met toelating van den man wordt openbaar gemaakt: Het is eene maand geleden dat mijn man een smeekschrift aan den minister heeft gezonden, waarin hij zijnen toe stand heeft uiteengezet: onze huispachl van 250 fr. moet voor hel einde der maand betaald worden; de belastingen, waarvoor de ontvanger waarschuwingen op waarschuwingen zendt, vermeerde ren mei boeten, moeten ook voldaan worden; de rekening van den genees- heer beloopt tot 200 fr. Verleden win- ter heeft mijn man zijn been gebroken en ik ben bijna blind geweend. Onze leveranciers eischen gestadig hun geld en weigeren ons nog krediet te geven. Mijn God! wat gaat er van ons gewor- den Wie zal er ons helpen? Ziedaar den ongelukkigen toestand van eenen onderwijzer, door de klerikalen vervolgd, door die mannen die altijd het woord broederliefde en God in den mond hebben en weigeren een ongelukkige recht te laten wedervaren, alleenlijk omdat hij lot hunne denkwijze niet behoort. Zulke feiten kunnen niet genoeg open baar gemaakt worden, want te veel onge- mkkigen zwijgen uit vrees van nog ergere vervolging. spreekbuis der belangen van de II. Kerk, zich heeft uilgec'rjkt: Lieve Christenen, 't Is heden dat wij den a 1 berlifeiligstën feestdag van dsn II. Mauricius vieren De predikant die naaf Yperen geroepen werd om den iever der kiezers te prikke len in zijn sermoen van verleden Zondag, heeft tot zijne godvruchtige aanhoorders gezegd dat het heil der katholieke partij gelegen is in St-Maüricius en zijne heilige bende; dat het van hem en van zijne ge trouwe kinderen is dat dé zegepraal of de erlaag in de aanstaande kiezing zal afhangen Als het alzoo is, heferen stadhuisbazen, haalt uwe koffers uit en maakt uw pakske; St-Mauricius is erg ziek, en indien de zie ken u moeten redden, gij verstaat Inderdaad, de soldaten van St-Mauri cius, (gij weet de comediariten die eertijds zoo fier zijne eefewacht uitmaakten in de processie), zijn weggezonden en verstrooid in de verschillige kroegen, hun gewoon verblijf. De Voorzitter dei' jonge katholieke wacht, die hét leger van den H.Mauricius akelige waarschouwing viel te midden der!u'lmaakt, vermoeid, gewond, wanhopend, geloovigen als een donderslag en het gé-j'iee|} z'lGk aan a"es onttrokken, en hij welf der kerk zoo al mot cons ingestort z00veel 01" z!J"en Patro0» als c« jongen om een knikker, znn, dat het uitwerksel niet schnkkehiker rv .j JJ Den Maandag moest de predikant eene had geweest. 't Is dal de grond van den toestand alzoo tweede uitgaaf geven van zijn sermoen van daags te voren, in tegenwoordigheid van Maar vooraleer u breedvoeriger ie isen Dugardyn heelt het noodig geoor-|„ejlée| de katholieke Waeht; 's avonds, in «spreken over hem die ons op dezen deelci te ze88011 en te doen gevoelen door plaatg van zic)l te Yergaderen op eene plechligen dag vergadert, bedanken wij,eene 200 klare als krachtige verklaring.ismw^wr^y in den Qou(ien ^ppei ge_ «eerst en vooral God, van vvien allesjVóor de 8™ote kwalen, de groote genees-^ eertijds, heeft geheel de katholieke komt wat wij bezitten, onder andcre|middelen- De predikant moest beter den wacbt zicb mogen jen buik borstelen cn weldaden, de onwaardeerbare zegepraal toestand kennen dan de goede zielen digop ^roge leven. Niet meer te smullen van 1" Februari; bedanken wij alsdan^em omi ingden, aangezien hij een ondei- dan ,n uw 00g) -want de wacht had den den H. Mauricius, om zijne wonderbare koud had gehad met den voorzitter der tusschenkomst in uwe laatste kieswor-^erkfubriek en M. Colaert heeft niet na- stelingen die hij zoo wel bestuurd heeft graten hem zijne onrust mede te deelen. en eindelijk, bedanken wij de jonge £n kervvjji w;j van den voorzitter der katholieke wacht die zoo dapper onder kerkfabriek van st-Nikolaus spreken, zijn vaandel is opgetrokken en aan wanneer zal m. Colaert, zoo twistzoekend wien gij een groot deel der zeoePraa^ais [iet er op aankomt het reglement der verse iu igc zyt. Ukademie toe te passen (dat nergens in De zegepraal van i* Februari is ze- W slad des lands olgd is) zich her- kerhjk schoon geweest, lieve christe- eren dat zijne plaa[s in den kerkraad nen, maar zij had kunnen grooter zijn, yjm st.NikoIaus niel is> en dat het tegen- ja zij had kunnen grooter zijn. Maar slrjjdig ig met de wel dat bij) parochiaan ^0d 1,eeft het met Sewild' omdat 11'J' van St-Jacobs, zetelt in de kerkfabriek de menschen kennende, wel wist dat yan Sl.Nikolaus? (DeCreet van 30 Decera- eene schitterender zegepraal hen zou ber d399 arl 3 kunnen verrukt hebben en in bet ver- T' Februari le veel gedronken. Maar de wacht verstaat het alzoo niet; geene maal tijd, geenen dienst. Ook, den Maandag morgend, als de eerwaarde den preêksloel beklom om de gezellen van St-Mauricius te onderwijzen, vond hij niets dan eene halve dozijn kaalkoppen;het was prediken in de wildernis. Ook hief hij onmiddcl- lijk de zitting en stelde zijn sermoen uit tot betere tijden. liet was een volledig fiasco voor St- Mauricius, die alleen bleef op zijn voet stuk. En '1 is dit leger dat moet overwin nen en dat het lot van Surmont en Ci0 in handen houdt? 't Is eene ware ontbinding! DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1