9 STADSNIEUWS. 3V 303. 30e i aar. Zondag, 18n October 1801. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. Christelijke liefde. 15 ur<«;e eester 15 u I s te Marseille. Geene troonrede Kaloten en Pompiers. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. Alleaffichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. >s jaars vooi- tic stad; 3 fr. voor gcSsccl België, Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NÜM" Aankondigingen: 10 centiemen den reg/s, Reklamen: 2o id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. ijl - Akkoord per maand of per jaar. Men moet waarlijk kalot zijn tot in hel merk der beenderen om zich te kunnen verheugen over het ongeluk dat anderen treft. Zij alleen, die broederminnende katho lieken, welke voortdurend naar het voorbeeld van Christus met diens zal vende voorschriften in den mond loopen, zij alleen juichen en wrijven zich met een helsch genoegen de handen, wanneer hel noodlot die genen komt beproeven, welke zich niet slaafsch aan hunne willekeurige en overheerschende bevelen onderwerpen. Wel lerinneren nog met welke voldoe ning minister de Burlet in de Kamer zeg de dalHij allengs de wachtgelden der inbeschikbaarheid gestelde onderwij zers zou verminderen en afschaffen. Ook herinneren wij ons hoe de goede drukpers, zooals de klerikale gazellen lasterbladen zich doopen, in koor dal voornemen van den minister toejuichten en goedkeurden. Wij zijn gelukkig zoo schreef een gelukzalig boterpapier dat de gou- vernemenleele beloften eindelijk zullen worden ten uitvoer gebracht. Er zal met die uitzuigers een St-Bartliolo- meusnacht plaats hebben. In andere woorden gezegd Weldra zal men die arme en ongeluk kige onderwijzers, wier broodwinning men ontnam omdat zij hunnen plicht de den en hunnen eed getrouw bleven, en welke die brave katholieken thans uit zuigersnoemen, onmeêdoogend voor goed op de straat zetten en de laatste korst brood uit den mond rooven en dat alleen uit partijhaat en wraakzucht. 't Is inderdaad stichlend, oprecht chris telijk die uitbundige vreugde, die hart vochtige uitgelatenheid, wanneer het den ondergang van een hoop onschuldige slachtoffers geldt. Dergelijke handelwijze kenschetst wel degelijk de katholieken en is hun alleen waardig. Dinsdag van November, bij de opening ten, zou onze blijdschap thans zeer groot der Kamers, geene troonrede zal zijn -zijn. Doch, ofschoon wij welen dat liet Bij mijne ziel, 'k geloove het heel goed,Tiunne misslagen zijn die de weinige be- minister Beernaert heeft niets, door den goocheüiig, welke zij hebben doen ont- Koning, aan het land le zeggen. staan, zuilen vernietigen, en hoe meer En intuSsehen wordt liet land maar,mislagen zij begaan, hoe vroeger zij zul- altijd voort gefopt en uitgezogen doordelen weggcborsteld worden, wij kunnen klerikalen. Is Belgie dan misschien geen waar luilekkerland voor al wat zwartje is en van dan af moet het maar wel zijn. Wat het uitstellen der herziening betreft; men zegt dat M. De Smet-DeNaeyer dwars door zijn verslag getuimeld is en zoozeer in de blaren papier vernestcld zit, dat bij zijn ontslag zal geven als verslaggever en een ander zijn werk van eerst af zal moe ten herbeginnen. Dal ware de farce wat verre drijven. M.Buls en zijne schepenen werden te Marseille uitgenoodigd, ter gele genheid der volmaking van de ge zondheids werken. ons niet verblijden om het kwaad dat zij doen ten nadeele van het welzijn onzer stad. Wij hebben onze geboortestad te lief om baar welkdanig ongeluk te wenschen, al moest dit ongeluk ons politiekelijk voordeelig zijn. Onze politieke drift kan den kreet niet verdooven van ons hart,dat de vreedzame uitbreiding onzer instellin gen en het grootste geluk mogelijk vraagt. Zonder le spreken van den schooloor- log, die zich. reeds laat gevoelen en welke ivoorzekl en voorzien was, kon ons stads bestuur èene grootere dommigheid begaan dan deze die zij bedreven heeft met het nieuw reglement van liet Pompierskorps in le brengen? Had liet stadsbestuur, met zelf de offi den Burgemeester, in de inkomst van den