m 304. 30e Jaar. Zondag, 25n October 1891» Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. GEMEENTERAAD VAN YPEREN Men schrijfi in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de posibureelen van 't land. Allealfichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in heizelve geplaaist tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde arfikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. Is ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR 8-SO fr. 's jaars voor de stad; 3 fr. voor geheel lB®5gtr. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reldamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Openbare zitting van 17" October 1891 De zitting' wordt om 5 ure lOgeopend. Zijn tegenwoordig: deheeren Surmont, Voorzitter; Colaert, Berghman.de Stuers, Brunfaut, Gravel, Vermeulen, Poupart, Van Eeckhout, Breyne, Struye, Iweins, Boone,Begerem en Biebuyek,Raadsleden; Gorrissen, Secretaris. M'. de Voorzitter kondigt aan dat bet verslag der laatste zitting niet opgesteld zijnde, hij het maar in de naaste zitting zal neerleggen. cM. de Stuers dringt aan op het neer leggen van het verslag, hij roept de wet in die wil dat er ten minste melding ge maakt zij van de besluiten in de vorige zitting genomen. JVC. de 'Voorzitter kan, indien de Raad het begeert, de besluiten in de laatste zit- ling genomen, doen kennen. Verscheidene leden. V Is nutteloos, wij zullen het verslag in de volgende zit ting hebben. school, gelijk in eene andere omstandig-; Stemmen ja: MM. Surmont, Colaert, heidheeft de Commissie dezer gestichten Berghman,Breyne,Struye, Iweins,Boone, aan achting jegens den Burgemeester te Regerem en Biebuyek. kort gebleven, 't Is hetgene hem aange- M. de Stuers onthoudt zich. spoord heeft het reglement te overzien en e 'Voorzitter gelooft dat de uit- zijne rechten jegens de Commissie op te gjag fjor stemming niet overeenkomt met zoeken. M. de Stuers gelooft dat een misver slaan feiten heeft teweeg gebracht die iedereen moet beklagen het achtbare Raadslid dringt aan opdat liet Collegic de wijzigingen zou onderzoeken die het voor stelt, opdat die toestanden zich niet meer zouden voordoen en geene oorzaak meer zouden zijn van willekeurige of beraamde uitleggingen. 2. Gemeentemuziek: Reglement. oM. de Voorzitter geeft lezing van hel reglement van het gemeentemuziek. Dit reglement is bijna hetzelfde als dit van het oude muziek der pompiers, behalve lichte wijzigingen en het voorbijgaande arlikël. <M. de Stuers zou willen weten welk de kleeding zal zijn. Jït. de Voorzitter en Jbi. 'Golaert. M. 'Van "Eeckhout begeert te wetën.'t Is de huidige kleeding. De knoppen ot er een hulpgeld zal gegeven worden zullen eene verandering moeten onder aan de maatschappij de 'Vlaamsche Ster; lo^an. de lijd der vertooningen is aangekomen^ M. Van Weekhout. Er is kwestie het gevoelen der 2e commissie, waar het reglement eenpariglijk aanvaard werd. M. 'Poupart antwoordt dat hij zich in de commissie bepaald heeft met geene Op merkingen te maken, en indien men er eene eenparige aanvaarding uit besluit, er bestaat een misverstaan dat ontsnapt is. M. Prunfaut. In de zitting heb ik niet eene opmerking gemaakt en ik stem nochtans tegen het reglement, omdat ik gestemd heb tegen de afschaffing van het muziek der Pompiers. M.-Golaert herinnert dat M. Brunfaut den heer Welsch als gezag aangehaald heeft in de laatste zitting. M. Welsch neemt de muzieken der pompiers niet aan, en zij zijn zeer zeldzaam. onder 700 leerlingen verdeeld worden. Het is overigens de herstelling van hetgene voortijds bestond. Jht. Prunfaut protesteert tegen die afschaffing der kostelooze school, 't Is de kweekerij vernietigen om de gemeente scholen te ondermijnen. JïC. Vermeulen verstaat niet dat de ouders niets dan katholieke of nonnen scholen hebben om er hunne kinderen te plaatsen. M. Van Weekhout wil dat het be staan van het onzijdig of officieel onder wijs aan de ouders toelate aan hunne kin deren eene andere opvoeding le geven als deze die gegeven wordt in de scholen door nonnen bestuurd. JV£. Vermeulen vraagt dat men den wil der ouders raadplegedal men een referendum doe. <M. Xweins legt uit dat de verandering die het Collegie voorstelt geene nieuwig heid is en herinnert den ouden toestand, en men moet dit niet uitstellen tot de be spreking van het budget. '<M. de 'Voorzitter antwoordt dat deze vraag van hulpgeld op de dagorde der toekomende zitting zal gebracht worden. M. Prunfaut gelooft dal M. Welsch dc stichtingsontwerpen eener bewaar- zieli niet met muzieken bezig houdt, hel,sc'100lde