W E T van Yperen, E.-HJIMNEIiEEfï GRAVEERDER, MENGELINGEN. openbare dronkenschap. BLOEDHUIS mF. TESDUVEll BLOEDHUIS TM F. VERGMiWEN 1 BLOEMLES Hl F. ÏE8MUWEBI BL0E0P1LLEH TM F. ÏERSIUREII BLOEDPILLE* TM F. ÏEBtlUÏES 1 BUJEDP1LLEI TM F. TERtMUVEüS BLOE3P3LLEH TM F. TERSWWES 1 Emanuel Huisman-August, Prijs: 50 centiemen. Te bcbomen bij: Schoone, kloeke en goedkoope SPEELKAARTEN Almanakken, Aftrekkers, Calendriers, n rr o, rk f Agendas de comptoir van 12 en 3 dagen, enz. INKTPOTTEN, PENiNEKASSEN, enz., BURGERSTAND 23 73 21-73 13 30 00-00 22-50- 8 50 515 OU 2-75 Te bekomen ten bureele van dit blad: betrekkelijk de Prijs van de doos I fr. 50 Kunsttanden te beginnen van 4 fr. af. Te bekomen ten bureele van dit blad: geteekend en gesteendrukt op schoon wit kartonpapier, door Engel-Hendrik Minnekeer, drukker, Dixmudestraat, 18, Yperen. Boek-en Steendrukker, Dixmudestraat, 18, Yperen, Bureel- e n School behoeften. oésieé böhm. j De doos fr. i-25. De pillen met de thee I ergelogen heid van SfjJaarterisdag,groote keus van mie o- aan alle prijzen. 1 bonte, son devouement, sa patience pater-school. Menige talentvolle schilder is hem nelle le firent, estimer, respecter et aimer de zijne faam verschuldigd.Hij vond zijn groot- tous ses eleves. ,ste genoegen te midden zijner leerlingen en Le Roi, en recompense de3 services ren-'ontzag noch moeite,noch tijd,noch opofferin- dus a l'art et a l'enseignement le décora en gen om hen in de kunst een stap vooruit te 1832 de la croix civique de 1° classe. jhelpen. Ook hadden zijne leerlingen hem j Une autre voix dira ce qu'il fut pendant uiterst lief en waren reeds overeengekomen, plus d'un demi-siècle comme professeur de|ter gelegenheid vam zijp vijftigjarig leeraars- 1A l'zMi^Vinliiinl- /I .1 1 JlTfl Itf Hp TVJ OOT> loill tfln OOurArvn L Amün -rm dessin a l'orphelinat des garqons de ville. Comme antiquaire, Dbsibé Büi-im fut justement apprécié non seulement en Belgi- que mais aussi k l'étranger. II était devenu le conseiller intelligent et désintéressé de tous les jeunes amateurs coilectionneur d'objets dart antique; les autres venaient le consulter dans des cas difficiles ou perplexes. A force de perseverance, ii était parvenu a réunir cette belle collection variée d'anti- quités précieuses, gravures et dessins que les connaisseurs étrangers venaient admirer. i) Vous parterai-je de ce que fut Désiré Böhm comme homme privé; sa bonté était proverbiale; il se fit aimer de tous ceux qui l'approchaient; ses relations étaient nom- breuses; toujours d egale humeur, il sut tra verser avec courage les moments difficiles de la vie. On peut dire que ce fut un brave et digne homme dans toute l'acception du mot. ii üormez en paix, Cher Maitre, jouissez du bonheur que Dieu réserve en recompense a tous ceux qui, comme vous, n'ont fait que le bien. Adieu, cher Collègue, Adieu! Lijkrede, uitgesproken door het wees kind Louis Moniez: notre,am'}!;> *iem ee:B buitengewoon bewijs van 'achting en levendige dankbaarheid te geven, toen op eens een onvoorziene wreede slag den braven leeraar komt treffen en hem voor altijd aan onze liefde ontrukt. w» In plaats van bloemen en heilwenschen, zijn het slechts bittere tranen die wij aanbie den mogen. Als mensch in de maatschappij, was Mijnheer Dksieé Böhm ook niet zonder ver diensten, hij was door iedereen geacht en bemind om zijn open karakter, zijne min zaamheid, dienstvaardigheid en zijn edel hert. Mijne Heer en, i) Het zij mij toegelaten, in naam der Weezenschool, eene laatste en duurbare hulde te brengen aan onzen diepbetreurden leeraar in teekenkunde, wiens stoffelijke overblijfsels weldra aan onze oogen zullen onttrokken worden. Sedert eene halve eeuw was de achtbare lieer