Gouverneur, in de processiën, op den Tuindag, in den brand der Akademie, kortom, in al de diensten die hen bevolen, zijn geweest, hebben de Pompiers zich ge dragen als onge'rioorzamen of als dienst willige en gehoorzame dienaars Heeft Surmont geene hulde gebracht aan den Kommandant voor de diensten die zij be wezen? En Colaert, die in liet banket van den Gouverneur met de muzikanten klonk en tikte, hoe openhertig wilde hij zich niet toonen, hoeveel handdrukken heeft hij hen niet gegeven, hoeveel lof heeft hij hen niet toegezwaaid En men zou niet kunnen overeengekomen hebben met man nen die men zoo hoog schatte? Maar neen, men was haastig men moest de razende kiesmakelaars voldoen, men moest twist.en tweedracht zaaien, daiir waar men den vrede hadde moeten stichten. Men weet hoe die twist onthaald is ge weest? 't Is Colaert, de man der eendracht, Ba! ba! wat praten ze daar in de groote gazetten. Dat er dit jaar, den tweeden On hef teesfmail heeft de bur*e- cipren le benoemen, gelijk het oude regie- der bevrediging, der overeenkomst, der meester eene redevoering uitgespro-(nicat iiein loehet' door deze schikking gemaligheid, der vredemakihg bij uitmun- ken, die niet alleen in Frankrijk,jalleen al de wehSchelijke waarborgen tendbeid, die zich de held van dit armza- maar vooral in Belgie, den grootsten'niel? De officieren hadden schoon de keus l'g meesterwerk gemaakt heeft. Een oogenblik hebben wij gehoopt dat indruk zal verwekken en nalaten, te hebben der mannen, zij hadden schoon hoofdstad heeft hij al de aanvallen Als burgemeester der belgische ^et recht te hebben de onder-officieren Surmont, met betere gevoelens bezield, )fdstad heeft hij al de aanvallen VOQr [e sleiicn miLs c]e bekrachtiging van gelijk hij zich aangesloten had bij de wijze weerlegd van zekere bladen die ons' j j stond. imannen waren haastig. vijandig zijn en ons land en 0nze:hel Schepencollege, de benöennng der bemerkingen van den Kommandant, tijdens instellingen onder de somberste kleu- officieren kwurn liet slodsbestuur toe 011, de voóistellin^ vqii het re^lementsout*- ren afschilderden. de officieren door hom gekozen zijnde, jwerp, in zijne eerste neiging zou volhard M. Buis heeft door zijne redevoe- waren de zijne gelijk al dezen het werden hebben en de eer zou hebben gehad zijne ring alle aanvallen in eens den koppig (jt)or de officieren voorgesteld waren .(stad van beweenlijke scheuringen le be- ïngeslagen en aan ons land een groo- Het wag Qm Z0Q te zeggen eene traps wijze'vrijden; onze begoocheling, helaasheeft 6 Hij1 helft er "verklaardin name desN®eni°inS' die de uJd on^rmijdedijk'^et lang geduurd. Surmont ook heeft ge- Konings, dat er tusschen Belgie en moest teweegbrengen. Maar dit werk bogen \ooi inboezemingen, die hij de Duitschland geen oorlogsverdrag be-|heeft te lang geschenen en onze kalote- Kracht of den moed niet had te overwin nen, en zied&kr den noodlottigen slag! Het lot is geworpen. Op deze uitdaging heeft de Kommandant gedacht dat hij niet langer de plaats kon behouden die hij met zooveel waardigheid sedert acht-en-twintig jaren bekleedt, en zijn ontslag was het eenige antwoord op deze onvoorzichtige terging. Men raadt wat er zal volgen en onze stadhuismannen konden niet nalaten het te voorzien, 't Is de breking, de instorting yan het gebouw, dat trapswijze en lang- Het klein Mechelen, op eene bevolking! Dit ging niet in éénen dag gedaan wor- van 50,000 inwoners, lelt 22 kloosters. den' is waar- Maar is Rome °P éénen Het kloosterras heeft sedert 10 jaar ferm da£ Seb°uwd Ron men in afwachtin vermenigvuldigd. in'et wat geduld hebben, kon men niet trachten de harten te winnen door de overreding, door een zacht en vaderlijk bestuur, veronderstellende dat alles naar den zin van onze meesters niet was? j Ten andere was het Pompierskorps dan Yperen, 17" October, i891 Indien wij ons konden verheugen over zoo slecht? Was het een revolutionnair en de domme streken, die de kaloten uitme-tuchteloos korps? In de inhuldiging van DE TOEKOMST O

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1