STADSNIEUWS. Mr mm 3öe Jaar. Zondag, 8" Kovember 1891, Zondagsblad yan Stad en Arrondissement YPEREK. Belangrijk Bericht. BERICHT^ Colaert en de Pompiers. De herziening. °f Men schrijft in: Te Yperen, DÏXMtiDÊSTRAAT, 18, en op al de posibureelen van 't land. Alle aflichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaars voor de stad; 3 fï*. vooi* geheel BJcïg.ie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUM Aankondigingen: 10 centiemen den regi Reklamen: 25 id, id. id Rechterlijke eerherstellingen i frank id. i Akkoord per maand of per jaar. CA> M V Alwie een abonnement neemt op de TOEKOMST voor het jaar 1892, zal het van heden af tot Nieuwjaar kosteloos ontvangen. Het Komiteit der liberale Associa tie heeft de eer de belanghebbenden te laten weten, dat de leergang, ter voorbereiding van het kies-exaam, Dinsdag 10 November aanstaande zal geopend worden, in de Fille de Coiirtrcii, Vleeschhouwerstraat, om 8 ure 's avonds. Er zal een bijzonde re ingang zijn. Het Comiteit wakkert al de jonge lingen aan, die nog het kiesdiploma niet bezitten, zich te willen intijds doen inschrijven bij den heer Alph. Masschelein, brouwer, Cartonstraat, en de lessen, die zullen gegeven wor den, met al den mogelijken ijver en regelmatigheid bij te wonen. Het is onaanneemelijk zegt bet ver slag dat de meerderheid of de minder heid van het Parlement afhangenvan eene gedeeltelijke kiezing, en wij voegen erbij: dat deze schikking wordt voorgesteld om de brusselsehe kadodders een derde van de zetels in de Kamers te verzekeren. Hel referendum, soort van volksraad pleging,waarover wij reeds meer dan eens hebben uiigewijd,zal in voorkomend geval door de nieuwe grondwet worden aange nomen, ten einde den Koning de macht le geven, geheel hel land te eonsulteeren telkens dat hij het met de wetgevende macht niet kan gedeeld krijgen. De voorwaarden om kiesbaar te zijn voor den Senaat zijn bepaald als volgt: 1° 40 jaar oud 2° Cijns 1000 IV.; 3° Kiesbaar, al de personen welke door de hooge ambten welke zij beklecden ol bekleed hébben, weerdig worden geoor deeld om als senateurs te zetelen. De nola der heeren Frère-Oiban cn Saincleleile, vertegenwoordigers der par lementaire minderheid in dc midden-sec- zij alle oogenblikken aan de openbare zaak bewezen hebben en voor de goede Yperen, 7" November 1891 regeltucht dieniet opgehouden heeft in Het Journal d'Ypres is waarachtig tot alles bekwaam! In de zitting van den emeenleraad aan 10" October 1.1. was het niet genoeg dat een vreemdeling, M. René Colaertopenbaarlijk hel officie renkorps der Pompiers beleedigde, het beschuldigde van de tuchteloosheid in de gelederen gezaaid le hebben, hel Journal d'Ypres moest den lasler nog verder drijven. Men durft in dit boterpapiertje zeggen dat het de overheden zijn die het korps in wanorde gebracht hebben, die de inachien hebben doen kraken. 'I Is cent: belccdiging le meer te voegen bij de andere. Dag en nacht is men bereid zich voor zijne medeburgers op te offeren, en voor belooning wordt men gelasterd Maar niemand zal zich er aan lalen beet het pompierskorps te heerschen (wat Co laert er ook van gezegd hebbe?) MEN spreeklredevoeringenuitj MEN windt de hoofden op\ MEN lokt de ont slagen der muzikanten en der pom piers uit. Wie is die MEN? Verklaart u kortgerokte jezuielen. Zoudt gij ons den naam van éénen officier kunnen aanhalen die een man zou geraden hebben zijn ont slag te geven. IFij dagen u uil een enkel geval aan te stippen. Die dienst willige mannen welke gij zoo christelijk van tuchteloosheid beschuldigd hebt,heb ben zij niet gezegd dat zij het ontslag van niemand wilden, dat iedereen vrij was te vertrekken of le blijven? Hebben zij niet sommige pompiers, die tol de klerikale parlij behoorden, aangeraden hun ontslag niet te geven? Deze die hunne oversten gevolgd hebben, hebben het vrijwillig en zonder eenige drukking gedaan. Wat komt gij dus vertellen dat al den invloed le vverke is gesteld geweest om de mannen aan le manen te vertrekken? Wij herii tie, wordt door den verslaggever ab ^oc'nemen; al de Yperlingen weten dat het el ab liac klinkt hei niet,dan bolst bet'Q0jaert ei1 zijne acolieten is die de vvan- Iiet voorloopig akkoord tusschen de weerlegd, waaruil blijkt dat zich hebben in ons schoon