Désiké Böhm als leeraar bij het Wee- zengesticht werkzaam. Gedurende dit lange tijdvak heeft hij steeds zijne beste zorgen aan zijne weeskinderen,zooals hij ons noem de, toegewijd. Bij hoeveien heeft hij niet, door zijne methodische en altijd degelijk voorbereide lessen, de eerste grondslagen elegd, welke eenen ambachtsman onont- beeclijk zijn om zijn beroepsvak uit te oefe nen, met die volmaaktheid, welke alleen een waar zelfstandig bestaan in het maatschap pelijk leven kan verzekeren! Anderszins mag ik niet vergeten hier aan te halen, hoe weldadig en doeltreffend zijne stiptheid in het geven zijner lessen, zijne voorbeeldige netheid en afgemetene orde in gansch zijne houding, zijne vriende lijkheid en zijne vaderlijke behandeling op lot hart zijner weeskinderen hebben ge werkt, om ons, naar zijn voorbeeld, even beleefd, ordelievend en vreedzaam op het wereldtooneel te laten verschijnen. Ja, betreurde leeraar en vriend, gij gaaft ons niet alleen wetenschappelijk on- derwijs; gansch uw handel en wandel is ons steeds eene voorbeeldige les geweest van het deftig gedrag, welk een burger zich in de Maatschappij dient eigen te maken. Daarom beeft uw afsterven ons pijnlijk getroffen en hart met droefheid overstroomd. Hier. MJ uwe laatste rustplaats, beloven wij dat de laakbaarheid, welke wij u gansch ons leven billen toedragen, ons tot plicht zal maken uwe voorbeeldige maatschappelijke hoeda nigheden na te volgen, en dat wij u steeds "j onze gebeden tot den Algoede, den looner aller weldaden, zullen indachtig zijn. 8 Vaarwel, diepbetreurde leeraar, ontvang 'aden schoot der Godheid liet loon uwer 'eugden en van de goede voorbeelden,welke ó'j uwen weeskinderen hebt nagelaten. ^jkrede, uitgesproken door den heer Emiel Bendel: Mijnheeren, Alvorens het doodenveld te verlaten,laat Diepbetreurde leeraar, Zeven jaren ben ik bij u werkzaam ge weest. Gij hebt mij de natuur leeren liefheb ben en door uwe lessen en raadgevingen mijn eerste stappen in dekunst geleid. Wanneer bij u de lichaamskrachten zoodanig vermin derden en de ongeneesbare kwaal in hevig heid toenam, dan spraakt gij nog van kunst, en wakkerdet mij aan te vol herden en mij uwe goede lessen te nutte te maken. Nimmer zal ik uwe vaderlijke vermaningen vergeten, in de laatste nachten die ik bij uw doods bed heb doorgebracht. Dank, te vroeg gestorven leeraar, voor al het goede dat ik u verschuldigd ben. Onze kinderen. -— Vader koop mij eene (rommel Trommel! dat zotier nog aan ontbreken, ge maakl reeds gerucht genoeg! 'k Zal er op slagen wanneer ge slaapt! De vrouw van een rijk bankier werd van eenen frissnhen zoon bevallen.Degelukkige vader begaf zich naar het stadhuis en onder den geboorteakt teekende bij: Pladijs en C Eene juffer schreef eenen minnebrief voor hare keukenmeid. Dit gedaan zijnde overzag zij hem en las hem luid op. Zijt gij er over te vreden? vroeg zij aan de meid. 0ê meid: Wel zeker, mejuffer, maar wees zoo vrriendelijk onderaan te zetten: neem geen acht op de taalfouten en op bel slecht geschrift.» Zoo, dat ge getrouwd zijt? Ja, mijnheer: ik heb eene uitmuntende Vrouw. Dan wensch ik u veel geluk. Mijn vrouw is thuis in de letterkunde, thuis in de politiek, thuis in 't muziek, thuis in de kunsten, thuis in de wetenschappen, kortom, z'is thuis in alles, uitgenomen in... Waarin? Uitgenomen in beur huis. Hier wonen uilen. - Boerken Van Peper- De Almachtige, die in de harten leest, heeffc|ratulcn ver(iook zÜne spaarpennigen in een gat u reeds liet loon geschonken waarop een on berispelijk en goed vervuld leven recht geeft. Lang zal ik u beweenen, want gij hadt van zijnen stalmuur en schreef daarboven: hier wonen uilen! Jefke Vogelvanger stak zijn arm in het gat, mij