Zeg tegen Warden dat hij een groo-dragonders is zoo oneindig, dat zij de zich van 't eigenlijke volk tenemaal af-ren en den Ouderlingen Bijstand, te leugenaar is, en als ik wil pompier''menschen, die niet van hunnen boord zijn gezondcrd. Dat was gevaarlijk en de oor- waarvan de overledene eere-lid was. zijn, ik zou van niemand willen gevraagd zouden op strooi helpen, ware het in zaak dat die zeilde hooge klassen zoo of gedwonden worden. Ik wist niet dat hij het u niet gezeid weinig invloed hebben, op ons volk. De stichters van 'I IVMems-Fonds en zij, die lot heden toe die uitmuntende hunne macht Er is nog iets anders De katholieke had, het is nochtans opzijn aandringen drukkers in't algemeen betalen aan de! volksmaatschappij bestuurden en tot haar dat ik tol u kom om u te verzoeken u in kosters eene kommissie van zooveel per doel leidden, begrepen dat er anders hoef- het nieuw pompierskorps te begeven. cent, voor het werk dat zij hen kunnen de te werk gegaan te worden. Zij wisten Wat? in het nieuw pompierskorps?,verschaffen en alzoo zijn zij zeker dat de da- enkel bij middel der taal des volks Was het oude niet wel genoeg? en waren,kosters, pastoors en kapelaans .hunne be-'NVas',. men het volk kon beschaven, i ,-l, v- i voorlichten op den levensweg, dien het te de mannen niet vliitig en gehoorzaam ge-langen zullen beherligen. F J 3 v c volgen had om den voorspoed, de vrij- noeg om dit schoon korps voor eeuwig tej De liberalen integendeel, betalen geenc|Iieicl en de karaktersterkte te bekomen kunnen behouden. Neen, met uwe en.kommissie, maar zij leveren hun werk zonder welke geen duurzaam geluk be-: staan kan. De velerlei uitgaven van 't Willems- Fonds op alle gebied,de honderden voor- andere morlierskoppen, gij moet mede-aan den genadigsten prijs en alzoo ver werken tot het vernietigen van een der rechtvaardigen zij het vertrouwen dat d schoonste, treffelijksle en oudste instellin- menschen in hen stellen, gen, waarin zoowel kalote» als liberalen zich bevonden, 't is te zeggen kaloten zonder glorie of hoogmoed; niet gelijk gij Ik hoor het al, gij zijl ook al geus geworden, maar gij moet het indacht! Wij hebben het gezegd en wij herhalen drachten, de talrijke boekerijen met WïHems-Fonds. zijn, ik zal u vinden, (en hij was de deur Verleden Zondag had eene Concert- u-q jVoordracht plaats, gegeven door de af- het *t Betert nog aiSe dagen hunne duizenden boeken, zijn als zoovelei getuigen van bet onverpoosde werken, De rouw was opgeleid door M. Hen- naert, de beschermeling ten allen tijde van den overledene; daarna de stadsover heid, het bestuur der Akadcmie, het leeraarskorps, de leerlingen van de Aka- demie, en menigvuldige vrienden en ken nissen. De maatschappij van Onderling Bij stand heeft van M. Böhm, dc som van 100 franken ontvangen. Een gerucht loopt in stad dat de heer Bendel, Emiel, leerling van ML Böhm,ook iets of wat zou geërfd hebben maar uit goede bron vernemen wij dat dit een valscfi gerucht is. De heer Bendel heeft hoegenaamd niets ontvangen. Wij laten hier de lijkreden volgen, de eerste uitgesproken aan liet sterfhuis en 'de twee andere op het kerkhof, tiet doelmatigste streven naar volksver- f 'icliting, volksbeschaving en volksvrij heid, waaraan het gansche IFillems- Foiuls zijn nuttig bestaan wint. Spreker sluit die mooie voordracht met eenen oproep Lijkrede, uitgesproken door den heer Th. Ceriez: Messieurs L'inexorable mort fauche avec persis- tance dans les rangs du personnel enseignant ot hen allen, die het hart de noj;re académie; a peine remis des émo- Men moet hier biivoe°-e0 dat die aan-v onds aange-op de rechte plaats dragen en iets over tions que nous a causées la perte de notre 3 x .boden aan hare leden en hun huisgezin, hebben voor 's volks welzijn om ze aan digne Directeur, nous nous trouvons en pré gesprokene persoon een kaïo e is, en (tal j\Jen moet niet vragen,als er zulke bijeen- te zetten lid van die