ftr 307. 80e Jaar. Zondag, 15» November E89I* Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREiV. Belangrijk Bericht. Wiüems-Fonds. Beis door de wereld. GEMEENTERAAD DER STAD YPER. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de posibureelen van't land. Alle affichen bij den drukker van dii blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. jaars voor de stad; 3 ff. voor geliceï Belgt®. Buitënlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER, Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Alwie een abonnement neemt op keurd. de TOEKOMST voqr het jaar 1892, zal het van heden af tot Nieuwjaar kosteloos ontvangen. Voordracht met zichten bij middel van oxyhydrisch licht,in den Gouden Arend, op Vrijdag toekomende, 20" dezer, om 8 ure 's avonds o VRIJ EN°ING ANG. Openbare zitiinq van 7 November 4891 De zitting wordt om 5 ure 10 minuten'Spre]ier)) komende van het "Willcms-FeniU, geopend. - -1- Bouwing eener riool in de Blindelièdcn- straat. De Burgemeester doet de noodzakelijk heid uitschijnen eene riool in de Blindèliedèn- straat te bouwen. De bestaande riool loopt onder bijzondere eigendommen. De nieuwe riool zal deze van 't Zaalliof met de Yperlée verbinden. De kost zal klein zijn. M. Vermeiden begeertte weten ofdekwes- tie der riool in de Doorgangstraat veriaion is. De Burgemeester antwoordt dat er nieu we studiën moeten gedaan worden ter oor- zake van het gevaar dat kan spruiten uit de delvingen in eene zoo nauwe straat. Vraag van hulpgeld van liet YYillems- Fonds. De Burgemeester stelt voor terzelfder tijde de drie vragen van hulpgelden te be Burgerlijke Godshuizen proées-vëi'baal dat het hooge tijd ishet jaargetijde vordert, éeper verkooping van boomen. - Goedgè- de vertooningen moeten voorbereid j de too- neelspeclsters aangewerfd worden, enz. M. Vermeulen vraagt het bulp'geld voor hét Willems-Fonds. Dezémaatschappiij houdt zich bezig mét het volksonderwijs door voór- drachten, de inrichting eener boekenkas, enz. De Maatschappijen van dien aard moe ten,vooral op het oogenblik dat ons kiesstel sel gaat veranderd worden, aangemoedigd zijh, veel meer dan dè maatschappijen van kaartspelers, visschers, enz. M. Colaert blijft wedersta'an aan alle ont werp van hulpgelden te geven aan bijzondé re maatschappijen. Hij denkt dat men liét Willems-Fonds moet verwijderen gelijk de andere in zooveel temeer dat eene vraag van hulpgeld vöói" het Davids-Fonds eertijds verworpen is geweèst. M. Vermeulen én anderenNooit heeft het Davids-Fonds een hulpgeld gevraagd. M. Vermeiden. Indien het Davids- Foiids èën' hulpgeld gevr aagd liad, zou ik zijne vraag goed onthaald hebben. Ml Colaert schijnt er aan te twijfelen. Mi Brunfaut komt terug op de vergelij king die hij gedaan heeft tusschen de vlaam- twee andere'. Zij heeft geene 'politieke S(^ tooneelmaatschappijen, samengesteld kleur en houdt zich alleenlijk bezig metLjt personen der stad die voor den kleinen vlaamsche tooneelkundige veftoóningen ..KIvan het Davids-Fonds en van de tooneel Zijn tegenwoordig: de heeren Surmont, imaatsc}iappij <]e yiaamsche Ster. voorzitter Colaert, Berghman, de Stuers, yp cie Sluers begeert dat de vraag der Brunfaut, Gravet, Vermeulen, Poupart, Yamyiaamge]ie ster alleen behandeld zij. Die Eeckliout, Breyne, Struye, Iweins, Boone,'maatschappij is van een geheel anderen aard Begerem en Biebuyck, raadsheeren; M. Gor- (jan <je J—-- r' rissen, secretaris. Mededeelingen. Budjet der St. Pieters Iverk: gunstig ont haal. M. de Voorzitter geeft lezing van eenen brief van den heer Vinck, rakende de ver- s ierhig der bovenzaal van de Halle. De kost zou beloopen tot 80.COO franken. De Yoorzitter vindt dat er dringerder uit gaven te doen zijn en dat men de versiering der Halle mag uitstellen. M. Brunfaut vraagt of het de noordkant is, zaal der prijsdeelingen. Het ware mis schien beter eerst de zaal Delbeke te voltrek ken. M. de Stuers denkt dat men zou diénen den brief van M. Vinck te bewaren en hem bij de papieren betrekkelijk de versiering der Halle te voegen. De Voorzitter deelt eene uitnoodiging mede door den heer Deken aan den Gemeen teraad gezonden voor het Te Deum van 15 November aanstaande, patroondag van Z. M. Leopold II. M. de Gouverneur der provincie heeft eene uitnoodiging betrekkelijk hetzelfde feest toegestuurd. De Raad zal zich in korps naar de plech tigheid begeven. Stadscollegiebudjet voor 1892. Aan vaard. M. Colaert stelt voor allehulpgelden voor tooneelen af te schaffon. M. Brunfaut aanvaardt die zienswijze niet. Er zijn geene vermakelijkheden te veel in Yperen, vooral als men nagaat dat Yperen