Pittellioen - Clem ent, Duivenboonen en Maïs, Tanden EmileV anAerde Yalère Gilon MELROSE 1 VAN DEN BERGH et C< FÜ ne Graanjenever, Alsla j op de Schoenen Thourontstraat, Nr SU, YPEREN. KEMPZAAD Kanariezaad, HENRI HQFLAGK-DE BEVELE, Ingelegde Kog en Paling. Oude en jonge mannen Kortrijk, Moskroenstraat, 2, Rortrijk. Gezondheid voor iedereen. kostgangers. Lombaardstraat, 19, Ypre HAAR HERSTELLER, Het aangenaamste, liet langdurenste reukwater dat er bestaat, verre overtreffende den besten Eau de Cologne, is den vernoemden TH. EAU D'ANVEBS van Aug. DE MARBAIX, in ■W ff/;. Antwerpen uitgevonden in 1815. ïf Het is den verfrisschensten geur in den zomer dien er kan gevonden worden, zoo^-als voor bals en avondfeesten in den winter. en "V*, Het is het eenigste middel voor rhuma- zui'vert tismus te doen verdwijnen en schenkt de tJQÊ Ov den EAU D'ANVERS 6\\ 33-43, Brouwersvliet, Antwerpen DE KLOK vervaardigd volgens het oude stelsel. b'j Mans bottinnen met elastiken begin nende van fr. 10-00 Mans bottinnen, vaux-mat elastiken 12-50 Weke mansschoenen, beginnende van 7-50 Vrouwe bottinnen elastiken kalfvel 7-50 met ringels of haken 6-50 Mans mouillièren 8-00 Vrouwen moullièren C-00 Vrouw bottinnen in prunelle 18 draden 7-50 Alle slach van kinder bottintjes, volgens grootte, aan zeer genadige prijzen, al de schoe nen zijn in huis gemaakt en goed genaaid, hij gelast zich ook met alle vermakingen, en met liet gereedmaken en stekken der schoenen aan genadige prijzen. Hij verhoopt, door zijne manier van hande len, en de allerspoedigste bediening, het ver trouwen van eenieder te winnen. BERICHT. van eerste hoedanigheid, even als al ander granen, dienstig voor het pluimgedierte, zijn verkrijgbaar bij IN DEN VISSCHER, Ook verkrijgbaar len zelfden huize: M. M. M. MEIER Verstoorde Zenuw- en Geschlacht- Stelsel Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissiegebreveteerd bij Koninklijk besluit, PITTELLIOEN-CLEMENT. Ten zelfden huize aanvaard men is gepatenteerd als plakker en uitroeper, zelfs voor verkoopingcii tc homten. CHIRURGIJN-TANDMEESTER, tandmeester van het koninklijk gesticht van Meéssen MEEST GEZOCHTE Fr. 2-50 le flacon it Ypres, chez M. Goelhals-Poot, coiffeur-parfumeur, 22, rue au Beurre, zeer goed voor ziekekamers te verfrisschen vernieuwt en zuivert de lucht eu schenkt de gezondheid. ITet is den verfris- schensten geur en den aangenaams,ten voor zakdoek. EAU D'ANVERS het eenigste mid del dat er bestaat tegen HOOFD- Ivoopt nopit andere toilettezeep dan die van de Antwerpsehe zeepziederij van de Marbaix ge naamd SAVON D'ANVERS, dat is de zuiverste, de zachtste die er in de geheele wereld bestaat. Zij wordt gewaar borgd. Dat men eens een stuk gebruikt en men wilt er nooit andere. De zeep in klompen voor den wasch overtreft alle mnrseilscho zeepen. Ageni voor Vlaanderen, ivl. Emije VERHAEQE, Cassalstraai, S3, Poperinglie I Keent over 't Stadhui/ [LK&TEER A <0 i i|! t-lvcr Xo-per v, $TYafflöQ$\ OnyXen. bo. VC/T3ciüileA\&e iro-rui vcruw voor wnotoJkewtAc/ra GA^edUXCAYUXO^ÏA doeken. or> cAlc Wcade^w DixuindestFaat, Nr 35, ïperca. wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med.-Raad Dr. Midler over met opgave voor radicale genezing. Na ontvangst van fr. '1-25 in postzegels, toezending onder couvert. EDUA1U) RENDT, Braunschweig. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets 'te wen- schen over het gemak,de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstop ping der holle tanden, kunstmalig-emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende landen. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren ef banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uilhaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nullige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaal in België alleen bij den uitvinder, daatdoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mra0 MEIER trotseereu om zoo te zeggen de werken der natuur: men zou niet kunnen uilkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle knnsttanden komende uit het huis van Mr en Mme Meier, zijn gewaarborgt voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van ure 's morgens lot 4 ure namiddag, ten huize van M. w° Van Kemmel, Groote Markt, 5, te IJperen. GEDIPLOMEERDEN Recht over de SïerrestraAt. Te raadplegen alle dagen van 9 tot -8 uren, behalve den Zondag. Inzetting van tanden en kunstige gebiten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden, volgens de beste stelsels. DE P2LLIN Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft Zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Hoi.i.oway's Etablissementen 78, NE IV OXFORD STREET LONDENvoorheen 555, OXFORD STREET En woiden verkocht in Pollen en Dcozen van Is. 1 l/2d., 2s. 9d., 4». üd1 Is., 22s. 3ös. en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de ge'neele wereld. Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 553, Oxford Street, cr niet staat, zoo is hei bedrog, Drukkerij Engcl-Ueudrlk Nisiïueüiger, üixmudestraat, 18, te IJperen, ig|ggg|f§a herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaalde» fi&jlsEÈlijk tot zijne oorspronkelijke kleurhoudt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert fjlllhet schin en deelt er leven, groeikracht, glans paSMtïw,, V en schoonheid aan mede. Verkocht in heels L 4 en halve flesschen, door Coiffeurs en Parfumeurs. t Hoofd Dépöt—s6 Rue Etienne Marcel, Parijs. PIJN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 4