nuttige, noodzakelij- sence du corps inanimé de son on cl e. er tegenwoordig vele kaloted zeer veront- komsten zijn, of er veel volk was. 1 waardigd zija over den maatregel die men De muziekafdeeling beeft in al hare gestemd heeft in den gemeenteraad jegens vertolkingen zeer toegejuicht geweest; de pompiers. eene bijzondere melding nochtans voor de *t Betert nog alle dagen. Het is niet genoeg de zeeraars te zien broodrooveii, de eigenaars hunne pachters te booren bedreigen met vervolging, nu zullen wij den dwang vinden in de ker ken. Het voorbeeld, door den pastoor van Vlamertinghe gegeven, tijdens de begra-^ich zedelijk, verstandelijk en stoffelijk ving der schoonmoeder van een onzer meei ontwikkelde dah de Waalsehe slie stadsgenooten, belette koster Eapiere van duo voor viool en fluit; allen vonden liet lief; zelden hooren wij zulk muziek uit voeren, dat zoovele aangenaamheden ver schaft door twee zoetluidende instrumen ten. Dc voordracht was niet min aantrek kelijk, de heer spreker treedt op en wordt op herhaald handgeklap onthaald.Na eene welgepaste inleiding bewijst hij dat Vlaan deren, gedurende lieL Hollanseh beheer, ke maatschappij te worden en hunne Qu'il me soit permis de dire quelques vrienden, bloedverwanten en kennissen mots de.laJic de ce,lai qui fut mon maitre, te overtuigen van al het nut door mon ami et mon collègue. i) M. Déeiré Böhm est né a Ypres le 9 St-Pieters kerk te slapen en hij wilde dit voorbeeld navolgen. Zondag laatst werd een jongeling be graven, om acht ure, en dê ouders hadden zijne gedachtenissen bij een liberalen con frater doen drukken. Doch. om zekere redens had men den drukker verzocht zijnen naam met op die gedachtenissen te zetten, doch koster Lapief®, (een leeuw van het ezelsras) lont riekende, weigerde deze gedurende de offerand® uit te deelen. De familie van den overledene, veront waardigd o ver deze onbeschoff heidwach 11 e niet tot de mis gedaan was, want onmid dellijk na de offerande ging zij bij allen die de begraving bijwoonden en deden zelf wat de koster geweigerd had. Wij wisten niet dat een toster zich het recht mocht aanmatigen zulke lafheid te begaan, en wij kunnen niet begrijpen dat die kerel zoo weinig verstand heeft om over zijne laffe daad niet te blozen. Men zal ons misschien doen opmerken dal wij hooger gezeid hebben dat koster Lapiere maar een ezel is; *t is vvaar;maar de pastoor moet toch verstand genoeg heb ben om den koster te verplichten behoor lijk zijnen dienst te doen. ken. Hij deed zien, met feiten en cijfers tot staving dat onze Ylaamsche bevolking dan meer weelde, meer voorspoed en meer geestesontwikkeling genoot dande Walen. Na 1830, integendeel, was bet heel anders gesteld. De Walen staken dan de Vlamingen ras en voor goed den loef af, onder oogpunt van welstand, verstand en alzijdige ontwikkeling, lot zooverre dat men over ruim een twintigtal jaren dien toestand met ongerustheid gadesloeg en de heer Demaere-Limnander dan in de Kamer eene puike rede uitsprak om deze aan te prikkelen daarin le verhelpen. Eenige der welsprekendste cijfers, der afdoendste aanhalingen en der doorslaand- stc feiten uit de rede des heeren Demaere- Limnander, haalt spreker aan en doet verder zien dat hier in ons land degelijke ontwikkeling van Vlamingen en Walen met ééne taal eene volstrekte onmogelijk heid is. Oud Vlaamsche volk derwijze verfran- schen dat al de standen, al de volksklas sen ordentelijk die vreemde taal spreken 't Villems-Fonds bewerkt en ook deze'j^/JgJ^X dun professeur quelehasard over te halen dat schoon werk bij le des évènements a fait émigrer de la Pologne, springen en le ondersteunen met ook die on peut dire qu'il était venu au monde avec volksmaatschappij bij te treden. 