eenegarnizoenstad is. Henrietje doet zich gelden als 'bestuurder van eenen tooneeltroep,in zijne Jonge Wacht M'. dé Stuers vraagt den uitstel der stern- Middelbare schoolbudjet voor 1892. ming eener toelaag voor de Vlaamsche Ster. Aanvaard, MM. Brunfaut én Van Eeehhout zeggen MM. Brunfaut en Van Eeehhout vragen|söpe troepen, die wan den vreemde komen eh terzelfder tijd de toelaag voor deVlaamsdie hunne vertooningen voor eene andere soort Ster als maatschappij die volksvertooningtn v$ij mensctiéh geven, gééft. De stad geeft wel hulpgelden aan de' fransche troepen die van den vreemde ko men; een reden te meer oih die aan de Y'p'ef- iingen te geven die zich aan het tóoneel toewijden met het doel de werkende klas en de kleine burgerij te verzetten. M.de Voorzitter denkt dat de Vlaamsche Ster zich zou kunnen vergenoegen met de zaal, licht en vuur. ingericht en waar men geen hulpgeld noodig M. Van Eeehhout vreet bij persoonlijke heeft Twee h0nderd vijftig leden eh hun ondervindingen wat de vlaamsche vertoonin gen kosten en zonder hulpgeld kan de maat schappij hare wintervertooningeii niet voort zetten. M. Colaert vindt dat de bijzondere maat schappijen van vermaak zich zelf moeten ontdragen. Overigens de toelaag aan de Vlaamsche Ster toegestaan is aan eene an dere' toonèelmaatschappij der stad gewei gerd geweest. M. Van Eeehhout heeft over tijd eene toonèelmaatschappij gekend Dé kunst is ons vermaak,» die een hulpgeld van de stad ontving gelijk en terzelfder tijde als de Vlaam sche Ster. huisgezin wonen elk avondfeest bij. M. Van Eeehhout betreurt'de vergelij king die gemaakt wordt tusschen eene maat schappij die maar hare leden aanvaardt en eene maatschappij die een deel der zaal voor het publiek houdt.. De Voorzitter stelt voor de stemming voor het hulpgeld der Vlaamsche Ster uit te stellen. Stemmen ja: MM.Surmont,Colaert,Bergh man, de Stuers, Gravet, Struye, Boone, Be gerem en Biebuyck. Stemmen neem MM.Brunfciut, Yermeulen^ Poupart, Van Eeckliout en Breyne, M. Iweins onthoudt zich. De hulpgelden voor het V illems-Eonds en het Davids-Fonds worden instemmen gelegd. Stemmen tegen MM. Surmont, Colaert, Berghman. Breyne, Struye, Iweins, Boone, Begerem en Biebuyck. Stemmen ten voordeele MM. Brunfaut, Gravet, Vermeulen, Poupart en Van Eeck- hout. (Blijgeestigheid van 't Collegie). Gemeentemuziek: reglement; verandering van opstel. M. Colaert stelt eenige veranderingen van opstel voor aan het reglement van bet ge meentemuziek en namelijk eene verhooging van fr. 1-50 voor eenen dienst van drie uren, in plaats van 1 fr. M. de Stuers denkt het nuttig die wijzi gingen grondig te onderzoeken. Nauwelijks is het reglement gestemd, of men moet reeds den tekst ervan veranderen. M. Brunfaut vindt het zonderling dat M. Colaert voorstelt terug te' keeren op de som van 1-50 voor oenen dienst van drie uren. De achtbare Schepen vond eertijds dat de pompiers te vet betaald waren. M. Brunfaut houdt zijn gezegde staande. M. Colaert loochent opnieuw en steunt zich op zijne herinneringen die nog heel juist zijn. M. Brunfaut heeft ook een goed geheu gen, Ongelukkiglijk was hij alleen met M. Colaert in het kabinet des Burgemeesters, als die schepen hem zei dat de Pompiers te vóel betaald waren en mon hen, volgens zijn gevoelen, een jaarlijkscli loon moest geven. De twist tusschen MM. Brunfaut en Co laert wordt van langs om heviger. De Burgemeester tracht het geschil te middelen, zeggende dat in 't gedacht van M. Colaert er kwestie was van diensten die de drie uren overtroffen. M. Brunfaut houdt staan dat, op de wijze waarop M. Colaert zich uitdrukte er geen twijfel mogelijk was; dat er kwestie was van den dienst van drie uren en niet van bijge voegde diensten. M.Colaert werpt nieuwe loocheningen op. M. Brunfaut zal uitleggingen vragen aan M. Colaert na de zitting, (gerucht in het pu bliek). De Burgemeester zal de zaal doen ont ruimen indien er nog betoogingen gedaan worden. De wet moet geëerbiedigd worden. Fondatie Caestryckteruggaaf aan de kerfabriek van St-Nicolaus. M. Colaert verklaart dat de kerkfabriek van St-Nicolaus eertijds het inkomen der fondatie Caestryck had, om uitdeelingen te doen aan den arme die de catechismuslessen bijwoonde. Sedert, onder het bestuur van M. Heyvaert, werd het recht van uitdeelingen DE TOEKOMST liJUtJ JUtJ U11C viagGU cm JLuippij ia vim ecu ijmv" jKing Oie JilJ geuaan neen luosuicu ui viamiiBcuo wuurauuuuigu Q.~. 'burger en den Werkman spelen, en de fran- M. Colaert (opspringende) loochent op eene krachtige wijze wat M. Brunfaut hem oplegt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1