als een vader lief, gij waart voor mij een'vond de schijven en veranderde hetopschrift: hier wijze leidsman en welwillende beschermer. hebben nd lot mijnen laatsten levenstond zal ik een heilig aandenken van u bewaren. Dat de aarde u licht zij Vaarwel, M. Böhm, vaar eeuwig wel! van den 23" tot den 30n October 1891. Geboorten: Mannelijk geslacht, 9; Vrouwelijk id., 5. Huwelijken: Bottelegier, Amandus, metser, en Coffyn Eudoxia, kantwerkster. Sterfgevallen Dehollander, Florimon lus, 23 jaren, aar dewerker, ongehuwd, St. Pieters Kerkhof. Witterbecq, Stephania, 32 jaren, kant werkster, echtgenoote van Karei Roscamp, Meenenstraat. Du may, Virginia, 64 jaren, kantwerkster, weduwe van Alexander Mel- sens,Onze Vrouwestraat..Billiet, Nathalia, 41 jaren, modewerkster, ongehuwd, De Haernestraat. Desmet, Petrus. 84 jaren zonder beroep, weduwaar van Barbara De- vos, St. Jacobs-buiten. Dieryck, Apolina- rus, 81 jaren, zonder beroep, weduwaar van Rosalia, Cappoen, Groote Markt. Maandag toekomende, (Allerzielen), zul leu de bureelen van het stadhuis, om 11 ure gesloten worden. Toen boerken Van Pepermeulen ondervond dal hij geknipt was, krabde bij geweldigin het haar en veranderde het opschrift voor de derde en laatste maal: hier zullen geen uilen meer wonen! IjPËISEN 24 October 31 October Git AN F. ft enz. vcrkochtfcimiddeaprijslvftrkoebue imiddenprifs kwantiteit) p. iOOkilo. jkvremtiteii j p.ioo kilu Publicité dans les Journaux Frangais, et autres Journaux Étrangers. Conditions; exceptionnellemer.t avantageuses. Agence Havas, 32, rue de la Madeleine, Bruxelles. Papieren, Inkt en Pennen, Royal Lyon, te verkoopen ten bureele van dit blad. Tarwe Rogge Haver Erwetcn Boontjes Aurdap. Beter Eiers, 25 70,700 4.000 1.400 000 200 7,000' 13,119 41.100 1,900 000 100! ioo; 0,000} 15,31(1 23-50 -21-75 00-00 28-50 23-00 8-50 310-00 2-95 apotheker, Anspachlaan, 118, te Brussel zijn het beste purgeermiddel voor oud en jong I voor man en vrouw. genezen van maagpijn, maagzuur, maagkrampen. 1 gefteZeri van gal, slijmen, verstopping. genezen van braken en over te geven, slechte S spijverteringen. genezen van hoofdpijn, buikpijn, speen, puisten. B genezen van krevelingen, geraaktheid, keeren der jaren. hebben 5 gouden medalien e» eene eere diploma bekomen in de Gezondheids Tentoonstellingen. ln een woord de Bloedpülen van M. F. Ver- Rj dauwen, apotheker, te Brussel,, zijn de beste ij samenstelling van geneeskundige stoffen om eene goede gezondheid le verkrijgen en te bewaren. R Daarom raden wij deze goede remedie onze lezers boven alle anderen aan. Te bekomen bij M. F. Vergauwen, apothe- ff I»er, Anspachlaan, 118, te Brussel. De Bloedpiilen worden franco verzonden mits S 16 postzegels van 10 centimen of een postman- daat van 1 fr. CO aan M. F. Vergauwen te stur,en. g OOK XE BEKOMEN Te Ypereu, bij R. SOCQUET, ANGILL1S en BECUVYE, apotliekers. Te Poperinghe, bij Arlh. MONTEYNE, apothe ker, Groote Markt. A merikaanschen Tandmeester woonachtig in de SINT-JOORISSTRAAT, 8, te Brugge, zal voortaan- regelmatig te raadple gen- zijn te Yperen, voor alles wat de tandheel kunde aangaat, den eersten en derden Zaterdag- van iedere maand, van -10 ure voormiddag tot 5 ure namiddag, in de Rijselstra-nt. nr 4(/, bij H. Coppin-Degraeve, te YPEREN. Uiolledige kunstmatige gebitten (e beginnen van 80 fr. de MILLE JU toe, een laatste en pijnlijk vaarwel toe' D« T'lee Sl' G*tS ai? 's ?°bes e en.tle sturen aan mijnen leeraar en weldoener ouc'ste zuiverste di ank cue het bk>:ed reinigt. r i vólle jaren vervuldeM. Böhm fr. 1-50. eervolle ambt van leeraar in de Akads-j schoone kunsten en in de weezen- EAü D'ANVERS.—Voir annonce 4e page.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 3