03 don d'artiste dont la nature se montre si Menigwerf werd de heer spreker door,avar®' daverend handckUp onderbroken, oCnoegzaam bewees dat de aanwezigen tingua et attira sur lui l'atteiition de tous liern volkomen begrepen en met hem in- ceux, et ils étaient. nombreux a cette époque, stemden. jqui s'intércssaient a la culture et au déve- Wij bedanken den heer spreker over de*0?1™1 Beaux-Arts. aangename stonden die wij, gedurende Dksir® b°hm aclieva toutes les classes V',3 et remporta dans cliacime d elies les plus zijne voordracht doorgebracht hebben hij brillahts succes. II avail l'instinct de Part et ontvange onze vurigste gelukwenscUen, s'y adonna,on peut le dire,avec fine véritable in name van zijne toehoorders, en mocht passion: ii frëquenta en mê'mé temps les ate- I»ij weldra op nieuw zijn woord lot ous1.iefs des frör?s. Wahveiu ou il sut puiser ce richten. idn'' ce^e délicatesse, ce goül exquis que 'Pon admire dans les ceuvres qu'il nous a Om hel leest te sluiten heef! een orkest laissées; Papothéose'de St-JVicolas, eircolla- zijne blijde lonen aangeheven, en iedereen bonition avec son frère Francois Bölim, waste been om eens goed te ffikkeretvarl,iste comme lui, les nombreux portraits tot middernacht. Alles is goed, rustig en!?ui ■,<jraP1,u salon? de i)°- Plas SraRd3S mof vnoi KmorinniiihKA^ i (families,. Jes dessins de toute nature qui lui odci lijk heid alge oopen, zoo- étaient deinandés pour ie ter un événement als not behoort bij het treffelijk en zedig lieureux. G'est encore lui qui couiposa le volk. X. Maatschappij LIBERALE BEKWAAMHEIDSKIEZERS. Zondag, 1" November, om 6 ure 's avonds, algemeene maandelijksche vergadering, in het gewoon lokaal, Zilceren Hoofd, Rijselstraat. Sterfgeval. Bij gebrek aan plaats in ons nummer van Zondag laatst, waren wij gedwongen de volgende mededeelingen te verzetten. Dinsdag, 20" October, heeft de begra ving plaats gehad van den heer Désiré Böhm, leeraar van teekenkunde in de en verstaan is eene hersenschim.Ziet eens Akademie en in de Weezenschool - een groot getal personen woonden dezelve bij. Bij hel uitkomen des sterfhuizes heeft M. Th. Ceriez, eone lijkrede uitgesproken wat uilslag men in Franseh-Vlaanderen, spijts allen dwang, spijts al wat mogelijk is, bekomen heeft? Om ons volk te verheffen, te bescha-|die wij verder laten volgen, den Tevens- ven, te ontwikkelen op verstandelijk en loop van zijn bedroefd medelid en oud- stoffelijk gebied, is er dus maar een mach-!meester schetsende, tigen hefboom en die is de volkstaal.Onze Hel muziek der wczensehool stapte Maar neen! de haat tegen de liberalen hoogere, dus besturende volksklassen vóórop, doodmarchen spelende; daarna is zoo groot, de verwaandheid der hemel-hebben dat niet begrepen en hebben de maatschappijen Strijd naar Lauwe- dessin du beau char que tout Ie monde ad- mira en 1883 tors des fêtes jubilaires de N.D. de Tintyne. En lSi(>, it forma un atelier de dessin et de peinture fréquente par des élèves par- ticuliers, j'ai eu le bonheur de compter parmi ses élèves et je me fais un devoir de le remercier encore dans cette triste circon- tance des lemons précieuses, des excellents conseils qu'il m'a donnés. Je ne citerai au hasard que quelques uoms des élèves sortis de cette éeole: Dema- zière, Dutoit, Hennaert, Leroy, Speybrouck, Vieren, et beaucoup d'autres peintres et dé corateur lui doivent leur talent. Dans la restauration des monuments, Désieé Böhm, par son gout sur, par ses vastes cpnnaissances de l'architecture an- cïenne, était un maitre non moins précieux et toujours consulté. II forma aussi les dessirateurs qui pro- duisirent ces délicats et beaux dessins de dentelles, dont la fabrication fut pendant de longues années une source de ricliesse pour notre ville. Nommé professeur a l'Académie Royale des Beaux-Arts, O s'est aéquitté avec hon- neur pendant cinquante ans de sa difficile mission. H sut communiqucr sea élèves les grandes idee? du beau son enseignement méthodicpue, ses principes surs de Vart, sa M M n n A n 11 1 '/All H nn rjnn n r> n rn All firvii Ar rvi All aaII nnn a -.1 n I 1TI 1 i l

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 2