Thouroutslraat, den lof door is zijne rol niet in 't Congres. Dit belet>'ie'' stadsbestuur aan de gewezen voorzit- niet dat de pompicrsmuzicken talrijk zijn. st-cr der Bescherm-Dames gegeven, enz. M. de Voorzitter gelooft dat liet nut-j Xsb. Prunfaut komt terug op de zwa- teloos is eene bespreking te herbègiïinen.righeid maar één slach van scholen te van vijf centiemen voor vergoeding van die nergens toe meer moet strekken. jHebben en vraagt zich af wat er geworden bel dragen van strepen; is liet een dage lij ksch inkomen? M. -Golaert't Is bij dienst. M. de Stuers kan na eene enkele lezing door Mev. Juncker bestuurd. M. ïiceins zou willen uitleggingen is van de kiesbeloften die Al. Surmont en hebben van 't Collegie nopens de afschaf-zijne vriendengedaan hebben: niclszou ver fing van leergangen der gemeenteschool,'anderen. De afschaffingen volgen zich op: j lu-t pensiounaat van 't collegie, de lioog- J\'C. Prunfaut verbetert wat hij in de|zijn gedacht niet zeggen, hij zou dit re-I M. Prunfaut was op het punt dezelf- ste leergang- van Mevr. Juncker, liet mu- hevigheid der bespreking gezeid heeft,'glement gedrukt en bestudeerd willen. de vraag te doen. ^ziek der Pompiers en nu de bewaarschool, toen er kwestie was van het^ reglementj M .Van fEreckhoui zou willen weten of, M .'Golaert beproeft le bewijzen dat j JSC. de Voorzitter. De beloften derpompiers.Hij is nooit aan zijnen plichtjM. Witlebroodt als muziekoverste zal be-.de afgeschafte leergangen dadelijk niet zijn niet gedaan geweest met het doel aan en, wamieci\'iel: gevaar hem houden worden. jmeer bestonden en van zelfs gevallen zijn,'de liberalen aangenaam te zijn. Wij ver zie. de Purgemeester antwoordt beves- eu dat zij niet moesten behouden worden staan dat zij niet gaarne zien dal men tigend. jdoor 't Collegie, die het recht had ze af hunne scholen vermindert. (M. Brunfaut nep en hij zal zijne taak tot het einde kunnen vervullen. M. de Voorzitter was verzekerd dat hetgene M. Brunfaut gezeid had, de uit drukking van zijn gedacht niet was. M. de Stuers geeft lezing van eene waardeering op artikels van het reglement der akademie en vindt dabhet artikel no pens het voorzitterschap der Commissie, aanleiding geeft aan verschillende uitleg gingen en aan willekeurige toepassingen. Het ambt van den Voorzitter, door het oude stadsbestuur aangewezen, kan maar eindigen wanneer zijn mandaat van lid ten einde is. M. de Voorzitter antwoordt dat hij geen spoor der aanwijzing van den oud voorzitter der akademie gevonden heeft. In de uitvaart van den heer Aug. Böhm, "estuurder der Akademie en der Beroeps- MiïlPoone en Pegerem denken er 'e schaffen, le moeten bijvoegen: ten ware hij zijn' M. Xweins verklaart zich voldaan, ontslag zou geven. j M. Prunfaut betreurt het, alzoo leer- M. -GolaertDe Commissie heeft het gangen te zien verdwijnen, waar de meis- overzien en niet een enkele aanmerking is jes zich tot verdere studiën voorbereidden, gedaan geweest; t is overigens in deiv 3. Bewaarscholen: Herinrichting, giond tiet oude reglement. J rvj_ ge Voorzitter vertoont de uitgaaf M. de Stuers vraagt wat er zal gewor- die de stad ten deelo valt wegens de kos- den van de hulpkas ten voordeele der telooze bewaarschool der Hondstraat. Er Pompiers gesticht. zjjn weinig leerlingen en, als men de re- M. de Voorzitter. Zij blijft aan de kening maakt, ieder leerling kost omtrent Pompiers. 54 fr. per jaar. Niet eene opmerking gedaan zijnde aan-1 Het Collegie heeft gemeend besparingen gaande de artikels en iedereen de lezing te doen met de school waarvan sprake is van hel reglement gehoord hebbende, zal af te schaffen en met de katholieke be- het in zijn geheel gestemd worden. waarscholen aan té nemen. Stemmen neen: MM. Brunfaut, Gravel,Het hulpgeld dat thans onder omtrent 90 Vermeulen, Poupart en Van Eeckhout. leerlingen verdeeld is, zou in het vervolg verschooning, de officiëele gemeente scholen en niet de liberale scholen). Te Yperen vooral, vervolgt de Voorzitter, aanzagen de liberalen de officiëele scholen als de hunne. Waar ziet men dat de libe ralen scholen gesticht hebben gelijk do katholieken? Eertijds ontvingen deze niels van liet Bestuur. Nu herstellen wij zulks. M. Prunfaut is niet verwonderd dal de katholieken scholen bouwen. Zij heb ben de bisschoppelijke kassen. De* druk king der geestelijkheid bevolkt hunne scholen. M. Xweins. De bisschoppelij kassen zijn ledig. 't Is wij die ze desnoods vullen. M. de Voorzitter. Indien er dn kingen gepleegd werden,'tis door de v DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1