STADSNIEUWS. Kr 305. 3öe Jaar. Zondag, ln November 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. Belangrijk Bericht. Eendracht maakt macht. Eendracht maakt macht. Catechismus co kiesplicht - Po m piers. lEendrachi maakt macht: Men schrijft in: Te Yperen, DIXMU DESTRA AT, 18, en op al de posibureelen van 't land. Alleafïichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvcrgeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaars voor de stad; 3 fr. voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Het Komiteit der liberale Associa tie heeft de eer de belanghebbenden te laten weten, dat de leergang, ter voorbereiding van bet kies-exaam, Dinsdag 10 November aanstaande zal geopend worden, in de Ville de Courtrai, Vleeschhouwerstraat, om 8 ure 's avonds. Er zal een bijzonde re ingang zijn. Het Comiteit wakkert al de jonge lingen aan, die nog het kiesdiploma niet bezitten, zich te willen intijds doen inschrijven bij den beer Alph. Masscbelein, brouwer, Cartonstraat, en de lessen, die zullen gegeven wor den, met al den mogelijken ijver en regelmatigheid bij te wonen. Beernaert zil dus in de krot lot over de ooren, en de staatsfmantiën zijn geen pijp tabak meer waard. Nochtans hebben de ministers aan al de groote steden talrijke, ja kolossale hulpgelden ontnomen die aan bet volksonderwijs werden toegekend on der het liberaal ministerie. bindt in alles de intresten van God, van de Kerk en van de zielen te verdedigen A. Neen, en als een christen mensch voor een goddeloozen kandidaat stemt, is hij verantwoordelijk voor God, vooral de slechte stemmingen van zijnen gekozene, en hij moet zich in den biechtstoel beschul digen eenen vervolger der Kerk aan het bewind tc hebben gebracht Ziedaar, lezers van De Toekomst, wal een Fransche bissshop aan zijne gekruinde knechten durft bevelen; ziedaar wat een vetbelaalde preister zwart op wit doet druk ken naast de lessen over de zeven sacra menten, het geloof, de hoop, de liefde, de biecht, de communie, den hemel, het va gevuur en de eeuwige verdoemenis IIij,die van het geld der belastingschul digen moet leven; die in een paleis woont en paard en voiluur kan houden ten koste der Fransche schatkist, welnu, die verwaande kerkvoogd geneert zich niet om opentlijk den opstand legen hel repu- 'stelcn 't is door de eendracht dat wij onze bedreigde instellingen van verval zullen redden't is door de eendracht dat wij de trouwe bedienden, lot welk vak zij ook behooren, van vervolging zullen vrij waren. Alles moet op politiek grondgebied be schouwd worden wij rekenen op onze vrienden voor bel bewerken onzer zege praal waarom zouden onze vrienden niet mogen op ons rekenen, wanneer bet hun ne belangen geldt? Zal één japneus ons dank welen voor het voordcel dat wij hem zouden kunnen doen? Neen, duizendmaal neen! Daarom moeten wij hunne winkels verlaten, daarom moeten wij ons werk aan hen niet geven, en steeds indachtig zijn dat zij, die in onze gelederen tegen Yperen, 31" October 1891. Deze vaderlandsche leus zou moeten bewerkstelligd worden door de liberalen, vooral nu dat wij zien dat haat, vervol ging en broodrooverij bij de kaloten aan de dagorde zijn. Niet tevreden met onze schoonste instellingen te vernietigen, zoe ken zij nog alle middelen uit om de inwo ners te dwingen vóór hunnen wil te buigen. Welnu, deze handelwijze legt de libe ralen den plicht op zich onderling tc on dersteunen en alles in 't werk te stellen om de slachtoffers der zeuraars in 't bij zonder en der kaloten in 't algemeen scha deloos te stellen. Hel zijn vooral de onafhankelijke liberalen die moeten liet voorbeeld toppen, en dit voorbeeld, van!liet zeuraarsgebroed strijden, liet recht lioógér band komende, zou welhaast doorhebben op onze ondersteuning aanspraak allen gevolgd worden. 