Pom- vertegenwoordigers van beide partijen is rechterzijde hoegenaamd niet bekommer Colaert dat de groote en blijft het. stokkepaardje van Beernaert, om de zienswijze der linkerzijde, en het P'cis o i s». ?P 7;;n aan le mancn te vertrekken? Wij herinne- hel dada van De Smel-De Naeyer. Uil-voorloopig akkoord waarvan hierboven eer toekom evo i z: g ren ons dat het uwe vrienden zijn die gaande van dat grondbegin is er geen sprake, doodeenvoudig ne jezuietenstreek Yan die uitgraving. Hij wist vva ei gmg j)unnen inYjoecj 0p (]e ontslaggevers ge- Constituante noodig vermits zich de kle-ds om de herziening der grondwet onmo- gebeurCn, hij was er van verwittigd, met j)ru,jipn y0or nadere inlic'itiimen begeeft rilaler., welke Ihans meesier zijn in ;t gelijk te maken. Izij„ vernielingswerk voert te zeilen Hij u bjj b,0Uwer Yonc (etn Over het algemeen stemrecht vv oi dl vvi]]en ioonen dat hij het loofd was J r geen enkel weertje gerept tenzij dat h«|™ Jgea of ^i™, vrenndelmg), b„Ernest Frnays, ban tier, nooit mag toegestaan worden, omdat het^™uf| enz. (een vreemdeling), b,j FilmUe Van- Parlement, het recht aanmatigen van bij voorbaat te bepalen Zoo zal de revisie gebeuren, anders n'iel Hel stelsel De Smet komt eigenlijk neer op de volgende wijzigingen: Zullen stemrecht hebben voor de Ka mers,alle burgers die 25 jaar oud zijn en: '1° Tien frank rechtslreeksche belastin gen betalen, patenten inbegrepen 2Ü Een huis bewonen, hebbende eene kadastrale waarde van zooveel, cijfer te bepalen door de wet; of 3° Drager zijn van het diploma van doctor, afgeleverd door eene hoogeschool. Het diploma van bekwaamheidskiezer, onderwijzer, leeraar en andere titels van geleerdheid lellen dus voor niemendalle; de kiezers van den buiten die een huis bewonen, al was 't maar een hut van leem en stroo, gaan voor. Verder is er kwestie van de vertegen woordiging der minderheid. door de socialisten is opgedrongen. denberghe, brouwer, (zeer wel gekend le Ziedaar, lezers, in korte trekken, een wete dat de taipiensc ie ioIs oic it uj iel j,jeenen z^ne geboortestad, waar hij niet klein overzicht van het fameus verslag Kapitool gelegen is Balmaceda was ook vc." ..v. °ir - dikwijls gaat) en, als men de ladder neer- de gentsche tjeef maanden en dictaloor; men weet wal er van geworden Juleg Brouv,m (een Thiene_ waaraan 0 maanden heeft gepiocheerd.Mel dit docu ment zijn Nvij zoo ver gevorderd als den eersten dag en ongeduldig zien wij het tijdstip te gemoet waarop de besprekingen over die kwestie zullen aanvang nemen. Wat er van zij of te niet, tegen Juni aanstaande zullen de Kamers goedschiks of kwaadschiks ontbonden worden en, laat ons daarom den kostehjken tijd welke ons van de algemeene kiezingen scheidt, niet verspillen aan zoutelooze discussies over form uien, vodden en beer.cn, maar dapper de banden uit de mouwen steken om eene verpletterende liberale meerder heid uit de stembus le doen komen, die de grondtvét zoodanig zal herzien dat er de papen niet om zullen laehen. is. Rechtzinnig, meestei Co aeit, rij zour i naaJ^ iiangcslnmd is).Alsdan zult moeien zedigei en ootmoediger zijn,se d vernemen, indien gij het niet reeds uw godsdienst het u vooisc nij t, cal zit wannfcer mGn den zoon niet u beter. Gij laat u zulke dingen toe te tr*éfTen, men de oudersbedreigt. De Pompiers-ontslaggevers hébben zich in maatschappij gevormd; 't is hun récht. Yperen, zoudt gij het te Poperinghe toe laten Neen, niet waar Inhel van be£Journal d'Ypres van ni Zn brengen ïnschnivmgslijslen in omloop 98 October beschuldigen de,flambeeuw- J s uciout ,ro,, om de maatscbappij op vaste grondvesten lekkers de officieren hunne mannen ver- AT. itKKeis uo u nTcri, .ffirio. ie steunen; t is nog hun recht. Niemand. eenirfd te hebben daags na de atschamng ecni0u io i o 1; 'noch al de Colaertss van Pöperniglie, des I'ompieis mu/.icv. 'noch al de dictaloors, ?ouden hët kunnen' schuld'miim? Moesten de heeren officieren scnumipiiij,. verhinderen. Hoort gij het klerikale ko: bij geval de toelating vragen om vaarwel 13 zeggen aan hunne onderhoorigen en ze|blUK te bedanken voor de diensiWilligheid die. DE TOEKOMST if 7 V 11 (1 a l lil W t 1 i «AiiiAoliOPrn Al Ol Mil. r ncill- TV - .-v» AAcfni' r1 AlOOt't O l l 7/tll n i

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1