'le maken Hoe gemakkelijk ware liet niet, bijj Anders handelen ware eene misdaad eken bllkeinsch gouvernement te prediken, om voorbeeld, al wal men in een huishouden die onze v,.jenden zou ontstellen,en waar den oorlog aan zijne wettelijke overheclenjnoodig heeft, bij liberalen aan te koopen. .nt_n VnnrrWl vnnHpn frv>Mr Antwerpen alleen verliest sedert i885 [C verklaren, om de kinderen van in hun-'vlecsch, brood, kruidenierswaren, bier, v mi den niet min dan s ntüiioe» daizcnd'ne vroegste jeugd tegen 's lands besluur-'kortom al wal men zich bij onze partij- 0111 ons te hinderen. S6fr»nkeu, op zeven jaren, hetgeen ge-'dors jQ 't harnas te jagen! jgrnooten kan aanschaffen. Dat men zijne middeld genomen soo.osi© fr. per jaar maakt! Moest men nu uilrekenen wat j f, Ikleederen doe maken lui liberalen, dat Dat ziin nu de apostels van helde en J J li, j men liet timmer-, metsel- en schilderwerk i n i t -i r,„, verdraagzaamheid, die op de banken der... Brussel en voorsleden, Gent, Luik, Ber-| r bij voorkeur geve aan liberalen, kortom, gen enz. minder ontvangen, men zou niet '^njfdat de liberalen elkander zoodanig onder-,ouders bevonden er zich wel mede en bet Nog eens: Vergelen wij die leuze niet, onze voor- weinig ver erwonderd opkijken en aan Beer-, xvrok^V^Nuiandschan 1 to^on sD-unenda aide pogingen der japneuzen is noodig dat die vaderlandsche spreu! Mn- wat hebt ae met onze ruil-.'1, er door verijdeld worden; want men ver-niet langer een ijdel woord zij. naert vragenwat hebt ge met onze mil-; boenen gedaan landgcnooten frctc lict niel Eerbiedigen die zwarle kerels dan nicls Men wacht nog altijd liet officieel ont- g van de heeren officieren der Pom- öin maatregelen te nemen om de onlslag- al in noliiieke twisten OD«eleid worden voor verschooning neme; wij zeggen met di in puiiueKe ivvisieu oppmeiu \voiuen f j gevende pompiers te vervangen. Men zegt om later met hun kiesbullelijn de over- zekerheid dat de kalolen geenc looveraars of niemand meer, dat zij knapen en meis-jEcndracht maakt macht, ijes nog niet kunnen.zien opgroeien tolj men zjcj, niC[ verschuile achter Monseigneur de bisschop van Mende jongelingen en jonge dochters, zonder ff. verDlichlin„en dat men niet (Frankrijkl, heeft den catechismus vamhun het princiep van broedertwist en zus- s' 1 J piers; intusschen vergaderen de kaloten zijn diocees met de volgende vragen en terliaal in te prenten? Moeten kinderen achter den tfoe(/e" koop en dit woord, antwoorden vermeerderd Bijgevoegd kapittel. OVER DE KIEZINGEN. V. Is een christen mensch verplicht te gaan stemmen? i A. Ja. V. Waarom A. Omdat de gekozenen zich met de zaken der kerk moeten bezighouden, en dat, naar gelang zij christenen of anti- christenen zijn, deze gekozenen wetten of wetsverordeningër, maken, voordeelig of vijandig aan de Kerk, iets waaraan een christen mensch niet onverschillig mag blijven. V. Mag een christen mensch stemmen voor eenen kandidaat, die zich niet ver macht der heerscbzuchtige priesters te zijnen de liberalen kunnen hunne waren verzekeren? Rechuit gesproken, moet de eyen ^00 goedkoop geven als zij. handelwijze van deze fanatieke eminentie door alle eerlijke lieden niet geschandvlekt' Menige goede liberaal zou wel zeggen: worden, en zou zijne doorluchtigheid, de Ik moei mij niet met de huiszaken,die laai bisschop van Mende, niet verdienen ge- ik aan mijne vrouw over. Dit is een onge- geeseld te worden? lijkwant het is in ons aller belang dat Wij meenen van ja. Ook zal het Fran- die staat van zaken een einde neme en sche gouvernement eene onvergeeflijke dat onze vrienden ons bet verwijt van platbroekerij begaan, indien liet dezen onverschilligheid niet kunnen toewerpen, gennjterden ruziestoker met zijnen politie- A ken catechismus niet kort en goed uit 11 l0ut 1C' wandelen zendt. Die wat zoekt, moet wat vinden! j Het is door de eendracht dat wij erin zullen gelukken de indringers weg te bor ons dat men loopt van Caïplias naar I'ila- lus om nagenoeg een 20tal mannen bijeen te krijgen. Een man die zulk bezoek ont vangen heeft, deelt ons het gesprek mede, dat lusschcn hem en den aanvrager plaats had. Wel vriend, gij weet reeds waar voor ik kom Wat zou ik weten, gij hebt mij niets op voorhand gezeid. Warden heeft nochtans gezeid dat ik moest komen bij u, om te vragen of gij zult aanvaarden om pompier le zijn; hebt gij dit hem niet beloofd DE TOEKOMST jtlilliUC'i UiltVdll^Lllj xnv.il /-jKJ Li j i i i (JQ!

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1